Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσβαση σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Νέους Αγρότες

Εγκρίθηκε την περασμένη Δευτέρα, από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, η πρόταση της ιταλικής Προεδρίας για ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Νέων Αγροτών. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Maurizio Martina, υπογράμμισε ότι «το θέμα των νέων γεωργών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ιταλικής Προεδρίας. Η ενίσχυση των νέων αγροτών είναι προτεραιότητα ουσιαστικής σημασίας, όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι εργαζόμενοι στον τομέα ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο ποσοστό 8%. Οι πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Ιταλία και πήραν την έγκριση του Συμβουλίου είναι: πρόσβαση σε κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν ή έχουν ξεκινήσει πρόσφατα μια αγροτική δραστηριότητα, δάνεια για αγορά γης με μηδενικό επιτόκιο και πρόγραμμα χρηματοδότησης για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων γεωργών».
Το δε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:
1. Θεωρεί ότι οι νέοι αγρότες και η ανανέωση των γενεών στη γεωργία είναι θεμελιώδους σημασίας για την αειφορία και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.
2. Σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι πάνω από 23%, αυτό σημαίνει ότι πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι στην επικράτεια της Ε.Ε.-28.
3. Αναφέρει ότι το ποσοστό των γεωργών της Ε.Ε. κάτω των 35 ετών είναι μόνο 7,5% του αγροτικού πληθυσμού, σε σύγκριση με περισσότερο από 30% πάνω από την ηλικία των 65 ετών.
4. Γνωρίζει ότι η ανανέωση των γενεών στη γεωργία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Οι νεοεισερχόμενοι απαιτούνται για να πάρουν τη σκυτάλη από τους συνταξιοδοτούμενους αγρότες, να επενδύσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. Ωστόσο, σε μια κατάσταση όπου η καλή γεωργική γη είναι λιγοστή, εξαρτώνται επίσης από τη μεταβίβαση της γης από τις ήδη υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις. Οι νέοι αγρότες χρειάζονται ακόμη υποστήριξη για τις αρχικές επενδύσεις, την πρόσβαση σε δάνεια, γη, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και κατάρτιση για να γίνουν πιο σύγχρονοι και ανταγωνιστικοί.
5. Αναγνωρίζει ότι η προσφάτως εγκριθείσα ΚΑΠ 2014-2020 θα περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα για τη στήριξη των νέων γεωργών, τόσο στον πρώτο όσο και το δεύτερο πυλώνα, και είναι σημαντικό να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο.
6. Αναγνωρίζει ότι, παρά τα μέτρα της ΚΑΠ που εγκρίθηκαν πρόσφατα, οι νέοι επιχειρηματίες στον τομέα της γεωργίας πρέπει ακόμα να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια οικονομικής και κοινωνικής φύσης, καθώς και της αγοράς, προκειμένου να εισέλθουν στον τομέα.
7. Θεωρεί ότι, προκειμένου να απελευθερωθεί πλήρως το δυναμικό των νέων γεωργών και της ανανέωσης των γενεών, είναι θεμελιώδους σημασίας να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Ειδικότερα, όσον αφορά στην πρόσβαση σε πιστώσεις, γη και μεταφορά καινοτομίας και επαγγελματικής εμπειρίας.
8. Χαιρετίζει το «Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης» που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τον Ιούλιο του 2014. Η στρατηγική εφαρμογή της συμφωνίας αυτής θα μπορούσε να δώσει απτά αποτελέσματα όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να ευνοήσει την ανάπτυξη του τομέα, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής για τη γεωργία.
9. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εφαρμόσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του «Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης», από κοινού με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες στήριξης σε νέους γεωργούς που μόλις ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στο γεωργικό τομέα, όπως χρηματοπιστωτικά μέσα και κατάλληλες δυνατότητες δανεισμού.
10. Αναγνωρίζει ότι η γη είναι ο κύριος παράγοντας της παραγωγής στη γεωργία και ότι η εξασφάλιση της πρόσβασης σε γεωργικές εκτάσεις είναι θεμελιώδους σημασίας σε μια εποχή που μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων γεωργών πρόκειται να φθάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Κάθε μέτρο για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκοπία στις τιμές αγοράς γης.
11. Τονίζει ότι πρέπει να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη, σε εθελοντική βάση, να παρέχουν μηδενικού επιτοκίου δανείων για απόκτηση γης σε νέους αγρότες που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ 1305/2013.
12. Εκτιμά ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματικών εμπειριών στην Ε.Ε., θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθούν προγράμματα παρόμοια με το πρόγραμμα «Erasmus», ότι οι νέοι αγρότες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα πρόγραμμα για σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στην υποστήριξη των εθνικών και ευρωπαϊκών αγροτικών δικτύων.
13. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία τέτοιου είδους ανταλλαγής εμπειριών στο πλαίσιο των αγροτικών δικτύων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών.
14. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις ιδιαίτερες επιπτώσεις για τους νέους γεωργούς κατά την προπαρασκευή νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να τονωθεί η ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας.


Συζήτηση για τον τομέα του γάλακτος
Στη συνέχεια οι υπουργοί προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα. Λόγω της πρόσφατης επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και υπό το φως του επικείμενου τέλους των ποσοστώσεων γάλακτος, τα περισσότερα από τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η μεταβλητότητα της αγοράς είναι μία από τις κύριες ανησυχίες και προκλήσεις για τον τομέα στο εγγύς μέλλον.
Μολονότι ορισμένες αντιπροσωπείες ζήτησαν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της μεταβλητότητας, κάποιες άλλες έκριναν ότι το ισχύον «δίχτυ ασφαλείας» προσφέρει αρκετή προστασία στον τομέα του γάλακτος.
Οι υπουργοί προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα πάνω σε σχετικό ερωτηματολόγιο που συνέταξε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας. Στο ίδιο πλαίσιο, συζήτησαν και ένα πολωνικό αίτημα για πρόσθετα μέτρα στήριξης στην αγορά του γάλακτος.
Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη χαιρέτισαν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αγοράς Γάλακτος, αλλά ορισμένα επεσήμαναν ότι το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί με πιο ενημερωμένα δεδομένα ή λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τιμή του γάλακτος, αλλά το πραγματικό περιθώριο για τους παραγωγούς.
Στις ενέργειες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για να βοηθήσουν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις πιθανές συνέπειες του τέλους των ποσοστώσεων γάλακτος, υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη δυνατότητα να διευκολυνθούν οι πληρωμές των εισφορών για υπέρβαση των ποσοστώσεων για την περίοδο 2014/2015.
Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι η παραγωγή γάλακτος στην Ε.Ε. έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες σε ορισμένα κράτη μέλη. Τόνισε, επίσης, ότι η μείωση των τιμών του γάλακτος παρατηρήθηκε σε πολλά κράτη μέλη, ενώ ο κλάδος δεν ήταν ακόμα σε κρίση.


Συζήτηση για βιολογικά
Προς την κατάθεση ενός νέου σχεδίου για τον κανονισμό στα βιολογικά προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο κείμενο που είχε κατατεθεί από το Μάρτιο του 2014. Το Συμβούλιο συζήτησε το έγγραφο που συντάχθηκε από την ιταλική Προεδρία σχετικά με την πρόταση για τη βιολογική γεωργία. Μετά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο η ιταλική Προεδρία προσπάθησε να απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τα κράτη μέλη. Η πρόταση στοχεύει στην αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την τροποποίηση του κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους.
Τέλος, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών που έπληξε το ρώσικο εμπάργκο θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2015.
tharrosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα