Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΩΜΕΝ - Πώς θα εισπράξουν 1 δισ. ευρώ - Τελεσίγραφο 90 ημερών στους οφειλέτες

Ανακοινώθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2017. Στόχος των δράσεων είναι η είσπραξη 1 δισ. ευρώ, εντός του 2017. Στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ βρίσκονται πλέον και περίπου 1.190.000 οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ ο κάθε ένας, προερχόμενοι από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ.
Πρώτος άξονας δράσεων του ΚΕΑΟ, για το 2017, είναι η αποτελεσματική ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών του ΚΕΑΟ.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
- Ανάπτυξη σχεδίου για τη διαχείριση της ένταξης από 01.01.2017 όλων των οφειλετών με μη ρυθμισμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ.
- Ένταξη του συνόλου των μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
- Κατάρτιση αναλυτικού πλάνου ελέγχων του μητρώου οφειλετών.

- Διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων μητρώου οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο).
- Προσδιορισμός μοντέλου ροής πληροφορίας μεταξύ ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ για τη διαχείριση των μεταβολών-διορθώσεων στο μητρώο οφειλετών ΚΕΑΟ.
- Έκδοση  υπουργικής απόφασης, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016 (Α'85), σχετικά με τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του ανωτέρω νόμου για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
- Θέσπιση διάταξης που προβλέπει την αναλογική εφαρμογή για τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ Α' 170), για λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος της εισπραξιμότητας των οφειλών.
- Σύνταξη επικαιροποιημένων οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού των ανείσπρακτων.
- Εφαρμογή διαδικασιών για το διαχωρισμό των ανείσπρακτων οφειλών, βάσει του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.
- Εντοπισμός συνυπεύθυνων εργοδοτών και συσχετιζόμενων επιχειρήσεων.
- Εφαρμογή μέτρου φραγής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ.
- Ολοκλήρωση δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος Risk Analysis, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, τη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη και τον καθορισμό του βαθμού επισφάλειας της οφειλής.
- Υλοποίηση του βιβλίου ανεπίδεκτων είσπραξης (λογισμικό).
Στόχοι είναι:
- Ολοκλήρωση μαζικών εντάξεων μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.
- Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ποσοστό άνω του 90%.
- Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών των λοιπών τ. ΦΚΑ (πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ποσοστό άνω του 60%.
- Παραγωγή δοκιμίων λαθών εντός 40 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ.
- Χαρακτηρισμός οφειλών, ύψους 2 δισ. ευρώ, ως ανεπίδεκτων είσπραξης με εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.
- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis) έως 30/06/2017.
Δεύτερος άξονας δράσεων του ΚΕΑΟ, για το 2017, είναι η εντατικοποίηση μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση εσόδων.
Ειδικότερα:
- Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων σε όλους τους οφειλέτες που θα ενταχθούν, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργική Απόφαση.
- Καθιέρωση πάγιας εβδομαδιαίας επικοινωνίας της Κεντρικής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης της αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων και για την παροχή οδηγιών/κατευθύνσεων.
- Εξαγωγή συνδυαστικών αναφορών σχετικά με τις παράλληλες ρυθμίσεις που τυχόν τηρούν οφειλέτες που έχουν ενταχθεί για μέρος των οφειλών τους σε ειδικές ρυθμίσεις.
- Επέκταση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων, πέραν των ρυθμίσεων, βάσει επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
- Δημιουργία διαδικασίας ελέγχου πλήθους και διατήρησης ρυθμίσεων υπευθύνων.
- Προγραμματισμός επισκέψεων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία από ομάδα της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών στο πλαίσιο υποστήριξης-εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.
- Δημιουργία απαγορευτικού μηνύματος κατά την είσοδο των οφειλετών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει αναγνώσει την ατομική ειδοποίηση που του έχει σταλεί ηλεκτρονικά.
- Προτροπή οφειλετών για εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Διενέργεια ημερίδων για την ενημέρωση επιχειρήσεων και λογιστών σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις ρυθμίσεις.
- Καθορισμός μεθοδολογίας για την κατάταξη των οφειλετών ως προς την προτεραιότητα και την επιλογή του μέτρου κατά τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
- Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών συνεργασίας του ΚΕΑΟ με τη φορολογική διοίκηση για την άντληση των πληροφοριών οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.
- Υλοποίηση διασύνδεσης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΑΟ και της ΓΓΠΣ για την άντληση των πληροφοριών οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.
- Ολοκλήρωση προσαρμογών του λογισμικού του ΟΠΣ-ΙΚΑ στη λειτουργική περιοχή διακανονισμού οφειλών:
α) Δημιουργία τύπων ρύθμισης για τη διαχείριση των ειδικών ρυθμίσεων.
β) Δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών (reports) για την παρακολούθηση της πορείας των ατομικών ειδοποιήσεων.
- Έλεγχος και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για:
α) Παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων των 30.000 ευρώ.
β) Εκτέλεση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών ροών για την εξαγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (παραγγελίες κατάσχεσης κινητών/ακινήτων και κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων), βάσει κριτηρίων επιλογής από το χρήστη και τυποποιημένων κανόνων επιλογής οφειλετών, οι οποίες θα χρεώνονται αυτόματα και ισόνομα στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές.
- Υλοποίηση Β' φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Υλοποίηση διασύνδεσης με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αναγγελία στοιχείων οφειλετών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.
- Υλοποίηση διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την αναγγελία στοιχείων οφειλετών στο πλαίσιο δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγάλων οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4410/2016.
Στόχοι:
- Είσπραξη 1 δισ. ευρώ εντός του 2017.
- Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες που θα ενταχθούν μαζικά, βάσει της υπ. αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργικής Απόφασης εντός τριών μηνών από την ένταξη.
- Λήξη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών, μετά από απώλεια ρύθμισης.
Τρίτος άξονας δράσεων είναι η ενίσχυση διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ:
- 'Αμεση στελέχωση των Υπηρεσιών με προσωπικό, μέσω μετακίνησης υπαλλήλων από τους τ. ΦΚΑ, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις.
- Επανεξέταση κατανομής του υφιστάμενου προσωπικού.
- Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Διενέργεια ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανώτερων στελεχών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
- Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (SQL Server, σταθμοί εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL Server.
- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες:
α) mobile εφαρμογές για τις υπηρεσίες «Προσωποποιημένη πληροφόρηση», «Πίνακας χρεών» και «Καρτέλα οφειλέτη» και β) ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου.
- Σύνταξη ισολογισμού-απολογισμού οικονομικών ετών 2014, 2015 και 2016.
- 'Αμεση απόδοση των εσόδων στους δικαιούχους ΦΚΑ με την είσπραξη των οφειλών, μέσω ΔΙΑΣ και από ηλεκτρονικά κατασχετήρια με λογιστικοποίηση των εγγραφών σε καθημερινή βάση.
- Υποβολή στατιστικών δελτίων τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε εφαρμογή των υπ. αριθμ. 11750/Γ1-1233/2.10.2014, Γ1-3/5.1.2015 και Γ1492/21.4.2015 εγκυκλίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
- Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.
- Τήρηση δεικτών αποτελεσμάτων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία (με τριμηνιαία παρακολούθηση).
- Επανεξέταση εσωτερικών ροών εργασίας και ανασχεδιασμός διαδικασιών, όπου κριθεί απαραίτητο.
- Σύνταξη πρότασης για αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου όγκου οφειλετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα