Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

Goldman Sachs....Του Οδυσσέα Βουδούρη

Goldman Sachs
ή «ποιος κυβερνάει επιτέλους
αυτόν τον τόπο» σε νέα εκδοχή
Του Οδυσσέα Βουδούρη
Βουλευτή Μεσσηνίας


Ενώ μαίνεται η
κρίση, παγώ-
νουν μισθοί, απολύονται
εργαζόμενοι, κλείνουν μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, η τράπεζα
Goldman Sachs δηλώνει 13,3
δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη
για το 2009. Και το ερώτημα
είναι, από πού προέρχονται
αυτά τα κέρδη εφόσον η οικο-
νομία είναι σε ύφεση; Προφα-
νώς όχι από την οικονομική
ανάπτυξη. Οι τελευταίες απο-
καλύψεις, που έχει παραδεχτεί
και η ίδια η τράπεζα, ρίχνουν
φως σε αυτό το ερώτημα.
Ενώ στελέχη της Goldman
Sachs διαπραγματεύονταν ελ-
ληνικά ομόλογα, ταυτόχρονα
και παρασκηνιακά ωθούσαν
πελάτες της τράπεζας να κερ-
δοσκοπούν με τα CDS (Credit
Default Swap), τα περίφημα
swap, σε βάρος αυτών των ομο-
λόγων. Φανταστείτε έναν μεσί-
τη, στον οποίο έχετε αναθέσει
να σας βρει οικόπεδο και που ο
ίδιος φουσκώνει την τιμή για
να αυξήσει την προμήθειά του!
Αυτόν τον μεσίτη θα τον απο-
καλούσαμε κοινώς κλέφτη. Τα
στελέχη της Goldman Sachs
φαίνεται ότι απλώς είναι «επι-
τυχημένοι επιχειρηματίες».
Ακούμε για τις «αγορές» που
κερδοσκοπούν εκμεταλλευόμε-
νες τις δυσκολίες της ελληνικής
οικονομίας. Ετσι διατυπωμένο
όμως το γεγονός αυτό εμφανί-
ζεται σαν μοιραίο καιρικό φαι-
νόμενο. Καλύτερα θα ήταν αντί
να μιλάμε αόριστα για «αγο-
ρές», να ονομάζαμε τους υπαί-
τιους και τους μηχανισμούς με
τους οποίους δρουν. Δυο παρα-
δείγματα λοιπόν για το πώς
φτάσαμε να δανειζόμαστε με
6% προς όφελος των κερδο-
σκόπων, δηλαδή 3,5% πάνω
από το μέσο όρο δανεισμού
στην ευρωζώνη:
Στις 15 Φεβρουαρίου, μεσού-
σης της πιστωτικής μας κρίσης,
ο κ. Otmar Issing, γράφει στους
“Financial Times” ότι οι Ευρω-
παίοι εταίροι μας δεν πρέπει
να μας στηρίξουν. Ο λόγος αυ-
τού του σεβαστού οικονομολό-
γου έχει βαρύνουσα σημασία
εφόσον υπογράφει ως πρώην
chief economist της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ). Ξεχνάει διακριτικά
όμως να δηλώσει ότι είναι και…
νυν σύμβουλος της Goldman
Sachs!
Αλλο παράδειγμα. Στις 27
Ιανουαρίου οι “Financial
Times” (πάλι αυτοί!) «αποκα-
λύπτουν» ότι η Κίνα αρνήθηκε
να αγοράσει 25 δισεκατομμύ-
ρια € ελληνικών χρεών, όλως
τυχαίως προτεινόμενα απο-
κλειστικά από την Goldman
Sachs, και μάλιστα με την με-
σολάβηση του κ. Gary Cohn,
νούμερο 2 της τράπεζας. Η
«αποκάλυψη» βέβαια δεν στέ-
κει διότι κανένα κράτος δεν
προβαίνει σε τέτοια αγορά μο-
νομιάς. Και είναι τουλάχιστον
παράξενο πώς μια τόσο σοβα-
ρή εφημερίδα δεν προέβη σε
έλεγχο της πληροφορίας. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση διαψεύδει
αμέσως. Η αβεβαιότητα που
ακολουθεί όμως επιβαρύνει
ακόμα περισσότερο τις συνθή-
κες δανεισμού της χώρας μας.
Αυτά είναι λίγα παραδείγμα-
τα μηχανισμών που χρησιμο-
ποιούν συγκεκριμένοι οργανι-
σμοί και άνθρωποι για να αυ-
ξήσουν τα κέρδη τους, χωρίς να
παράγουν πλούτο, αλλά με
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Δεν πι-
στεύω ότι υπάρχει «διεθνής συ-
νωμοσία» εναντίον της Ελλά-
δας. Η νεοφιλελεύθερη χρηματι-
στηριακή κερδοσκοπία δρα σαν
τα σκυλόψαρα: Οταν οσμίζο-
νται αίμα, καταφθάνουν όλα
ταχύτατα και όποιο προλάβει…
Η Goldman Sachs π.χ. κατηγο-
ρήθηκε, και όχι χωρίς επιχειρή-
ματα, ότι έπαιξε πρωταρχικό
ρόλο στην μη διάσωση της
Lehman Brothers, η οποία πα-
ρεμπιπτόντως ήταν και η ση-
μαντικότερη ανταγωνίστριά
της.
Βέβαια συνήθως κάποιος δί-
νει το σήμα για να αρχίσει το
κατασπάραγμα. Στην περίπτω-
σή μας τον ρόλο αυτό έπαιξαν
οι περίφημοι οίκοι αξιολόγη-
σης, η «πέμπτη εξουσία» όπως
είχα την ευκαιρία να την χαρα-
κτηρίσω στην συζήτηση του
προϋπολογισμού στην Βουλή.
Τα ονόματα αυτών: Moody’s,
Fitch και Standard & Poor’s. Η
πτώση της βαθμολογίας μας,
που μόνο επιστημονική δεν εί-
ναι, όλως τυχαίως έγινε αμέσως
μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.
Το μέγεθος της κερδοσκοπι-
κής επίθεσης που δέχτηκε η
χώρα μας δεν έχει γίνει αντιλη-
πτό στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι
και εγώ δεν το είχα συνειδητο-
ποιήσει μέχρι το πρόσφατο τα-
ξίδι μου στο εξωτερικό. Είναι
εντυπωσιακό, η χώρα μας να
μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα
όλων των εφημερίδων. Δεν θυ-
μάμαι ανάλογο προηγούμενο
από την πτώση της δικτατορίας
και την νίκη του ΠΑΣΟΚ το
’81.
Είναι επίσης εντυπωσιακό
ότι τα πρωτοσέλιδα εστιάζουν,
όχι τόσο στην ίδια την κρίση,
όσο αφενός στους κερδοσκοπι-
κούς μηχανισμούς που περιέ-
γραψα πιο πάνω και αφετέρου
στην έλλειψη αξιοπιστίας της
χώρας μας. Το πρώτο θέμα εν-
διαφέρει τους εταίρους μας
διότι αντιλαμβάνονται ότι μέσω
της Ελλάδας έχει στοχοποιηθεί
η ευρωζώνη, και το δεύτερο
διότι αποτελεί τον κύριο ενδοι-
ασμό τους ως προς την στήριξη
που τους ζητάμε. Η καγκελά-
ριος Merckel και άλλοι Ευρω-
παίοι συντηρητικοί ηγέτες αντι-
λήφθηκαν πρόσφατα, με κά-
ποια καθυστέρηση είναι αλή-
θεια, τον νοσηρό ρόλο αυτής
της κερδοσκοπίας, που ο πρω-
θυπουργός της χώρας μας κα-
ταγγέλλει εδώ και πολλές βδο-
μάδες. Καλύτερα αργά παρά
ποτέ.
Σε αυτή την πραγματικά
θυελλώδη κατάσταση καλείται
να ανταποκριθεί η κυβέρνηση.
Υπό αυτό το πρίσμα αντιλαμ-
βανόμαστε καλύτερα την πρό-
ταση εξεταστικής για τα στατι-
στικά οικονομικά στοιχεία, που
δεν έχει «εκδικητικό» χαρακτή-
ρα, αλλά αποτελεί προϋπόθεση
για την επανάκτηση της χαμέ-
νης αξιοπιστίας της χώρας μας
διεθνώς. Σ’ αυτή την μάχη ο
πρωθυπουργός έχει πολλές φο-
ρές τονίσει στα διεθνή φόρα ότι
η μόνη βοήθεια που ζητάμε εί-
ναι να δανειζόμαστε με ίσους
όρους, δηλαδή με το ίδιο επιτό-
κιο που δανείζονται οι υπόλοι-
πες χώρες της ευρωζώνης.
Εδώ αναδεικνύεται πραγμα-
τικά και η αδυναμία της ΕΕ να
προστατέψει αποτελεσματικά
χώρες-μέλη που βρίσκονται σε
δύσκολη θέση. Το εγχείρημα
του κοινού νομίσματος, χωρίς
εργαλεία αλληλοϋποστήριξης
και χωρίς κοινωνική πολιτική,
είναι από τη φύση του παράδο-
ξο. Επίσης, η ΕΚΤ χωρίς πολιτι-
κή διακυβέρνηση, έρμαιο και
αυτή στην επιρροή των οίκων
αξιολόγησης, δεν οδηγεί πουθε-
νά.
Ενα ουσιαστικό βήμα για την
αντιμετώπιση των κρίσεων, αλ-
λά και για την πορεία της ενο-
ποίησης της ΕΕ, όπως προτεί-
νει και ο Στεφάν Κοσέ, πρώην
αξιωματούχος του ΔΝΤ, είναι η
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ),
το οποίο θα λειτουργεί ως δα-
νειστής προς τα κράτη-μέλη σε
δυσκολία, μέσω ευρωπαϊκών
ομολόγων με χαμηλό επιτόκιο.
Επίσης, το ΕΝΤ με έναν αξιο-
σέβαστο προϋπολογισμό, πολύ
μεγαλύτερο του σημερινού μη-
δαμινού 1% του ευρωπαϊκού
ΑΕΠ, θα μπορούσε να οδηγή-
σει στη πραγματική οικονομική
σύγκλιση, καθώς και στην κοι-
νωνική Ευρώπη.
Βέβαια, μια τέτοια προοπτι-
κή απαιτεί αλλαγή της στάσης
της Γερμανίας και της Γαλλίας
προς μια πιο φεντεραλιστική
κατεύθυνση. Αυτή η προοπτική
μπορεί να δημιουργήσει έναν
σοβαρό αντίποδα του ΔΝΤ, να
περιορίσει την αμερικανική
επιρροή στην Ευρώπη και να
δώσει ουσία στην Ευρωπαϊκή
Ενωση.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΕΚΠΛΗΚΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ....

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΕΚΠΛΗΚΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Εριξε ζητιάνα στο
λιμάνι της Καλαμάτας
Ακόμα δεν έχουν συνέλθει από το σοκ οι πολίτες που είδαν χθες
το μεσημέρι έναν άνδρα να πιάνει από το γιακά μια κωφάλαλη
ζητιάνα και να την πετάει στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το περι-
στατικό συνέβη στο μόλο του Πανελληνίου λίγο μετά τις 12 χθες
το μεσημέρι. Την άτυχη γυναίκα έβγαλε από το λιμάνι ένας πολί-
της που βούτηξε με τα ρούχα για να τη σώσει. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ο άνδρας που έριξε την ζητιάνα στο λιμάνι αντιμετωπί-
ζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελ-
θόν τόσο τις λιμενικές όσο και τις αστυνομικές αρχές.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ......


ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ"...

Μάθημα αυτογνωσίας απόψε από τον Καρατζαφέρη στο Αlter. "Δεν έχω το μέγεθος του Ανδρέα Παπανδρέου", είπε στον Χατζηνικολάου, όταν τον ρώτησε αν με τις παρεμβάσεις του για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις κάνει ό,τι ο Ανδρέας Παπανδρέου με το σύνθημα "βυθίσατε το Χόρα" στη δεκαετία του '70. Η ερώτηση του Χατζηνικολάου υπονοούσε ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ενισχύει με τον τρόπο αυτό τη διαπραγματευτική ικανότητα του Γιώργου Παπανδρέου όπως έκανε ο Ανδρέας με τον Κων/νο Καραμανλή. Εκεί ο Καρατζαφέρης...... απάντησε "δεν έχω το ανάστημα του Ανδρέα, ούτε ο Γιώργος του Καραμανλή, αλλά όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε σ' αυτή τη δύσκολη κατάσταση"... Και έκανε ρούμπο! Είναι χαρακτηριστικό ότι χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικά τα ταξίδια Παπανδρέου στο Βερολίνο και την Ουάσινγκτον για να δει Μέρκελ και Κλίντον...

ΣΙΣΕ: ΕΙΜΑΙ "ΑΡΡΩΣΤΟΣ", ΘΑ ΕΚΡΑΓΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ...


ΣΙΣΕ: ΕΙΜΑΙ "ΑΡΡΩΣΤΟΣ", ΘΑ ΕΚΡΑΓΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ...
Ολη την ενέργειά του ο Σισέ τη δίνει μέσα στο γήπεδο; Ετσι δείχνει με τη συνεχή άνοδο της απόδοσής του και τα γκολ που πετυχαίνει! Στο μυαλό του, όμως, το μεγάλο θέμα είναι η πρόσκλησή του στην εθνική Γαλλίας. Αυτό περιμένει, αυτό προσπαθεί, και γι' αυτό "τα ρίχνει" στον γάλλο εκλέκτορα Ντομενέκ, σε κάθε περίπτωση. Τώρα που φαίνεται να το σκέφτεται ο Ντομενέκ, ρίχνει τους τόνους και ο στράϊκερ του Παναθηναϊκού. "Εχω μέσα μου μεγάλη οργή και λύσσα -πάντα με την καλή έννοια", είπε στη γαλλική τηλεόραση. Περιμένετε να δείτε τι θα κάνω το επόμενο δίμηνο. Θα εκραγώ! Εχω, πλέον, την πείνα του)
... αρρώστου. Το τέλος της διαδρομής για μένα δεν είναι το φιλικό με την Ισπανία, αλλά το Μουντιάλ. Τα όσα είπε ο Ντομενέκ και φαίνεται ότι με πιστεύει, μου δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι θα δικαιωθεί

Εφυγαν οι Ευρωπαιοι ελεγκτες, αλλα … θα ξαναρθουν !!!


Εφυγαν οι Ευρωπαιοι ελεγκτες, αλλα … θα ξαναρθουν !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΔΕΥΑΦ!!!!!!!!!!!!! ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ!!!!!!!
ΤΩΡΑ ΠΙΑ, ΓΙΝΑΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ!!!!!!!!!!
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑ ΚΛ.Π. ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗς ΠΟΛΗΣ..... Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΘΕΙ .... ΑΚΟΥΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ....... ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.... ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΣΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ .....ΠΆΛΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ...ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ..... ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ, ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ..... ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!

ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ; ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ;ΛΕΜΕ.....ΜΗΠΩΣ.....ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ.....

αχ!!!!!!!!!!!!στομιο...... με τις παραμυθένιες ομορφιές!!!!!!!!!!!

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Νίκη Πλάτης. Κέρδισε 3-0 το Μάνεσι

Νίκη Πλάτης.
Κέρδισε 3-0 το Μάνεσι
Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δημοτικό γήπεδο Φιλιατρών στον Αγώνα Νίκη Πλάτης - Μάνεσι και πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης.
Η Νίκη Πλάτης καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα είχε τις ευκαιρίες, είχε την υπεροχή και με τρία γκολ επιβλήθηκε του Μάνεσι.
Σκόρερ οι Παναγιώτης Κωσταντόπουλος (2 γκολ το ένα με εξαιρετικό ανάποδο ψαλίδι) και το τρίτο ο Παναγιώτης Σταθόπουλος.

Ξεκινούν 19 Απριλίου οι πτήσεις τσάρτερ ...........

Ξεκινούν 19 Απριλίου
οι πτήσεις τσάρτερ
Σύνδεση της Καλαμάτας με πόλεις
της Γερμανίας περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, οι πτήσεις τσάρτερ προς και
από τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, που
ξεκινούν από τις 19 Απριλίου. Οι νέοι
προορισμοί στη Γερμανία είναι το Μό-
ναχο, η Φρανκφούρτη, το Ανόβερο και
η Νυρεμβέργη. Η εταιρεία που «εγκαι-
νιάζει» τη φετινή περίοδο είναι η ολ-
λανδική Transavia στις 19 Απριλίου,
συνεχίζει η νορβηγική Skandinavian
(24/4), κι από Μάιο «μπαίνουν στο παι-
χνίδι» οι βρετανικές Viking και
Monarch (1/5), η ολλανδική Arkefly
(3/5), οι γερμανικές TUIfly (4/5), Air
Berlin (6/5) και η βρετανική British
Midland (23/5).

2 πτήσεις την ημέρα για Αθήνα με Aegean....


2 πτήσεις την ημέρα για Αθήνα με Aegean

Από τις 20 Μαΐου θα ξεκινήσουν τα καθημερινά δρομολόγια της Aegean από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για Αθήνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων για τη θερινή περίοδο που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον Κρατικό Αερολιμένα.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ......

Χωρίς όφελος
η αύξηση του
γενικού ορίου
συνταξιοδότησης
Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο οι-
κονομικό όφελος για την Ελλά-
δα η αύξηση του γενικού ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης στα
67 έτη, τόνισε χθες ο υφυπουρ-
γός Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ.
Κουτρουμάνης.
Ο κ. Κουτρουμάνης είπε ότι
βασικός στόχος των αλλαγών
στο Ασφαλιστικό είναι η αύξη-
ση του μέσου πραγματικού ορί-
ου συνταξιοδότησης στα 63
έτη, μέσα στην προσεχή πεντα-
ετία, με την παροχή των ανάλο-
γων κινήτρων.
«Αντίστοιχες προσπάθειες
κάνουν και άλλες χώρες, δηλα-
δή βλέπουμε τη Γαλλία να προ-
σπαθεί να έχει κατά ένα χρόνο
αύξηση του μέσου πραγματι-
κού ορίου ηλικίας περισσότερο
από τα 60 στα 61. Και εμείς το
ίδιο πράγμα ακολουθούμε,
όλες οι χώρες την ίδια προσπά-
θεια κάνουμε, ενώ αντίθετα η
αύξηση του γενικού ορίου από
τα 65 στα 67 δημιουργεί τερά-
στια προβλήματα και στην αγο-
ρά και στους ίδιους τους εργα-
ζομένους» ανέφερε.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Μεγάλοι θα είναι φέτος
οι κίνδυνοι για την
αντιπυρική προστασία της
Μεσσηνίας, καθώς για μια
ακόμα χρονιά οι χρηματο-
δοτήσεις είναι αμφίβολες
και δεν έχουν δοθεί ούτε τα
περσινά χρήματα, που είχαν
κατανεμηθεί.
Την κρισιμότητα της κατά-
στασης παρουσίασε χθες ο
δασάρχης Καλαμάτας Σπύ-
ρος Κατσίποδας, εισηγούμε-
νος στη Ν.Ε., Προγραμματι-
σμού και Υποδομών το πρό-
γραμμα δασικών έργων και
εργασιών για το 2010,
ύψους 3.133.867 ευρώ.
Ο κ. Κατσίποδας σημείω-
σε ότι από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων δεν
έχουν πάρει ούτε ευρώ τα
τελευταία χρόνια και στον
Ειδικό Φορέα Δασών που
αποτελεί την αποκλειστική
πηγή χρηματοδότησης, δεν
έχουν ακόμα οριστεί οι επι-
κεφαλής.
Ο δασάρχης τόνισε ότι
«πιέζουμε να μπει φέτος το
ξυλοπριστήριο. Θα πέσει το
κτήριο, τρίτο χειμώνα δε θα
αντέξει» κι επεσήμανε:
«Μας κατανεμήθηκαν πέρσι
100.000 ευρώ, αλλά δεν τα
πήραμε. Κάναμε το έργο και
τα χρωστάμε. Είναι 7 εκ. ευ-
ρώ για όλη την Ελλάδα.
Μας είπαν να τα πληρώσου-
με από τις προκαταβολές
του 2010. Χρωστάμε 16.000
ευρώ στους ιδιοκτήτες των
μηχανημάτων. Στην Κυπα-
ρισσία είναι μόνος του ο δα-
σάρχης εδώ και 10 χρόνια.
Ετσι θα κάνει μόνο συντήρη-
ση και τη δεξαμενή στο
Αλυμάκι».
Τα σημαντικότερα έργα
του προγράμματος είναι:
Διάνοιξη αντιπυρικών δρό-
μων Βόλιμος - Ρογκοζενίτσα
- Αγιος Ιωάννης Αμφειας
(Δήμοι Καλαμάτας και Θου-
ρίας) και Προφήτης Ηλίας -
Κοτσιφάλωνα (στην Ανω
Βέργα) και του καταφυγίου
Καλλιγά (στην κοινότητα
Τρικόρφου), 514.800 ευρώ.
Αποκατάσταση καμένου
κτηρίου του Δασονομείου
Αλαγονίας (ξυλοπριστήριο
Αρτεμισίας), 500.000 ευρώ.
Αναδασώσεις καμένου δά-
σους Ταϋγέτου, 1.685.000
ευρώ. Κατασκευή κλειστών
υδατοδεξαμενών 250 κυβι-
κών η καθεμία, στο δάσος
Βασιλικής του Δήμου Λεύ-
κτρου, στη θέση “Βρύση
του Τζούμη” του Δήμου
Ιθώμης και στο Αλυμάκι του
Δήμου Κυπαρισσίας,
141.811 ευρώ.
Ο αντινομάρχης Στάθης
Αναστασόπουλος αναφέρ-
θηκε στις πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει η Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση και
πληροφόρησε: «Μέχρι τον
Απρίλιο θα έχει ολοκληρω-
θεί το δίκτυο των υδατοδε-
ξαμενών από την Περιφέ-
ρεια. Θα συνδράμουμε, αν
μας εγκριθεί η πρόσληψη
χειριστών μηχανημάτων για
ένα 8μηνο μέσω ΑΣΕΠ. Πρέ-
πει να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας με το Δασαρχείο».
Ο νομαρχιακός σύμβου-
λος της μείζονος μειοψηφίας
Παναγιώτης Αλευράς παρα-
τήρησε ότι «είναι απαράδε-
κτο η πολιτεία να μην αντα-
ποκρίνεται στοιχειωδώς σε
πυρόπληκτο νομό. Είμαστε
έρμαια των καιρικών συν-
θηκών, ο Θεός να βάλει το
χέρι του».
Ο σύμβουλος της “Συνερ-
γασίας” Νίκος Πατσαρίνος
σημείωσε πως όλο αυτό δι-
καιολογεί την κατάσταση
της χώρας. Γ.Σ.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ................

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Μέχρι τις 15 Μαρτίου
ξεκινούν τα χειρουργεία
Μέχρι τις 15 Μαρτίου θα έχει εξασφαλιστεί το ιατρικό
προσωπικό και θα έχει ξεκινήσει η λειτουργία των χειρουρ-
γείων στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Τη διαβεβαίωση αυτή
έλαβε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Βου-
δούρης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...........

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ερώτηση για
την Επιτροπή
Προμηθειών
Υγείας
Ερώτηση για τη λει-
τουργία της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας κατέ-
θεσαν 15 βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποί-
ων και η Νάντια Γιαννα-
κοπούλου.
Ειδικότερα ερωτούν:
1) Πόσο στοιχίζει στο
ελληνικό κράτος η σύ-
σταση και λειτουργία της
Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας και συγκεκριμένα
ποια είναι η αμοιβή του
προέδρου και των μελών
της επιτροπής.
2) Ποιες από τις προϋ-
ποθέσεις που έθεσε ο Νό-
μος 3580/2007 έχουν
υλοποιηθεί από την ψή-
φισή του έως σήμερα.
3) Ποιες είναι οι από-
ψεις της σημερινής πολιτι-
κής ηγεσίας για τη σκοπι-
μότητα της σύστασης και
λειτουργίας της Επιτρο-
πής Προμηθειών Υγείας
και στην περίπτωση που
προτίθεται να υπάρξει αλ-
λαγή στο υπάρχον πλαί-
σιο, με ποιες ενέργειες και
με βάση ποιο χρονοδιά-
γραμμα, θα υπηρετηθούν
οι αλλαγές αυτές.

Αγόρευση ΚΟΥΣΕΛΑ.......

Αγόρευση
Κουσελά για
στατιστική και
οικονομία
“Ουσιαστικό βήμα για
τη ριζική αναμόρ-
φωση του ελληνικού στατι-
στικού συστήματος και τη
θωράκισή του από παρατυ-
πίες και παρεμβάσεις” χα-
ρακτήρισε το νομοσχέδιο
για σύσταση Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής ο Δημ. Κου-
σελάς. Αγορεύοντας στην
ολομέλεια της Βουλής ση-
μείωσε μεταξύ άλλων ότι
“βάζουμε τέλος στην ανα-
ξιοπιστία των στατιστικών
μας στοιχείων, αποκτούμε
επίσημες και πιστοποιημέ-
νες στατιστικές, που θα μας
δώσουν τη δυνατότητα να
τις χρησιμοποιήσουμε και
ως εργαλεία έγκαιρης λή-
ψης των αποφάσεων. Γίνε-
ται ένα μεγάλο βήμα για να
σταματήσει η ανυποληψία
της χώρας μας, ανυποληψία
στην οποία οδήγησε η κατά
σύστημα αξιοποίηση της
δημιουργικής λογιστικής
από την απελθούσα κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρα-
τίας, αλλά και η εξόφθαλμη
παραποίηση στοιχείων,
όπως εκείνων της 2ας
Οκτωβρίου του 2009”.
Σε άλλο σημείο της ομι-
λίας του, ο κ. Κουσελάς
επέκρινε τη ΝΔ για τη στά-
ση της στο θέμα της Εξετα-
στικής Επιτροπής για την
Οικονομία, εγκαλώντας την
για «έλλειψη στοιχειώδους
αυτοκριτικής στάσης, από
αυτούς που οδήγησαν τη
χώρα στη χρεοκοπία και
την ανυποληψία, που δεν
έχουν συνειδητοποιήσει
ότι οι πολίτες οι οποίοι κα-
λούνται να σηκώσουν το
βάρος από τις θυσίες και τις
συνέπειες της κρίσης, κα-
λούνται να το κάνουν εξαι-
τίας των δικών της πολιτι-
κών επιλογών”.

ΕΡΑΝΗ......

ΕΡΑΝΗ
Θέλει τρίποντο για την δεύτερη θέση
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΛΑΠΠΑ


Θα αντιμετωπίσει την Κυριακή
τον Ατρόμητο Λάππα η Ερά-
νη στα Φιλιατρά.
Ο λόγος για τον Διονύση Ψάρρη και
τον Θανάση Γκίνο που ο κα-
θένας για διαφορετικούς
λόγους έχουν τεθεί νοκ
άουτ: Ο πρώτος συμπλήρω-
σε 7 κίτρινες κάρτες και θα
χάσει τα παιχνίδια με Ατρό-
μητο Λάππα και Πανηλεια-
κό, ενώ ο νεαρός μέσος
έχει πρόβλημα στον καρπό
του χεριού του και ενδέχεται
να υποβληθεί ακόμη και σε
εγχείρηση για να ξεπεράσει
τελείως το πρόβλημα.

Ξεκίνησαν τα έργα στο Φιλιατρινό φράγμα........

Ξεκίνησαν τα έργα στο Φιλιατρινό φράγμα
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΖΗΤΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Ξεκίνησε το Φιλιατρινό
φράγμα και θα τελειώσει σε
3 χρόνια, το Φεβρουάριο του
2013. Για να λειτουργήσει
όμως, απαιτούνται και τα δί-
κτυα, τα οποία η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ζητεί
να μελετηθούν και να υλοποι-
ηθούν επίσης μέσα σ’ αυτή την
τριετία - τετραετία. Οσον αφο-
ρά το νέο δρόμο από και προς
τους Χριστιάνους, σύμφωνα
με τις διαβεβαιώσεις του
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και της κατασκευά-
στριας εταιρείας, δεν υπάρχει
πρόβλημα με κατολισθήσεις.
Αυτά έγιναν γνωστά σε χθε-
σινή σύσκεψη στη Νομαρχία,
υπό την προεδρία του αντινο-
μάρχη Στάθη Αναστασόπου-
λου. Συμμετείχαν ο δήμαρχος
Φιλιατρών Αλκης Ξύγκας, ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Χριστιανούπολης Χα-
ράλαμπος Καλογερόπουλος, ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Μελετών και Κατασκευών του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Οδυσσέας Καρασαχινίδης,
ο επιβλέπων του έργου από το
υπουργείο Ηλίας Γκίκας, ο διευ-
θυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νομαρχίας Παναγιώτης
Γιαννακέας, καθώς και οι εκ-
πρόσωποι της αναδόχου εται-
ρείας του έργου, Γεώργιος Κα-
ψάσκης και Παναγιώτης Ανα-
γνωστόπουλος.
Οπως ενημέρωσε ο κ. Ανα-
στασόπουλος, όσον αφορά τις
απαλλοτριώσεις αυτή την πε-
ρίοδο έχει ολοκληρωθεί η δια-
δικασία συλλογής των ενστά-
σεων και σε 1,5 περίπου μήνα
αναμένεται να εκδοθεί η κοινή
υπουργική απόφαση για την
κήρυξη της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης. Στη συνέχεια
με απόφαση του περιφερειάρ-
χη Πελοποννήσου θα συσταθεί
η επιτροπή απαλλοτρίωσης, η
οποία θα κάνει τις εισηγήσεις
για τις τιμές των απαλλοτριού-
μενων εκτάσεων και των επικει-
μένων - επί των οποίων θα
αποφασίσει τελικά το δικαστή-
ριο.
Από το δήμαρχο Φιλιατρών
προτάθηκε, αφού ολοκληρω-
θούν όλες αυτές οι ενέργειες,
να γίνει μια ενημερωτική συνά-
ντηση των ενδιαφερόμενων
ιδιοκτητών.

Δήμο Ανατολικής Πυλίας...........

Δήμο Ανατολικής Πυλίας
θέλει το ΠΑΣΟΚ Κορώνης
Τη δημιουργία Δήμου Ανατολικής Πυλίας στο πλαίσιο
του σχεδίου “Καλλικράτης“ ζητά με ανακοίνωση η Το-
πική Οργάνωση Κορώνης του ΠΑΣΟΚ.
Στην ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:
“Η δημοτική οργάνωση ΠΑΣΟΚ Κορώνης ομόφωνα
στηρίζει την διοικητική μεταρρύθμιση “Καλλικράτης“, η
οποία θα αλλάξει την δομή της χώρας και θα εγγυηθεί
την ανάπτυξη με ισχυρούς και διαφανείς αποκεντρωμέ-
νους θεσμούς.
Από αυτή την πρόκληση της νέας μεταρρύθμισης δεν
νοείται να μην υπάρχει ο Δήμος Κορώνης ως αρωγός
ενός ευρύτερου δήμου, ενός Δήμου Ανατολικής Πυλίας.
Οι λόγοι εκτός από ιστορικούς, συγκοινωνιακούς, χω-
ροταξικούς, οικονομικούς, τουριστικούς, είναι και ανα-
πτυξιακοί, που μαζί με τους ισχυρούς οικονομικά δήμους
μπορούν να συνθέσουν έναν ισχυρό ευρύτατο Δήμο
Ανατολικής Πυλίας, που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις
των καιρών. Με αίσθημα ευθύνης και δικαίου αναλαμ-
βάνουμε την ανάδειξη της παραπάνω απόφασης και με
φορείς που θέλουν να μοιραστούμε το όραμα όλων μας.
Η απόφασή μας εκπροσωπεί όλη την κοινωνία της
Ανατολικής Πυλίας και δεν θα καλυφθούμε από αυτήν.
Είναι συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να λάβει
υπόψη τα κριτήρια του παραπάνω οράματος του κόσμου
της Ανατολικής Πυλίας“.

Προτάσεις για τον Καλλικρατη......

Προτάσεις για
“Καλλικράτη“
συζήτησαν
στην ΕΝΑΕ
Την απάντηση στην επι-
στολή του υπουργού Εσω-
τερικών Γιάν. Ραγκούση
για το σχέδιο “Καλλικρά-
της“ συζήτησε χθες το Δ. Σ.
της ΕΝΑΕ. Οπως ανακοι-
νώθηκε, η ΕΝΑΕ θα κατα-
θέσει στο αρμόδιο υπουρ-
γείο τις προτάσεις της που
αφορούν: Στις αρμοδιότη-
τες των Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων ως διοικητι-
κά κέντρα. Στην καταστατι-
κή θέση των αιρετών.
Στους οικονομικούς πό-
ρους του νέου θεσμού. Στο
ρόλο της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης για τα λιμε-
νικά ταμεία.

22 χρόνια φυλακή σε.....

22 χρόνια φυλακή σε
2 αδέρφια για το
βιασμό 8χρονης
Σε 10 και 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκαν αντίστοιχα τα
2 νεαρά αδέρφια που τον Αύγουστο του 2008 είχαν βιάσει μα-
ζί ένα 8χρονο κοριτσάκι σε γειτονιά της Καλαμάτας. Η εκδίκα-
ση της υπόθεσης έγινε χθες στο Δικαστήριο Ανηλίκων στην
Καλαμάτα. Πριν την αγόρευση των δικηγόρων ξέσπασε
άγριος καβγάς, με χειροδικίες και φραστικές επιθέσεις μεταξύ
των συγγενών των δύο πλευρών, έξω από την αίθουσα του
δικαστηρίου. Για την εκτόνωση της έντασης χρειάστηκε η πα-
ρέμβαση της Αστυνομίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ....

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Μπέζος για Καλαμάτα,
Μπόζος για Κυπαρισσία

Πρόσωπα που δεν ανήκουν επαγγελματικά στο
χώρο της υγείας φαίνεται ότι επέλεξε η υπουργός
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου για τις θέσεις των
διοικητών στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπα-
ρισσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, διοικητής
στο Νοσοκομείο Καλαμάτας θα αναλάβει ο Γιώρ-
γος Μπέζος, διοικητικός υπάλληλος του ΙΚΑ Τρί-
πολης, συνδικαλιστής της ΑΔΕΔΥ και πρώην συ-
νεργάτης του νυν γ.γ. του υπουργείου Εργασίας
Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Στο Νοσοκομείο Κυπα-
ρισσίας διοικητής αναλαμβάνει ο καθηγητής μαθη-
ματικός Παναγιώτης Μπόζος, μέλος του ΠΑΣΟΚ
και πρ. υποψήφιος δήμαρχος Κηφισιάς. Οι επίση-
μες ανακοινώσεις αναμένονται σε διάστημα 10
ημερών περίπου, ενώ οι πληροφορίες μας αναφέ-
ρουν ότι πρόκειται για πρόσωπα που αποτελούν
προσωπική επιλογή της υπουργού Μαριλίζας Ξε-
νογιαννακοπούλου. Τα ονόματά τους περιλαμβά-
νονται στη λίστα που έχει καταρτιστεί για όλα τα
νοσοκομεία της χώρας, και ήδη αναμένεται η τελι-
κή επικύρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τέλος, οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόεδρος στο
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας θα οριστεί η νομαρχιακή
σύμβουλος Δήμητρα Ψαρούλη-Τσουμελέα.

Ακυρώθηκε το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου ......


Ακυρώθηκε το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου


Η συμμετοχή της Ελευθερίας Ελευθερίου στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι “Tables Are Turning” ακυρώθηκε καθώς το κομμάτι διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Το “Tables Are Turning”, το οποίο είναι σε στίχους και μουσική των Leonidas Chantzaras, Patric Sarin και Ali Tennant, ήταν ένα από τα οκτώ τραγούδια που διεκδικούσαν το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στο Οσλο τον ερχόμενο Μάιο.

Ο ελληνικός τελικός για την Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου.


Τα υποψήφια τραγούδια είναι τα εξής:

Illusion: Χρήστος Χατζηνάσιος
Στίχοι: Πάνος Νικολακόπουλος – Gale Πέτρου
Μουσική: Χρήστος Χατζηνάσιος

Game of Life: Sunny Μπαλτζή & Second Skin
Στίχοι – Μουσική: Sunny Μπαλτζή

Κιβωτός του Νώε: Μάνος Πυροβολάκης, Ελένη Φουέιρα και Don’t Ask (Γιάννης Μπαντουράκης)
Στίχοι – Μουσική: Μάνος Πυροβολάκης – Γιάννης Στίγκας

OPA: Γιώργος Αλκαίος & Friends
Στίχοι: Γιάννης Αντωνίου – Friends
Μουσική: Γιώργος Αλκαίος

Πολεμάω: Γιώργος Καραδήμος
Στίχοι: Γιώργος Καραδήμος
Μουσική: Βασίλης Γαβριηλίδης

Κινέζος: Μέλισσες
Στίχοι – Μουσική: Μέλισσες

Touch Me Deep Inside: Emigre
Στίχοι: Νεκτάριος Τυράκης
Μουσική: Γιάννης Χανιωτάκης

Τίτλοι τέλους για το σίριαλ της Commercial Value ....

Τίτλοι τέλους για το σίριαλ της Commercial Value

Oι τίτλοι τέλους για την Commercial Value ΑΕΓΑ έπεσαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) σε μια ταραχώδη συνεδρίαση- και με την ασφυκτική πίεση που ασκούσε η παρουσία ...
Σε αναζήτηση λύσεων για τους 190.000 ασφαλισμένους....

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης 20χρονης στη Κρήτη ....

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης 20χρονης στη Κρήτη
Alpha tv - ‎πριν από 14 ώρες‎
Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 20χρονης φοιτήτριας Αγγελικής Σταυρουλάκη από τα Χανιά της Κρήτης, η οποία αγνοείται εδώ και 8 ημέρες. Μία πληροφορία οδήγησε τις έρευνες σε μοναστήρι της περιοχής, όμως δεν εντοπίσθηκε κάποιο ίχνος της ...

Σεισμός 8,5 Ρίχτερ στη Χιλή .....

Σεισμός 8,5 Ρίχτερ στη Χιλή
Τα Νέα Οnline - ‎πριν από 1 ώρα‎
Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Κονσεψιόν της Χιλής. Προειδοποίηση για την πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι στη Χιλή και στο Περού εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για τον Ειρηνικό.

Πρέπει να ξαναφέρουμε το γέλιο στην ζωή μας......

(εννοειται οτι η φωτο ειναι ....κλεμενη)

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας του ΤΕΙ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας του ΤΕΙ Καλαμάτας:

«Στα μέσα Ιανουαρίου ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ κ. Ανδρέα Κανάκη ότι στο μηχανογραφικό των υποψηφίων φοιτητών-σπουδαστών δεν περιλαμβάνεται το Τμήμα Ακτινολογίας-Ραδιολογίας για τις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις.

Από τότε μέχρι σήμερα συναντήθηκα δύο φορές με την Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου, τον Υφυπουργό κ. Πανάρετο και ενημέρωσα την Υφυπουργό κα Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Τους υπογράμμισα ότι: ...............

-To TEI είναι έτοιμο από πλευράς Υποδομών να λειτουργήσει καθ’ ότι διαθέτει νέο κτίριο προϋπολογισμού 6.500.000 ευρώ και γενικούς εξοπλισμούς αξίας 1.200.000. Έχει προμηθευτεί ακτινοσκοπικά μηχανήματα αξίας 300.000, διαθέτει ειδικούς χώρους ακτινοσκόπησης, επιστημονικά όργανα, Η/Υ και άλλα αξίας 300.000 ευρώ.
-Στερείται μόνιμου εκπαιδευτικού, διοικητικού και ειδικού προσωπικού αφού η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν ενέκρινε τέτοιες θέσεις. Μπορεί όμως να καλύψει τα κενά χρησιμοποιώντας ωρομίσθιους καθηγητές υψηλού επιστημονικού κύρους καθώς και μόνιμους καθηγητές από άλλα τμήματα.

Για τα παραπάνω ζητήματα υπάρχει άλλωστε και γραπτή δέσμευση του Προέδρου του ΤΕΙ από τις 26-1-2010.

Η Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα εξετάσουν προσεκτικά το όλο ζήτημα και θα με ενημερώσει.
Σε σημερινή επικοινωνία, η τελική της απάντηση ήταν ότι το Τμήμα -δεν καταργείται- είναι αδύνατον όμως να λειτουργήσει φέτος διότι δεν έχουν εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και κατά συνέπεια δεν έχουν προκηρυχτεί. Το ίδιο πρόβλημα ανέφερε ότι απασχολεί 17 ακόμα Τμήματα ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα».

30 άτομα με μερική απασχόληση στο Δήμο Κυπαρισσίας......

30 άτομα με μερική απασχόληση στο Δήμο Κυπαρισσίας.
Τις συμβάσεις τους υπέγραψαν χθες το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας, τα τριάντα επιλεγέντα άτομα μερικής απασχόλησης, σύμφωνα το σχετικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη, και από τη Δευτέρα «πιάνουν» δουλειά.

Πρόκειται για γυναίκες και άνδρες, όλων των ηλικιών, που θα απασχοληθούν ως σχολικοί φύλακες και για κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτική προστασία και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, με το «καλωσήλθατε» τους περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς η απασχόλησή τους δε θα διαρκέσει 18 μήνες, όπως ανέμεναν, αλλά 14, από 1/3/2010 έως 30/4/2011.

Οι επιλεγέντες είναι οι:............

Λέκκου Ελένη,
Χηνοπούλου Όλγα,
Αντωνόπουλος Δημήτριος,
Μπίτσικας Νικόλαος,
Καλογερόπουλος Γεώργιος,
Αβδάλας Αναστάσιος,
Μαυροειδή Αδαμαντία,
Μπουρλούκα Αικατερίνη,
Καλογερόπουλος Λεωνίδας,
Ρούσση Πασχαλία,
Λιανού Δήμητρα,
Πλέτσας Γεώργιος,
Πιταρά Γεωργία,
Τατούλη Δήμητρα,
Κυριακού Χρήστος,
Νασοπούλου Ελένη – Ερατώ,
Βλάχου Δήμητρα,
Μπάρκα Σπυριδούλα,
Μαντζώρος Γεώργιος,
Τζόρβα Ολυμπία,
Μαντά Χαρίκλεια,
Κορμά Νικολέττα,
Κατσίρος Ιωάννης,
Μανδραπήλιας Στέφανος,
Παναγόπουλος Ανδρέας,
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης,
Αντωνόπουλος Ανέστης,
Λέφας Αναστάσιος,
Αγγελόπουλος Γεώργιος,
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης.

Από την Τριμελή Επιτροπή (των υπαλλήλων) που έκανε την κατάρτιση του πίνακα των επιλεγέντων, με πρόεδρο τη Χριστίνα Στρατικοπούλου και μέλη την Κωστοπούλου Δήμητρα και τον Αθανασίου Απόστολο

Απόψε η συνεστίαση των εν αθήναις Φιλιατρινών....

Γίνεται απόψε η συνεστίαση των Φιλιατρινών της αθήνας.....στο Χάραμα της καισαριανης....με τον ΜΑΚΕΔΟΝΑ..... ΘΑ έιμαστε όλοι εκεί!!!!!! στις 21.00 μ.μ. στις 27/02/2010....

Απόψε η παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στα Φιλιατρά

Απόψε η παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στα Φιλιατρά
Απόψε στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στον Μορφωτικό Σύλλογο Φιλιατρών "Ο Πυρσός".
Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση – αφιέρωμα στον Κάρολο Κουν, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
Τίτλος της παράστασης «Από της ζωής τα μέρη χάθηκαν οι ποιητές».

Μοναδική ερμηνεύτρια της παράστασης είναι η .........

ταλαντούχος ηθοποιός κα Κάτια Γέρου, η τελευταία πρωταγωνίστρια που έχρισε ο Κουν στο Θέατρο Τέχνης πριν το θάνατό του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρωτοβουλία για την παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στα Φιλιατρά, ανήκει στο Ερασιτεχνικό Τριφυλιακό Θέατρο και τον πρόεδρο τους Ιωάννη Αλεξανδρόπουλο.

Νάντια Γιαννακοπούλου: Πότε θα λειτουργήσουν τα χειρουργεία της Κυπαρισσίας??

Νάντια Γιαννακοπούλου: Πότε θα λειτουργήσουν τα χειρουργεία της Κυπαρισσίας??
Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κο Ραγκούση και την Υπουργό Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ Κα Νάντια Γιαννακοπούλου σχετικά με την επαναλειτουργία των χειριυργείων της Κυπαρισσίας.

Αναλυτικά η ερώτηση της Κας Γιαννακοπούλου έχει ως εξής: .......

«Εργασίες στα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας»

Τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας παραμένουν εδώ και μήνες κλειστά, λόγω εργασιών εκσυγχρονισμού τους. Σε συνάντηση του Νομάρχη Μεσσηνίας με τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τον Δήμαρχο Κυπαρισσίας στις 25/01/10, είχε ανακοινωθεί ότι «αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης και παράδοσης ο εκσυγχρονισμός των χειρουργείων προϋπολογισμού 300.000 ευρώ περίπου. Το έργο θα παραδοθεί 31/01, με την παράταση που είχε δοθεί για συγκεκριμένα προβλήματα ολοκλήρωσης, τα οποία ξεπεράστηκαν».

Παρʼ όλα αυτά, τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας ακόμη παραμένουν κλειστά προκαλώντας οργή και αγανάκτηση, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και στο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου που στερείται της δυνατότητας να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μάλιστα, λόγω των παραπάνω έχει δημιουργηθεί τρομερό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που είτε περιμένουν μήνες στη λίστα αναμονής, είτε αναγκάζονται να ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα, προκειμένου να εγχειριστούν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους επιβλέποντες, αν και οι εργασίες κόστους 322 χιλ. ευρώ έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, υπάρχουν μόνο 200 χιλ. ευρώ για την εξόφληση του εργολάβου παρά τα επανειλημμένα έγγραφα των αρμοδίων.

Κατόπιν αυτών ερωτάται η κυρία Υπουργός

1. Πότε αναμένεται να ανοίξουν και πάλι τα χειρουργεία του Νοσοκομείου της Κυπαρισσίας, καθώς οι συνεχείς αναβολές προκαλούν δυσαρέσκεια, ταλαιπωρία αλλά και κινδύνους για την υγεία των ασθενών;

2. Πότε και με ποιο τρόπο προβλέπεται να χορηγηθεί το υπόλοιπο του ποσού για την αποπληρωμή των εργασιών στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας;

Η ερωτώσα βουλευτής,

Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Παπούτσι εναντίον ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ....

Παπούτσι εναντίον
του Ερντογάν
Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Τούρκου πρωθυ-
πουργού στη Σεβίλλη, όπου επρόκειτο να τιμηθεί από
οργανισμό του δήμου της πόλης. Κατά την έξοδό του από
το Δημαρχείο ένας πολίτης τού πέταξε παπούτσι, φωνά-
ζοντας συνθήματα υπέρ των Κούρδων. Το παπούτσι πά-
ντως δεν βρήκε το στόχο του... Αμεση ήταν η επέμβαση
των σωματοφυλάκων του Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίοι απο-
μάκρυναν τον διαδηλωτή. Λίγο αργότερα έγιναν γνωστά
περισσότερα στοιχεία από την ισπανική αστυνομία. Ο
Κούρδος κατείχε διαβατήριο της Συρίας, ο οποίος επρό-
κειτο να απελαθεί από την Ισπανία. Μάλιστα οι Αρχές του
είχαν αφαιρέσει το ταξιδιωτικό έγγραφο.
Η επίθεση με παπούτσι θεωρείται μεγάλη προσβολή
στην αραβική κουλτούρα. Το 2003 δεκάδες Ιρακινοί πε-
τούσαν τα παπούτσια τους στα αγάλματα του Σαντάμ
Χουσεΐν, λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση
στο Ιράκ. Το πιο γνωστό περιστατικό ήταν εκείνο του Ιρα-
κινού δημοσιογράφου Μουνταζέρ αλ Ζαΐντι, ο οποίος πέ-
ταξε το παπούτσι του στον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορ-
τζ Ο. Μπους, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου
με τον πρωθυπουργό του Ιράκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ........

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Εθελοντικός φόρος στους πλούσιους
για τη στήριξη της οικονομίας
«Εθελοντικό» φόρο των ευπόρων
πολιτών για τη στήριξη της οικο-
νομίας, πρότεινε, μεταξύ άλλων, ο επι-
κεφαλής της MIG Ανδρέας Βγενόπου-
λος, σε συνέντευξη που παραχώρησε
το βράδυ της Δευτέρας στον τηλεοπτι-
κό σταθμό Alter.
Στην εκτενή συνέντευξη του, ο κ. Βγε-
νόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
«το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδος για
το ορατό μέλλον περνάει πίσω από τον
κρατικό καπιταλισμό, περνάει πίσω από
το περισσότερο κράτος, υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα
διαφθοράς και ανεπάρκειας.
Το κράτος θα κρατάει τον στρατηγικό
έλεγχο για να επεμβαίνει σε θέματα
στρατηγικής σημασίας και θα έχει τη
διοίκηση με ιδιωτικοοικονομικά κριτή-
ρια, όπως γίνεται στη Γαλλία και στη
Γερμανία. Είμαι σαφώς εναντίον των
ιδιωτικοποιήσεων» σημείωσε.
Τόνισε επίσης ότι «εφόσον η κοινό-
τητα των ευπόρων ανθρώπων και των
υγιών επιχειρηματιών» δουν ότι πράγ-
ματι γίνεται μία κάθαρση και μία δια-
φάνεια, τότε θα μπορούσε να υποβλη-
θεί σε περισσότερες θυσίες και «μάλι-
στα μπορούμε να υποβληθούμε και σε
θυσίες εθελοντικές. Μπορώ να σας
προτείνω έναν εθελοντικό φόρο των
ευπόρων, που μπορεί να υιοθετήσει η
κυβέρνηση.
Αν με αυτόν τον εθελοντικό φόρο
μπορούν να μαζευτούν 500, 800 εκα-
τομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο, ενδεχο-
μένως να μη χρειάζεται η κυβέρνηση
να πάρει κάποια άλλα μέτρα τα οποία
να πλήξουν ασθενέστερες τάξεις», ανέ-
φερε μεταξύ άλλων.
Ο κ. Βγενόπουλος απαντώντας σε
ερώτηση εάν προτίθεται να ασχοληθεί
με την πολιτική, απέκλεισε κάθε ενδε-
χόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Δεν σκοπεύω να γίνω πολιτικός.
Τελεία και παύλα. Η σχετική φημολο-
γία είναι και λίγο οργανωμένη, διότι
επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει
κάποιος ή δεν θέλει να με αντιμετωπί-
σει κάποιος με επιχειρήματα στα επιχει-
ρήματα και να αντιτάξει έναν λόγο απέ-
ναντι στο δικό μου τον λόγο, προσπα-
θεί να απομειώσει την αξία των επιχει-
ρημάτων μου προσπαθώντας να βρει
κίνητρα. Τα κίνητρα που μπορεί να
βρει είναι, έλα τώρα τα λέει διότι θέλει
να γίνει ο ίδιος πολιτικός» πρόσθεσε.
Συγχώνευση στους αιθέρες
Σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση
Olympic - Aegean, εξέρασε τη βεβαιό-
τητά του ότι θα πάρει την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
«Οταν δύο εταιρείες όπως η Aegean
και εμείς συγχωνευόμαστε, δημιουρ-
γούμε την περιβόητη δεσπόζουσα θέ-
ση. Προφανώς έχουμε μια δεσπόζου-
σα θέση μέσα στην ελληνική αγορά.
Δεσπόζουσα θέση όμως σημαίνει ότι
μπαίνεις άμεσα κάτω από το μικροσκό-
πιο των εποπτικών αρχών, της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού, αλλά κυρίως της
κοινωνίας. Αν λοιπόν δει κανείς ότι
εμείς έχουμε υπερκέρδη και αυξάνου-
με τις τιμές, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε
κάτι λάθος.
Σας διαβεβαιώ όμως ότι, όχι μόνο
δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, αλλά ένα
βασικό συστατικό αυτής της συμφω-
νίας ήταν να διατηρήσουμε χαμηλές τι-
μές για τον καταναλωτή και ακόμα πε-
ρισσότερο να βοηθήσουμε την τουρι-
στική κίνηση με χαμηλές τιμές σε μια
περίοδο που η πατρίδα το χρειάζεται»,
ανέφερε ο κ. Βγενόπουλος.
Επίσης, υπογράμμισε ότι η συγχώ-
νευση δεν θα οδηγήσει σε απώλεια θέ-
σεων εργασίας.
«Ο βασικός σκοπός μιας συγχώνευ-
σης στη δική μας την περίπτωση δεν εί-
ναι το κόστος λειτουργίας. Είναι οι πο-
λύ μεγάλες συνέργιες που σημαίνουν
ότι μπορείς να αυξήσεις προορισμούς,
χωρίς να χρειαστεί να αυξήσεις αερο-
πλάνα. Μπορεί σε έναν προορισμό αυ-
τή τη στιγμή να είναι 8 γραμμές, 8 ταξί-
δια που να είσαι μισοάδειος και να
ανταγωνίζεσαι. Με 4 μπορείς κάλλιστα
να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες ενός
προορισμού και να επαναδιατάξεις αε-
ροπλάνα για να εξυπηρετήσεις και άλ-
λους προορισμούς» σημείωσε.

Γαργαλιανιώτικη 11άδα!!!!!!!

Γαργαλιανιώτικη 11άδα!
Ο Τέλος Αγρας μπορεί να έχασε από τον
Μεσσηνιακό και να επιστρέφει μετά από
τρία χρόνια στην Α’ τοπική, όμως το ευχάρι-
στο στο τελευταίο παιχνίδι είναι πως παρα-
τάχθηκε με πολλούς παίκτες από τους Γαρ-
γαλιάνους... Οι εννέα από τους έντεκα που
ξεκίνησαν ήταν ντόπιοι, ενώ και από τους
τρεις που μπήκαν αλλαγή μόνο ο Ανεστό-
πουλος δεν είναι Γαργαλιανιώτης. Ηταν κά-
τι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια
στον Αγρα και έτσι μπορούν να μπουν οι βά-
σεις για τα επόμενα χρόνια.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΤΕΡΜΠΥ....

Πολλοί περίμεναν ότι η Κυπαρισσία δεν θα περ-
νούσε νικηφόρα από τον Πύργο κόντρα στον Μιλ-
τιάδη και έτσι κι έγινε. Μετά από αυτή την ισοπαλία
το πρωτάθλημα πήρε στην κυριολεξία... φωτιά και
έκανε ακόμη πιο ενδιαφέροντα τα σούπερ ντέρμπι
που ακολουθούν.
Οι επόμενες τρεις αγωνιστικές επιφυλάσσουν
μεγάλα παιχνίδια, μιας και οι τρεις διεκδικητές του
τίτλου θα παίξουν μεταξύ τους.
Η αρχή γίνεται αυτή την Κυριακή όπου η Σπερχο-
γεία φιλοξενεί την Κυπαρισσία, με τη διαφορά με-
ταξύ τους να έχει πέσει στους δύο βαθμούς.
Την επόμενη αγωνιστική η Κυπαρισσία υποδέχε-
ται στο γήπεδό της τον Τσικλητήρα Πύλου και αμέ-
σως μετά η Πύλος παίζει και πάλι εκτός έδρας με
την Σπερχογεία. Τρία ματς που μπορεί να κρίνουν
πολλά για την υπόθεση άνοδο, αλλά μπορεί και...
τίποτα. Φαινομενικά μόνο αν η Κυπαρισσία κάνει
δύο νίκες και η Σπερχογεία με την Πύλο αναδει-
χθούν ισόπαλες, θα έχει κριθεί σε μεγάλο ποσοστό
το πρωτάθλημα. Γιατί σε οποιαδήποτε διαφορετική
περίπτωση η διαφορά της πρωτοπόρου ομάδας με
την δεύτερη και την τρίτη δεν θα είναι πάνω από
τέσσερις βαθμούς και ενώ θα απομένουν αρκετές
αγωνιστικές για το φινάλε.
Το ευχάριστο είναι ότι όπως και πέρυσι έτσι και
φέτος το πρωτάθλημα της Α’ τοπικής έχει μεγάλο
ενδιαφέρον και τρεις ομάδες το διεκδικούν με αρ-
κετές πιθανότητες.
Πέρυσι ο Ολυμπιακός Καλαμάτας εξασφάλισε
την άνοδο την τελευταία αγωνιστική, μακάρι και
φέτος να κριθεί ο πρωταθλητής στα μέσα Μαΐου
για να υπάρχει αγωνία μέχρι τότε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ....Να βγούμε από την περιδίνηση....

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Να βγούμε από την περιδίνηση....

Τα θέματα της οικονομίας
κυριάρχησαν στη συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον
υπουργό Αμυνας, Ευ. Βενιζέ-
λο και τον υπουργό Επικρα-
τείας, Χ. Παμπούκη.
Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι
«δεν μπορέσαμε να αποφύ-
γουμε τις αναφορές στο δη-
μοσιονομικό πρόβλημα της
χώρας και στα μέτρα που εί-
ναι αναγκαία να ληφθούν
για να οδηγηθούμε έξω από
την περιδίνηση». Τόνισε ότι
ο Ελληνας πολίτης είναι έτοι-
μος να συνεισφέρει, αλλά
θέλει να γνωρίζει ότι υπάρχει
προοπτική και ασφάλεια
«την οποία θέλουμε να δώ-
σουμε, καθώς ζητάμε ως
αντάλλαγμα τη βοήθειά του
και τη στήριξή του που είναι
επώδυνη γιατί πρόκειται για
μια θυσία». Αναφερόμενος
στην Εξεταστική Επιτροπή
για την οικονομία ο κ.Βενιζέ-
λος δήλωσε ότι κάθε κόμμα
εφόσον έχει τον απαραίτητο
αριθμό βουλευτών μπορεί
να πάρει τις δικές του πρωτο-
βουλίες. «Η Βουλή αποφα-
σίζει. Είναι γνωστές οι προτά-
σεις του πρωθυπουργού για
τη σύσταση Εξεταστικών Επι-
τροπών», είπε ο υπουργός
Αμυνας. Και πρόσθεσε: «Ση-
μασία δεν έχει να αντιδικού-
με σε κομματικό επίπεδο,
αλλά να πάρουμε τις μεγά-
λες και γενναιόψυχες πρωτο-
βουλίες για υπέρβαση της
κρίσης.
Δεν θέλουμε να οδηγη-
θούμε σε αδιέξοδο και να
καταλογίσουμε τις ευθύνες
εκεί που ανήκουν, δηλαδή
στην προηγούμενη κυβέρνη-
ση, θέλουμε να αποφύγου-
με το αδιέξοδο και κινούμα-
στε συντονισμένα και υπεύ-
θυνα ως οικονομία και ως
έθνος». Στη συνάντηση τέθη-
καν επί τάπητος, επίσης, εξο-
πλιστικά θέματα, το θέμα
των ναυπηγείων και το μέλ-
λον του ναυπηγικού τομέα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ...

Simera einai i pagkosmia mera kata tou karkinou..Stin mnimi olwn avtwn pou hasane tin mahi enantia tou karkinou k gia olous avtous pou akoma agonizontai.Prosevhitheite na vrethei to FARMAKO!!!

Γενναία απόφαση.....

Γενναία απόφαση
Εδώ και πέντε μήνες η
ελληνική οικονομία ζει
υπό καθεστώς παρατεταμέ-
νης αναμονής και γενικευ-
μένης ανασφάλειας. Το κό-
στος αυτής της μακράς
αναμονής είναι ήδη μεγά-
λο και όσο περνά ο καιρός
θα μεγαλώνει ακόμη πε-
ρισσότερο. Αλλωστε η οι-
κονομία είναι κλίμα και
ατμόσφαιρα. Πληγώνεται
πολύ περισσότερο από κα-
θεστώτα αναμονής και
ανασφάλειας. Υπ‘ αυτή την
έννοια η κυβέρνηση οφεί-
λει να λάβει τις αποφάσεις
της - όποιες και αν είναι αυ-
τές - το ταχύτερο.
[Από την εφημερίδα
“ΤΟ ΒΗΜΑ“]

Ο ανήσυχος Σαμαράς......

Ο ανήσυχος Σαμαράς
Η απόφαση των πρυτανικών αρχών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να
ζητήσουν την επέμβαση της αστυνομίας
στην Πολυτεχνειούπολη έχει ιδιαίτερη
σημασία. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από
πολλά χρόνια που η ηγεσία του ιστορι-
κού ιδρύματος ανέλαβε τις ευθύνες της
και το προστάτευσε από τους χούλιγκαν,
οι οποίοι αρέσκονται στην καταστροφή
της δημόσιας περιουσίας. Πρόκειται για
μια ορθή όσο και γενναία απόφαση. Ας
ελπίσουμε πως αντικατοπτρίζει μια στρο-
φή της κοινωνίας σε μια ωριμότερη αντι-
μετώπιση ενός ακόμη μεταπολιτευτικού
ταμπού, που οδήγησε στην ανοχή και συ-
γκάλυψη απερίγραπτων πράξεων βίας
στους χώρους της γνώσης.
[Aπό την εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ“]

Κέρδισε τις .....

Κέρδισε τις
εντυπώσεις
Παρακολούθησα με ξεχωριστό εν-
διαφέρον την συνέντευξη του κ. Βγε-
νόπουλου στο Νίκο Χατζηνικολάου
την Δευτέρα το βράδυ, για την οικο-
νομική πορεία της χώρας και τον
τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.
Κάποιοι, κρίνοντας τα όσα υπο-
στήριξε ο άνθρωπος που ελέγχει με-
ρικές από τις μεγαλύτερες οικονομι-
κές μονάδες του τόπου, διείδαν σε
αυτή την συνέντευξη το… αυγό του
Μπερλουσκονισμού. Εγώ είδα κάτι
χρησιμότερο και απλούστερο: Το
αυγό του Κολόμβου.
Ο άνθρωπος, με κοινή λογική,
που είναι το πολυτιμότερο εργαλείο
για όσους επιδίδονται όχι μόνο στο
επιχειρείν αλλά και στο πολιτεύε-
σθαι, είπε την απλή αλήθεια. Οτι δη-
λαδή μόνο με περιοριστικά δημο-
σιονομικά μέτρα, χωρίς αναπτυξιακή
πολιτική και χωρίς επενδύσεις, όχι
μόνο δεν πρόκειται να λυθεί το πρό-
βλημά μας αλλά αντιθέτως η ύφεση
που επιφέρει ο περιορισμός της κα-
τανάλωσης, θα το επιδεινώσει ακό-
μη περισσότερο. Και πολύ καλά κά-
νοντας, τίναξε στον αέρα τις αερολο-
γίες πολιτικών όλων των αποχρώσε-
ων για δήθεν ελπίδες ανάπτυξης με
επενδύσεις που θα έλθουν από το
εξωτερικό, ή από την εγχώρια ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία. Μοναδικό εργα-
λείο για μια προσπάθεια ανάπτυξης
οι δημόσιες επενδύσεις.
Το σημαντικότερο όμως που είπε
και το οποίο ακριβώς συνιστά το αυ-
γό του Κολόμβου για το ελληνικό
πρόβλημα είναι τούτο: Αν οι εταίροι
μας ήθελαν να προσφέρουν ουσια-
στική βοήθεια στη Ελλάδα, μπορού-
σαν να κάνουν το απλούστερο των
πραγμάτων. Να εγγυηθούν τα ελλη-
νικά σύνορα, χερσαία, θαλάσσια,
εναέρια, ως ανατολικά σύνορα της
Ευρώπης. Να γνωρίζουν οι γείτονές
μας ότι δεν προκαλούν την Ελλάδα,
αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, με κά-
θε παράνομη πτήση, π.χ. πάνω από
το Αγαθονήσι ή τον Αϊ-Στράτη και τη
Λήμνο, επιφέρει άμεση αντίδραση
της Ευρώπης και όχι μόνο της Αθή-
νας. Αν αυτό συνέβαινε και η Ελλά-
δα δεν ξόδευε το μεγαλύτερο ποσο-
στό του ΑΕΠ της, από οποιαδήποτε
άλλη χώρα της Ενωσης και ειδικά
της Ευρωζώνης για εξοπλισμούς, θα
βρίσκονταν χρήματα για δημόσιες
επενδύσεις που θα κινούσαν την οι-
κονομία και θα έδιναν δουλειά σε
ανθρώπους.
Αν διερωτάσθε «μα αφού είναι τό-
σο απλό, γιατί δεν το βλέπουν και οι
εταίροι μας να το εφαρμόσουν», η
απάντηση είναι, δυστυχώς, εξίσου
απλή: Γιατί ζουν, αιμοδοτούνται, με-
γάλα τμήματα της γερμανικής, της
γαλλικής, της βρετανικής αλλά και
της ολλανδικής βιομηχανίας από τις
ελληνικές προμήθειες για την άμυνα
της χώρας μας.
Το αυγό του…
Βγενόπουλου

Η πρώτη επίσκεψη του αρχηγού της Ν.Δ. ....

Η πρώτη επίσκεψη του αρχηγού της
Ν.Δ. στην Κύπρο απέδειξε ότι ο κεντρο-
δεξιός Αντώνης Σαμαράς είναι πιο κοντά
στον αριστερό Δημήτρη Χριστόφια σε
ό,τι αφορά στο Κυπριακό απ‘ ό,τι στον
ομοϊδεάτη του Νίκο Αναστασιάδη του
ΔΗΣΥ. Ως γνωστόν, ο Σαμαράς ήταν
αντίθετος στο σχέδιο Ανάν και σήμερα
ανήκει σ‘ αυτούς που ανησυχούν σοβα-
ρά μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας
πρότασης, στα μέτρα της τουρκοκυπρια-
κής πλευράς. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. σκο-
πεύει να δώσει προτεραιότητα στα θέμα-
τα της εξωτερικής πολιτικής (κυρίως Κυ-
πριακό και Ελληνοτουρκικά) θεωρώντας
ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού περί “μειωμένης εθνικής κυ-
ριαρχίας“ μπορεί να προοιωνίζονται αρ-
νητικές εξελίξεις.
[Από την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ“]

Η γερμανική...αντίσταση....

Η γερμανική...
αντίσταση!
Το παιχνίδι υπό τον τίτλο «βοή-
θεια στην Ελλάδα» παίζεται, σχεδόν
ολοκληρωτικά, αυτές τις μέρες στη
Γερμανία.
Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, το
σχέδιο φαίνεται ότι έχει εκπονηθεί
και οι σχετικές διαρροές εκπορεύο-
νται από το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών. Αλλιώς, τα γερμανικά
μέσα ενημέρωσης, που τις προβάλ-
λουν, θα έπρεπε να τις κατασκεύα-
ζαν. Και δεν έχουν κανένα λόγο να
το κάνουν. Στην Αθήνα τα ξέρουν
αυτά, αλλά δεν έχουν καμία βεβαιό-
τητα ότι το σχέδιο θα πάρει και τη
μορφή απόφασης, λόγω εσωτερι-
κών προβλημάτων στην κυβέρνηση
του Βερολίνου και των αντιδράσεων
της κοινής γνώμης.
Η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε,
η όποια απόφαση για βοήθεια να
ανακοινωθεί αμέσως, ώστε να δια-
μορφωθεί κατάλληλα το κλίμα, να
«ηρεμήσουν» οι αγορές του χρήμα-
τος και να πέσουν τα περίφημα
spreads. Προς αυτήν την κατεύθυν-
ση η Αθήνα προσπαθεί να ασκήσει
«πίεση» (όσο μπορεί να σταθεί αυτή
η λέξη στις σημερινές συνθήκες)
προς τους επικεφαλής της ευρωζώ-
νης, πρωτίστως τους Γερμανούς. Με
δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η
διαρκής επανάληψη της διαβεβαίω-
σης «θα πάρουμε όσα επιπλέον μέ-
τρα χρειαστούν». Το λένε διαρκώς ο
Παπανδρέου και ο Παπακωνσταντί-
νου. Ο δεύτερος τρόπος είναι η,
έστω υπαινικτική, αναφορά σε πιθα-
νή προσφυγή της Ελλάδας στο Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που
δεν έχει ξαναγίνει από χώρα της ευ-
ρωζώνης και θα θεωρηθεί πλήγμα
και για το ευρώ. Εν κατακλείδι, το
παιχνίδι που παίζεται είναι πολύ χο-
ντρό και θα χοντρύνει κι άλλο μέχρι
τις αρχές Μαρτίου, οπότε θα γίνει
ό,τι είναι να γίνει... Γ.ΚΑΡ.
[Aπό την εφημερίδα
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ“]

Ο νόμος για την διαφανεια..... και το ποθεν εσχες....

Ο νέος νόμος για τη διαφάνεια
και τις αλλαγές στο «πόθεν
έσχες» θα ισχύσει και για τις εκ-
κρεμούσες υποθέσεις, δήλωσε
στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης Χάρης Καστανίδης, ξεκαθαρί-
ζοντας πάντως ότι η νομοθετική
πρωτοβουλία δεν ελήφθη με
αφορμή τις υποθέσεις που εξετά-
ζει η Βουλή.
Ενημερώνοντας την επιτροπή
Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Καστα-
νίδης είπε ότι η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία μπαίνει σε δημόσια
διαβούλευση και θα αναμείνει τις
προτάσεις πολιτικών, κομμάτων
και νομικών: «Θεωρούμε ότι
ανοίγεται ένας ορθός και αποφα-
σιστικός δρόμος για την εγκατά-
σταση μέτρων διαφάνειας στο
δημόσιο βίο».
Παράλληλα ενημέρωσε ότι εί-
ναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το
νέο τρόπο εκλογής της ηγεσίας
της Δικαιοσύνης και την επανα-
φορά του αυτοδιοικήτου στα δι-
καστήρια, νομοσχέδιο το οποίο
αντιμετωπίζεται με άρνηση από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης
πλην του ΣΥΡΙΖΑ.
Η τομή στο συγκεκριμένο νο-
μοσχέδιο είναι η παρεμβολή της
Διάσκεψης των Προέδρων από
την οποία θα περνούν οι υποψή-
φιοι που προτείνει το Υπουργικό
Συμβούλιο για να καταλάβουν τις
θέσεις των προέδρων, αντιπροέ-
δρων, εισαγγελέων και αντεισαγ-
γελέων των ανωτάτων δικαστη-
ρίων και των παρέδρων του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου.

ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ”

Μια κωμωδία… με τραγικό τέλος χα-
ρακτηρίζεται το έργο του Φ. Ντύρρενμαν
“Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας” που
κάνει πρεμιέρα αύριο στις 9 μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τη
“Θεατρική Διαδρομή” σε σκηνοθεσία
του Μιχάλη Ζωγραφίδη.
Οπως είπε σε συνέντευξη Τύπου χθες
η πρόεδρος του σχήματος Μαρία Τού-
μπουρου, η οποία υποδύεται και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο, πρόκειται για ένα
κλασικό έργο που χρησιμοποιεί με αρι-
στοτεχνικό τρόπο την ερωτική προδοσία
για να δείξει πως το χρήμα εκμαυλίζει
συνειδήσεις. Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Ζω-
γραφίδης είπε ότι είναι ένα έργο κοινωνι-
κής κριτικής, ενώ το στοιχείο στο οποίο
εστίασε κι εκείνος τη σκηνοθετική του
ματιά είναι η αλλοτρίωση που επέρχεται
από τη δύναμη του χρήματος. Το έργο
καταδεικνύει το πόσο εύπλαστη είναι η
συνείδηση όταν επιδρά πάνω της μια τό-
σο ισχυρή δύναμη. Η ιστορία εκτυλίσσε-
ται σε μια μικρή πόλη κάπου στην κε-
ντρική Ευρώπη, η οποία έχει ερημώσει,
καθώς η μοναδική ιδιοκτήτρια όλων των
επιχειρήσεων που υπήρχαν τις έχει αφή-
σει να κλείσουν με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει μεγάλη ανεργία και φτώχια.
Σε κάποια στιγμή η ιδιοκτήτρια όλης
σχεδόν της πόλης -η οποία είναι και η
πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο- επι-
στρέφει στην γενέτειρά της για να εκδικη-
θεί τον άντρα που όταν εκείνη ήταν 17
ετών την εγκατέλειψε, ενώ ήταν έγκυος.
Επιστρέφοντας, προσφέρει στους κατοί-
κους της πόλης οι οποίοι ζουν στην ανέ-
χεια, ένα μυθικό ποσό, αρκεί κάποιος
από όλους να δεχτεί να σκοτώσει εκείνον
τον άντρα, τον Ιλλ.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια της παρά-
στασης είναι της Λίλας Μπελιβανάκη και
μάλιστα, όπως είπε η ίδια, λένε κι αυτά
τη δική τους ιστορία, “παίζουν” το δικό
τους ρόλο στην παράσταση, αφού κάθε
φορά αλλάζουν, υπογραμμίζοντας και τις
αλλαγές στο έργο. Την πρωτότυπη μου-
σική έχει κάνει η Κωνσταντίνα Κορμά.
Παίζουν με σειρά εμφάνισης οι: Νίκος
Ηλιόπουλος, Πάρης Καλογεράκος, Φώ-
της Γαϊτάνης, Κώστας Γιαννακόπουλος,
Σοφία Τσόπελα, Δημήτρης Κουκούτσης,
Χρήστος Καράμπελας, Απόστολος Αση-
μακόπουλος, Βασίλης Νικολακόπουλος,
Παναγιώτης Λούζης, Μαρία Τούμπου-
ρου, Μιχάλης Καραταράκης, Κώστας
Βραχάτης, Γιώργος Τσούκλερης, Χάρης
Πλεματιάς, Στάθης Μητσέας, Κωνσταντί-
να Κορμά, Χριστιάνα Ρούπα, Γιάννης Κυ-
ριακόπουλος, Παναγιώτης Κληρόπου-
λος, Γιώργος Λυδιώτης, Βαγγέλης Ζέπ-
πος, Ευτυχία Μουτεβελή, Δημήτρης Μά-
ντης, Αγγελική Κανδυλιώτη, Μαίρη Οι-
κονόμου, Σουζάνα Κλημεντίδη, Μάγδα
Πλεμμένου, Τόνια Ηλιοπούλου, Γεωργία
Αναστασοπούλου, Αλεξάνδρα Ανδρια-
νοπούλου, Στέλλα Μπαϊγκίνη, Βίλμα
Μπούζα, Κατερίνα Χατζοπούλου, Σταυ-
ρούλα Κατά, Βάσια Αντωναροπούλου,
Γιώργος Λυδιώτης, Δέσποινα Μπανανή,
Εβελυν Μουτεβελή, Τζώρτζια Αντωναρο-
πούλου και τα παιδιά: Αδάμ, Γιώργος,
Αγγελος, Ξενοφών, Ηλέκτρα, Βασίλης.
Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν μέχρι
τις 15 Μαρτίου. Η προπώληση των εισι-
τηρίων θα γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο
Καλαμάτας καθημερινά 7-9 μ.μ. και οι τι-
μές των εισιτήριων είναι 10 ευρώ και 7
ευρώ φοιτητικό.

Εγκαίνια του Κέντρου Λαϊκής ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗς.....

Εγκαίνια του Κέντρου Λαϊκής
Επιμόρφωσης στους Γαργαλιάνους
Τα εγκαίνια του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης Γαργαλιά-
νων έγιναν προχθές και έτσι ξεκίνησε και επίσημα η λει-
τουργία της ΝΕΛΕ στην περιοχή. Παράλληλα άρχισαν τη
λειτουργία τους 2 προγράμματα, ζωγραφικής και παραδο-
σιακής μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο νομάρχης Μεσσηνίας Δη-
μήτρης Δράκος, ο αντινομάρχης Δημήτρης Καφαντάρης, ο
δήμαρχος Γαργαλιάνων Σταύρος Καλοφωλιάς, ο αντιδή-
μαρχος Μιχάλης Αποστολόπουλος, η πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μάρθα Κατσούλα, ο πρόεδρος της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Δημήτρης Φί-
λος, εργαζόμενοι κι εκπαιδευτές, καθώς και πολίτες. Στην
αρχή της ομιλίας του ο κ. Φίλος ανέφερε πως πρωταρχική
επιδίωξη της ΝΕΛΕ Μεσσηνίας είναι η σύνδεση και η συ-
νεργασία της με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και
με κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι αφουγκράζονται τις ανά-
γκες της τοπικής κοινωνίας και αποτελούν τον εγγυητή της
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των προγραμ-
μάτων της στην περιφέρεια.
«Από σήμερα ουσιαστικά επαναλειτουργεί το Κέντρο Επι-
μόρφωσης Γαργαλιάνων» τόνισε ο κ. Φίλος και ευχαρίστη-
σε το δήμαρχο για την αμέριστη βοήθεια που προσέφερε
στη ΝΕΛΕ για το ζήτημα αυτό. «Θα συνεχίσουμε και με άλ-
λα προγράμματα κατάρτισης, που αναφέρονται σε τουριστι-
κά και αγροτικά θέματα, σε προγράμματα με θέμα τον πολι-
τισμό, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Ηδη, έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων και για
τα προγράμματα αγωγής υγείας, διαιτολογίας-διατροφής
και γυναικείας επιχειρηματικότητας - τα οποία προγραμμα-
τίζεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους τις επόμενες ημέρες»,
σχολίασε ο πρόεδρος της ΝΕΛΕ.
Ο δήμαρχος Γαργαλιάνων Στ. Καλοφωλιάς είπε πως θα
σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια και δράση της ΝΕΛΕ
στην περιοχή και θα συμβάλλει ώστε η τοπική κοινωνία να
αγκαλιάσει το θεσμό και να εξακτινωθεί η δράση της επι-
τροπής στην περιφέρεια. Ο νομάρχης Δημ. Δράκος στην αρ-
χή της ομιλίας του εξήρε το νέο ξεκίνημα της ΝΕΛΕ στην πε-
ριφέρεια και παρατήρησε πως τα νέα προγράμματά της πρέ-
πει να ανταποκρίνονται στις καθημερινές και σύγχρονες
ανάγκες των πολιτών της περιοχής και να συνδεθούν με την
ανεργία. «Ολη αυτή η δραστηριότητα, όλα αυτά τα προ-
γράμματα και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τα τε-
λευταία χρόνια», συνέχισε ο κ. Δράκος, «είναι το αποτέλε-
σμα μιας συλλογικής δουλειάς. Μιας άψογης συνεργασίας
προσώπων: του προέδρου του Δ.Σ. της ΝΕΛΕ, των εκπαι-
δευτών, των στελεχών της και των επιμορφωνόμενων».

Γλύτωσαν τα ισόβια......

Γλύτωσαν τα ισόβια
οι... αθεόφοβοι
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΛΩΣΕΙ ΧΑΣΙΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Με μεγάλη επιείκεια αντιμετωπίστηκαν χθες στη δευτεροβάθμια
δίκη τους ο Δ.Π. και ο Θ.Θ. που το Σεπτέμβρη του 2006 είχαν
απλώσει 46 κιλά χασίς για αποξήρανση στο ταβάνι του εξωκκλησι-
ού της Ευαγγελίστριας, στη Βάλτα των Γαργαλιάνων, αφήνοντας εμ-
βρόντητη την κοινή γνώμη. Το Πενταμελές Εφετείο Καλαμάτας μεί-
ωσε χθες την πρωτόδικη ποινή τους, από ισόβια σε 15 χρόνια κά-
θειρξη για τον Δ.Π. και από 18 σε 12 χρόνια κάθειρξη για τον Θ.Θ.
Επίσης επέβαλε χρηματική ποινή 50.000 ευρώ στον καθένα.
Το δικαστήριο αναγνώρι-
σε τα ελαφρυντικά του πρό-
τερου έντιμου βίου στον
Θ.Θ. και της ειλικρινούς με-
ταμέλειας στον Δ.Π., ο
οποίος δεν είχε λευκό ποι-
νικό μητρώο και πρωτο-
βάθμια είχε καταδικαστεί
ως υπότροπος.
Το χασίς είχαν ανακαλύ-
ψει οι αστυνομικοί της Δίω-
ξης Ναρκωτικών Καλαμά-
τας, σε συνεργασία με το
αντίστοιχο Τμήμα της Πά-
τρας, το οποίο είχε την αρ-
χική πληροφορία. Οι κατη-
γορούμενοι άλλωστε είναι
κάτοικοι Πατρών και συνε-
λήφθησαν όταν πήγαν στην
εκκλησία για να πάρουν μέ-
ρος των ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τις μαρτυ-
ρίες των αστυνομικών, το
χασίς το είχαν καλλιεργήσει
και κρύψει οι κατηγορούμε-
νοι. Το συμπέρασμα αυτό
είπαν ότι προέκυψε από κα-
ταγγελία που είχε γίνει στο
Τμήμα Δίωξης της Καλαμά-
τας για φυτεία που καλλιερ-
γούσαν οι Δ.Π. και Θ.Θ.
στην περιοχή, χωρίς ωστό-
σο η Αστυνομία να καταφέ-
ρει να την εντοπίσει. Οσο
παρακολουθούσαν πάντως
τις κινήσεις των δύο υπό-
πτων, κρυμμένοι μέσα στο
εξωκκλήσι και στο δάσος
που το περιβάλλει, οι αστυ-
νομικοί βεβαιώθηκαν ότι
αυτοί ήταν οι άνθρωποι
που αναζητούσαν - από τον
τρόπο που κινούνταν στο
γύρω χώρο και την ευκολία
με την οποία ανέβηκαν στη
σκεπή, παραμέρισαν τα κε-
ραμίδια και κατέβηκαν στο
ταβάνι.
Σχετικά με τον ισχυρισμό
που είχαν προβάλει οι κα-
τηγορούμενοι από το πρω-
τοβάθμιο δικαστήριο, ότι
πήγαν να κλέψουν μικρο-
ποσότητα για να την καπνί-
σουν, οι αστυνομικοί απέ-
κλεισαν κατηγορηματικά το
ενδεχόμενο. Οπως απέκλει-
σαν το να έχει πράγματι
συμβεί αυτό που ισχυρί-
στηκε η υπεράσπιση: Δηλα-
δή, ότι ο τρίτος άνθρωπος
που έφτασε στο εξωκκλήσι
όσο οι άνδρες της Δίωξης
πάλευαν να ακινητοποιή-
σουν τον Θ.Θ. (ο Δ.Π. για
να γλυτώσει τη σύλληψη
πήδηξε από τη στέγη και
τραυματίστηκε σοβαρά)
ήταν ένας Βούλγαρος, μέ-
λος σπείρας που διακινούσε
ναρκωτικά στην περιοχή και
στην οποία ανήκε το χασίς.
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΙΒΑΝ
Τον Μάρτιο του 2007, 6
περίπου μήνες μετά τη σύλ-
ληψη των κατηγορούμε-
νων, συνελήφθη στην Αθή-
να στην περιοχή του Παπά-
γου ένας Βούλγαρος με μι-
κροποσότητα χασίς. Στο
Τμήμα, βρέθηκε πάνω του
ένας παλιός χάρτης και μαζί
ένα σχεδιάγραμμα που υπο-
δείκνυε μια αγροικία κοντά
στο εξωκκλήσι της Βάλτας.
Οταν οι αστυνομικοί τον
ρώτησαν πού βρήκε το χα-
σίς, απάντησε από έναν φί-
λο και ομοεθνή του ονόμα-
τι Ιβάν, ο οποίος έκρυβε μια
ποσότητα που κατασχέθηκε
γιατί είχε προδοθεί από
τους συνεργάτες του.
Τα στοιχεία αυτά το Αστυ-
νομικό Τμήμα Παπάγου τα
έστειλε στην Αστυνομική
Διεύθυνση Μεσσηνίας, και
οι αστυνομικοί βάσει του
σχεδιαγράμματος οδηγήθη-
καν στην αγροικία. Εκεί
υπήρχε ένα μπαούλο που
όταν το έψαξαν την πρώτη
φορά βρήκαν μέσα κουρε-
λιασμένα ρούχα. Κατά δια-
στήματα επέστρεφαν στην
αγροικία και έλεγχαν. Μετά
από 1,5 μήνα εμφανίστηκε
μέσα στο μπαούλο μια σα-
κούλα με 1,840 γραμμάρια
αλλοιωμένο χασίς.
Πάντως, ο αστυνομικός
στην κατάθεσή του είπε ότι
δεν συνδέεται η μια υπόθε-
ση με την άλλη - ενώ στην
ερώτηση του εισαγγελέα αν
κάποιος έβαλε εκεί τα ναρ-
κωτικά για να ενισχύσει τον
ισχυρισμό των κατηγορού-
μενων, απάντησε: “Δεν μπο-
ρώ να επιβεβαιώσω ή να
αποκλείσω τίποτα”.
Οι δύο κατηγορούμενοι
στις απολογίες τους ισχυρί-
στηκαν ότι ο Ιβάν ήξερε για
το κρυμμένο χασίς και τους
οδήγησε στο εξωκκλήσι.
Αρνήθηκαν ότι είχαν καλ-
λιεργήσει και βάλει για απο-
ξήρανση το χασίς στη στέγη
και υποστήριξαν ότι όταν
συνελήφθησαν σκόπευαν
να κλέψουν μια ποσότητα
από το ξένο χασίς για να
έχουν να καπνίζουν.
Ο Δ.Π. είπε στο δικαστή-
ριο ότι ο Ιβάν ήταν φίλος
του και πως το χασίς το εί-
χαν καλλιεργήσει κάποιοι
φίλοι του Ιβάν, και έτσι ο
Βούλγαρος ήξερε για το...
πρωτότυπο αποξηραντήριο.
Ο Θ.Θ. ζήτησε στην απολο-
γία του την επιείκεια του δι-
καστηρίου και ισχυρίστηκε
ότι η εξάρτησή του είναι τέ-
τοια που “το μόνο που σκέ-
φτομαι είναι η μαστούρα”.
Ν.Κ.

Παρέμβαση Μαλαπάνη .......

Παρέμβαση Μαλαπάνη για
τα απόβλητα ελαιοτριβείων
“Η συνεχής άσκηση ελέγχων που
έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες απέ-
δωσε και έτσι μπορούμε να θεωρή-
σουμε το πρώτο βήμα ως επιτυχημέ-
νο”. Αυτό αναφέρει σε ερώτηση για τα
απόβλητα των ελαιοτριβείων την
οποία κατέθεσε ο επικεφαλής του συν-
δυασμού “Ανατροπή” Χρ. Μαλαπά-
νης, ο οποίος προσθέτει ότι “από την
άλλη πλευρά παρουσιάσθηκαν ορι-
σμένες παρενέργειες” τις οποίες προσ-
διορίζει ως εξής:
• Ορισμένα ελαιοτριβεία που είχαν
αποδέκτες εκτός απαγόρευσης μετέτρε-
ψαν την λειτουργία τους από διφασικά
σε τριφασικά προκειμένου να ωφελη-
θούν από την τιμή του τριφασικού ελαι-
οπυρήνα, επιτείνοντας την ρύπανση
των εκτός απαγόρευσης αποδεκτών.
• Ολοι διαμαρτύρονται, ή τουλάχι-
στον αναγνωρίζουν ότι ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των ελαιοτριβείων δεν γί-
νεται με ίσους όρους (λόγω της τιμής
του ελαιοπυρήνα) πράγμα που αν πα-
ραταθεί επί μακρόν μπορεί να οδηγή-
σει σε στρεβλώσεις.
• Τα πυρηνελαιουργεία φαίνεται ότι
καθυστερούν να επεξεργασθούν τον
διφασικό ή τριφασικό πυρήνα με απο-
τέλεσμα να έχουν ενταθεί οι οσμές που
αν και δεν ρυπαίνουν, εν τούτοις ενο-
χλούν και ορισμένες φορές πάρα πολύ.
Και προτείνει:
• Να προωθηθεί άμεσα η απαγόρευ-
ση διάθεσης λυμάτων σ’ όλους τους
αποδέκτες του Νομού Μεσσηνίας με
χρονικό ορίζοντα 2ετίας ξεκινώντας
από τους μεγαλύτερους.
• Εν όψει της σύνταξης νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου να γίνουν παραστάσεις
προκειμένου να ενταχθούν:
α. Οι δαπάνες μετατροπής των τρι-
φασικών ελαιοτριβείων σε διφασικά.
β. Οι επενδύσεις των πυρηνελαιουρ-
γείων και ιδιαίτερα της επέκτασης κατά
50% τουλάχιστον της ξηραντικής τους
ικανότητας.
γ. Οι επενδύσεις απόσμησης των πυ-
ρηνελαιουργείων.

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010

Στο μικροσκόπιο του FDA φάρμακο για το διαβήτη

Υπό μελέτη, σε ειδική επιτροπή του Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) των ΗΠΑ, βρίσκονται τα έγγραφα που αφορούν τη δραστική ουσία ροσιγλιταζόνη. Το φάρμακο για διαβήτη τύπου ΙΙ βρίσκεται υπό παρακολούθηση επειδή φέρεται να αυξάνει στους χρήστες τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας και εμφράγματος.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των «Νιου Γιόρκ Τάιμς» στα συρτάρια του FDA βρίσκεται έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι εάν τα άτομα που λαμβάνουν ροσιγλιταζόνη (Avandia) αλλάξουν θεραπεία για το διαβήτη και λάβουν παρόμοια, την πιογλυδαζόνη (Actos), σε ένα μήνα στις ΗΠΑ θα υπήρχαν 500 λιγότερα εμφράγματα και 300 λιγότερα περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας.

Σύμφωνα τους «Τάιμς», μία άλλη έκθεση που εξέδωσε το Ίδρυμα Ασφαλούς Ιατρικής Εφαρμογής των ΗΠΑ, αναφέρει πως το Avandia μόνο το τελευταίο τετράμηνο του 2009 συνδέεται με 304 θανάτους, το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλο συνταγογραφούμενο φάρμακο στην ιστορία.

Επιπλέον, σε έγγραφο του FDA με ημερομηνία «Οκτώβριος 2008» και τις υπογραφές των δρων David Graham και Kate Gelperin από την Επιτροπή Ασφαλείας των Φαρμάκων του οργανισμού, αναφέρεται πως οι ειδικοί συμφωνούν ότι «η ροσιγλιταζόνη θα πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά».

Η θέση της GSK

Η GSK, εταιρεία που διαθέτει στην αγορά τη ροσιγλιταζόνη, σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως δεν συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Γερουσίας σχετικά με το Avandia.

«Η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Γερουσίας καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια του Avandia (ροσιγλιταζόνη) τα οποία στηρίζονται σε αναλύσεις, οι οποίες δεν είναι συνεπείς με τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τις επιβλέπουσες αρχές (συμπεριλαμβανομένου του FDA) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

»Αντίθετα με τους ισχυρισμούς της έκθεσης, τα επιστημονικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν ότι το Avandia αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ισχαιμίας του μυοκαρδίου ή προκαλεί ισχαιμικά συμβάματα του μυοκαρδίου.

»Το FDA αποφάσισε ότι το Avandia παραμένει διαθέσιμο για τη θεραπεία του Διαβήτη Τύπου ΙΙ, βασιζόμενο στα επιστημονικά στοιχεία καθώς επίσης και στη γνωμοδότηση της ανεξάρτητης επιτροπής ειδικών που συστήθηκε για το λόγο αυτό.

»Σε συνέχεια της δημοσίευσης της μετά-ανάλυσης του Nissen το 2007, επτά μεγάλες, προοπτικές, τυχαιοποιημένες, κλινικές μελέτες κατέγραψαν επιστημονικά αποτελέσματα αναφορικά με το καρδιαγγειακό προφίλ ασφάλειας του Avandia.

»Καμία από αυτές τις κλινικές μελέτες δεν έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του Avandia και του εμφράγματος του μυοκαρδίου (MI) ή άλλων ισχαιμικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων» καταλήγει η έκθεση της φαρμακευτικής εταιρείας
Οι απεργιες και το DNA μου
24/02/2010
του Άρη Δαβαράκη


Η μητέρα μου η Ιωάννα, Μαργαρίτη το επίθετο και Κερκυραία την καταγωγή, μπορεί να είχε γεννηθεί στα πούπουλα στην Αλεξάνδρεια, πριν παντρευτεί τον έρωτά της όμως δούλευε ιδιαιτέρα γραμματεύς του Αγγελου Κουταρέλη – που ήταν ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης βιομηχανίας τσιγάρων στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε τώρα 1949-1952. Διηγότανε λοιπόν η Ιωάννα με τεράστια υπερηφάνεια πως κάποια στιγμή γίνανε μεγάλες φασαρίες στο εργοστάσιο και οι εργάτες οι Αιγύπτιοι κατεβήκανε σε απεργία. Ο Άγγελος την φώναξε στο γραφείο του και της είπε «δεν θα τους περάσει. Πάρε τηλέφωνο τους τάδε και τους δείνα και τους παραδείνα και πες τους να έρθουν αμέσως εδώ». Όλοι αυτοί ήτανε φίλοι και... γνωστοί που μαζευόντουσαν κυρίως για να χορέψουνε τσα-τσά και μάμπο στα μεγάλα πάρτυ ή για να παίξουνε χαρτιά, οχτώ, δέκα καρέ, τέσσερα πινάκλ οι κυρίες, τέσσερα μπρίτζ οι άντρες, για να μη σας πω και άλλα δυο κανάστα και κουμ-κάν.


Δεν αργήσανε να φτάσουνε όλοι στο εργοστάσιο, λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια, με τα αυτοκίνητά τους, οδηγώντας οι ίδιοι ή οι σωφεραίοι τους. Και με το που ξεχύθηκαν στον άδειο χώρο με τα μηχανήματα της παραγωγής, ο Άγγελος και η Ιωάννα, έχοντας κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες, τους εξήγησαν τι θα έπρεπε να κάνουν ο καθένας μόλις, με την εντολή του Κουταρέλλη, η Ιωάννα θα ανέβαζε τον μοχλό που είχαν «κατεβάσει» οι απεργοί – απ΄όπου ξεκινούσε η ηλεκτροδότηση ολόκληρου του μηχανισμού. Όλος ο καλός ο κόσμος ενθουσιάστηκε και, άκου τώρα να δεις, το εργοστάσιο έβαλε μπρος και οι μηχανές δουλέψανε και, τουλάχιστον ο Άγγελος με την μάνα μου και άλλους πέντε-δέκα σκληροπυρηνικούς δεν φύγανε από εκεί για ένα πενταήμερο. Κοιμόντουσαν στους καναπέδες του γραφείου σε βάρδιες και ξαναπιάνανε δουλειά – μέχρι που «έσπασε» η απεργία και επιστρέψανε οι απεργοί, αφού ικανοποιηθήκανε «κάποια από τα λογικά αιτήματά τους» (όπως έλεγε η Ιωάννα πολύ περήφανη για το κατόρθωμά της να σπάσει μια απεργία). «Αλλά όχι και να μας καβαλήσουνε κιόλας! Το πήρανε το μάθημά τους!».


Ήτανε 22-23 χρονών το πολύ τότε (στα 25 με γέννησε και σταμάτησε να δουλεύει) και είχε πολλά γκάζια, καταλάβατε; Αλλά κι εγω, παιδί πράμα, μεγάλωσα με μια μαμά ηρωίδα απεργοσπάστρια. Δεν φταίω. Παρότι φανατική «αντιβασιλική», «κεντρώα και Παπανδρεϊκή» (δεν τον ήθελε τον Καραμανλή και την ΕΡΕ καθόλου), πίστευε ακράδαντα οτι δεν είναι σωστό πράγμα να σταματάς τη δουλειά απο την οποία ζούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες οικογένειες γιατί είσαι συνδικαλιστής και ξέρεις να «παρασύρεις αθώους, καλούς ανθρώπους με ψεύτικες υποσχέσεις και κομμουνιστικές κορώνες από τη Σοβιετία». Πέθανε πολύ νέα, το 79, και ίσα που πρόλαβε στην μεταπολίτευση τους πρώτους εργατοπατέρες που, λίγα χρόνια αργότερα γίνανε υπουργοί και λεφτάδες και το ρίξανε στην επιστήμη των political-business, την τόσο προσοδοφόρα.


Όλη αυτή η εισαγωγή είναι για να σας φανεί πιο ανθρώπινη η κόντρα μου με τις απεργίες γενικά (όπως έχουν καταντήσει στην πράξη, όχι με τις απεργίες στον κόσμο των ιδεών βέβαια). Είμαι πολύ εναντίον τους. Ακούω απεργία και μου σηκώνεται η τρίχα. Βλέπω συνδικαλιστή να «ξεσηκώνει τον λαό» και κάνω το μοντάζ με το πλάνο του ίδιου συνδικαλιστή να «διαπραγματεύεται» σκυφτός και γλυκομίλητος με τον Μπόμπολα ή τον Κόκκαλη, τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό – ή τους αρχηγούς των κομμάτων που θέλουνε να τον συμπεριλάβουνε στα ψηφοδέλτιά τους και, πώς να το πω, δεν θέλω. Δεν θέλω καθόλου. Στημένο παιχνίδι, χωρίς κέρδος κέρατα, ταλαιπωρία χωρίς λόγο και χαμένα μεροκάματα. Οι ταξιτζήδες λένε «θα απεργήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς αφού έτσι αποφάσισαν κάποιοι; Αλλά τι θα καταφέρουμε; Μόνο που θα χάσουμε το μεροκάματο».Και οι δημοσιογράφοι, οι περισσότεροι (απ΄αυτούς που ξέρω εγώ τουλάχιστον) ούτε κρύο ούτε ζέστη για την απεργία – αλλά αφού έτσι θέλει η ΕΣΗΕΑ “let it be” σου λένε, που λέει και το τραγούδι. Διότι, εδώ που τα λέμε, τι θα γίνει δηλαδή που απεργεί η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ; Θα χυθεί ο καφές της Μέρκελ στο τραπεζομάντηλο ή θα απεργήσει και η Κάρλα και δεν θα του κάτσει του Σαρκοζί; Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάμε όλοι κανονικά στη δουλειά μας αύριο και η οικονομική τραγωδία που ζει ο τόπος θα συνεχιστεί κανονικά, επιβαρυμένη απλά με μία ακόμα μέρα αδράνειας. Μέρα τη μέρα θα ξημερώσει και η 16η Μαρτίου και θα μας πουν οι επόπτες μας που είναι ήδη εδώ και έχουν αναλάβει καθήκοντα ότι τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση είναι της πλάκας και ότι «επιβάλλονται» (και χωρίς να ερωτηθεί πια η Ελληνική κυβέρνηση), αυτά και αυτά και αυτά τα πολύ σκληρότερα (από τα μέχρι σήμερα γνωστά) μέτρα. Και αν συνεχίζουμε να απεργούμε διαμαρτυρόμενοι για την φριχτή αδικία να έχουμε κατασπαράξει τέσσερα κοινοτικά «πακέττα» χωρίς να έχουμε φτιάξει ίχνος υποδομής και παραγωγικών μηχανισμών, θα μας πούνε στο τέλος και το αεισυχτίρ αν θέλουμε να πάμε στο ΔΝΤ μόνοι μας – γιατί οι υπόλοιποι 26 δεν το θέλουνε το ΔΝΤ μέσα στα πόδια τους στην ΕΕ.Είναι αλήθεια πώς το 'χω στο DNA μου: τις αντιπαθώ αυτές τις δήθεν «απεργίες» που γίνονται μόνο και μόνο για να γίνουν, χωρίς κανέναν απολύτως ουσιαστικό λόγο. Αυτή τη στιγμή εμείς οι Έλληνες θα έπρεπε να ασχολούμαστε με το πώς θα ξαναβάλουμε μπρος τις μηχανές, πώς θα γίνουμε παραγωγικοί για να βγάλουμε λεφτά να ζούμε καλά χωρίς να δανειζόμαστε με τεράστιο τόκο (και τεράστια ξεφτίλα πια), να χαμηλώσουμε και το χρέος μας, να ξαναγίνουμε σοβαροί. Αντ΄αυτού «διαφωνούμε με τα μέτρα». Τι μου λέτε κύριε εργατοπατέρα; Διαφωνείτε, ε; Και τι έχετε να προτείνετε για να βρεθούνε χρήματα να αυξηθούν οι συντάξεις και τα επιδόματα, να μειωθεί το ΦΠΑ, να πέσουν οι συντελεστές φορολόγησης, να φτηνύνει το σούπερ-μάρκετ, να αξίζει περισσότερο το χρήμα, να ανέβουν οι μισθοί, να κινηθεί η αγορά; Έχετε καμιά πρόταση; Αφού σας λέμε «δεν υπάρχει σάλιο» τι την θέλετε την απεργία; Τι θέλετε να κάνει η κυβέρνηση, να τυπώσει πλαστά;Τίποτα. Κουβέντα να γίνεται. Μόνο που αυτή τη φορά ούτε κουβέντα δεν γίνετε κ.κ. συνδικαλιστές. Γιατί οι επόπτες είναι Γερμανογαλλοαγγλόφωνοι, δεν είναι πια τα δικά μας τα παιδιά. Οπότε παράλληλα με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές σας δραστηριότητες ασκηθείτε και στον «σπρέχεν» ξένες γλώσσες διότι, αν θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε «πολτική» (γιατί αυτό νομίζετε ότι κάνετε), ένα lower στα Αγγλικά δεν σας φτάνει. Και με μεταφραστή δεν θα βγαίνει πια στο budget. Και, άσχετο θα μου πείτε εσείς, αλλά διάβασα στο site της Ναυτεμπορικής την Τρίτη το απόγευμα ότι«Η Fitch υποβάθμισε την αξιολόγησή της για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής, τηςAlpha Bank , της EFG Eurobank και της Πειραιώς σε 'BBB' από 'BBB+', με αρνητικές προοπτικές». Σας λένε τίποτα αυτές οι «ειδησούλες» στα ψιλά που όλο και πολλαπλασιάζονται ή έχετε άλλα σχέδια κατά νουν, πολυπλοκώτερα;

Εγω ελπιζω να τη βολεψω...

Εγω ελπιζω να τη βολεψω...


Αυτός είναι ο τίτλος ,του βιβλίου ενός ιταλού δάσκαλου ,που μάζεψε και δημοσίευσε «αφελείς» εκθέσεις των μικρών μαθητών του, που κρύβουν –όμως- μεγάλες αλήθειες. Τι σχέση άραγε μπορεί να έχουν όλα αυτά με την απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Με μία πρώτη ανάγνωση προφανώς καμία. Με μία δεύτερη όμως;

Πριν ξεφυλλίσουμε το σχετικό βιβλίο, ας σκεφτούμε τον τίτλο. Το δόγμα αυτό στριφογυρίζει διαρκώς μέσα στο μυαλό του καθένα, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές εποχές. Την ώρα που γύρω μας όλα αλλάζουν με δυσμενέστερους όρους ,ο καθένα από ..μας, πιστεύει ότι ο ίδιος δεν θα έχει την τύχη του διπλανού του, που ενδεχομένως καταστρέφεται. Δεν πρόκειται ο ίδιος να απολυθεί. Δεν πρόκειται να του συμβεί τροχαίο. Δεν πρόκειται αυτός να αρρωστήσει.. Αποκλείεται το παιδί του να πάρει ναρκωτικά. Αυτά συμβαίνουν στους άλλους….

Εξάλλου τους φόβους αυτούς μεγεθυνθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, για να διευρύνουν την πελατεία τους. Για όλα αυτά έχουν προβλεφθεί τα ανάλογα ασφαλιστικά προγράμματα. Όποιος μπορεί παίρνει τα μέτρα του. Οι προνοητικοί ή οι έχοντες τη δυνατότητα, πλέον;

Και επειδή δεν είμαστε ασφαλιστές ,αλλά έχουμε να δούμε την πραγματικότητα, γεγονός είναι ένα: Αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε.. Αλλάζουν τα πάντα από αυτά που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ως κατακτήσεις στη Δυτική Ευρώπη και ήταν το ζητούμενο για όλους τους υπόλοιπους λαούς του κόσμου. Η κάλυψη των βασικών αναγκών των απλών ανθρώπων θεωρείτε... καλοπέραση. Η αξιοπρεπής εργασία είναι... βόλεμα. Οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία είναι πια κονδύλια που απλώς αυξάνουν... το έλλειμμα. Αυτό που μετράει είναι μόνο τα νούμερα. Αριθμοί… είναι οι πολίτες, που παράγουν πάλι αριθμούς…..

Η μαζική ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί και η διαρκής ανασφάλεια θα συνοδεύουν την καθημερινότητα του καθένα δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σκηνικό, σε ένα «διαρκές ραντεβού στον αέρα» …Ο φόβος, γίνεται καθημερινός μας συνεπιβάτης σε αυτό το ταξίδι που ξεκινάει αυτή την εποχή.....

Ας σκεφτούμε το απλό: Πως ήταν τα πράγματα πριν από ένα χρόνο ή πριν πέντε. Και αυτό έχει ενοχοποιηθεί, αυθαίρετα, στο όνομα του σπάταλου και αλόγιστου κράτους.

Με την ίδια ευκολία που σβήνουν και γράφουν αριθμούς σε ένα χαρτί, διαγράφονται δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι αποφασίζοντες περικόπτουν από τους πολλούς και θέλουν να τους κάνουν «συνένοχους» στο δικό τους παιχνίδι, λες και έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Και όλα αυτά χωρίς να φαίνεται κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Όσες καλές προθέσεις και αν υπάρχουν, κανείς δεν υπόσχεται σοβαρά ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης. Ποιός μπορεί να εγγυηθεί ότι αν σήμερα συνεισφέρουμε όλοι τον οβολό μας, αύριο δεν θα μας ζητήσουν και άλλα. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, δείχνει η καθημερινότητα …

Ποιος θα καταφέρει να τη βολέψει σ΄ αυτόν τον ορυμαγδό των αλλαγών; Υπάρχει πιθανότητα ο μέσος πολίτης να μείνει στο απυρόβλητο;

Και όλα αυτά θα τα λύσει μία απεργία. Προφανώς όχι .Αλλά επειδή μέχρι τώρα μιλούν μόνο οι ρήτορες ή οι έχοντες την κύρια ευθύνη που φτάσαμε εδώ σήμερα -και επειδή και αυτοί έχουν στο μυαλό τους πως θα τη βολέψουν- , καιρός είναι να ακουστεί η φωνή και αυτών που δεν φαίνεται ότι θα τη βολέψουν εύκολα. Αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο, ας δείξουν ότι υπάρχουν και ότι έχουν φωνή και ότι δεν είναι απλοί αριθμοί….

Δεν γίνεται όλα αυτά να αφορούν μόνο τους άλλους....

Τα ναρκωτικά είχαν την τιμητική τους......

Τα ναρκωτικά είχαν την τιμητική τους σε προχθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μου λένε ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου ζήτησε από τους παριστάμενους υπουργούς να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. «Ποια πρωτοβουλία δεν έχει κόστος;» ρώτησε η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με ειλικρινή διάθεση φιλομάθειας και με ύφος καλής μαθήτριας που θέλει να ρουφήξει τη γνώση των δασκάλων. «Τα ναρκωτικά» απάντησε ο Πρωθυπουργός. Κάπως έτσι το πρόβλημα των ναρκωτικών πρόκειται να λυθεί κατά τα ...επόμενα 24ωρα.

Αντωνη, ασε τ΄ οπλο σου»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Διονύσης Νασόπουλος

Τον δρόμο της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση επιλέγει η Ν.Δ., με αφορμή την αίτηση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το δημοσιονομικό ναυάγιο. Η κυβερνητική κίνηση αποτελεί για τη Ρηγίλλης «αιτία πολέμου» και αφετηρία ρήξεων σε όλα τα επίπεδα, όπως αναφέρουν στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.

Αποστάσεις από τη σκληρή γραμμή της Ρηγίλλης κρατούν βουλευτές που στήριξαν την Ντόρα Μπακογιάννη- Γ. Γιακουμάτος και.. Σ. Κεδίκογλου- ενισχύοντας την εικόνα διγλωσσίας την οποία εκπέμπει η αξιωματική αντιπολίτευση Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αποστάσεις από τη σκληρή γραμμή της Ρηγίλλης κρατούν βουλευτές που στήριξαν την Ντόρα Μπακογιάννη, ενισχύοντας την εικόνα διγλωσσίας την οποία εκπέμπει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Η σπουδή της κυβέρνησης για τη σύσταση της Εξεταστικής αιφνιδίασε το γαλάζιο επιτελείο, που κινείται πλέον στη γραμμή της σκληρής αντιπαράθεσης. Έως προχθές το βράδυ, στη Ρηγίλλης εκτιμούσαν ότι το Μαξίμου θα προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο και θα καθυστερούσε να προωθήσει το επίμαχο αίτημα, επικαλούμενοι και τις αντιδράσεις που καταγράφονταν στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Τη διχογνωμία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ φρόντιζε να προβάλλει και ο κ. Σαμαράς, καλλιεργώντας το έδαφος για μια υπαναχώρηση του Πρωθυπουργού. Επιστρέφοντας από την Κύπρο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο πρόεδρος της Ν.Δ. ενημερώθηκε για την υποβολή του αιτήματος στη Βουλή και αποφάσισε η αξιωματική αντιπολίτευση να περάσει στην αντεπίθεση.
Σήματα πολέμου ανέλαβε να εκπέμψει άμεσα ο εκπρόσωπος του κόμματος Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι «επιλέγει την οξύτητα και την ένταση» και γνωστοποίησε ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. θα υποβάλουν δική τους πρόταση για Εξεταστική που θα ελέγξει τα δημοσιονομικά στοιχεία από το 1981. «Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε νύχτα, εσπευσμένα, σε μια μεθοδευμένη προσπάθεια συσκότισης και απόκρυψης της αλήθειας για την εξέλιξη των πραγματικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι «ηγείται και κατευθύνει μια πελώρια επιχείρηση συγκάλυψης ουσιαστικών ευθυνών που βαρύνουν τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ». Ουσιαστικά, ο κ. Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ότι η Ν.Δ. θα καταψηφίσει την κυβερνητική πρόταση ως «κίνηση πολιτικής σκοπιμότητας και κομματικής μισαλλοδοξίας».

Η περίοδος Καραμανλή
Επιτελικά στελέχη του κόμματος παραδέχονται, ωστόσο, ότι «έργα και ημέρες» της διακυβέρνησης Καραμανλή αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στην αντιπολιτευτική τακτική της Ν.Δ. και θα συνεχίσουν να προκαλούν έντονες εσωκομματικές τριβές.
Το μήνυμα αυτό άλλωστε έστειλαν και οι βουλευτές Γερ. Γιακουμάτος και Σ. Κεδίκογλου (σ.σ. βασικοί υποστηρικτές της κ. Μπακογιάννη στη μάχη της γαλάζιας διαδοχής), οι οποίοι εμμέσως συνέστησαν στον κ. Σαμαρά να παραμείνει στη γραμμή της συναίνεσης για την οικονομία.
Ο κ. Γιακουμάτος, βάζοντας εκ νέου στο στόχαστρο τον Γ. Αλογοσκούφη, χαρακτήρισε αναγκαία τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ προέτρεψε (Θέμα FΜ) τον νέο πρόεδρο του κόμματος «να βγάλει τη φύρα από το κόμμα». «Πρέπει να δώσουμε στον λαό την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Ως κόμμα πληρώσαμε τα πολιτικά λάθη μας. Το θέμα είναι ποιοι κορόιδευαν...» ανέφερε ο πρώην υφυπουργός, επικρίνοντας με δριμύτητα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Καραμανλή στην οικονομία, ιδίως μετά το 2007.
Σε διαφορετικό μήκος κύματος από τη Ρηγίλλης κινήθηκε (ΝΕΤ) και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου, ο οποίος αποδέχεται ότι η Ν.Δ. χρεώνεται την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για αποφυγή του δημοσιονομικού ναυαγίου. «Στο διάστημα που ήμασταν κυβέρνηση, ο φόβος του πολιτικού κόστους ανέβαλε αποφάσεις που έπρεπε να είχαν ληφθεί τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα... Είναι εθνική ανάγκη να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης», ήταν το δικό του μήνυμα.

Ναρκισσισμος και συνωμοσιολογια

Ναρκισσισμος και συνωμοσιολογια
Του Αλεξη Παπαχελα
Βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο της ιστορίας μας. Ο χαρακτήρας μας μπορεί να μας οδηγήσει σε δύο πολύ διαφορετικά μονοπάτια, το ένα δύσκολο αλλά δημιουργικό, το άλλο εύκολο και εξόχως αυτοκαταστροφικό.

Ποια είναι η «εύκολη» λύση; Αυτή που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες σημαίνοντες πολιτικοί παράγοντες και εξαντλείται στις επιθέσεις στη... Γερμανία και στις υπόλοιπες σκοτεινές δυνάμεις, που απεργάζονται συνωμοσίες κατά της χώρας μας. Είναι προφανώς πιο εύκολο να αμολήσεις μια ναρκισσιστική εθνικιστική κορώνα και να απευθυνθείς στα συνωμοσιολογικά ένστικτα του Ελληνα, παρά να δεις κατάματα το... πρόβλημα και να το λύσεις. Είναι ασφαλώς πολύ λογικό και θεμιτό για τους παρωχημένους πολιτικούς που εκπροσωπούν ένα χρεοκοπημένο κατεστημένο να καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις.

Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά, μόνο στον γκρεμό. Ούτε η Μέρκελ θα τρομάξει μπροστά στην επιστολή Πετσάλνικου, ούτε η μετοχή της BMW θα καταρρεύσει επειδή κάποιοι άρχισαν να καλλιεργούν την ιδέα του μποϊκοτάζ των γερμανικών προϊόντων. Εχουμε ήδη υποστεί τεράστια ζημιά στην εικόνα μας διεθνώς και το μόνο που μας λείπει είναι να αρχίσουμε την παλιά καλή τακτική τού «σε βρίζω, αλλά φέρε και τα λεφτά». Επιτέλους, κανείς δεν αισθάνεται πλέον ότι μας χρωστάει, επειδή είμαστε ο περιούσιος λαός. Εξαργυρώσαμε τα γραμμάτια για τον Περικλή και τη διάδοση της δημοκρατίας, για το έπος του 1940 και τώρα είμαστε μια ακόμη χώρα που τα έχει κάνει θάλασσα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Υπάρχει, λοιπόν, το μονοπάτι που οδηγεί στην εσωστρέφεια και σε ένα φανταστικό πόλεμο με σκοτεινές δυνάμεις που μας ζηλεύουν και μας κυνηγούν. Αν αυτή η νοοτροπία συνδυασθεί και με ακραίες συμπεριφορές διαμαρτυρίας στο εσωτερικό, είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι θα μας πάει πάρα πολύ πίσω. Ο άλλος δρόμος είναι να θυμώσουμε με τα όσα ακούμε και διαβάζουμε για τη χώρα μας και να πούμε μόνοι μας «ε, όχι ρε φίλε, δεν τα αξίζουμε όλα αυτά. Τα κάναμε θάλασσα, αλλά θα τα διορθώσουμε γιατί είμαστε μια δυνατή χώρα με πολλά πλεονεκτήματα και ένας λαός που ξέρει να τα θαλασσώνει, αλλά και να επιβιώνει στο τέλος». Αυτός ο θυμός μπορεί να βγάλει από το ελληνικό DNA φιλότιμο, εργατικότητα και ένα καινούργιο όραμα. Απαιτεί, όμως, να κοιταχθούμε στον καθρέφτη και να αναγνωρίσουμε τα δικά μας λάθη. Ναι, να τα ξεχωρίσουμε από τις κακοήθειες, τους λαϊκιστικούς ρατσισμούς κάποιων ξένων και τις υπερβολές, αλλά να τα δούμε.

Εχουμε πιάσει τον «πάτο». Η επιλογή είναι δική μας τώρα, αν θα βγάλουμε τον κακό τριτοκοσμικό μας εαυτό πιστεύοντας στον ρόλο του θύματος ή αν θα αρπάξουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας για να σταματήσουμε να είμαστε ο περίγελως διεθνώς.

Ποσο κοστιζει η σημερινη απεργια;

Ποσο κοστιζει η σημερινη απεργια;
Tου Διονυση Γουσετη / diongus@otenet. gr ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Την αναγγελία της σημερινής απεργίας της ΓΣΕΕ την πρωτοδιάβασα στις 3 του μηνός με ανακοίνωση του προέδρου της: «Θα αγωνιστούμε για να πάρουμε αυξήσεις». Εκπληκτος διάβασα στις 16 του μηνός μιαν άλλη ανακοίνωση όπου, αντί για αυξήσεις, κατέβαζε όλη τη μυθολογία της Αριστεράς: «Η απεργία θα αποτελέσει τη δυναμική και αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων και της κοινωνίας στις παράλογες και εξωφρενικές απαιτήσεις των κερδοσκόπων, των αγορών και των νεοφιλελεύθερων Ευρωπαίων ηγετών, που έχουν βάλει στο στόχαστρο τα κοινωνικά δικαιώματα των ...εργαζομένων».

Πώς μπορεί να καταγγέλλει η ΓΣΕΕ τους ηγέτες της Ε. Ε. ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο τα κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων, όταν έχουν δώσει σ’ αυτή τη χώρα πακτωλούς ευρώ; Πώς μπορεί να καταγγέλλεται από την Ελλάδα η Ε. Ε. τη στιγμή που και η ίδια κινδυνεύει εξαιτίας της ελληνικής ανευθυνότητας, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς; Μήπως αποτελεί έγκλημα των «νεοφιλελεύθερων Ευρωπαίων ηγετών» ότι προτείνουν τα παγκόσμια καθιερωμένα σκληρά μέτρα, που είναι έτσι κι αλλιώς υποχρεωμένη να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να βρει άλλα δανεικά ώστε να αποφύγουμε την καταστροφή μας; Δηλαδή, αν δεν πρότεινε η Ε. Ε. τα σκληρά μέτρα, εμείς τι θα κάναμε; Θα τρώγαμε ο ένας τον άλλον μέχρι τελικής εξαφάνισης;

Πώς μπορεί να καταγγέλλει η ΓΣΕΕ γενικώς και αορίστως τις αγορές για «παράλογες και εξωφρενικές απαιτήσεις»; Μήπως ευθύνονται οι αγορές ή μήπως το επάρατο κεφάλαιο για τις ρεμούλες που ξεκίνησαν με το «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα» και συνεχίζονται με τον διπλασιασμό των υπαλλήλων της Βουλής; Ή μήπως στον επαναστατικό της οίστρο ξεχνάει η ΓΣΕΕ την ποιότητα ζωής των εργαζομένων σε καθεστώτα όπου απουσίαζαν οι αγορές;

Πώς μπορεί να καταγγέλλει η ΓΣΕΕ τους ξένους κερδοσκόπους σαν αιτία της οικονομικής καταστροφής, όταν στη Γερμανία μια εγχείρηση καρδιάς κοστίζει γύρω στα 500 ευρώ, ενώ σε μας μεταξύ 2.000 και 2.500; Με τέτοιες παιδαριώδεις εκτιμήσεις και χωρίς καμία πρόταση για το πού θα βρεθούν λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων αν δεν εφαρμοστούν τα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης, η ηγεσία της ΓΣΕΕ πραγματοποιεί σήμερα μια απεργία ενάντια σε μέτρα με τα οποία συμφωνεί το 65% των πολιτών. Επειδή δεν στερείται νοημοσύνης, είναι φανερό ότι ούτε η ίδια η ηγεσία πιστεύει στις διακηρύξεις της, όπως δεν πιστεύει στην ανάγκη ή στην αποτελεσματικότητα της απεργίας. Την προκήρυξε από επαγγελματική υποχρέωση και απευθύνεται όχι στην εργατική τάξη, αλλά σε διάφορες κομματικές ομάδες. Πρόκειται για παιχνίδι ρόλων και η ΓΣΕΕ οφείλει να παίξει τον δικό της ρόλο. Μπροστά σ’ αυτόν δεν λογαριάζει το κόστος της απεργίας. Δεν λογαριάζει είτε τη ζημιά που προκαλεί στην παραγωγή, είτε την ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλει τους πολίτες είτε τη δυσφήμηση της χώρας στους υποψήφιους δανειστές από τους οποίους περιμένουμε την επιβίωσή μας. Οπως δεν τα λογαριάζουν και τόσοι άλλοι στην κατακερματισμένη κοινωνία μας κι ας κρεμόμαστε όλοι μαζί από μια κλωστή. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας

"ΟΧΙ" ΝΤΟΡΑΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...

"ΟΧΙ" ΝΤΟΡΑΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
veto300.blogspot.com
Η Ντόρα διαφωνεί πλήρως με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την Οικονομία, σε όλες τις εκδοχές της. Ούτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έρευνα την περίοδο 2004 -2009 δέχεται ούτε την πρόταση της ΝΔ για επέκταση της έρευνας έως το 1981. ...

Επιστροφή στον νόμο Πετραλιά

Επιστροφή στον νόμο Πετραλιά
Πέντε αλλαγές-φωτιά ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας- Ερχονται δραστικές περικοπές στις συντάξεις
| Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010
Πέντε αλλαγές- επί τα χείρω- ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο αρχικό σχέδιό της για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η ολική επαναφορά του νόμου Πετραλιά από την 1.1.2011, η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος της διαδοχικής ασφάλισης, ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης με βάση το σύνολο του εργασιακού βίου, η προσθήκη ορίου ηλικίας για την έξοδο με 37 έτη ασφάλισης και οι περιορισμοί στους δικαιούχους της «βασικής- προνοιακής σύνταξης» συνθέτουν τη νέα κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό, επιδεινώνοντας περαιτέρω το πλαίσιο των αλλαγών που αναμένονται εντός του επομένου μηνός.

Το παζλ του νέου ασφαλιστικού τοπίου άρχισε να διαμορφώνεται μέσα από τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εργασίας κ. Α. Λοβέρδου, αλλά και από τις προτάσεις των εκπροσώπων του υπουργείου που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό. Η κεντρική φιλοσοφία του νέου συστήματος επικεντρώνεται στη λογική «περισσότερα έτη ασφάλισηςπροκειμένου να λάβει ο ασφαλισμένος μια αξιοπρεπή σύνταξη». Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τη δραματική μείωση του ποσού της σύνταξης, γεγονός που θα εξαναγκάζει τους ασφαλισμένους να παραμείνουν στην εργασία τους.

Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Λοβέρδου, αλλά και τις συζητήσεις στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι πέντε αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας είναι οι εξής:

\344 Η βασική σύνταξη θα δίνεται από το 65ο έτος της ηλικίας του συνταξιούχου ανεξαρτήτως του πότε έλαβε την ανταποδοτική σύνταξη. Δηλαδή, κάποιος που συνταξιοδοτείται στο 60ό έτος θα λάβει τη σύνταξη που αναλογεί στα ένσημα που έχει πληρώσει. Στη συνέχεια και μετά το 65ο έτος της ηλικίας θα αρχίσει να καταβάλλεται το τμήμα της σύνταξης που αναλογεί στη βασική. Η βασική σύνταξη δεν θα δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους, αλλά θα αφορά μόνο όσους θα λαμβάνουν ανταποδοτική σύνταξη έως 600 ευρώ. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2018, ενώ το ποσό θα είναι σταθερό- με τα σημερινά δεδομένα θα φθάνει στα 360 ευρώκαι θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον πληθωρισμό.

\344 Ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης θα γίνεται με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου. Το ύψος της θα εξαρτάται από τον χρόνο ασφάλισης και τις αμοιβές του ασφαλισμένου. Η βάση υπολογισμού της σύνταξης θα γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένους συντελεστές, οι οποίοι θα αυξάνονται όσο περνούν τα χρόνια. Τη μεγαλύτερη προσαύξηση θα παίρνουν οι ασφαλισμένοι μετά τη συμπλήρωση 32 ετών ασφάλισης. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής έχει προταθεί οι συντελεστές υπολογισμού της σύνταξης να κυμαίνονται ως εξής: για τις ηλικίες 18 έως 52 να υπολογίζονται με συντελεστή 1,5%, για τις ηλικίες από 53 έως 62 ετών με συντελεστή 1,9% και για τις ηλικίες από 63 έως 68 ετών με συντελεστή 4,5%. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1.1.2018. Ωστόσο προτείνεται να υπάρξει σταδιακή εφαρμογή, έτσι ώστε αρχικά να λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές της τελευταίας δεκαπενταετίας και σταδιακά να «περάσουμε» στο σύνολο του εργασιακού βίου. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το μέτρο αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση έως και 20% των σημερινών συντάξεων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει καταγράψει τις μειώσεις που υπέστησαν οι συντάξεις σε άλλες χώρες όπου εφαρμόστηκε. Στη Γερμανία υπήρξε μείωση 7%, στην Αυστρία, στην Ιταλία και στη Φινλανδία 18% και στην Πολωνία 20%. Οι μειώσεις των συντάξεων στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά υψηλές λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ του κατώτατου προς τον ανώτατο μισθό που λαμβάνει ο ασφαλισμένος στη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

\344 Υπό αμφισβήτηση τίθεται και η συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης. Το ποσοστό αναπλήρωσης στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται να θιγεί, αλλά θεωρείται πιθανό να τεθεί όριο ηλικίας προκειμένου να εξέλθει ο ασφαλισμένος στη σύνταξη.

\344 Παγώνουν οι βελτιώσεις στη διαδοχική ασφάλιση. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα αλλάξει το καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης- δηλαδή για όσους έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα του ενός Ταμεία. Στις περιπτώσεις αυτές οι τελικές συντάξεις είναι χαμηλότερες έως και 30% από όσους έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις και ασφαλίστηκαν μόνο σε ένα Ταμείο. Ωστόσο χθες ο κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν χρήματα για να διορθωθεί η συγκεκριμένη αδικία». Θα το ξαναδούμε το 2011, αναλόγως με την πορεία των οικονομικών της χώρας, είπε χαρακτηριστικά.

\344 Επανέρχεται από 1.1.2011 ο νόμος Πετραλιά, μέτρο που θίγει άμεσα τις μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. Ο νόμος είχε «παγώσει» για το έτος 2010, ενώ ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε χθες ότι θα ισχύσει κανονικά από το 2011. Αμεσα θα θιγούν οι μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με την προσθήκη ενός έτους, κάθε χρόνο, έως τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Επίσης οι μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτούνται από τα ειδικά Ταμεία μισθωτών και τα Ταμεία Τύπου από το 2013 θα υποστούν αυξήσεις ορίων ηλικίας ένα έτος κάθε χρόνο ώσπου το όριο να ανέβει σταδιακά από τα 50 στα 55 έτη. Αύξηση θα επέλθει από το 2013 και σε όσους συνταξιοδοτούνται με 35ετία στην ηλικία των 58 ετών, οι οποίοι θα προσεγγίσουν τα 60 έτη.