Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Μεγάλοι θα είναι φέτος
οι κίνδυνοι για την
αντιπυρική προστασία της
Μεσσηνίας, καθώς για μια
ακόμα χρονιά οι χρηματο-
δοτήσεις είναι αμφίβολες
και δεν έχουν δοθεί ούτε τα
περσινά χρήματα, που είχαν
κατανεμηθεί.
Την κρισιμότητα της κατά-
στασης παρουσίασε χθες ο
δασάρχης Καλαμάτας Σπύ-
ρος Κατσίποδας, εισηγούμε-
νος στη Ν.Ε., Προγραμματι-
σμού και Υποδομών το πρό-
γραμμα δασικών έργων και
εργασιών για το 2010,
ύψους 3.133.867 ευρώ.
Ο κ. Κατσίποδας σημείω-
σε ότι από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων δεν
έχουν πάρει ούτε ευρώ τα
τελευταία χρόνια και στον
Ειδικό Φορέα Δασών που
αποτελεί την αποκλειστική
πηγή χρηματοδότησης, δεν
έχουν ακόμα οριστεί οι επι-
κεφαλής.
Ο δασάρχης τόνισε ότι
«πιέζουμε να μπει φέτος το
ξυλοπριστήριο. Θα πέσει το
κτήριο, τρίτο χειμώνα δε θα
αντέξει» κι επεσήμανε:
«Μας κατανεμήθηκαν πέρσι
100.000 ευρώ, αλλά δεν τα
πήραμε. Κάναμε το έργο και
τα χρωστάμε. Είναι 7 εκ. ευ-
ρώ για όλη την Ελλάδα.
Μας είπαν να τα πληρώσου-
με από τις προκαταβολές
του 2010. Χρωστάμε 16.000
ευρώ στους ιδιοκτήτες των
μηχανημάτων. Στην Κυπα-
ρισσία είναι μόνος του ο δα-
σάρχης εδώ και 10 χρόνια.
Ετσι θα κάνει μόνο συντήρη-
ση και τη δεξαμενή στο
Αλυμάκι».
Τα σημαντικότερα έργα
του προγράμματος είναι:
Διάνοιξη αντιπυρικών δρό-
μων Βόλιμος - Ρογκοζενίτσα
- Αγιος Ιωάννης Αμφειας
(Δήμοι Καλαμάτας και Θου-
ρίας) και Προφήτης Ηλίας -
Κοτσιφάλωνα (στην Ανω
Βέργα) και του καταφυγίου
Καλλιγά (στην κοινότητα
Τρικόρφου), 514.800 ευρώ.
Αποκατάσταση καμένου
κτηρίου του Δασονομείου
Αλαγονίας (ξυλοπριστήριο
Αρτεμισίας), 500.000 ευρώ.
Αναδασώσεις καμένου δά-
σους Ταϋγέτου, 1.685.000
ευρώ. Κατασκευή κλειστών
υδατοδεξαμενών 250 κυβι-
κών η καθεμία, στο δάσος
Βασιλικής του Δήμου Λεύ-
κτρου, στη θέση “Βρύση
του Τζούμη” του Δήμου
Ιθώμης και στο Αλυμάκι του
Δήμου Κυπαρισσίας,
141.811 ευρώ.
Ο αντινομάρχης Στάθης
Αναστασόπουλος αναφέρ-
θηκε στις πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει η Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση και
πληροφόρησε: «Μέχρι τον
Απρίλιο θα έχει ολοκληρω-
θεί το δίκτυο των υδατοδε-
ξαμενών από την Περιφέ-
ρεια. Θα συνδράμουμε, αν
μας εγκριθεί η πρόσληψη
χειριστών μηχανημάτων για
ένα 8μηνο μέσω ΑΣΕΠ. Πρέ-
πει να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας με το Δασαρχείο».
Ο νομαρχιακός σύμβου-
λος της μείζονος μειοψηφίας
Παναγιώτης Αλευράς παρα-
τήρησε ότι «είναι απαράδε-
κτο η πολιτεία να μην αντα-
ποκρίνεται στοιχειωδώς σε
πυρόπληκτο νομό. Είμαστε
έρμαια των καιρικών συν-
θηκών, ο Θεός να βάλει το
χέρι του».
Ο σύμβουλος της “Συνερ-
γασίας” Νίκος Πατσαρίνος
σημείωσε πως όλο αυτό δι-
καιολογεί την κατάσταση
της χώρας. Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα