Την ώρα που οι συνέ-


πειες της οικονομι-

κής κρίσης γίνονται

όλο και πιο αισθητές στην

τσέπη του Μεσσήνιου πολί-

τη, οι τοπικοί άρχοντες εξα-

κολουθούν να παρακολου-

θούν ατάραχοι τις εξελίξεις,

συνεχίζοντας την πολιτική

των δημοσίων σχέσεων που

εφαρμόζουν επιτυχώς τα τε-

λευταία χρόνια. Ειδικότερα

για τον τουρισμό, και ενώ τα

μηνύματα της αγοράς κάθε

άλλο παρά αισιόδοξα είναι,

οι άρχοντες δεν έχουν ανα-

λάβει ούτε μία -για τα μάτια

του κόσμου έστω- πρωτο-

βουλία προσέλκυσης επι-

σκεπτών στη Μεσσηνία.

Δεν έχουν διοργανώσει

ούτε μια σύσκεψη με τους

επαγγελματίες του τουριστι-

κού κλάδου, για να εξετά-

σουν τουλάχιστον τα νέα δε-

δομένα που έχει προκαλέσει

η οικονομική κρίση. Το μόνο

που κάνουν σε κάθε ευκαι-

ρία είναι... δηλώσεις για το

δρόμο ανάπτυξης που ανοί-

γει η λειτουργία της “Costa

Navarino”... και εκδρομές σε

εκθέσεις του εξωτερικού,

προς ενίσχυση του εκθεσια-

κού τουρισμού των διοργα-

νωτριών χωρών.

Εκτός όμως από τους άρ-

χοντες, ατάραχοι παρακο-

λουθούν τις εξελίξεις και οι

ίδιοι οι επαγγελματίες που

δραστηριοποιούνται στον

κλάδο του τουρισμού. Περι-

μένοντας κάποιο θαύμα,

αντίστοιχο με αυτό που πε-

ριμένουν οι αγρότες και οι

απασχολούμενοι στον κατα-

σκευαστικό κλάδο, οι περισ-

σότεροι επιχειρηματίες στη

Μεσσηνία συνεχίζουν να

προσφέρουν πανάκριβες

υπηρεσίες χαμηλής ποιότη-

τας. Με άλλα λόγια, αποδει-

κνύεται ότι ο τουριστικός

πυλώνας της μεσσηνιακής

οικονομίας έχει γυάλινα πό-

δια - και πλέον κινδυνεύει

να καταρρεύσει εξαιτίας και

της οικονομικής κρίσης.

Δυστυχώς ο τουριστικός

κλάδος της μεσσηνιακής οι-

κονομίας δεν είναι ανεπτυγ-

μένος. Στηρίζεται κυρίως σε

“ερασιτεχνικές“ προσπάθει-

ες που συχνά καταβάλλουν

ιδιοκτήτες μικρών επιχειρή-

σεων, οι οποίοι είτε προ-

σπαθούν να αποκομίσουν

εύκολο και γρήγορο κέρδος,

είτε συμπληρώνουν το εισό-

δημά τους με χρήματα του

τουρισμού.

Ετσι φτάσαμε στο σημείο

ένα δωμάτιο στην Καλαμάτα

να κοστίζει ακριβότερα από

αντίστοιχο δωμάτιο σε ξενο-

δοχείο του Βερολίνου. Ετσι

φτάσαμε στο σημείο μια χω-

ριάτικη σαλάτα να έχει “πε-

τάξει“ στα 5 ευρώ και ίσως

να είναι ακριβότερη από

όσο πωλείται σε εστιατόρια

της Νέας Υόρκης. Οι δε πα-

ρεχόμενες υπηρεσίες εξακο-

λουθούν να είναι χαμηλής

ποιότητας... και ο πελάτης

να κινδυνεύει κάθε φορά

που κάποιος ειδικευόμενος

εργαζόμενος επιχειρεί να

ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί!

Για ευγενική συμπεριφο-

ρά και φιλοξενία... καλύτερα

να μη συζητήσουμε. Τα συ-

γκριτικά αυτά πλεονεκτήμα-

τα κλειδώθηκαν στο χρονο-

ντούλαπο του περασμένου

αιώνα. Τώρα οι περισσότε-

ροι κυνηγάνε την αρπαχτή

και δε δίνουν ούτε του αγγέ-

λου τους νερό.

Για ποιο λόγο ακριβώς να

έρθει λοιπόν στη Μεσσηνία

ο Ευρωπαίος ή ο Αμερικα-

νός, όταν μπορεί να βρει

ίδιας ποιότητας υπηρεσίες

αλλά σε πολύ χαμηλότερες

τιμές, στις ανταγωνίστριες

χώρες; Ενας επισκέπτης

μπορεί να “ανεχτεί“ τις τρι-

τοκοσμικές γραφικότητες

μόνο όταν πληρώνει λίγα

χρήματα. Οταν καλείται να

πληρώσει ακριβές υπηρε-

σίες χαμηλής ποιότητας... τό-

τε φεύγει γι‘ άλλες πολιτείες

και δεν ξαναγυρνά.

Και πριν προλάβει κάποι-

ος να επιχειρηματολογήσει

για την προσέλκυση επισκε-

πτών από την Ελλάδα (άλλο

κεφάλαιο), οφείλουμε να

υπενθυμίσουμε ότι πλέον τα

διακοποποδάνεια δίνονται

με το σταγονόμετρο και ότι

στο τραπέζι των διαπραγμα-

τεύσεων έχει τεθεί θέμα πε-

ρικοπής του 14ου μισθού -

δηλαδή και του επιδόματος

άδειας. Αν τελικώς οι Ελλη-

νες εργαζόμενοι δεν λάβουν

επίδομα άδειας, θα κλάψου-

νε μανούλες στα ξενοδοχεία

και τα τουριστικά καταλύ-

ματα της Μεσσηνίας...

Τι μπορεί να γίνει τώρα;

Πολύ φοβάμαι ότι πλέον εί-

ναι πολύ αργά. Το καράβι

πάει πάνω στο παγόβουνο,

και η προσπάθεια για αλλα-

γή πορείας μάλλον θα απο-

δειχθεί -αν και εφόσον γίνει-

μάταιη. Θα μου πείτε: Ο κα-

λός ο καπετάνιος στη φουρ-

τούνα φαίνεται. Ναι, αλλά

ένας καπετάνιος δε φέρνει

την... άνοιξη, ακόμα κι όταν

κυβερνάει ένα μεγάλο πλοίο

σαν την “Costa Navarino”.

Εδώ καράβια χάνονται, βαρ-

κούλες αρμενίζουν προς το…

παγόβουνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα