Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Ξεκίνησαν τα έργα στο Φιλιατρινό φράγμα........

Ξεκίνησαν τα έργα στο Φιλιατρινό φράγμα
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΖΗΤΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Ξεκίνησε το Φιλιατρινό
φράγμα και θα τελειώσει σε
3 χρόνια, το Φεβρουάριο του
2013. Για να λειτουργήσει
όμως, απαιτούνται και τα δί-
κτυα, τα οποία η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ζητεί
να μελετηθούν και να υλοποι-
ηθούν επίσης μέσα σ’ αυτή την
τριετία - τετραετία. Οσον αφο-
ρά το νέο δρόμο από και προς
τους Χριστιάνους, σύμφωνα
με τις διαβεβαιώσεις του
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και της κατασκευά-
στριας εταιρείας, δεν υπάρχει
πρόβλημα με κατολισθήσεις.
Αυτά έγιναν γνωστά σε χθε-
σινή σύσκεψη στη Νομαρχία,
υπό την προεδρία του αντινο-
μάρχη Στάθη Αναστασόπου-
λου. Συμμετείχαν ο δήμαρχος
Φιλιατρών Αλκης Ξύγκας, ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Χριστιανούπολης Χα-
ράλαμπος Καλογερόπουλος, ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Μελετών και Κατασκευών του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Οδυσσέας Καρασαχινίδης,
ο επιβλέπων του έργου από το
υπουργείο Ηλίας Γκίκας, ο διευ-
θυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νομαρχίας Παναγιώτης
Γιαννακέας, καθώς και οι εκ-
πρόσωποι της αναδόχου εται-
ρείας του έργου, Γεώργιος Κα-
ψάσκης και Παναγιώτης Ανα-
γνωστόπουλος.
Οπως ενημέρωσε ο κ. Ανα-
στασόπουλος, όσον αφορά τις
απαλλοτριώσεις αυτή την πε-
ρίοδο έχει ολοκληρωθεί η δια-
δικασία συλλογής των ενστά-
σεων και σε 1,5 περίπου μήνα
αναμένεται να εκδοθεί η κοινή
υπουργική απόφαση για την
κήρυξη της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης. Στη συνέχεια
με απόφαση του περιφερειάρ-
χη Πελοποννήσου θα συσταθεί
η επιτροπή απαλλοτρίωσης, η
οποία θα κάνει τις εισηγήσεις
για τις τιμές των απαλλοτριού-
μενων εκτάσεων και των επικει-
μένων - επί των οποίων θα
αποφασίσει τελικά το δικαστή-
ριο.
Από το δήμαρχο Φιλιατρών
προτάθηκε, αφού ολοκληρω-
θούν όλες αυτές οι ενέργειες,
να γίνει μια ενημερωτική συνά-
ντηση των ενδιαφερόμενων
ιδιοκτητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα