Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Τοποθέτηση στα Θέματα Η.Δ. της συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής τη Μ. Τρίτη 27/04/2021


Στο 1ο Θέμα Η.Δ. <<Τροποποίηση της αριθ. 49/2021 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2021, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους>>: Ψηφίζω ΥΠΕΡ. Να γίνει τροποποίηση της αριθ. 49/2021 Α.Ο.Ε. με εγγραφή σε αυτήν ότι στον Προϋπολογισμό του 2021 έχει προβλεφθεί πίστωση σε ΚΑΕ του Προϋπολογισμού όπως ακριβώς τα αναφέρει η Οικονομική Υπηρεσία. Θυμίζω ότι στην αριθ. 49/2021 τοποθετήθηκα ότι «Ψηφίζω ΥΠΕΡ της εισήγησης, με την προϋπόθεση την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στο προϋπολογισμό του 2021».
Στο 2ο Θέμα Η.Δ. <<Ανάκληση της αριθ. 10/2021 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας, κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΩΡ-FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συμμόρφωση με τις αριθ. 656,657/2021 & 658/2021 αποφάσεις του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)>>: Το θέμα αυτό αφορά τον διαγωνισμό για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας». Ψηφίζω ΥΠΕΡ της έγκρισης του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΥΠΕΡ της πλήρους συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. Να ανοίξει η προσφορά της μοναδικής εταιρείας το συντομότερο και να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Επιτρέψτε μου με αφορμή ακυρώσεις από την Α.Ε.Π.Π. αποφάσεων που λαμβάνονται στην Οικ. Επιτροπή κατόπιν αποφάσεων και εισηγήσεων Επιτροπών Διαγωνισμών να προσθέσω ότι όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Τριφυλίας είναι έμπειροι και με γνώση στο αντικείμενό τους προσφέροντας καλές υπηρεσίες στον Δήμο μας και στους Δημότες με ευσυνειδησία. Παρακαλώ πολύ όλα τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμών να είναι απερίσπαστα προσηλωμένα στο καθήκον τους, αντλώντας κάθε πρόσφορη ενημέρωση και γνώση για το αντικείμενο του κάθε Διαγωνισμού και να ζητούν και γνωμοδότηση από τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου για ότι δεν είναι απόλυτα σίγουρα έτσι ώστε οι αποφάσεις τους και εισηγήσεις τους να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και νομικά ισχυρές για αποφυγή εμπλοκών και νομικών περιπετειών με προσφυγές και ακυρώσεις σε υπερκείμενα Όργανα και Αρχές όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή η Α.Ε.Π.Π.
Στο 3ο Θέμα Η.Δ. <<Ανάκληση της αριθ. 12/2021 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας, κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ», σε συμμόρφωση με την αριθ. 609/2021 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)>>:
Το θέμα που συζητάμε σήμερα αφορά ανάκληση της αριθ.12/2021 της Οικ. Επιτροπής, για το διαγωνισμό προμήθειας ασφαλτικών υλικών συντήρησης – επισκευής οδών, κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα που αναφέρεται, σε συμμόρφωση με την αριθ. 609/2021 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Σχετικά με την εισήγηση του κ. προέδρου για ματαίωση του διαγωνισμού, θεωρώ ανυπόστατους τους ισχυρισμούς του. Όταν η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε τον διαγωνισμό για προμήθεια ασφαλτικών υλικών και μέχρι να γίνει προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. ο Δήμος δεν διέθετε μηχάνημα. Γιατι εισηγήθηκατε διαγωνισμό προμήθειας ασφαλτικών υλικών εφόσον ο Δήμος δεν διέθετε μηχάνημα για το στρώσιμο του υλικού; Έπρεπε να γίνει προσφυγή και να εκδοθεί κιόλας η ακυρωτική απόφαση της Α.Ε.Π.Π. για να διαπιστώσουν ότι ο Δήμος δεν διαθέτει μηχάνημα; Η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να συνεχιστεί σε συμμόρφωση με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. Προτείνω σήμερα κιόλας να πάρουμε απόφαση για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή Κωδικού για την αγορά του απαραίτητου μηχανήματος Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το Πρακτικό 3 εισηγείται στην Οικ. Επιτροπή να συμμορφωθεί πλήρως με την 609/2021 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και να ακυρώσει την αριθ.12/2021 – κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά οικονομικού φορέα – να μην γίνει κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του οικονομικού φορέα που αναφέρεται και να συνεχιστεί ο διαγωνισμός και να κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη προσφορά.
Ψηφίζω ΚΑΤΑ της εισήγησης του προέδρου της Οικ. Επιτροπής κ. Δημ. Στριμπάκου για ματαίωση του διαγωνισμού. Ψηφίζω ΥΠΕΡ της έγκρισης του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ψηφίζω ΥΠΕΡ της πλήρους συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 609/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. Τέλος εφιστώ την προσοχή σας για να μην μπλέξει ο Δήμος σε περιπέτειες που ίσως θα κοστίσουν σε χρήματα των φορολογούμενων δημοτών και όχι μόνο.
Στο 4ο Θέμα Η.Δ. <<Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη και για τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών, στη θέση «ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ», ΔΕ Γαργαλιάνων, Δ. Τριφυλίας>>. Ψηφίζω ΥΠΕΡ. Στην συνεδρίαση που ομόφωνα αποφασίσαμε να γίνει δημοπρασία για το Βρωμονέρι, τοποθετήθηκα και για τις άλλες παραλίες και επαναλαμβάνω: Θα παρακαλούσα και προτείνω να γίνει η ίδια διαδικασία για ΟΛΕΣ τις θέσεις στις οποίες πέρυσι έγινε δημοπρασία αλλά χωρίς να εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Και επίσης στη θέση Καρτελά Κυπαρισσίας εκτός από τροχήλατη καντίνα και εκμίσθωση ομπρελών – ξαπλωστρών να βγει θέση και για θαλάσσια μέσα αναψυχής. Προτείνω επίσης θέσεις για θαλάσσια μέσα αναψυχής να βγουν και για τις άλλες παραλίες του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες Αυλώνος, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον Δήμο σε συνεργασία με τις Κοινότητες και με το Λιμεναρχείο ως τα πλέον κατάλληλα. θα ήθελα να ρωτήσω εάν γίνει κάποια έκπτωση σχετικά με τα ενοίκια στις καντίνες λόγω πανδημίας κατά τα έτη 2020 και 2021.
Στο 5ο Θέμα Η.Δ. <<Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2021 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)>>: Η ψήφιση του προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικ. Έτους 2021 καθυστέρησε και έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2021. Η επικύρωσή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγινε στις 30 Μαρτίου 2021. Και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε ένα μήνα φέρατε τροποποίηση για δημιουργία νέων πιστώσεων 210.000 ευρώ από Ίδιους Πόρους που προορίζετε για παροχή υπηρεσιών και προμήθειες με απευθείας αναθέσεις συνιστά σοβαρό λόγο καταψήφισης. Ποιος είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που είχατε κάνει κατά την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και την ψήφιση του προϋπολογισμού; Σήμερα <,σπάτε > τα ποσά στα όρια των αναθέσεων. Βλέπουμε επίσης Κωδικούς για απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και κατατμήσεις ομοειδών προμηθειών επίσης για απευθείας αναθέσεις. Νόμιμες οι αναθέσεις δεν αντιλέγω αλλά με διαγωνισμούς επιτυγχάνονται εκπτώσεις που είναι προς το συμφέρον του Δήμου. . Τα ελάχιστα του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος που υπήρχε ενοποίηση σε έναν κωδικό ομοειδών υπηρεσιών, προμηθειών ή εργασιών για διενέργεια διαγωνισμών τα καταργείτε. Με αυτό τον τρόπο, δεν επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακος προς όφελος των οικονομικών του Δήμου και τελικά των δημοτών. Οι κατατμήσεις για απευθείας αναθέσεις είναι επίσης ένας σοβαρός λόγος καταψήφισης. Ψηφίζω ΚΑΤΑ. 
Στο 1 θέμα ΕΗΔ ψηφίζω ΥΠΕΡ
Στο 2 θεμα ΕΗΔ ψηφιζω ΥΠΕΡ
Στο 3 θέμα ΕΗΔ Ψηφίζω ΥΠΕΡ. ΚΑΙ συμπληρώνω ότι στην συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής που συζητήσαμε το θέμα για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυρασφάλεια με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες έτους 2021 έθεσα το θέμα πρόσληψης ναυαγοσωστών για όλες τις πραγματικά πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Τριφυλίας και είπα: <<Προτείνω να πάρουμε απόφαση είτε σήμερα εκτός ημερήσιας διάταξης είτε στην επόμενη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής για πρόσληψη ναυαγοσωστών για όλες τις παραλίες που πραγματικά είναι πολυσύχναστες. Ναυαγοσώστες για Μάτι, Λαγκούβαρδο, Στόμιο, Αϊ-Λαγούδη, Καλό Νερό, Αγιαννάκη, Βουνάκι και Ελαία. Πόσοι χρειάζονται για να καλύπτουν τις παραλίες; Όσοι χρειάζονται τόσες θέσεις ναυαγοσωστών να προκηρύξουμε για 4 μήνες. Για ασφάλεια στις παραλίες μας>>. Αποφασίσατε μόνο για την παραλία του Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας. Εάν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια στις παραλίες μας και ως εκ τούτου να αναδειχθούν ως ασφαλής προορισμός λουόμενων με αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ΠΡΟΤΕΙΝΩ την άμμεση εκπόνηση Μελέτης και έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Τριφυλίας και σε Μάτι, Λαγκούβαρδο, Στόμιο, Καλό Νερό, Αγιαννάκη, Βουνάκι και Ελαία.
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα