Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου


Υποχρεωτικό για όσους έχουν πάνω από 5 κυψέλες
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο συστήνεται με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό την καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας. Έτσι, ο ενεργός μελισσοκόμος αποκτά προνόμια, ενώ για κατόχους άνω των 5 κυψελών η εγγραφή είναι υποχρεωτική.
Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο θα χορηγείται ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, ενώ η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ής Οκτωβρίου κάθε έτους.
Η σχετική απόφαση του υπουργείου προβλέπει και χρηματικά πρόστιμα για όσα από αυτά που προβλέπει δεν τηρούνται, ενώ ανάλογα με τις παραβάσεις ο μελισσοκόμος μπορεί να χάσει και την ιδιότητα του ενεργού.
Υποχρεωτική εγγραφή
Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον πέντε κυψέλες, ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών.
Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται. Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στη ΔΑΟΚ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τον αιτούντα για τον κωδικό αριθμό που του αντιστοιχεί. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από τους λατινικούς χαρακτήρες EL, τον κωδικό αριθμό της Περιφερειακής Ενότητας και τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.
Μετά τη χορήγηση του κωδικού αριθμού από την αρμόδια ΔΑΟΚ ο μελισσοκόμος υποχρεούται να πυροσφραγίσει το σύνολο των κυψελών του. Κάθε κυψέλη πρέπει να φέρει πυροσφράγιση στο εμπρόσθιο μέρος αυτής και πάνω από την είσοδο των μελισσών στην κυψέλη, με τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο. Επιπλέον, ο μελισσοκόμος πυροσφραγίζει τον εμβρυοθάλαμο και τους μελιτοθαλάμους (ορόφους), ενώ προαιρετικά για την αποτροπή των κλοπών, συστήνεται και η πυροσφράγιση των κηρηθροπλαισίων. Εάν οι κυψέλες δεν είναι καινούργιες και έχουν ήδη κωδικό, διατηρείται ο παλιός κωδικός και πάνω από αυτόν αναγράφεται, με πυροσφράγιση, ο νέος κωδικός αριθμός του μελισσοκόμου.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πυροσφράγισης, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία εντός 30 ημερών προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών και σε επιτόπιο έλεγχο για καταμέτρηση των πυροσφραγισμένων κυψελών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και εφόσον ο μελισσοκόμος πληροί τις προϋποθέσεις, η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρεί όλα τα στοιχεία της αίτησής του στο Μητρώο και ολοκληρώνεται η εγγραφή.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο μελισσοκόμος αποκτά την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και λαμβάνει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο.
Προνόμια
Ο ενεργός μελισσοκόμος αποκτά τα εξής προνόμια με την εγγραφή του στο Μητρώο:
-Τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παράγει, όπως γύρη, βασιλικό πολτό, κερί, πρόπολη και δηλητήριο
-Άμεση πώληση μικρών ποσοτήτων μελιού στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή
-Απόκτηση άδειας παραγωγού για την εμπορία των προϊόντων του σε λαϊκή αγορά
-Παραγωγή και διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής με μέλι
-Εμπορία και διακίνηση παραγόμενων παραφυάδων και του εν γένει παραγόμενου γενετικού – αναπαραγωγικού υλικού
-Μεταφορά των κατεχόμενων κυψελών, των παραφυάδων, του γενετικού – αναπαραγωγικού υλικού, του μελισσοκομικού εξοπλισμού, των κενών κυψελών, μελισσοτροφών και γενικά κάθε είδους που είναι απαραίτητο για την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας
-Απόκτηση μελισσοκομικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ)
-Διατήρηση αγροτικής – μελισσοκομικής αποθήκης ή/και μελισσοκομικού εργαστηρίου
-Δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στις δράσεις του Προγράμματος Βελτίωσης των Γενικών Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας, στο Καθεστώς Ενίσχυσης της Μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και γενικά σε κάθε εθνικό και ενωσιακό μέτρο στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και του τομέα της μελισσοκομίας
-Ασφάλιση στον ΕΛΓΑ και αποζημίωση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών
-Αποζημίωση σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία
-Συμμετοχή σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων.
Στο Μητρώο καταχωρούνται, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ενεργού μελισσοκόμου, ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών και οι μεταβολές τους, ο αριθμός των παραφυάδων που παράγονται και/ή μεταβιβάζονται, η ετησίως παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων, η ποσότητα του μελιού ή/και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινούνται – εμπορεύονται στην αγορά και τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών στην περίπτωση που τα διακινούμενα προϊόντα δεν πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές, οι μετακινήσεις των κατεχόμενων κυψελών.
Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από το μελισσοκόμο εντός 15 ημερών.    tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα