Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας», εκτιμώμενης αξίας 954.105,67 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) πρόκειται να διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΕΤΠΑ, Κωδ. ΣΑ Ε2751. Η δε δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7135.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.
Η Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με Κωδικό ΟΠΣ 5030017.
Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με

κωδικό Σ.Α. 2751 και ο ενάριθμος της Πράξης είναι2019ΣΕ27510067. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας. Αυτό, σύμφωνα με την από 12-04-2018 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, θα επιτευχθεί με χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών συστημάτων), ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού, αντικατάσταση του λέβητα παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονες αντλίες θερμότητας και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για μείωση των απωλειών ενέργειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν ως σκοπό τη μείωση της εξάρτησής του από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Οι καταναλώσεις που έχει το κολυμβητήριο οφείλονται στη θέρμανση του νερού της πισίνας, στο φωτισμό και στην κατανάλωση του ζεστού νερού χρήσης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται, βάσει της μελέτης, είναι: -Η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 108 kw για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής – Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kw με το σύστημα του net-metering για τις ανάγκες του κτηρίου αποδυτηρίων (θέρμανση και ζεστό νερό) – Η αντικατάσταση του φωτισμού με led – Η εγκατάσταση 10 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και 2 Boiler 1000 lt για τις ανάγκες του κτηρίου – H εγκατάσταση 20 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και 2 Boiler 2000 lt για τις ανάγκες της πισίνας – Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 403 kw για τις ανάγκες της πισίνας – Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 33 kw για τις ανάγκες του κτηρίου.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2α/11/2020 και ώρα 13:59. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 4η/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα