Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Προγραμματική σύμβαση για επισκευές στο λιμάνι Κυπαρισσίας


Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για το έργο «Επισκευή κρηπιδώματος του παλιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας».
Όπως τονίστηκε στην εισήγηση, το έργο αφορά σε εργασίες στο κρηπίδωμα του παλαιού προσήνεμου μόλου για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των ζημιών του λιμένα Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα: Ύφαλες, έξαλες καθαιρέσεις και εκσκαφές των παλαιών τμημάτων κατασκευών και προσχώσεων που εναπόκεινται στην υπό κατασκευή διατομή του νέου υπό ολοκλήρωση κρηπιδώματος. Εκσκαφή για τη διαμόρφωση της έδρασης του κρηπιδότοιχου. Κατασκευή προς ολοκλήρωση της διατομής του κρηπιδότοιχου, ήτοι: λιθορριπή έδρασης, συμπαγείς Τ.Ο., ανακουφιστικό πρίσμα, φίλτρο λιθορριπής, επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων. Κατασκευή του χερσαίου χώρου με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι απαιτούμενες εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού, και ειδικότερα προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο υπό ολοκλήρωση τμήμα του λιμένα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε 3,5 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέλθουν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Σε τοποθέτησή της η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου επισήμανε μεταξύ άλλων: «Στο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης εκτός από τη χρηματοδότηση αναφέρεται: Η μελέτη του νέου έργου έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου από τις 19-3-2019 με την απόφαση για έγκριση
των επιμέρους μελετών του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του παλιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας και απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη». Στις εργολαβίες που έχουν προηγηθεί εκτελέστηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες για τις οποίες την επίβλεψη και πιστοποίηση έχει αναλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο παράστημα Ι αναφέρεται διαγωνιστική διαδικασία 6 μήνες. Ο ανάδοχος θα προκύψει ύστερα από διαγωνισμό ή μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση; Η κατασκευή του έργου εκτιμάται σε 6 μήνες. Γιατί η συντήρηση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή - ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου εκτιμάται σε 15 μήνες; Συμφωνώ με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Τριφυλίας ως αντισυμβαλλόμενο και ψηφίζω υπέρ. Για να γίνει το λιμάνι Κυπαρισσίας ασφαλές και λειτουργικό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του καθηγητή και τ. πρύτανη κ. Κ. Μουντζούρη που έχει μελετήσει το λιμάνι και να εκτελεστούν επιπλέον έργα. Επίσης σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο που είναι κύριος του έργου αλλά και του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος πρέπει να εκπονηθεί μελέτη για τη χωροταξία εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων με αισθητική, περιβαλλοντική και λειτουργική βελτίωση και αναβάθμιση της περιοχής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα