Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Κέρδισε τις .....

Κέρδισε τις
εντυπώσεις
Παρακολούθησα με ξεχωριστό εν-
διαφέρον την συνέντευξη του κ. Βγε-
νόπουλου στο Νίκο Χατζηνικολάου
την Δευτέρα το βράδυ, για την οικο-
νομική πορεία της χώρας και τον
τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.
Κάποιοι, κρίνοντας τα όσα υπο-
στήριξε ο άνθρωπος που ελέγχει με-
ρικές από τις μεγαλύτερες οικονομι-
κές μονάδες του τόπου, διείδαν σε
αυτή την συνέντευξη το… αυγό του
Μπερλουσκονισμού. Εγώ είδα κάτι
χρησιμότερο και απλούστερο: Το
αυγό του Κολόμβου.
Ο άνθρωπος, με κοινή λογική,
που είναι το πολυτιμότερο εργαλείο
για όσους επιδίδονται όχι μόνο στο
επιχειρείν αλλά και στο πολιτεύε-
σθαι, είπε την απλή αλήθεια. Οτι δη-
λαδή μόνο με περιοριστικά δημο-
σιονομικά μέτρα, χωρίς αναπτυξιακή
πολιτική και χωρίς επενδύσεις, όχι
μόνο δεν πρόκειται να λυθεί το πρό-
βλημά μας αλλά αντιθέτως η ύφεση
που επιφέρει ο περιορισμός της κα-
τανάλωσης, θα το επιδεινώσει ακό-
μη περισσότερο. Και πολύ καλά κά-
νοντας, τίναξε στον αέρα τις αερολο-
γίες πολιτικών όλων των αποχρώσε-
ων για δήθεν ελπίδες ανάπτυξης με
επενδύσεις που θα έλθουν από το
εξωτερικό, ή από την εγχώρια ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία. Μοναδικό εργα-
λείο για μια προσπάθεια ανάπτυξης
οι δημόσιες επενδύσεις.
Το σημαντικότερο όμως που είπε
και το οποίο ακριβώς συνιστά το αυ-
γό του Κολόμβου για το ελληνικό
πρόβλημα είναι τούτο: Αν οι εταίροι
μας ήθελαν να προσφέρουν ουσια-
στική βοήθεια στη Ελλάδα, μπορού-
σαν να κάνουν το απλούστερο των
πραγμάτων. Να εγγυηθούν τα ελλη-
νικά σύνορα, χερσαία, θαλάσσια,
εναέρια, ως ανατολικά σύνορα της
Ευρώπης. Να γνωρίζουν οι γείτονές
μας ότι δεν προκαλούν την Ελλάδα,
αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, με κά-
θε παράνομη πτήση, π.χ. πάνω από
το Αγαθονήσι ή τον Αϊ-Στράτη και τη
Λήμνο, επιφέρει άμεση αντίδραση
της Ευρώπης και όχι μόνο της Αθή-
νας. Αν αυτό συνέβαινε και η Ελλά-
δα δεν ξόδευε το μεγαλύτερο ποσο-
στό του ΑΕΠ της, από οποιαδήποτε
άλλη χώρα της Ενωσης και ειδικά
της Ευρωζώνης για εξοπλισμούς, θα
βρίσκονταν χρήματα για δημόσιες
επενδύσεις που θα κινούσαν την οι-
κονομία και θα έδιναν δουλειά σε
ανθρώπους.
Αν διερωτάσθε «μα αφού είναι τό-
σο απλό, γιατί δεν το βλέπουν και οι
εταίροι μας να το εφαρμόσουν», η
απάντηση είναι, δυστυχώς, εξίσου
απλή: Γιατί ζουν, αιμοδοτούνται, με-
γάλα τμήματα της γερμανικής, της
γαλλικής, της βρετανικής αλλά και
της ολλανδικής βιομηχανίας από τις
ελληνικές προμήθειες για την άμυνα
της χώρας μας.
Το αυγό του…
Βγενόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα