Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

Επιστημονικό Προσωπικό στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Λήξη: 04/06/2010
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:
1. Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Σχολής καθώς και η προετοιμασία, σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού των διδασκομένων μαθημάτων.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχαιολογία.
• Πτυχίο Σχολής θετικών επιστημών.
• Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση σε γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης αρχαιολογίας.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η πολύ καλή γνώση και δεύτερης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
2. Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Marketing Manager) για την υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής λειτουργιών μάρκετινγκ, διαφήμισης και επικοινωνίας των Σχολών Επιστημών Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δι.Πα.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση της συντονισμένης στρατηγικής των ανωτέρω λειτουργιών και της διαφήμισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών –ιδιαίτερα με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών- καθώς και η εφαρμογή – υλοποίησή τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος και των αντίστοιχων Σχολών.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα διαφήμισης και μάρκετινγκ.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση είναι και η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής διαφημιστικών υπηρεσιών με έμφαση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών. Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας ετήσιας διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μετά από κρίση) που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04/06/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ΔΙ.ΠΑ.Ε. 14o χλμ Θεσ/νίκης – Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 1 στον κ. Μ. Μανωλεδάκη (τηλ. 2310-807537, e-mail m.manoledakis@ihu.edu.gr) και για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 2 στην κ. Θ. Γκριμπίζη (τηλ. 2310 474563, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα