Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Νέα ευρωπαϊκή «εμπλοκή» στους δρόμους του «Μορέα»


Σε νέ­α εμ­πλο­κή μπαί­νει ο πο­λύ­πα­θος δρό­μος Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα, κα­θώς σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» η ΕΤΕπ α­πει­λεί να κό­ψει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του Μο­ρέ­α και θε­ω­ρεί ά­στο­χες τις προ­βλέ­ψεις για την κυ­κλο­φο­ρί­α του Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα ε­νώ προς α­να­θε­ώ­ρη­ση βρί­σκε­ται η σύμ­βα­ση, η ο­ποί­α θα ο­δη­γη­θεί στην Βου­λή. Το δη­μο­σί­ευ­μα στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» α­να­φέ­ρει τα ε­ξής: «Σο­βα­ρές πα­ρε­νέρ­γει­ες στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του Μο­ρέ­α, του μο­να­δι­κού μέ­χρι σή­με­ρα προ­χω­ρη­μέ­νου έρ­γου πα­ρα­χώ­ρη­σης, συ­νο­λι­κού ύ­ψους 1 δισ. ευ­ρώ, προ­κα­λεί η ΕΤΕπ, η ο­ποί­α θε­ω­ρεί ελ­λι­πο­βα­ρές το κυ­κλο­φο­ρια­κό μον­τέ­λο του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου και α­πει­λεί με δι­α­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης αν δεν αλ­λά­ξει. Τα εμ­πό­δια της ΕΤΕπ, που συ­νι­στά έ­ναν α­πό τους σπου­δαι­ό­τε­ρους αι­μο­δό­τες του έρ­γου (το χρη­μα­το­δο­τεί με 200 ε­κατ. ευ­ρώ), προ­κα­λούν α­λυ­σι­δω­τές δυ­σκο­λί­ες στο έρ­γο που ε­νώ­νει την Α­θή­να με την Κα­λα­μά­τα μέ­σα σε 2,5 ώ­ρες, κα­θώς α­κό­μη και πι­θα­νή πρό­βλε­ψη για αλ­λα­γή στο χρη­μα­το­δο­τι­κό σκέ­λος του έρ­γου θα έ­χει την τύ­χη των άλ­λων συμ­βά­σε­ων! Με λί­γα λό­για, συ­νε­πά­γε­ται α­να­θε­ώ­ρη­ση της σύμ­βα­σης και εν συ­νε­χεί­α νέ­α έγ­κρι­ση α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες των Βρυ­ξελ­λών, αλ­λά και το Ελ­λη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο. Πη­γές στο Υ­πουρ­γεί­ο Υ­πο­δο­μών ε­πι­βε­βαι­ώ­νουν ό­τι οι δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις με την ΕΤΕπ συ­νε­χί­ζον­ται, θε­ω­ρών­τας ό­τι τα στοι­χεί­α κυ­κλο­φο­ρί­ας που βά­ζει στο τρα­πέ­ζι για το έρ­γο εί­ναι υ­περ­βο­λι­κά έ­ως α­κραί­α και συμ­πα­ρα­σύ­ρουν και τις άλ­λες τρά­πε­ζες. Ό­πως ε­ξη­γούν, τα έ­σο­δα των έρ­γων ε­ξαρ­τών­ται α­πό τον ρυθ­μό αύ­ξη­σης του ΑΕΠ της χώ­ρας και του πλη­θω­ρι­σμού. Ό­σο αυ­ξά­νον­ται το ΑΕΠ και ο πλη­θω­ρι­σμός τό­σο με­γι­στο­ποι­ούν­ται τα έ­σο­δα. Αυ­τούς τους δύ­ο δεί­κτες η ΕΤΕπ, λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης της χώ­ρας αλ­λά και της υ­πο­χώ­ρη­σης της κυ­κλο­φο­ρί­ας των ο­χη­μά­των στο σύ­νο­λο του ε­θνι­κού δι­κτύ­ου, τους αμ­φι­σβη­τεί α­νοι­χτά, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι εί­ναι ί­διοι και στα υ­πό­λοι­πα έρ­γα. Οι χα­μη­λές προ­βλέ­ψεις της ΕΤΕπ για την κυ­κλο­φο­ρί­α του έρ­γου σύμ­φω­να με την Τρά­πε­ζα ε­νέ­χουν τον κίν­δυ­νο ο πα­ρα­χω­ρη­σι­ού­χος να μην μπο­ρεί στο στά­διο λει­τουρ­γί­ας του έρ­γου να α­πο­πλη­ρώ­σει τα δά­νεια. Για να αν­τι­με­τω­πι­στούν τα προ­βλή­μα­τα και να υ­περ­πη­δη­θούν τα εμ­πό­δια το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και ο πα­ρα­χω­ρη­σι­ού­χος έ­χουν συ­ζη­τή­σει, κα­τά πλη­ρο­φο­ρί­ες, την πι­θα­νό­τη­τα να κα­τα­βά­λουν ι­σό­πο­σα τη δι­α­φο­ρά σε πε­ρί­πτω­ση που υ­πάρ­ξει κε­νό με έ­να πο­σό που, σύμ­φω­να με τις τε­χνι­κές ε­ται­ρί­ες, προσ­δι­ο­ρί­ζον­ται σε μια πρώ­τη α­νά­γνω­ση σε 40 ε­κατ. ευ­ρώ. Αυ­τές τις η­μέ­ρες οι αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες του υ­πουρ­γεί­ου Υ­πο­δο­μών ε­πε­ξερ­γά­ζον­ται τα στοι­χεί­α που ζή­τη­σαν α­πό την ΕΤΕπ προ­κει­μέ­νου να με­λε­τή­σουν τις πα­ρα­δο­χές της σχε­τι­κά με τα α­παι­σι­ό­δο­ξα σε­νά­ρια που κά­νει. Α­πό την άλ­λη, πη­γές της κοι­νο­πρα­ξί­ας εκ­φρά­ζουν έν­το­νη δυ­σφο­ρί­α για τη στά­ση της ΕΤΕπ και α­να­φέ­ρουν ό­τι ο φε­τι­νός Αύ­γου­στος ή­ταν ι­δι­αί­τε­ρα εμ­πο­ρι­κός για τον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο, κα­θώς η ε­πι­βα­τι­κή κί­νη­ση αυ­ξή­θη­κε. Ο Μο­ρέ­ας εί­ναι έ­να α­πό τα δύ­ο έρ­γα ό­που προ­βλέ­πε­ται ε­πι­δό­τη­ση δι­ο­δί­ου α­πό το δη­μό­σιο αν η κυ­κλο­φο­ρί­α πέ­σει κά­τω α­πό τις προ­βλέ­ψεις. Το πο­σό της ε­πι­χο­ρή­γη­σης σε ό­λη την πε­ρί­ο­δο της πα­ρα­χώ­ρη­σης με ση­με­ρι­νές τι­μές υ­πο­λο­γί­ζον­ται σε 70 ε­κατ. ευ­ρώ.

Στη δι­αι­τη­σί­α για δι­εκ­δι­κή­σεις ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ο Μο­ρέ­ας

Τα προ­βλή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης ό­μως που τα­λαι­πω­ρούν το έρ­γο Κό­ριν­θος – Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα δεν εί­ναι τα μό­να. Ε­δώ και και­ρό Δη­μό­σιο και πα­ρα­χω­ρη­σι­ού­χος έ­χουν κα­τα­φύ­γει σε πολ­λα­πλές δι­αι­τη­σί­ες, με τον Μο­ρέ­α να δι­εκ­δι­κεί πε­ρί­που 180 ε­κατ. ευ­ρώ λό­γω πα­ρά­τα­σης του χρό­νου πα­ρά­δο­σης του έρ­γου. Η κοι­νο­πρα­ξί­α ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι κά­θε μή­να κα­θυ­στέ­ρη­σης ε­πι­βα­ρύ­νε­ται με τε­ρά­στι­ες δα­πά­νες για την συν­τή­ρη­ση του προ­σω­πι­κού και τη λει­τουρ­γί­α μη­χα­νη­μά­των και ζη­τά να κα­λυ­φθούν αυ­τές α­πό το δη­μό­σιο α­πό τη στιγ­μή που οι κα­θυ­στε­ρή­σεις στην πα­ρά­δο­ση χώ­ρων ο­φεί­λον­ται σε δι­κή του υ­παι­τι­ό­τη­τα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα