Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Υπ.Παιδείας: Τροπολογίες για τις μετεγγραφές και τις εξετάσεις του λυκείου

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία επανακαθορίζονται θέματα μετεγγραφής αδερφών και καθορίζονται παρεμβάσεις για την αξιολόγηση των μαθητών του γενικού λυκείου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετεγγραφές αδερφών, στην τροπολογία ενσωματώνονται «οι κατά προτεραιότητα επιλογές των φοιτητών που βρίσκονται σε απόλυτη οικονομική δυσχέρεια και θα ζητήσουν από κοινού με τα αδέρφια τους τη μετεγγραφή τους σε άλλο αντίστοιο τμήμα».
«Η προώθηση και ψήφιση της ρυθμισης αποσκοπεί στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στην αποφυγή καταστρατηγήσεων» αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης που συνοδεύει το σώμα της υπουργικής τροπολογίας.
Πιο αναλυτικά, η διάταξη αναφέρει ότι εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν, με την παραπάνω σειρά προτεραιότητας, από κοινού να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα:
1. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν

πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
2. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
3. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
Εξάλλου, με την προτεινόμενη τροπολογία τροποποιείται η διαδικασία εκπόνησης δημιουργικών εργασιών, καθώς εντάσεται η διαδικασία υλοποίησής τους στα επιμέρους μαθήματα της Α’ και Β΄ τάξης. Ταυτόχρονα προσαρμόζεται το περιεχόμενο των προαγωγικών εξετάσεων.
Επίσης, όσο αφορά την Γ’ λυκείου των ΓΕΛ, στην τροπολογία περιλαμβάνεται η μείωση των μαθημάτων των απολυτηρίων εξετάσεων, σε τέσσερα συνολικά: Νέα Ελληνικά (με κοινή εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας).
Τέλος, μεταξύ των προωθούμενων διατάξεων της τροπολογίας περιλαμβάνεται και ο καθορισμός ειδικού ποσοστού μαθητών της Γ΄ λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλυμμύρες) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Όπως αναφέρεται, «το ποσοστό αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές ανά κατηγορία λυκείου και δεν υπερβαίνει το 2%».
Οι τοπολογίες και οι βελτιώσεις είναι οι εξής:
Άρθρο …
Διατάξεις για τις μετεγγραφές
Αντικαθίσταται η υποπερίπτ. iv της περίπτ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 που προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι κατά προτεραιότητα επιλογές των φοιτητών που βρίσκονται σε απόλυτη οικονομική δυσχέρεια και θα ζητήσουν από κοινού με τα αδέρφια τους τη μετεγγραφή τους σε άλλο αντίστοιχο Τμήμα.
Άρθρο …
Τροποποίηση του π.δ. 46/2016
Τροποποιείται το π.δ. 46/2016 για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών του ΓΕ.Λ., καθώς κρίθηκαν ως αναγκαία α) η τροποποίηση αυτής της διαδικασίας μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε το ΙΕΠ στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς («Συνοπτική Αποτίμηση της υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το Σχολικό Έτος 2016-17 – Προτάσεις για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών κατά το Σχολικό Έτος 2017-18», Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ 30/27-07-2017), καθώς το ΙΕΠ εισηγήθηκε την ένταξη της διαδικασία υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στα επιμέρους μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης, β) ο περιορισμός του χρόνου που αφιερώνεται στις εξεταστικές διαδικασίες και η αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία, μεγάλη επιβάρυνση προκαλεί το γεγονός ότι στην τελευταία τάξη ΓΕ.Λ. οι μαθητές/τριες έχουν διπλές εξετάσεις (απολυτήριες και εισαγωγικές) και γι’ αυτόν τον λόγο μειώνονται σε τέσσερα τα μαθήματα που συμμετέχουν στις απολυτήριες εξετάσεις του ΓΕ.Λ. (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία), ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάζονταν στις απολυτήριες προβλέπεται δεύτερο ωριαίο υποχρεωτικό διαγώνισμα στο Β΄ τετράμηνο, γ) η προσαρμογή του περιεχομένου της προαγωγικής εξέτασης, αφενός διότι προστέθηκε στη διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου το κείμενο του Επιταφίου του Θουκυδίδη, αφετέρου επειδή οι φετινές οδηγίες διδασκαλίας δίνουν έμφαση στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, δ) ο περιορισμός του χρόνου που αφιερώνεται στις εξεταστικές διαδικασίες και η αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία, μεγάλη επιβάρυνση προκαλεί το γεγονός ότι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου οι μαθητές/τριες έχουν διπλές εξετάσεις (απολυτήριες και εισαγωγικές) και γι’ αυτόν τον λόγο μειώνονται σε τέσσερα τα μαθήματα που συμμετέχουν στις απολυτήριες εξετάσεις του ΓΕ.Λ.: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία. Τέλος, στις απολυτήριες εξετάσεις υιοθετείται η κοινή τρίωρη εξέταση των δύο κλάδων των Νέων Ελληνικών (της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), δηλαδή η λογική του τρόπου αξιολόγησης που ακολουθείται ήδη στο Γυμνάσιο και στο ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο …
Με το άρθρο 2 του π.δ. 72/2013 (Α΄ 119) και το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργήθηκε το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, με τα π.δ. 88/2013 και 72/2013 ουδεμία ρητή ρύθμιση εισήχθη για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα προέκυπταν από τη συγχώνευση των δύο Τμημάτων, ούτε και προβλέφθηκε ρητώς η κατάργηση των κατευθύνσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ απουσιάζουν και μεταβατικές ρυθμίσεις ως προς τους φοιτητές που είχαν ενταχθεί στις κατευθύνσεις αυτές και παρακολουθούσαν πρόγραμμα σπουδών οργανωμένο με βάση τις κατευθύνσεις αυτές, με συνέπεια το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να εξακολουθήσει, και μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 88/2013, να λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο π.δ. 363/1996 και να απονέμει αντιστοίχως τίτλους σπουδών. Ενόψει τούτων, παρίσταται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την άρση της σχετικής νομικής αμφισβήτησης καθώς και για τη νομική κατοχύρωση της λειτουργίας των κατευθύνσεων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται το ενιαίο πτυχίο που απονέμει το Τμήμα, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 88/2013.
Με την παρ. 2 δίνεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κοινή υπουργική απόφαση της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Με την κατάργηση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων όχι μόνο του Προέδρου, αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Δεδομένου ότι πρόκειται για θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και λόγω του ιδιάζοντος και πολλαπλού χαρακτήρα καθηκόντων αυτής, κρίνεται σκόπιμο η καταβολή αμοιβής που δινόταν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να δίνεται πλέον στον Πρόεδρο του ΔΣ, μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι τα δικαιώματα και οι παροχές που προβλέπονται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διατηρούνται και κατά το διάστημα της τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης.
Με την παρ. 4 ορίζεται ένα μέγιστο ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τους μαθητές και αποφοίτους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και πλήττεται σοβαρά η περιοχή τους από φυσικές καταστροφές. Το ποσοστό αυτό συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κατανέμεται μεταξύ των εκάστοτε πληγέντων.
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι αυτοδύναμη είναι μια Σχολή αρκεί να έχει ένα Τμήμα αυτοδύναμο.
Με την παρ. 6 δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής φοιτητών προερχόμενων από τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, στην εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με την παρ. 7 καλύπτεται νομοθετικό κενό στη διάταξη περί διαδικασίας διορισμού μελών Δ.Ε.Π..
Με την παρ. 8 επέρχεται βελτίωση στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Με τις παρ. 9 και 10 καθορίζεται το επίπεδο πτυχίου πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. και των πτυχίων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.
Με την παρ. 11 ορίζεται ότι πέραν από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει και τους Αντιπροέδρους της. Προβλέπεται επίσης ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και οι τρεις Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, διότι τα πρόσωπα αυτά έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες.
Άρθρο …
Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των κληρικών που ήδη φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας αλλά υπηρετούν ως εφημέριοι σε άλλη περιφερειακή ενότητα, γεγονός που καθιστά την παρακολούθηση και συνεπώς την ολοκλήρωση των σπουδών τους αδύνατη. Ο στόχος στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ειδικά στο Ιερατικό Τμήμα είναι να αναδείξουν ιερατικούς λειτουργούς, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο. Το δικαίωμα μετεγγραφής των φοιτητών αυτών συνάδει με το σκοπό αυτό και δίνει τη δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες εφημέριους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας με την καλύτερη δυνατή κατάρτιση.
Άρθρο …
Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 ιδρύεται θέση βοηθού Επισκόπου για την άσκηση επιτελικών καθηκόντων και της εκπροσώπησης της Εκκλησίας της Ελλάδος στον τομέα των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Προβλέπεται ότι ο εκλεγόμενος, είτε είναι ήδη Επίσκοπος, είτε πρεσβύτερος, που χειροτονείται στον βαθμό του Επισκόπου, συνεχίζει να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές, που λάμβανε πριν την εκλογή του στην θέση, συνεπώς η θέσπιση της τελευταίας δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 προβλέπεται η διατήρηση των δύο θέσεων βοηθών Επισκόπων, οι οποίες είχαν συσταθεί πριν την έναρξη ισχύος του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977, Α΄ 146). Ειδικότερα οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές Επίσκοποι Ευρίπου και Αχελώου διατηρήθηκαν ως κανονικοί Επίσκοποι και ήδη, παραμένοντας στις θέσεις αυτές, έχουν «ανυψωθεί» σε τιτουλάριους Μητροπολίτες με την από 8.5.2000 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 1 εδαφ. γ του ν. 590/1977. Σκοπός της ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση των αυξημένων ποιμαντικών αναγκών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Προβλέπεται ότι οι επόμενοι Επίσκοποι, που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές, είτε είναι ήδη Επίσκοποι, είτε πρεσβύτεροι, που χειροτονούνται στον βαθμό του Επισκόπου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές που είχαν και πριν την εκλογή τους, συνεπώς η διατήρηση των θέσεων δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο …
Με την παρ. 1 ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός απαρτίας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μέχρι τον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πάγια διαδικασία και σε κάθε περίπτωση ισχύει για έξι (6) μήνες.
Με την παρ. 2 επιχειρείται ο εξορθολογισμός της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο πλαίσιο των ερευνητικών και λοιπών έργων που υλοποιούνται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και από τα ερευνητικά κέντρα. Και τούτο, δεδομένης της ανάγκης για ευέλικτη και διαφανή διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων των ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, με τις επίμαχες διατάξεις επιχειρείται ο διαχωρισμός της διαδικασίας ανάλογα με το ύψος των δαπανών: ενώ για τις δαπάνες άνω των 2.500 ευρώ η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, για τις δαπάνες έως 2.500 ευρώ η απόφαση ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, σε συνέχεια του προβλεπόμενου οικονομικού ελέγχου από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Μάλιστα, για τις δαπάνες έως 2.500 ευρώ ορίζεται, για τη συντόμευση της διαδικασίας, ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνιστά και απόφαση απευθείας ανάθεσης, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς.
Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης εντάσσονται και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τα Ε.Π.Ι. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι απαραίτητη εν όψει της ομοιότητας των στόχων και του καθεστώτος λειτουργίας των Ε.Π.Ι. και των Κ.Τ.Ε. καθώς και της ανάγκης ρύθμισης των διαδικασιών αξιολόγησής τους προκειμένου να αποφασιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα