Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Γλύτωσαν τα ισόβια......

Γλύτωσαν τα ισόβια
οι... αθεόφοβοι
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΛΩΣΕΙ ΧΑΣΙΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Με μεγάλη επιείκεια αντιμετωπίστηκαν χθες στη δευτεροβάθμια
δίκη τους ο Δ.Π. και ο Θ.Θ. που το Σεπτέμβρη του 2006 είχαν
απλώσει 46 κιλά χασίς για αποξήρανση στο ταβάνι του εξωκκλησι-
ού της Ευαγγελίστριας, στη Βάλτα των Γαργαλιάνων, αφήνοντας εμ-
βρόντητη την κοινή γνώμη. Το Πενταμελές Εφετείο Καλαμάτας μεί-
ωσε χθες την πρωτόδικη ποινή τους, από ισόβια σε 15 χρόνια κά-
θειρξη για τον Δ.Π. και από 18 σε 12 χρόνια κάθειρξη για τον Θ.Θ.
Επίσης επέβαλε χρηματική ποινή 50.000 ευρώ στον καθένα.
Το δικαστήριο αναγνώρι-
σε τα ελαφρυντικά του πρό-
τερου έντιμου βίου στον
Θ.Θ. και της ειλικρινούς με-
ταμέλειας στον Δ.Π., ο
οποίος δεν είχε λευκό ποι-
νικό μητρώο και πρωτο-
βάθμια είχε καταδικαστεί
ως υπότροπος.
Το χασίς είχαν ανακαλύ-
ψει οι αστυνομικοί της Δίω-
ξης Ναρκωτικών Καλαμά-
τας, σε συνεργασία με το
αντίστοιχο Τμήμα της Πά-
τρας, το οποίο είχε την αρ-
χική πληροφορία. Οι κατη-
γορούμενοι άλλωστε είναι
κάτοικοι Πατρών και συνε-
λήφθησαν όταν πήγαν στην
εκκλησία για να πάρουν μέ-
ρος των ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τις μαρτυ-
ρίες των αστυνομικών, το
χασίς το είχαν καλλιεργήσει
και κρύψει οι κατηγορούμε-
νοι. Το συμπέρασμα αυτό
είπαν ότι προέκυψε από κα-
ταγγελία που είχε γίνει στο
Τμήμα Δίωξης της Καλαμά-
τας για φυτεία που καλλιερ-
γούσαν οι Δ.Π. και Θ.Θ.
στην περιοχή, χωρίς ωστό-
σο η Αστυνομία να καταφέ-
ρει να την εντοπίσει. Οσο
παρακολουθούσαν πάντως
τις κινήσεις των δύο υπό-
πτων, κρυμμένοι μέσα στο
εξωκκλήσι και στο δάσος
που το περιβάλλει, οι αστυ-
νομικοί βεβαιώθηκαν ότι
αυτοί ήταν οι άνθρωποι
που αναζητούσαν - από τον
τρόπο που κινούνταν στο
γύρω χώρο και την ευκολία
με την οποία ανέβηκαν στη
σκεπή, παραμέρισαν τα κε-
ραμίδια και κατέβηκαν στο
ταβάνι.
Σχετικά με τον ισχυρισμό
που είχαν προβάλει οι κα-
τηγορούμενοι από το πρω-
τοβάθμιο δικαστήριο, ότι
πήγαν να κλέψουν μικρο-
ποσότητα για να την καπνί-
σουν, οι αστυνομικοί απέ-
κλεισαν κατηγορηματικά το
ενδεχόμενο. Οπως απέκλει-
σαν το να έχει πράγματι
συμβεί αυτό που ισχυρί-
στηκε η υπεράσπιση: Δηλα-
δή, ότι ο τρίτος άνθρωπος
που έφτασε στο εξωκκλήσι
όσο οι άνδρες της Δίωξης
πάλευαν να ακινητοποιή-
σουν τον Θ.Θ. (ο Δ.Π. για
να γλυτώσει τη σύλληψη
πήδηξε από τη στέγη και
τραυματίστηκε σοβαρά)
ήταν ένας Βούλγαρος, μέ-
λος σπείρας που διακινούσε
ναρκωτικά στην περιοχή και
στην οποία ανήκε το χασίς.
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΙΒΑΝ
Τον Μάρτιο του 2007, 6
περίπου μήνες μετά τη σύλ-
ληψη των κατηγορούμε-
νων, συνελήφθη στην Αθή-
να στην περιοχή του Παπά-
γου ένας Βούλγαρος με μι-
κροποσότητα χασίς. Στο
Τμήμα, βρέθηκε πάνω του
ένας παλιός χάρτης και μαζί
ένα σχεδιάγραμμα που υπο-
δείκνυε μια αγροικία κοντά
στο εξωκκλήσι της Βάλτας.
Οταν οι αστυνομικοί τον
ρώτησαν πού βρήκε το χα-
σίς, απάντησε από έναν φί-
λο και ομοεθνή του ονόμα-
τι Ιβάν, ο οποίος έκρυβε μια
ποσότητα που κατασχέθηκε
γιατί είχε προδοθεί από
τους συνεργάτες του.
Τα στοιχεία αυτά το Αστυ-
νομικό Τμήμα Παπάγου τα
έστειλε στην Αστυνομική
Διεύθυνση Μεσσηνίας, και
οι αστυνομικοί βάσει του
σχεδιαγράμματος οδηγήθη-
καν στην αγροικία. Εκεί
υπήρχε ένα μπαούλο που
όταν το έψαξαν την πρώτη
φορά βρήκαν μέσα κουρε-
λιασμένα ρούχα. Κατά δια-
στήματα επέστρεφαν στην
αγροικία και έλεγχαν. Μετά
από 1,5 μήνα εμφανίστηκε
μέσα στο μπαούλο μια σα-
κούλα με 1,840 γραμμάρια
αλλοιωμένο χασίς.
Πάντως, ο αστυνομικός
στην κατάθεσή του είπε ότι
δεν συνδέεται η μια υπόθε-
ση με την άλλη - ενώ στην
ερώτηση του εισαγγελέα αν
κάποιος έβαλε εκεί τα ναρ-
κωτικά για να ενισχύσει τον
ισχυρισμό των κατηγορού-
μενων, απάντησε: “Δεν μπο-
ρώ να επιβεβαιώσω ή να
αποκλείσω τίποτα”.
Οι δύο κατηγορούμενοι
στις απολογίες τους ισχυρί-
στηκαν ότι ο Ιβάν ήξερε για
το κρυμμένο χασίς και τους
οδήγησε στο εξωκκλήσι.
Αρνήθηκαν ότι είχαν καλ-
λιεργήσει και βάλει για απο-
ξήρανση το χασίς στη στέγη
και υποστήριξαν ότι όταν
συνελήφθησαν σκόπευαν
να κλέψουν μια ποσότητα
από το ξένο χασίς για να
έχουν να καπνίζουν.
Ο Δ.Π. είπε στο δικαστή-
ριο ότι ο Ιβάν ήταν φίλος
του και πως το χασίς το εί-
χαν καλλιεργήσει κάποιοι
φίλοι του Ιβάν, και έτσι ο
Βούλγαρος ήξερε για το...
πρωτότυπο αποξηραντήριο.
Ο Θ.Θ. ζήτησε στην απολο-
γία του την επιείκεια του δι-
καστηρίου και ισχυρίστηκε
ότι η εξάρτησή του είναι τέ-
τοια που “το μόνο που σκέ-
φτομαι είναι η μαστούρα”.
Ν.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα