Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Όλες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις - Τι αλλάζει με την σημερινή απόφαση

Ανακεφαλαιωτικό ενημερωτικό σημείωμα εξέδωσε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος και η Δημοσιολόγος Μαριάννα Κατσιάδα για όλες τις νέες αλλαγές στις εργασιακές αλλαγές όπως περιλαμβάνονται στην σημερινή ΚΥΑ.
Αναλυτικότερα :
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
Η αναστολή της σύμβασης εργασίας σηματοδοτεί απαλλαγή του εργαζομένου και του εργοδότη από τις κύριες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους. Επομένως, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει εργασία, ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή μισθού.
Καθολική απαγόρευση απολύσεων από 18-03-2020. Αν εκείνες έχουν πραγματοποιηθεί είναι εκ νόμου άκυρες.
Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης των

800 ευρώ.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτει διάστημα από 15-03 έως 30-04-2020 και περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού τους.
Παρά το γεγονός, ότι οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, ο εργοδότης διατηρεί την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ.
Από την αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται : α) εκείνοι που εργάζονται εξ αποστάσεως, β) το προσωπικό ασφαλείας, γ) το διοικητικό προσωπικό, δ) εκείνοι που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.
Διευκρινίζεται ότι όσοι πριν το κλείσιμο της επιχείρησης έκαναν χρήση άδειας άνευ αποδοχών, εκείνη θεωρείται ότι αίρεται αυτοδίκαια, ώστε να τεθούν σε αναστολή και να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.
Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο χρόνος λήξης της οποίας προσδιορίζεται ότι εντός του χρόνου αναστολής, τίθενται σε αναστολή, με αποτέλεσμα να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης. Μετά την άρση της αναστολής, η σύμβαση θα συνεχιστεί για τον συμφωνηθέντα υπολειπόμενο χρόνο.
Α1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Από 24-03-2020 έως 31-03-2020 οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ Εργάνη στην οποία δηλώνουν ότι :
Α) η επιχείρησή τους έχει αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση κρατικής αρχής.
Β) τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή.
Γ) τους παραιτηθέντες και απολυθέντες από 1-3 έως 20-03-2020.
Κοινοποίηση της δήλωσης εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εργαζομένους.
Εάν ο εργοδότης αγνοήσει την άνω υποχρέωση του, θα εκπέσει από τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:
ΑΠΟ 1-4-2020 ΕΩΣ 10-04-2020 οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας (supportemployees.yeka.gr), στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:
Α) τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη.
Β) τα προσωπικά τους στοιχεία
Γ) το ΙΒΑΝ προσωπικού λογαριασμού
Δ) τα στοιχεία μίσθωσης και εκμισθωτή, ώστε να λάβουν την έκπτωση μισθώματος κύριας κατοικίας.
Β. ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
ΟΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ‘Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2018.
Δυνατότητα θέσης μέρους ή όλου του συνόλου των εργαζομένων σε αναστολή της σύμβασης εργασίας.
Οι εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου από 21-03-2020 έως 20-04-2020.
Ένας εργοδότης μπορεί να θέσει τμηματικά τους εργαζομένους του σε αναστολή. Πχ, μπορεί να θέσει από τους 10 εργαζόμενους που απασχολεί, τους 5 στις 26/03 και τους υπόλοιπους στις 18-04-2020.
Η διάρκεια της αναστολής προσδιορίζεται στις 45 ημέρες. Το χρονικό διάστημα είναι συνεχόμενο και ανέκκλητο.
Μετά την άρση της αναστολής, για άλλες 45 ημέρες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διατηρήσει τους ΙΔΙΟΥΣ εργαζομένους με τους ΙΔΙΟΥΣ όρους εργασίας που υπήρχαν πριν την 21η -03-2020.
Στην υποχρέωση διατήρησης ίδιων εργαζομένων δεν συμπεριλαμβάνονται : α) εκείνοι που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, β) εκείνοι που αποχώρησαν οικειοθελώς, γ) εκείνοι που η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τους έληξε μετά την άρση της αναστολής.
Την αποζημίωση ειδικού σκοπού τη δικαιούνται μόνον οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή της σύμβασης εργασίας.
Εξαιρούνται της αποζημίωσης εκείνοι που εργάζονται με καθεστώς τηλεργασίας.
Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Μετά την άρση της αναστολής, θα συνεχιστεί η σύμβαση εργασίας τους για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
Συνδυαστικά μπορεί να εφαρμοστεί η αναστολή με το άρθρο 9 και / ή με το άρθρο 10 της από 20-03-2020 ΠΝΠ.
Απαγόρευση απόλυσης ενεργοποιείται μόνον εάν ο εργοδότης κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής έστω και για έναν 1 εργαζόμενο της επιχείρησης του.
Με την αναστολή της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει μισθό, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία.
Παρόλα αυτά, ο εργοδότης, αν επιθυμεί μπορεί να αποδώσει κάποια αμοιβή, εξ ελευθεριότητος, στον εργαζόμενο που βρίσκεται σε αναστολή, έως του ύψους των μεικτών αποδοχών του. Αυτή η οικειοθελής παροχή, πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ, και να καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.
Δύναται με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή, να προβλεφθεί ότι ο τελευταίος θα παρέχει υπηρεσίες με το καθεστώς της τηλεργασίας ώστε να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτή την υπηρεσία του ο εργαζόμενος θα αμειφθεί αναλογικά, έως το ύψος των μεικτών αποδοχών του, αφαιρούμενης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Για την εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ΑΠΔ.
Για τη νομιμότητα της διαδικασίας θα πρέπει πριν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως (τηλεργασία) εργασίας, εκείνη να δηλωθεί στο ΠΣ Εργάνη στο ειδικό έντυπο. Η αμέλεια του εργοδότη, θα επισύρει πρόστιμα.
Β1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΑΠΟ 24-03-2020 έως 20-04-2020 οι ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ Εργάνη στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής :
Α) ότι η επιχείρηση πλήττεται σημαντικά
Β) τους εργαζομένους που τελούν σε αναστολή.
Γ) τους απολυθέντες και παραιτηθέντες από 1-03-2020 έως 20-03-2020.
Οφείλουν να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εργαζομένους.
Αν αγνοήσουν την εν λόγω υποχρέωσή τους, τότε θα εκπέσουν από τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.
Από 1-04-2020 έως 30-04-2020 οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας στην οποία θα αναφέρουν τα εξής :
Α) τα προσωπικά τους στοιχεία.
Β) τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη
Γ) τον ΙΒΑΝ του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους.
Γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:
Στην περίπτωση που και οι δύο εργοδότες έχουν κλείσει με απόφαση κρατικής αρχής, ή ο ένας έχει αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησης με κρατική απόφαση, και ο άλλος έχει αναστείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου τότε:
Ο εργαζόμενος θα λάβει άπαξ και μόνον μια φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Στην περίπτωση που η μια επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση κρατικής αρχής ή την σύμβαση εργασίας του εργαζομένου, αλλά η άλλη είναι σε λειτουργία και ο εργαζόμενος λαμβάνει μισθό τότε :
Ο εργαζόμενος εξαιρείται και δεν δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Δ. ΑΝΕΡΓΟΙ.
Παράταση της επιδότησης για δύο μήνες, εφόσον εκείνη έληξε στο πρώτο τρίμηνο του 2020.
Ο άνεργος δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια (υποβολή αίτησης, δήλωσης κτλ).
Η παράταση θα γίνει αυτόματα.
Οι απολυθέντες από 1-3 έως 20-03-2020, των πληττόμενων επιχειρήσεων, ή εκείνων που έκλεισαν προσωρινά με απόφαση κρατικής αρχής δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ανεξαρτήτως με το αν δικαιούνται ή λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
Οι δόσεις- ρυθμίσεις- τμηματική καταβολή ασφαλιστικών οφειλών που λήγουν την 31-03-2020, παρατείνονται για τρεις μήνες.
Οι παράταση δεν είναι απαλλαγμένη από προσαυξήσεις και τόκους.  dikaiologitika.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα