Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Οδηγός επιβίωσης για τα χρέη στην εφορία

Οι δύο «πάγιες» ρυθμίσεις για να εξοφλήσετε παλιούς και νέους φόρους σε 12 μήνες. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε. Τι θα πρέπει να έχετε κατά νου για τη ρύθμιση των 100 δόσεων
Δύο εναλλακτικές λύσεις για εξόφληση οφειλών προς την εφορία σε 12 δόσεις, υπάρχουν διαθέσιμες αυτή την στιγμή για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου παλαιότερων ετών ή δεν μπορούν να πληρώσουν τους νέους φόρους , που έρχονται σε όσους έχουν κάνει την φορολογική τους δήλωση.


Η πρώτη μορφή πάγιας ρύθμισης είναι αυτή που προβλέπεται στο νόμο 4152/2013 και μπορεί κάποιος να ενταχθεί αφού πρώτα αφήσει την πρώτη δόσης από τις τρείς δίμηνες στις οποίες θα καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος να καταστεί ληξιπρόθεσμη. Προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών τη ρύθμιση οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση από τα
οποία θα προκύπτουν αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους του εκκαθαριστικού και αφετέρου η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.
Η υπαγωγή στην ρύθμιση που είναι διαθέσιμη γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του TAXISNET, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr. Kατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5% ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
β) Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής, στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
γ) Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην "πάγια ρύθμιση" των 12 δόσεων του ν.4152/2013.
δ) Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει σε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση της 1ης δόσης είναι εφικτή με την προσκόμιση της λεγόμενης "ταυτότητας ρυθμιζόμενης οφειλής" δηλαδή του ειδικού κωδικού που συνοδεύει τη ρυθμιζόμενης οφειλής", δηλαδή του ειδικού κωδικού που συνοδεύει τη ρυθμιζόμενη οφειλή, στο γκισέ της τράπεζας. Επίσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να κανονίσει την εξόφληση των υπόλοιπων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης μέσω ενός τραπεζικού του λογαριασμού με τη μέθοδο της "πάγιας εντολής".

Η δεύτερη «πάγια» ρύθμιση

Η δεύτερη εναλλακτική δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των φόρων του φετινού εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχεται μέσω της "πάγιας ρύθμισης" που προβλέπει το άρθρο 43 του νόμου κώδικα φορολογικών διαδικασιών δηλαδή του νόμου 4174/2013.
Η "πάγια ρύθμιση" του ν.4174/2013 έχει σχεδόν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τη ρύθμιση του ν.4152/2013. Οι μόνες ουσιαστικές διαφορές της με την "πάγια ρύθμιση" του ν.4152/2013 είναι οι εξής:
1) Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει και με τον καταλογισμό του φόρου πριν κάποια από τις δόσεις καταστεί ληξιπρόθεσμη . Προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος να εξηγεί επαρκώς την αδυναμία πληρωμή των δόσεων του φόρου που του καταλογίστηκε.
2 ) Για την υπαγωγή στην "πάγια ρύθμιση" του 4174/2013 δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ, να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.
3) Για την εξόφληση κάθε μηνιαίας δόσης δεν απαιτείται "πάγια εντολή" σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αρκεί ο οφειλέτης να προσέρχεται κάθε μήνα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας και να εμφανίζει στο γκισέ την "ταυτότητα ρυθμιζόμενης οφειλής" για να προχωρή στην τμηματική εξόφληση του ρυθμιζόμενου ποσού".

Η ρύθμιση των 100 δόσεων

Όσοι ακόμη πληρώνουν δόσεις οφειλών προς την εφορία παλαιότερων ετών μέσα από την «ρύθμιση Βαλαβάνη» του νόμου 4321/2015 και οι οποίοι κερδίζουν πλέον μέχρι και το 90 % των προσαυξήσεων πληρώνοντας όμως επιτόκιο 5,05% για ποσά οφειλής πάνω από 5000 ευρώ θα πρέπει να έχουν κατά νού ότι χάνουν την ρύθμιση για του εξής λόγους:
Α. Αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια του πρώτου 8μήνου της ρύθμισης.
Β. Αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις μετά το πέρας του πρώτου 8 μήνου ή εάν καταβληθούν εκπρόθεσμα μία από τις 3 τελευταίες δόσεις.
Γ. Αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από την προθεσμία υποβολής τους.
Δ. Αν δεν πληρωθούν ή δεν ρυθμιστούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών με νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, εξοφλούνται ως ακολούθως: ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Αν πάλι οι νέες οφειλές προς την εφορία καταστούν ληξιπρόθεσμες μόνη λύση μετά και την απώλεια ρύθμισης των 100 δόσεων είναι κάποια από τις παραπάνω «πάγιες» ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα