Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Παρέμβαση Μαλαπάνη .......

Παρέμβαση Μαλαπάνη για
τα απόβλητα ελαιοτριβείων
“Η συνεχής άσκηση ελέγχων που
έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες απέ-
δωσε και έτσι μπορούμε να θεωρή-
σουμε το πρώτο βήμα ως επιτυχημέ-
νο”. Αυτό αναφέρει σε ερώτηση για τα
απόβλητα των ελαιοτριβείων την
οποία κατέθεσε ο επικεφαλής του συν-
δυασμού “Ανατροπή” Χρ. Μαλαπά-
νης, ο οποίος προσθέτει ότι “από την
άλλη πλευρά παρουσιάσθηκαν ορι-
σμένες παρενέργειες” τις οποίες προσ-
διορίζει ως εξής:
• Ορισμένα ελαιοτριβεία που είχαν
αποδέκτες εκτός απαγόρευσης μετέτρε-
ψαν την λειτουργία τους από διφασικά
σε τριφασικά προκειμένου να ωφελη-
θούν από την τιμή του τριφασικού ελαι-
οπυρήνα, επιτείνοντας την ρύπανση
των εκτός απαγόρευσης αποδεκτών.
• Ολοι διαμαρτύρονται, ή τουλάχι-
στον αναγνωρίζουν ότι ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των ελαιοτριβείων δεν γί-
νεται με ίσους όρους (λόγω της τιμής
του ελαιοπυρήνα) πράγμα που αν πα-
ραταθεί επί μακρόν μπορεί να οδηγή-
σει σε στρεβλώσεις.
• Τα πυρηνελαιουργεία φαίνεται ότι
καθυστερούν να επεξεργασθούν τον
διφασικό ή τριφασικό πυρήνα με απο-
τέλεσμα να έχουν ενταθεί οι οσμές που
αν και δεν ρυπαίνουν, εν τούτοις ενο-
χλούν και ορισμένες φορές πάρα πολύ.
Και προτείνει:
• Να προωθηθεί άμεσα η απαγόρευ-
ση διάθεσης λυμάτων σ’ όλους τους
αποδέκτες του Νομού Μεσσηνίας με
χρονικό ορίζοντα 2ετίας ξεκινώντας
από τους μεγαλύτερους.
• Εν όψει της σύνταξης νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου να γίνουν παραστάσεις
προκειμένου να ενταχθούν:
α. Οι δαπάνες μετατροπής των τρι-
φασικών ελαιοτριβείων σε διφασικά.
β. Οι επενδύσεις των πυρηνελαιουρ-
γείων και ιδιαίτερα της επέκτασης κατά
50% τουλάχιστον της ξηραντικής τους
ικανότητας.
γ. Οι επενδύσεις απόσμησης των πυ-
ρηνελαιουργείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα