Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ........

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Εθελοντικός φόρος στους πλούσιους
για τη στήριξη της οικονομίας
«Εθελοντικό» φόρο των ευπόρων
πολιτών για τη στήριξη της οικο-
νομίας, πρότεινε, μεταξύ άλλων, ο επι-
κεφαλής της MIG Ανδρέας Βγενόπου-
λος, σε συνέντευξη που παραχώρησε
το βράδυ της Δευτέρας στον τηλεοπτι-
κό σταθμό Alter.
Στην εκτενή συνέντευξη του, ο κ. Βγε-
νόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
«το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδος για
το ορατό μέλλον περνάει πίσω από τον
κρατικό καπιταλισμό, περνάει πίσω από
το περισσότερο κράτος, υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα
διαφθοράς και ανεπάρκειας.
Το κράτος θα κρατάει τον στρατηγικό
έλεγχο για να επεμβαίνει σε θέματα
στρατηγικής σημασίας και θα έχει τη
διοίκηση με ιδιωτικοοικονομικά κριτή-
ρια, όπως γίνεται στη Γαλλία και στη
Γερμανία. Είμαι σαφώς εναντίον των
ιδιωτικοποιήσεων» σημείωσε.
Τόνισε επίσης ότι «εφόσον η κοινό-
τητα των ευπόρων ανθρώπων και των
υγιών επιχειρηματιών» δουν ότι πράγ-
ματι γίνεται μία κάθαρση και μία δια-
φάνεια, τότε θα μπορούσε να υποβλη-
θεί σε περισσότερες θυσίες και «μάλι-
στα μπορούμε να υποβληθούμε και σε
θυσίες εθελοντικές. Μπορώ να σας
προτείνω έναν εθελοντικό φόρο των
ευπόρων, που μπορεί να υιοθετήσει η
κυβέρνηση.
Αν με αυτόν τον εθελοντικό φόρο
μπορούν να μαζευτούν 500, 800 εκα-
τομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο, ενδεχο-
μένως να μη χρειάζεται η κυβέρνηση
να πάρει κάποια άλλα μέτρα τα οποία
να πλήξουν ασθενέστερες τάξεις», ανέ-
φερε μεταξύ άλλων.
Ο κ. Βγενόπουλος απαντώντας σε
ερώτηση εάν προτίθεται να ασχοληθεί
με την πολιτική, απέκλεισε κάθε ενδε-
χόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Δεν σκοπεύω να γίνω πολιτικός.
Τελεία και παύλα. Η σχετική φημολο-
γία είναι και λίγο οργανωμένη, διότι
επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει
κάποιος ή δεν θέλει να με αντιμετωπί-
σει κάποιος με επιχειρήματα στα επιχει-
ρήματα και να αντιτάξει έναν λόγο απέ-
ναντι στο δικό μου τον λόγο, προσπα-
θεί να απομειώσει την αξία των επιχει-
ρημάτων μου προσπαθώντας να βρει
κίνητρα. Τα κίνητρα που μπορεί να
βρει είναι, έλα τώρα τα λέει διότι θέλει
να γίνει ο ίδιος πολιτικός» πρόσθεσε.
Συγχώνευση στους αιθέρες
Σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση
Olympic - Aegean, εξέρασε τη βεβαιό-
τητά του ότι θα πάρει την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
«Οταν δύο εταιρείες όπως η Aegean
και εμείς συγχωνευόμαστε, δημιουρ-
γούμε την περιβόητη δεσπόζουσα θέ-
ση. Προφανώς έχουμε μια δεσπόζου-
σα θέση μέσα στην ελληνική αγορά.
Δεσπόζουσα θέση όμως σημαίνει ότι
μπαίνεις άμεσα κάτω από το μικροσκό-
πιο των εποπτικών αρχών, της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού, αλλά κυρίως της
κοινωνίας. Αν λοιπόν δει κανείς ότι
εμείς έχουμε υπερκέρδη και αυξάνου-
με τις τιμές, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε
κάτι λάθος.
Σας διαβεβαιώ όμως ότι, όχι μόνο
δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, αλλά ένα
βασικό συστατικό αυτής της συμφω-
νίας ήταν να διατηρήσουμε χαμηλές τι-
μές για τον καταναλωτή και ακόμα πε-
ρισσότερο να βοηθήσουμε την τουρι-
στική κίνηση με χαμηλές τιμές σε μια
περίοδο που η πατρίδα το χρειάζεται»,
ανέφερε ο κ. Βγενόπουλος.
Επίσης, υπογράμμισε ότι η συγχώ-
νευση δεν θα οδηγήσει σε απώλεια θέ-
σεων εργασίας.
«Ο βασικός σκοπός μιας συγχώνευ-
σης στη δική μας την περίπτωση δεν εί-
ναι το κόστος λειτουργίας. Είναι οι πο-
λύ μεγάλες συνέργιες που σημαίνουν
ότι μπορείς να αυξήσεις προορισμούς,
χωρίς να χρειαστεί να αυξήσεις αερο-
πλάνα. Μπορεί σε έναν προορισμό αυ-
τή τη στιγμή να είναι 8 γραμμές, 8 ταξί-
δια που να είσαι μισοάδειος και να
ανταγωνίζεσαι. Με 4 μπορείς κάλλιστα
να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες ενός
προορισμού και να επαναδιατάξεις αε-
ροπλάνα για να εξυπηρετήσεις και άλ-
λους προορισμούς» σημείωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα