Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Yποχρεωτικά ψηφιακά όλες οι δηλώσεις κληρονομιάς από το 2024 - Τα 4 βήματα υποβολής της δήλωσης

Yποχρεωτικά ψηφιακά θα υποβάλλεται από 1-1-2024 σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. 
Στον κόμβο myPROPERTY προστίθενται νέα εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα της προαιρετικής ψηφιακής υποβολής για δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, με κληρονόμους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ψηφιακά μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής υποβάλλονται :
 • Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή myPROPERTY (λ.χ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).
 • Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.
Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου, ανά αιτία επαγωγής και ανά χρόνο φορoλογίας συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.
Κατ’ εξαίρεση σε έντυπη μορφή εξακολουθούν να υποβάλλονται:
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς,
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς στις οποίες δεν έχει Α.Φ.Μ. ο κληρονομούμενος ή δεν έχει
 • Α.Φ.Μ. ο αποβιώσας κληρονόμος, στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τον
 • καθολικό διάδοχο αυτού,
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του καθολικού διαδόχου του κληρονόμου,
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης μέσω της εφαρμογής αυτής.
Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
 • Οι δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου
 • Με τη δήλωση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ή τα ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ αναγράφεται η αγοραία ή η δηλωθείσα αξία αυτών, αντίστοιχα. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις και αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εφόσον υπάρχουν, καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.
 • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο ο υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εισέρχεται στην εφαρμογή myPROPERTY- Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. για την επαλήθευση της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιάς ως ακολούθως:
 • Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επαλήθευση της πληρότητας των δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται υποχρεωτικά , παραλαμβάνεται η δήλωση και εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται στο υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στο υποβάλλον τη δήλωση νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση έλλειψης των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου πρόσκληση προκειμένου να τα αναρτήσει στην εφαρμογή εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη ανάρτησής τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας η δήλωση θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
 • Σε περίπτωση ακινήτων εκτός ΑΠΑΑ που δηλώνονται εμπρόθεσμα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, προβαίνει στον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας. Για ακίνητα που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται άμεσα για προεκτίμηση στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει εντός πέντε εργάσιμων ημερών την αξία και επιστρέφει τη δήλωση συμπληρωμένη ως προς την προσωρινή αξία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα