Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ FILIATRANEWS
Τις τελευταίες ημέρες, βλέποντας την μεγάλη κοινωνική απήχηση και αποδοχή που έχει ο Συνδυασμός «Τριφυλία Ξεκινάμε» και θέλοντας οι άλλοι να ανακόψουν την ορμή της δημοτικής μας παράταξης, έχουν αρχίσει μάταια την κακόβουλη φημολογία περί δήθεν κωλυμάτων εκλογιμότητας του υποψηφίου δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα αλλά και όχι μόνον.
Η αθρόα και ......
μαζική στελέχωση του συνδυασμού μας , από σπουδαίους και ικανούς συμπολίτες μας , αφ ενός αποδεικνύει περίτρανα την επιθυμία και την επιλογή της κοινωνίας μας αφ ετέρου προκαλεί πανικό σε κάποιους που δεν μπορούν να αποδεχθούν τα γεγονότα .
Έτσι κάνουν τα πάντα για να ανατρέψουν την βούληση των πολιτών και ακολουθούν την πολιτική του δήθεν , της κατασκευής ψευδών ειδήσεων και των κακόβουλων φημολογιών με παραποίηση νόμων και γεγονότων τα οποία βεβαίως δεν αποδέχεται και δεν χρειάζεται η Τριφυλία μας .
Ως εκ τούτου οφείλουμε να κάνουμε σαφή τα κάτωθι ,που θα τους βοηθήσουν ή να μάθουν τους νόμους ή τουλάχιστον να τους ερμηνεύουν σωστά .
Σύμφωνα με την διάταξη του αρθρ. 14 Ν. 3979/2011 « 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α)….β)…..γ)….δ)…. ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο Παναγιώτης Κατσίβελας έχει κώλυμα εκλογιμότητας διότι δήθεν είναι υπάλληλος (κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας…» που η αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την περιοχή που εκτείνεται η 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Με τον ανωτέρω κεντρικό ισχυρισμό επιχειρείται η δημιουργία συνθηκών σύγχυσης στην κοινωνία και τους πολίτες.

Συγκεκριμένα ο διπλός και επάλληλος αυτός ισχυρισμός στηρίζεται σε μια θεμελιωδέστερη παρανόηση αναφορικά με τα ισχύοντα σε σχέση με δύο θέματα, ήτοι:
Α) Στο αν και κατά πόσο το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» εκτείνεται χωρικά εκτός του Δήμου όπου εδρεύει (Πάτρα) και
Β) Στο αν και κατά πόσο ο Διοικητής της ΔΥΠΕ είναι «υπάλληλος» κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 103 Σ. και του άρθρου 14 Ν. 3979/2011

Επί των θεμάτων αυτών πρέπει να γίνει η ακόλουθη διευκρίνιση:

1. Είναι διαφορετικά τα χωρικά όρια της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και διαφορετικά τα όρια ασκήσεως των καθηκόντων προϊσταμένου Διοίκησης του Διοικητή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας»
Είναι διαφορετική η διοικητική διαίρεση της Υγειονομικής Επικράτειας σε Υγειονομικές Περιφέρειες, από το Νομικό Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου που φέρει την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας»

Από τα ανωτέρω δημοσιεύματα γίνεται σύγχυση μεταξύ της Υγειονομικής Περιφέρειας που είναι διαίρεση του Υγειονομικού Χάρτη της Χώρας, και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας» διαφορά που έπρεπε να είναι γνωστή στους ασχολούμενους με τα Δημόσια και τα Δημοτικά πράγματα.

Είναι προφανές ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η σύγχυση στηρίζεται σε άλλη θεμελιωδέστερη και δη αυτή επί του ισχύοντος νομικού πλαισίου διοικητικής περιφερειακής διάρθρωσης του Συστήματος Υγείας και συγκεκριμένα του νομικού καθεστώτος της ΔΥΠΕ με το Νομικό καθεστώς των καταργηθέντων ΠΕΣΥΠ
Σύμφωνα με το προϊσχύσαν καθεστώς λειτουργούσε έναν ενιαίο ΝΠΔΔ (Πε.Σ.Υ.Π) με όρια αρμοδιότητας τα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και όλοι οι υπάλληλοι του συστήματος Υγείας άνηκαν σε αυτό το ΝΠΔΔ, τα δε Νοσοκομεία ήταν αποκεντρωμένες μονάδες του ενός και μοναδικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Πε.Σ.Υ.Π)

Υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς, που διαφέρει πλήρως από το προηγούμενο, τα Νοσοκομεία είναι αυτοτελή ΝΠΔΔ η δε ΔΥΠΕ είναι αυτοτελές και ξεχωριστό ΝΠΔΔ που απλά έχει την εποπτεία των προηγουμένων.
Ο Παναγιώτης Κατσίβελας κατέχει την οργανική θέση του Διοικητή στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας» οι δε αρμοδιότητες του ασκήθηκαν στα πλαίσια άσκησης καθηκόντων επιπέδου Δνσης στο ανωτέρω ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Υπάτης 1).

Είναι προφανές ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται σύγχυση με το προϊσχύσαν καθεστώς διοικητικής διάρθρωσης του συστήματος υγείας σύμφωνα με το οποίο λειτουργούσε έναν ΝΠΔΔ με όρια αρμοδιότητας τα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και όλοι οι υπάλληλοι του συστήματος Υγείας άνηκαν σε αυτό το ΝΠΔΔ, τα δε Νοσοκομεία ήταν αποκεντρωμένες μονάδες του ενός και μοναδικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Πε.Σ.Υ.Π)
Υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς, που διαφέρει πλήρως από το προηγούμενο τα Νοσοκομεία είναι αυτοτελή ΝΠΔΔ η δε ΔΥΠΕ απλά έχει την εποπτεία αυτών.
Ουδεμία σχέση έχει με την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που έχουν έννομες συνέπειες για τους πολίτες, αλλά ασκεί μόνον διοικητική εποπτεία επί των Νοσοκομείων.

Οι πειθαρχικές εξουσίες αφορούν μόνον τους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες της περιοχής.

Επειδή με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΝΠΔΔ) δεν είναι υπάλληλος κατά την έννοια του αρθρ. 103 Σ. αλλά, όπως ΡΗΤΑ ορίζεται από την διάταξη του αρθρ. 3 ν. 3329/2005 , «Όργανο Διοίκησης» ως μη τελών σε ιεραρχική σχέση προς άλλο όργανο του νομικού προσώπου, αλλά διοικεί, την ΔΥΠΕ (αναλογικά ΣΕ 2430/2000 7μ., 227-230/2011 7μ.) με συνέπεια υπό τα δεδομένα αυτά να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Έτσι και συνοψίζοντας πρέπει υπό την ισχύ των ανωτέρω να προβούμε στην ερμηνευτική υπαγωγή της συγκεκριμένης περιπτώσεως στην διάταξη του αρθρ. 14 ν. 3852/2010 το οποίο προβλέπει ότι δεν μπορούν να εκλεγούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κλπ. μεταξύ άλλων (περ. ε’) « Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ».

Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει λοιπόν εν προκειμένω διότι:
1. Ο Διοικητής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας» δεν είναι υπάλληλος, αλλά όργανο διοίκησης του ανωτέρω ΝΠΔΔ.
2. Τα καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης δεν ασκήθηκαν εντός των ορίων του Δήμου που θέτει υποψηφιότητα (Τριφυλίας) αλλά εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων (Αχαΐας). Δεν υφίσταται δε υπάλληλος της 6ης Διοικήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας που να υπηρετεί εντός των ορίων του Δήμου Τριφυλίας αφού αυτό το ΝΠΔΔ δεν έχει οργανικές μονάδες εκτός των ορίων της πόλεως των Πατρών.
Δεν πρόκειται να επανέλθουμε επί του θέματος, είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας, είναι η ώρα της καθαρής και έντιμης πολιτικής , είναι η ώρα της επίλυσης των προβλημάτων του δήμου μας , είναι η ώρα των πολιτών .

2 σχόλια:

  1. Έωλοι είναι οι ισχυρισμοί δια των οποίων αποπειράται να απαντηθούν τα ερωτήματα που αβίαστα προκύπτουν για, νόμιμους, βάσιμους και πραγματικούς λόγους που συντρέχουν για κώλυμα εκλογιμότητας του Υποψηφίου Δημάρχου Τριφυλίας – ΔΙΟΙΚΗΤΗ της της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος κου Παναγιώτη Κατσίβελα, με Δελτίο Τύπου του Συνδυασμού του. Αντί απαντήσεων, ανακοινώθησαν πολιτικές θέσεις οι οποίες δεν ανάγονται στα ερωτήματα για κώλυμα εκλογιμότητας και τίθεται επιμόνως κατ΄ επανάληψη αναφορά σε διάταξη του αρθρ. 14 Ν. 3979/2011. Ο ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», δεν σχετίζεται στο ελάχιστο με τα ερωτήματα για κώλυμα εκλογιμότητας και το αναφερθέν άρθρο 14 αφορά εις τα Αντίγραφα εγγράφων. Ερωτήματα για κώλυμα εκλογιμότητας απαντώνται, πάντως, από το Σύνταγμα της Ελλάδος, τους νόμους του κράτους και τα αρμόδια Δικαστήρια. Το ζήτημα της νομικής φύσης του ελέγχου των εκλογών έχει συζητηθεί ευρέως ιδίως στην ελληνική επιστήμη εις την οποίαν ο έλεγχος των εκλογών θεωρείται ως δικαστική πράξη. Ειδικότερα, αποτελεί πράξη της συνταγματικής δικαιοσύνης. Εις το Ελληνικό Δίκαιο οι εκλογικές διαφορές κατατάσσονται στις διοικητικές διαφορές. Διάφορες νομικές απόψεις υπάρχουν μόνον ως προς την ειδικότερη φύση τους και μάλιστα την κατάταξή τους σε διοικητικές διαφορές ουσίας (υποκειμενικές διαφορές) ή σε διοικητικές διαφορές ακυρώσεως (αντικειμενικές διαφορές). Έχει υποστηριχθεί στην Ελληνική επιστήμη ότι πρόκειται για διοικητικές διαφορές ουσίας με την βάσιμη αιτιολογία ότι ο εκλογικός Δικαστής έχει και εξουσία μεταρρύθμισης της απόφασης που ανακηρύσσει τους εκλεγέντες. Υποστηρίζεται όμως και αντίθετη άποψη υπέρ της οποίας συνηγορούν ιδίως ο προέχοντος αντικειμενικός χαρακτήρας της εκλογικής δίκης και η απόλυτη φύση (erga omnes) του παραγομένου δεδικασμένου από τον εκλογικό δικαστή. Για το λόγο αυτό κρατούσα είναι η θεωρία ότι οι εκλογικές διαφορές αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφορών ουσίας οι οποίες δεν είναι συγχρόνως και υποκειμενικές! Ενόψει της ιδιομορφίας αυτής οι εκλογικές διαφορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διοικητικές διαφορές sui generis. Τόσο με το Σύνταγμα της Ελλάδος όσο και με τους νόμους του κράτους κατοχυρώνεται και ρυθμίζεται ο θεσμός των κωλυμάτων εκλογιμότητας και των ασυμβιβάστων για τους Δημάρχους, τους δημοτικούς ή τοπικούς συμβούλους και τους εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων. Τα κωλύματα εκλογιμότητας θεσπίστηκαν για να πραγματώσουν ένα πολιτειακό δέον και έχουν την έννοια ότι η έγκυρη ανακήρυξη στο αξίωμα του Δημάρχου, του δημοτικού ή τοπικού συμβούλου και του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας προϋποθέτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπου του υποψηφίου και εκλεγέντα ιδιότητες σχετικές με την άσκηση Δημόσιας εξουσίας ικανές να επηρεάσουν αθέμιτα το φρόνιμα του εκλογέα. Τα κωλύματα εκλογιμότητας έχουν προκαλέσει άφθονη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που, με σημαντικό αριθμό αποφάσεων, έχει ερμηνεύσει εξαντλητικά τις περιπτώσεις αυτών. Η νομολογία του Δικαστηρίου διευρύνει την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου περιλαμβάνοντας σε αυτούς κατηγορίες προσώπων, όπως εν προκειμένω οι υπάλληλοι Ε.Θ. με Βαθμό πρώτο (1ο) που ασκούν καθήκοντα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Οργανισμών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, όπως το προσωπικό που ασκεί Διοίκηση, ήτοι Διοικητές/Υποδιοικητές. Η κριτική που ασκήθηκε από τη θεωρία στη νομολογία αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση στον αναθεωρητικό νομοθέτη, ο οποίος και δικαίωσε την ερμηνεία του ΑΕΔ. Αποφάσεις του ΑΕΔ ως εκλογοδικείου ήχθησαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο), από το οποίο, όμως, δεν έγιναν δεκτές οι αιτιάσεις των προσφευγόντων για παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς το Δικαστήριο έκρινε ότι το ΑΕΔ αποφαίνεται κυριαρχικά ως προς την ερμηνεία των περιπτώσεων που συνιστούν κωλύματα εκλογιμότητας κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το κώλυμα εκλογιμότητας εκτείνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνονται στην εδαφική περιφέρεια την οποία κατά το νόμο εκτείνεται η αρμοδιότητα του υπαλλήλου (ΔΙΟΙΚΗΤΗ) και αποβλέπει (το κώλυμα) στην αποτροπή της προπαρασκευής της πολιτικής σταδιοδρομίας των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές με εκμετάλλευση, με τον τρόπο αυτό, της θέσεώς τους αλλά και στην αποτροπή του επηρεασμού της λαϊκής βούλησης και περαιτέρω της εκλογικής προτίμησης των ψηφοφόρων σε στενό μάλιστα κύκλο, όπως αυτός των δημοτικών εκλογών. Άλλωστε όπου ο νομοθέτης επιθυμούσε το κώλυμα να ισχύει μόνο για το δήμο, όπου οι υπηρεσίες αυτές έχουν την έδρα τους το όριζε ρητά, όπως στην περίπτωση στ’, της παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 και στην παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 3463/ 2006. Η ρύθμιση αποτελεί θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος του εκλέγεσθαι εν όψει, μάλιστα, και της ουδετερότητας της διοικήσεως και της βασικής αρχής του ανόθευτου της λαϊκής βουλήσεως που διέπει το εκλογικό δίκαιο (άρθρα 52 και 102 παρ. 2 Συν).

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα