Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

«Σφαγή» στις εξετάσεις της Α’ Λυκείου με την Τράπεζα Θεμάτων -Δεκάδες παιδιά μένουν στην ίδια τάξη

apotelesmata paneladikon1Η ε­φαρ­μο­γή για πρώ­τη φο­ρά των θε­μά­των της Τρά­πε­ζας Θε­μά­των, δεν φαί­νε­ται να λει­τούρ­γη­σε ε­π’ ω­φε­λεί­α των μα­θη­τών της Α’ Λυ­κεί­ου. Τα πρώ­τα στοι­χεί­α δεί­χνουν πως α­να­μέ­νε­ται.­.. βαθ­μο­λο­γι­κή σφα­γή.
Ό­πως ση­μει­ώ­νει το V­i­ma.gr η Τρά­πε­ζα Θε­μά­των ε­πέ­λε­ξε θέ­μα­τα σε σύν­το­μο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα και εν συ­νε­χεί­α δέ­χθη­κε έν­το­νη κρι­τι­κή α­πό εκ­παι­δευ­τι­κούς για το βαθ­μό δυ­σκο­λί­ας τους. Ό­λα τού­τα φαί­νε­ται πως εί­χαν ως α­πο­τέ­λε­σμα αρ­κε­τοί μα­θη­τές, έ­πει­τα α­πό πολ­λά χρό­νια, να κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν στην ί­δια τά­ξη και να χρεια­στεί να δώ­σουν ε­πα­να­λη­πτι­κές ε­ξε­τά­σεις τον Σε­πτέμ­βριο.
Στην Άλ­γε­βρα μέ­νει το 20%
Το βα­σι­κό πρό­βλη­μα, σύμ­φω­να με το ρε­πορ­τάζ, ε­στι­ά­ζε­ται στην Άλ­γε­βρα της Α’ Λυ­κεί­ου, ό­που έ­γι­νε η με­γά­λη.­.. σφα­γή. Τα βαθ­μο­λο­γι­κά στοι­χεί­α δεί­χνουν ό­τι ε­φέ­τος δεν κα­τόρ­θω­σε να πε­ρά­σει το μά­θη­μα και θα κλη­θεί σε νέ­ες ε­πα­να­λη­πτι­κές ε­ξε­τά­σεις τον Σε­πτέμ­βριο ί­σως και το 20% των μα­θη­τών.
Το πο­σο­στό αυ­τό ποι­κίλ­λει α­πό σχο­λεί­ο σε σχο­λεί­ο, κα­θώς υ­πάρ­χει σχο­λεί­ο στην πε­ρι­ο­χή του Πε­ρι­στε­ρί­ου ό­που «κό­πη­κε» το 40% των μα­θη­τών. Αν­τί­στοι­χα βαθ­μο­λο­γη­τές σε λύ­κει­ο της Πε­τρού­πο­λης μι­λούν για έ­να 30% των μα­θη­τών που «κό­πη­καν» στο ί­διο μά­θη­μα, ε­νώ σε λύ­κει­ο των Αμ­πε­λό­κη­πων ε­πί­σης με­γά­λος α­ριθ­μός παι­δι­ών δεν περ­νούν στην ε­πό­με­νη τά­ξη.
Ό­πως α­να­φέ­ρουν βαθ­μο­λο­γη­τές σχο­λεί­ων που μί­λη­σαν στο «Βή­μα», η Άλ­γε­βρα ή­ταν ο.­.. με­γά­λος ε­χθρός ε­φέ­τος, κα­θώς το 50%, ό­πως εί­ναι γνω­στό, ε­πε­λέ­γη α­πό την Τρά­πε­ζα Θε­μά­των, ό­που η συν­τρι­πτι­κή πλει­ο­νό­τη­τα των ε­ρω­τη­μά­των ή­ταν ε­κτός σχο­λι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και δυσ­νό­η­τα για τους μα­θη­τές.
Το πο­σο­στό των παι­δι­ών που «κό­πη­καν» φτά­νει και το 30% σε αρ­κε­τές πε­ρι­ο­χές, ε­νώ πολ­λά παι­διά θα δώ­σουν ξα­νά ε­ξε­τά­σεις τον Σε­πτέμ­βριο και στη Γε­ω­με­τρί­α, στη Φυ­σι­κή, στη Χη­μεί­α και στα Αρ­χαί­α.
«Η βε­βι­α­σμέ­νη ε­φαρ­μο­γή του μέ­τρου ε­φέ­τος και η μη σω­στή στάθ­μι­ση των θε­μά­των της Τρά­πε­ζας α­νά­λο­γα με τα ό­σα εί­χαν δι­δα­χθεί οι μα­θη­τές στη διά­ρκεια της χρο­νιάς έ­φε­ρε τε­λι­κά αυ­τό το α­πο­τέ­λε­σμα, το ο­ποί­ο δυ­στυ­χώς πολ­λοί εί­χα­με προ­βλέ­ψει νω­ρίς στον χώ­ρο της εκ­παί­δευ­σης» λέ­ει στο «Βή­μα» ο εκ­παι­δευ­τι­κός και α­να­λυ­τής στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων της εκ­παί­δευ­σης κ. Γ. Χα­τζη­τέ­γας. «Και αυ­τό πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι σε πολ­λά σχο­λεί­α οι φι­λό­τι­μες προ­σπά­θει­ες που έ­κα­ναν κα­θη­γη­τές ώ­στε η θε­μα­το­δο­σί­α του 50% που ε­πέ­λε­γαν οι ί­διοι να εί­ναι σε έ­να ε­πί­πε­δο στο ο­ποί­ο να μπο­ρούν να αν­τα­πο­κρι­θούν οι μα­θη­τές» συμ­πλη­ρώ­νει.
Η.­.. ε­πι­στρο­φή της βά­σης του 10
Το πρό­βλη­μα ε­φέ­τος ε­πι­δεί­νω­σε η νέ­α ρύθ­μι­ση που ε­φαρ­μό­στη­κε μα­ζί με την Τρά­πε­ζα Θε­μά­των η ο­ποί­α ο­ρί­ζει ό­τι οι μα­θη­τές δεν μπο­ρούν να γλι­τώ­σουν την ε­πα­να­λη­πτι­κή δι­α­δι­κα­σί­α του Σε­πτεμ­βρί­ου ε­άν έ­χουν μέ­σο ό­ρο στο α­πο­λυ­τή­ριό τους το 10. Α­πό ε­φέ­τος για να πε­ρά­σουν οι μα­θη­τές της Α’ Λυ­κεί­ου στην ε­πό­με­νη τά­ξη, πρέ­πει να έ­χουν πιά­σει το 10 σε ό­λα τα βα­σι­κά μα­θή­μα­τα (Άλ­γε­βρα, Γε­ω­με­τρί­α, Νε­ο­ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, Λο­γο­τε­χνί­α, Αρ­χαί­α Ελ­λη­νι­κά).
Πάν­τως, εκ­παι­δευ­τι­κοί και βαθ­μο­λο­γη­τές ζη­τούν τώ­ρα ει­δι­κή ο­δη­γί­α α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας για το θέ­μα. Ό­πως δή­λω­σαν στο «Βή­μα», μια ευ­ερ­γε­τι­κή ρύθ­μι­ση θα ή­ταν ει­δι­κά για ε­φέ­τος και μό­νο ό­που ε­φαρ­μό­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά η Τρά­πε­ζα Θε­μά­των να πέ­σει στο 8 αν­τί του 10 ο α­ριθ­μός που α­παι­τεί­ται για να πε­ρά­σει έ­να παι­δί α­πό τα βα­σι­κά αυ­τά μα­θή­μα­τα στην ε­πό­με­νη τά­ξη.
Ο νέ­ος υ­πουρ­γός Παι­δεί­ας κ. Αν­δρέ­ας Λο­βέρ­δος, που πα­ρέ­λα­βε τα δε­δο­μέ­να αυ­τά α­πό τον προ­κά­το­χό του Κων­σταν­τί­νο Αρ­βα­νι­τό­που­λο, έ­χει δη­λώ­σει ή­δη ό­τι θα με­λε­τή­σει τα στοι­χεί­α πα­νελ­λα­δι­κά και αν χρεια­στεί μια ει­δι­κή ο­δη­γί­α ε­φέ­τος για να μην α­δι­κη­θούν οι μα­θη­τές της Α’ Λυ­κεί­ου και να μη θυ­σια­στούν στον βω­μό πο­λι­τι­κών σκο­πι­μο­τή­των, θα το κά­νει (εί­ναι γνω­στό ό­τι η προ­η­γού­με­νη η­γε­σί­α του υ­πουρ­γεί­ου εί­χε δε­χτεί ει­ση­γή­σεις να μην ε­φαρ­μο­σθεί ο θε­σμός ε­φέ­τος αλ­λά του χρό­νου κα­θώς εί­χαν υ­περ­βεί τα χρο­νο­δι­α­γράμ­μα­τα που τέ­θη­καν αρ­χι­κά, αλ­λά δεν το δέχτηκε.
iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα