Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

1,8 εκ. ευρώ διεκδικεί από την ΤΕΜΕΣ ο Δήμος Τριφυλίας για εισφορά σε χρήμα της Costa Navarino

Στο ποσό του 1.851.952 ευρώ ανέρχεται η διεκδίκηση του Δήμου Τριφυλίας από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για την εισφορά σε χρήμα της Costa Navarino! Η συζήτηση της υπόθεσης είχε οριστεί, έπειτα από αίτηση του Δήμου στο Εφετείο Καλαμάτας για προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας ακινήτου λόγω μετατροπής της υποχρέωσης παραχώρησής του από γη σε χρήμα, για την 1η Δεκεμβρίου, ωστόσο λόγω της αποχής των δικηγόρων αναβλήθηκε και ορίστηκε να γίνει στις 2 Μαρτίου του 2015.
Η αίτηση συντάχθηκε, ύστερα από εντολή του Δήμου, και κατατέθηκε ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας στις 20 Μαΐου 2014, ενώ στις 29 Αυγούστου προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο της 1ης Δεκεμβρίου.
Η υπόθεση αυτή εμφανίζει μεγάλη νομική πολυπλοκότητα, ως προς τη δικαστική εν γένει διαδικασία. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αίτηση του Δήμου προς το Εφετείο Καλαμάτας κατά της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., η τελευταία είναι φορέας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της περιφέρειας του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου Γαργαλιάνων), καθώς και στα διοικητικά όρια Δήμου Πύλου – Νέστορος. Η εν λόγω Π.Ο.Τ.Α. θεσμοθετήθηκε – χαρακτηρίστηκε και οριοθετήθηκε βάσει της με αριθ. 24069/3871/19-10-2001 ΚΥΑ των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 887/Δ’/22-10-2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. 40721/17.10.2003, 42545/12-10-2004 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκαν νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 1544 και τεύχος Δ’ 940 αντίστοιχα, καθώς και με την με αριθ. 31656/21-7-2005 ΚΥΑ των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 766/Δ’/25-7-2005.
Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων Προεδρικών Διαταγμάτων και Νόμων του κράτους, για τουριστικές εγκαταστάσεις με εκμετάλλευση μεγαλύτερη από 4.000 τ.μ. πρέπει να γίνει παραχώρηση εδαφικής έκτασης (με συμβολαιογραφική πράξη) στον οικείο Δήμο. Όμως, σύμφωνα με την παρ. 8 του κεφ. Ε του άνω από 6.10.1978 Π.Δ., όπως ισχύει σήμερα, «μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Νομαρχία, η κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο Δήμο χρηματικού ποσού. Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα: α) από γνωμοδότηση του οικείου Δήμου και β) από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ …».
Στην αίτηση του Δήμου Τριφυλίας τονίζεται ότι η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. εκμεταλλεύεται στην Π.Ο.Τ.Α. τουριστική εγκατάσταση με την ονομασία COSTA NAVARINO, η οποία έχει συνολική έκταση πολύ μεγαλύτερη των 4.000 τ.μ., ειδικότερα δε μόνο το τμήμα στην περιοχή Ρωμανού έχει έκταση 985.422,57 τ.μ. Εν όψει της έκδοσης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή των τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες ανήκουν, όπως προαναφέρθηκε, κατά ένα μεγάλο μέρος στην περιφέρεια του Δήμου Τριφυλίας, προέβη, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, στην παραχώρηση, προς τον πρώην Δήμο Γαργαλιάνων, τον οποίο από 1η Ιανουαρίου 2011 υποκαθιστά ως καθολικός του διάδοχος ο Δήμος Τριφυλίας, έκτασης 46.298,80 τ.μ.!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, με την με αριθ. 7467/21-7-2006 μονομερή δήλωση παραχώρησης τμήματος γηπέδου προς ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων, της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Λάρδα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους στον τόμο 148 με αυξ. αριθ. μεταγραφής 429, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. παραχώρησε στον πρώην Δήμο Γαργαλιάνων τμήμα γηπέδου εκτάσεως 46.298,80 τ.μ. Το τμήμα αυτό του γηπέδου αποτελεί τμήμα μείζονος έκτασης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας, εντός της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), περιοχή 1 (τμήμα Π.Ο.Τ.Α.) Ρωμανού.
Με την από 13 Μαρτίου 2006 αίτησή της προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Νομαρχίας Μεσσηνίας, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2797/16-3-2006, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ζήτησε από την υπηρεσία τη μετατροπή της υποχρέωσής της, της παραχώρησης εδαφικού τμήματος, σε εισφορά σε χρήμα. Την εν λόγω αίτηση μαζί με το σχετικό άνω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα η υπηρεσία κοινοποίησε με το με αριθ. πρωτ. 2797/1172/10-4-2006 έγγραφό της στον πρώην Δήμο Γαργαλιάνων και ζήτησε τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης για τη μετατροπή της άνω υποχρέωσής της (ΤΕΜΕΣ Α.Ε.) σε εισφορά σε χρήμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων, με ομόφωνη απόφασή του (αρ. 104/26-5-2006), γνωμοδότησε ότι συμφωνεί με την πιο πάνω αίτηση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. περί μετατροπής της υποχρέωσής της παραχώρησης έκτασης 46.298,80 τ.μ. σε εισφορά σε χρήμα, με την επιφύλαξη η τιμή ζώνης να μην εξαρτάται από την ενδεικτική θέση της παραχωρούμενης έκτασης.
Την απόφαση – γνωμοδότηση ο Δήμος Γαργαλιάνων κοινοποίησε στην τότε Νομαρχία Μεσσηνίας. Μετά δε και την εισήγηση του Τμήματος Κτηριακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ. ΠΟ της Ν.Α. Μεσσηνίας εξεδόθη νόμιμα η με αριθ. πρωτ. οικ. 14106/4240/20-12-2006 απόφαση του νομάρχη Μεσσηνίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Δ/4/16-1-2007 και μεταγράφηκε, επίσης, νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους στις 4-5-2007 στον τόμο 150 με αυξ. αριθ. μεταγραφής 216.
Με την απόφασή του ο νομάρχης Μεσσηνίας όρισε τη μετατροπή σε χρηματική, με εφάπαξ καταβολή του ποσού μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας, της υποχρέωσης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού για παραχώρηση έκτασης 46.298,80 τ.μ.
Όπως σημειώνεται στην αίτηση του Δήμου Τριφυλίας προς το Εφετείο Καλαμάτας, επειδή η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. δεν προέβη σε σχετική αίτηση για τον καθορισμό τιμής μονάδας, παρά δε τις μεταξύ εταιρείας και Δήμου συζητήσεις, δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουν στο ύψος του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο λόγω της μετατροπής της υποχρέωσής της σε εισφορά σε χρήμα, ο Δήμος αναγκάστηκε να καταθέσει την αίτηση στο Εφετείο Καλαμάτας!
Σημειώνεται πως, μετά την με αριθ. πρωτ. 1032/17-1-2012 από 12-12-2012 σχετική αίτηση του Δήμου προς τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Μεσσηνίας, ως πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/2001, σε συνδυασμό με την από 29-3-2012 έκθεσης αυτοψίας που επίσης κοινοποιήθηκε στην ίδια Υπηρεσία, η Υπηρεσία υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 1624/319/2012 έκθεσή της, η οποία προσδιόρισε την αντικειμενική αξία του άνω ακινήτου σε 5,21 ευρώ ανά τ.μ.!
Όμως, όπως ζητούσε ο Δήμος Τριφυλίας με την προαναφερόμενη αίτησή του προς την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, η τιμή μονάδας του ακινήτου ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά τ.μ. τουλάχιστον, καθότι, όπως τονίζει, αυτή είναι η αγοραία αξία του άνω ακινήτου, διότι πρόκειται για προνομιούχο ακίνητο που βρίσκεται μέσα στην Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας, εντός της οποίας κατασκευάστηκε η διεθνούς φήμης τουριστική μονάδα Costa Navarino!
Έτσι, σύμφωνα με το Δήμο Τριφυλίας, η αξία των ακινήτων στην εν λόγω περιοχή έχει εκτιναχθεί στα ύψη, λόγω της τουριστικής αξιοποίησής της με τη λειτουργία της εν λόγω τουριστικής μονάδας και την ανάδειξη της περιοχής ως περιοχής τουριστικού προορισμού.
Επιπλέον, προστίθεται πως η άριστη ποιότητα της ακτογραμμής στην περιοχή ανεβάζει την αξία των ακινήτων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχει ανεγερθεί μεγάλος αριθμός εξοχικών κατοικιών, μερικές εκ των οποίων είναι πολυτελείς επαύλεις. Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα εξελιχθεί σε χώρο παραθερισμού υψηλών προδιαγραφών, πρόκειται δε για περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η οποία εξυπηρετείται από δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ και ύδρευσης και, συνεπώς, το άνω ακίνητο έχει σαφώς μεγάλη οικοπεδική αξία.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι με τη με αριθ. 93/2013 απόφασή του το ίδιο το Δικαστήριο (Εφετείο Καλαμάτας) όρισε την οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν λόγω της διάνοιξης του δρόμου Γαργαλιάνων – Ρωμανού και ευρίσκονται στη θέση Τραγάνα στο ποσόν των 50 ευρώ ανά τ.μ.
Στην αίτηση του Δήμου Τριφυλίας τονίζεται πως η πραγματική τιμή μονάδας του ακινήτου είναι 40 ευρώ ανά τ.μ. γης και ζητείται από το Εφετείο Καλαμάτας να γίνει δεκτή.


του Ηλία Γιαννόπουλου
tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα