Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...........

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ερώτηση για
την Επιτροπή
Προμηθειών
Υγείας
Ερώτηση για τη λει-
τουργία της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας κατέ-
θεσαν 15 βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποί-
ων και η Νάντια Γιαννα-
κοπούλου.
Ειδικότερα ερωτούν:
1) Πόσο στοιχίζει στο
ελληνικό κράτος η σύ-
σταση και λειτουργία της
Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας και συγκεκριμένα
ποια είναι η αμοιβή του
προέδρου και των μελών
της επιτροπής.
2) Ποιες από τις προϋ-
ποθέσεις που έθεσε ο Νό-
μος 3580/2007 έχουν
υλοποιηθεί από την ψή-
φισή του έως σήμερα.
3) Ποιες είναι οι από-
ψεις της σημερινής πολιτι-
κής ηγεσίας για τη σκοπι-
μότητα της σύστασης και
λειτουργίας της Επιτρο-
πής Προμηθειών Υγείας
και στην περίπτωση που
προτίθεται να υπάρξει αλ-
λαγή στο υπάρχον πλαί-
σιο, με ποιες ενέργειες και
με βάση ποιο χρονοδιά-
γραμμα, θα υπηρετηθούν
οι αλλαγές αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα