Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Ξεκινούν με ασφυκτική προθεσμία οι αιτήσεις για τους διευθυντές σχολείων

Αποτέλεσμα εικόνας για Ξεκινούν με ασφυκτική προθεσμία οι αιτήσεις για τους διευθυντές σχολείωνΞεκινάει από σήμερα η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους διευθυντές σχολείων όπως ορίζει υπουργική απόφαση που εκδόθηκε μόλις χθες
Η υποβολή αιτήσεων για τους διευθυντές θα κρατήσει μόλις τρεις μέρες. 

Θεωρητικά, οι ενδιαφερόμενοι έχουν μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου, πρακτικά μεσολαβεί το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος που δυσκολεύει την αναζήτηση των δικαιολογητικών. 
Το μεγαλύτερο μέρος τόσο του νόμου όσο και της Υπουργικής Απόφασης «πατάει» πάνω σε προηγούμενη νομοθεσία, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής, την επιστροφή της συνέντευξης αλλά και την κατάρτιση πινάκων.
 Η καινούργια προσθήκη αφορά τη διατύπωση γνώμης του συλλόγου διδασκόντων. 
Βάσει νόμου, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει πρακτικό συνεδρίασης για τον κάθε υποψήφιο διευθυντή στην επιτροπή που θα αναλάβει τη συνέντευξη, το οποίο όμως δεν μοριοδοτείται. 
Το συγκεκριμένο σημείο έχει προκαλέσει συνδικαλιστικές αναταραχές αλλά και πρακτικά προβλήματα:
 – Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, σε απόλυτη σύμπλευση με την ΑΔΕΔΥ, χαρακτηρίζουν ως
μορφή αξιολόγησης το πρακτικό συνεδρίασης και κηρύσσουν απεργία-αποχή από τη διαδικασία, καταδικάζοντάς την. Πάντως, η Υπουργική Απόφαση ορίζει ρητά ότι όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία. Μένει να δούμε σε τι βαθμό θα υπάρξει αποχή. 
– Ενα δεύτερο θέμα είναι ο περιορισμός, βάσει νόμου, του συλλόγου διδασκόντων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς μη περιλαμβάνοντας τους αναπληρωτές. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σχολείων, ειδικότερα στην ειδική αγωγή, όπου οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί είναι το πολύ δύο άτομα, ενώ υπάρχει και περίπτωση όπου ο μοναδικός μόνιμος εκπαιδευτικός είναι και ο διευθυντής του σχολείου! Σύμφωνα πάντως με στελέχη του υπουργείου Παιδείας, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα υποβληθεί το γνωμοδοτικό και η αρμόδια επιτροπή θα λάβει υπ’ όψιν της μόνο τη συνέντευξη. 
Τα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από: 
α) Αίτηση υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες ή τα εργαστηριακά κέντρα που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν: 
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας. 
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 
6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή του κώδικα γραφής Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 
9. Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις. 
10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται: 
α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) 
β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και 
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). 
Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα