Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι αλλαγές στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών

Βάσει του πραγματικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος οι εισφορές για τα "μπλοκάκια". Κάθε πότε θα καταβάλλονται. Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις.


Υπεγράφησαν το βράδυ της Παρασκευής δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και αγρότες.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος από την 1/1/2017 οι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλουν εισφορές βάσει του πραγματικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα καλούνται να καταβάλουν εισφορά για κύρια σύνταξη 20% , 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ.
Ως καθαρό φορολογητέο εισόδημα νοείται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα από τη δραστηριότητα η την ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Η ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη θα είναι 1.172 ευρώ το μήνα και η κατώτατη 157.
Οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, οπότε η πρεμιέρα των πληρωμών με το νέο σύστημα θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου.Η βάση υπολογισμού, όπως αναφέρει το protothema, προκύπτει «από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος», που για τον επόμενο έτος είναι το 2015. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 «αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση ως τον Δεκέμβριο».

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού, θα πρέπει να συνυπολογίζουν τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.
Oσοι δηλώνουν ζημιές, μηδενικά κέρδη ή υποχρεωτική ασφάλιση λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι δικηγόροι σε αναστολή κ.α. έχουν υποχρέωση για εισφορές με βάση το κατώτατο πλαφόν εισοδήματος ( 586 ευρώ/μήνα μικτά).
Νέοι ασφαλισμένοι

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1.1.2017, μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών τους για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα έναρξης των εργασιών τους μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ( 586 ευρώ).

Για τους αγρότες , τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ με λιγότερα από 5 χρόνια ασφάλισης, καθώς και για τους αυταπασχολούμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν μορφή ΝΠΙΔ, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών , δηλαδή τα 410 ευρώ.
Στο νέο σύστημα θα ενταχθούν μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών, μέλη ΔΣ των ΑΕ εφόσον είναι μέτοχοι κατά 3% τουλάχιστον, κάτοχοι ονομαστικών μετοχών ΑΕ με αυτοκίνητα ΔΧ, διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ καθώς και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και 5 δωματίων που έφυγαν από τον ΟΓΑ

Τι ισχύει για τους πολλαπλώς απασχολούμενους

Στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης δεν θα εφαρμόζονται αυτοτελή πλαφόν, αλλά θα αθροίζεται το συνολικό εισόδημα για να εφαρμοστεί το πλαφόν μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος (στα 586 ευρώ το κατώτατο και στα 5.860 ευρώ το ανώτατο). Η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση των πλαφόν. Σε περίπτωση δυο ελεύθερων επαγγελμάτων προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. Μισθωτός που δραστηριοποιείται και ως ελευθεροεπαγγελματίας θα απαλλάσσεται από το κατώτατο πλαφόν για το ελεύθερο επάγγελμα αρκεί να καλύπτονται τα 586 ευρώ το μήνα.

Τους πρώτους μήνες του 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το εισόδημα του 2015. Το δεύτερο εξάμηνο, όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα γίνεται συμψηφισμός.
Αν από τον συμψηφισμό προκύψει πως ο ασφαλισμένος έχει πληρώσει το πρώτο 6μηνο μεγαλύτερες εισφορές από αυτές που του αναλογούν, θα μειωθούν αναλογικά οι εισφορές των τελευταίων μηνών του 2017.

Αγρότες

Από την 1η Ιανουαρίου η βάση υπολογισμού των εισφορών για τους 650.000 αγρότες του ΟΓΑ καθορίζεται με βάση «το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους το προηγούμενο φορολογικό έτος». Και στον κλάδο των αγροτών θα ισχύσει το σύστημα του συμψηφισμού.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ειδικά για τους αγρότες είναι το 70% του κατώτατου μισθού, δηλαδή 410,2 ευρώ το μήνα, αντί 586 που είναι για τους υπόλοιπους. Με βάση αυτό το ελάχιστο πλαφόν υπολογίζονται οι εισφορές όσων αγροτών :

-έχουν μικρότερο εισόδημα από 410,2 ευρώ το μήνα

-έχουν μηδενικό εισόδημα

-δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και «έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος».

-οι νέοι αγρότες που ξεκινούν την δραστηριότητά τους εντός του 2017 ως τον ΔεκέμβριοΩς ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού ήτοι 5.860 ευρώ το μήνα. Για τους /τις συζύγους, και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, δια του αριθμού των μελών, διαιρούμενο δια 12. Δηλαδή, μαζεύεται όλο το εισόδημα της εκμετάλλευσης, διαιρείται με το πλήθος των μελών της οικογένειας που απασχολούνται ώστε να προκύψει το μερίδιο του καθενός και ακολούθως αυτό διαιρείται δια του 12 για το μηνιαίο εισόδημα. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το κατώτατο πλαφόν του ασφαλιστέου εισοδήματος στα 410 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας ανά μήνα.

Όταν υπάρχει πολλαπλή απασχόληση, η μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα. Για να διαμορφωθεί αυτή η βάση λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη το καθαρό εισόδημα από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού (το εισόδημα που είναι μεγαλύτερο) και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων (που αποφέρουν μικρότερα κέρδη) με φθίνουσα πορεία, ώστε η βάση να μην ξεπερνά το ανώτατο πλαφόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα