Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

123.902 ευρώ για έργα «στον αέρα» με δικαστικές αποφάσεις για το Δήμο Τριφυλίας


Απόφαση για έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης, λόγω κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Τριφυλίας, συνολικού ποσού 123.902 ευρώ, έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, εκτός ημερήσιας διάταξης.
Όπως σημείωσε, κατά στην εισήγηση του θέματος, η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μαρία Πανουσιοπούλου: «Σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την έκδοση μη επιτροπικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕΠ), προκειμένου να αποκατασταθεί ταμειακή τακτοποίηση, η μη επίτευξη της οποίας οφείλεται στην πραγματοποίηση κατασχέσεων χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Να επισημανθεί ότι η έκδοση των εν λόγω ΧΕΠ καθίσταται απαραίτητη, καθ’ ότι το ηλεκτρονικό οικονομικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το Δήμο δεν αναγνωρίζει ούτε υποστηρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης εξόδου με άλλον τρόπο πέραν του χρηματικού εντάλματος. Επίσης, επειδή αφενός η κατάσχεση δε συνιστά σε καμία περίπτωση εντολή πληρωμής, αφετέρου πρόκειται για χρηματικά ποσά που ήδη έχουν αναγκαστικά εκταμιευτεί, για τους λόγους αυτούς, τα εν λόγω ΧΕΠ δεν εμπίπτουν και στον
αντίστοιχο υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης για τους ίδιους ακριβώς λόγους η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει προηγούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και σχετική διάθεση πίστωσης.
Επί του θέματος, η Οικονομική Υπηρεσία κατέθεσε την από 25-04-2016 εισήγησή της, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι εν λόγω κατασχέσεις. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω μαζί με την από 25-04-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».
Η Οικονομική Επιτροπή, «αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, έλαβε υπόψη της την από 25-04-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010, έπειτα από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την έκδοση μη επιτροπικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕΠ) λογιστικής τακτοποίησης, όπως ακριβώς αναφέρεται και για τους λόγους που επικαλείται η ανωτέρω εισήγηση, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου Τριφυλίας, για τις περιπτώσεις… […] Β. Απαλλάσσει τον αρμόδιο υπάλληλο κάθε ευθύνης για την έκδοση των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης, καθώς η εντολή περιορίζεται μόνο στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και όχι στη νομιμότητα των δαπανών αυτών. Γ. Εγκρίνει την ανάληψη δαπάνης και ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης…». Αξίζει να τονιστεί πως, με την υπ’ αριθ. 123/2014 αγωγή του Αγγελινά Γεωργίου του Εμμανουήλ κατά του Δήμου Τριφυλίας, ζητούνταν από το Δήμο 49.000 ευρώ για εργασίες και έργα που έχει εκτελέσει τα έτη 2011, 2012 και 2013, κατόπιν προφορικής εντολής που του έδιναν από το Δήμο Τριφυλίας!
Στην αγωγή του ο κ. Αγγελινάς ανέφερε πως είχε προφορική συμφωνία με το Δήμο να εκτελέσει χωματουργικές εργασίες στην πόλη της Κυπαρισσίας και στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας. Μάλιστα, στην αγωγή αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες που έκανε από το 2011 και το 2012, με τα μεροκάματα και τις ημερομηνίες, και τονίζει πως εξέδωσε σχετικά τιμολόγια. Το Λογιστήριο του Δήμου Τριφυλίας, ωστόσο, ανέφερε στην εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή ότι στην αγωγή δεν αναφέρονται τιμολόγια και αριθμοί τιμολογίων. Επίσης, στο Λογιστήριο δεν υφίστανται τιμολόγια και νομιμοποιητικά έγγραφα του κ. Αγγελινά που να είναι σε εκκρεμότητα, και ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία τέλεσης εργασιών!
Στην υπ’ αριθ. 153/2014 αγωγή αναφερόταν πως η Χαρίκλεια Βλάχου είχε καταρτίσει άτυπη (προφορική) σύμβαση έργου με το Δήμο Τριφυλίας με αντικείμενο την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην περιοχή της Δ.Ε. Κυπαρισσίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας χωματουργικά μηχανήματά της, όπως φορτηγό αυτ/το, φορτωτή, μπουλντόζα και τσάπα, προέβη στην πραγματοποίηση ημερομισθίων κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 για σπρώξιμο και σκέπασμα σκουπιδιών με χώμα, εκχέρσωση – διαμόρφωση πλατώματος, καθαρισμό αντιπυρηνικών ζωνών, δημιουργία πρόσθετης αναβαθμίδας εναπόθεσης σκουπιδιών στους σκουπιδότοπους των περιοχών Αλιμακίου και Μεταλλείου, καθώς και στην απομάκρυνση φυκιών από τη παραλία Αϊ Λαγούδη και στην εκβάθυνση της κοίτης του Αρκαδικού ποταμού και την τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου.
Για τις παραπάνω εργασίες εξεδόθησαν από την κα Βλάχου αντίστοιχα τιμολόγια, συνολικής αξίας 49.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (11.316,00 ευρώ), ήτοι συνολικής οφειλής 60.516,00 ευρώ. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Τριφυλίας δεν έχει καταβάλει το οφειλούμενο ποσό. Με την αριθ. 153/2014 αγωγή της κατά του Δήμου Τριφυλίας, η κα Βλάχου ζητούσε την καταβολή του ποσού των 60.516,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη ημέρα της λήξης της πίστωσης της οφειλής και μέχρι εξοφλήσεως, άλλως και επικουρικά όλο το ποσό νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής της.
Το Δικαστήριο που εξέτασε τις δύο αγωγές έκρινε πως έπρεπε να ικανοποιηθούν τα χρηματικά αιτήματα και υποχρέωσε το Δήμο Τριφυλίας στην καταβολή των ποσών με τους νόμιμους τόκους.
Οι αγωγές, ωστόσο, αναδεικνύουν το στρεβλό τρόπο λειτουργίας του Δήμου Τριφυλίας, καθώς, όπως έχουμε επισημάνει, φαντάζει αδιανόητο ένας σοβαρός επαγγελματίας, εργολάβος, να κάνει αγωγή για να πληρωθεί τα δεδουλευμένα του και ο Δήμος, που έδινε τις εντολές και έκανε τις δουλειές του, να φέρεται πως δεν αναγνωρίζει τις εργασίες, τα έργα ή τις προμήθειες που έκανε. Όπως, επίσης, είναι, τουλάχιστον, προκλητικό να μην τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες για την τέλεση εργασιών, έργων ή προμηθειών.
Άραγε, τα υπερκείμενα Όργανα της Πολιτείας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους τι λένε και τι κάνουν για τέτοια και αντίστοιχα φαινόμενα μη χρηστής διοίκησης; -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα