Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ....Να βγούμε από την περιδίνηση....

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Να βγούμε από την περιδίνηση....

Τα θέματα της οικονομίας
κυριάρχησαν στη συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον
υπουργό Αμυνας, Ευ. Βενιζέ-
λο και τον υπουργό Επικρα-
τείας, Χ. Παμπούκη.
Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι
«δεν μπορέσαμε να αποφύ-
γουμε τις αναφορές στο δη-
μοσιονομικό πρόβλημα της
χώρας και στα μέτρα που εί-
ναι αναγκαία να ληφθούν
για να οδηγηθούμε έξω από
την περιδίνηση». Τόνισε ότι
ο Ελληνας πολίτης είναι έτοι-
μος να συνεισφέρει, αλλά
θέλει να γνωρίζει ότι υπάρχει
προοπτική και ασφάλεια
«την οποία θέλουμε να δώ-
σουμε, καθώς ζητάμε ως
αντάλλαγμα τη βοήθειά του
και τη στήριξή του που είναι
επώδυνη γιατί πρόκειται για
μια θυσία». Αναφερόμενος
στην Εξεταστική Επιτροπή
για την οικονομία ο κ.Βενιζέ-
λος δήλωσε ότι κάθε κόμμα
εφόσον έχει τον απαραίτητο
αριθμό βουλευτών μπορεί
να πάρει τις δικές του πρωτο-
βουλίες. «Η Βουλή αποφα-
σίζει. Είναι γνωστές οι προτά-
σεις του πρωθυπουργού για
τη σύσταση Εξεταστικών Επι-
τροπών», είπε ο υπουργός
Αμυνας. Και πρόσθεσε: «Ση-
μασία δεν έχει να αντιδικού-
με σε κομματικό επίπεδο,
αλλά να πάρουμε τις μεγά-
λες και γενναιόψυχες πρωτο-
βουλίες για υπέρβαση της
κρίσης.
Δεν θέλουμε να οδηγη-
θούμε σε αδιέξοδο και να
καταλογίσουμε τις ευθύνες
εκεί που ανήκουν, δηλαδή
στην προηγούμενη κυβέρνη-
ση, θέλουμε να αποφύγου-
με το αδιέξοδο και κινούμα-
στε συντονισμένα και υπεύ-
θυνα ως οικονομία και ως
έθνος». Στη συνάντηση τέθη-
καν επί τάπητος, επίσης, εξο-
πλιστικά θέματα, το θέμα
των ναυπηγείων και το μέλ-
λον του ναυπηγικού τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα