Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Αλλαγές στο ΕΚΑΣ - Πλασματικά χρόνια σε γονείς

Σε διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Σε 12 σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό προχωρεί το υπουργειο Εργασιας με το πολυνομοσχέδιο των 150 σελίδων που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση. Αυτες ειναι:

1 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (EKAΣ): Προβλέπεται ο
συνυπολογισμός όλων των εισοδημάτων (εκτός κοινωνικών επιδομάτων) στα
κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Αντιμετωπίζεται έτσι ένα πρόβλημα
καταστρατήγησης του αρχικού νόμου και δικαιότερης κατανομής των πόρων για
την ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ετσι από
1.1.2011, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.),
καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των
οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), από
τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η
Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω
αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του
γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, (κύριες,
επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που
χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το
εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην σύνταξη αναπήρων και
θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας,
στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και
το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου
να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
δ) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην
υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και
ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που
δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού
έτους.
ε) To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου
της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν
μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011 - το δικαιούμενο κατά
τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων ( κύριων και
επικουρικών ) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν
υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.
στ) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
. Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι των
ανωτέρω οργανισμών κύριας ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την
ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου
μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Ποσό επιδόματος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές),
μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι επτά χιλιάδες επτακόσια
δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.715,65 ευρώ) καταβάλλεται επίδομα
διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ
και εξήντα έξι λεπτά (7.715,66 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) καταβάλλεται
ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
γ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7.715,66
ευρώ) και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι
λεπτών (8.018,26 ευρώ) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών
(172,50 ευρώ).
δ. Από οκτώ χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (8.018,27 ευρώ) και
μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα
τριών λεπτών (8.219,93 ευρώ) ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 ευρώ).
ε. Από οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(8.219,94 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο
ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα
λεπτών (57,50 ευρώ).
Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που
λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που
λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με 2/3 των ανωτέρω ποσών.
Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο
ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους στο
οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του
επιδόματος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ
επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται
από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.
Από 1.1.2012 και εφεξής και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα νεα
εισοδηματικά κριτήρια της δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινη υπουργικη.

2.. Πλασματικός χρόνος παιδιών: Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου γίνεται με
τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα, αλλά με
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική). Δηλαδη περίπου
1500 έως 1800 ευρώ για κάθε χρόνο εξαγοράς Συμφωνα με τη σχετικη διάταξη
στους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για
κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο
παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι
το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης. Ο χρόνος, δε, αυτός
συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της
παραγράφου 1, του άρθρου 5, του ν. 1483/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153), όπως ισχύουν.
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης ή το Δημόσιο, το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται
σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, κατ'
επιλογή. Ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος δε συνυπολογίζεται για τη
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των
μητέρων ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και χήρων
πατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά περίπτωση απαιτούμενων ημερών
ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, του προβλεπόμενου από
καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης,
καθώς και για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της
σύνταξης με τις ειδικές διατάξεις των ν. 3717/2008, 3371/2005 και 3762/2008.
Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γίνεται κατόπιν αίτησης των
ενδιαφερομένων και την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς
υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για
τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι
ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται είτε εφάπαξ,
εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τους
αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Σε
περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της
σύνταξης, πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε
μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της
σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι
καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό από
οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του ν.
3863/2010, όπως ισχύει ». Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με
προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 141, του ν. 3655/2008, όπως ίσχυαν μέχρι
την αντικατάστασή τους από το άρθρο αυτό.
3 Θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας Θεσμοθετείται η κάρτα εργασίας που δίνει
τη δυνατότητα στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ κυρίως, να ελέγχουν με ηλεκτρονικό και
σύγχρονο τρόπο την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, το ωράριο εργασίας
κλπ. Παρέχεται ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους
για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου με μείωση των εισφορών κατά 10%
από 1/7/2011.
4. Κάλυψη ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το 2011, οι
άνεργοι καθώς και οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν το 2010, 50 τουλάχιστον
ένσημα.
5. Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας: Διευρύνεται ο χρόνος προστασίας
από 12 σε 18 μήνες από τον τοκετό, για τις μητέρες έτσι ώστε να μην
απολύονται μετά την εξάμηνη άδεια που λαμβάνουν. Παράλληλα προβλέπεται η
ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας και για την περίοδο των 6 μηνών της
ειδικής άδειας μητρότητας.
6. Προβλέπεται η ίδια δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες με
25ετία, εναλλακτικά με την γυναίκα, όταν είναι γονείς αναπήρων παιδιών.
Αυστηροποιούνται όμως οι προϋποθέσεις και για τους δύο, έτσι ώστε να μην
καταστρατηγείται το ισχύον καθεστώς και να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση
που εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το
παιδί είναι ανίκανο για κάθε εργασία.
7. Βελτιώνονται οι διατάξεις για τη σύνταξη των διαζευγμένων, έτσι ώστε το
ποσό της σύνταξης για το διαζευγμένο - η να είναι ανάλογο και με τα χρόνια
της συμβίωσης με τον πρώην σύζυγο.
8. Προβλέπεται η υποχρέωση των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης και του Δημοσίου, να
καταβάλλουν προσωρινή σύνταξη, 80% τουλάχιστον αυτής που προκύπτει από τα
στοιχεία του ασφαλισμένου.
9. Οι διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας αλλά και οι περιορισμοί για την
απασχόληση των συνταξιούχων γήρατος και αναπηρίας καθίστανται ενιαίες σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
10. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ΙΔΑΧ στο Δημόσιο ασφαλίζονται από 1/7/2011 στο
ΤΠΔΥ και θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος με παράλληλη
διευθέτηση της χορηγούμενης από τις υπηρεσίες αποζημίωσης που χορηγείται
αναλογικά για τα χρόνια που έχουν συμπληρώσει στο συγκεκριμένο καθεστώς.
11: Βελτιώνονται οι ισχυουσες ρυθμίσεις έτσι ώστε για όσους δεν έχουν
συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, να υπαχθούν στο
ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφού συμπληρώσουν 3 μήνες ανεργίας (αντί ενός
χρόνου που απαιτείται σήμερα). Παράλληλα επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση με την
οποία καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ και τους εργοδότες για συνέχιση της ασφάλισης
μετά από απόλυση και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
12: Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Παρέχεται η
δυνατότητα στον εργαζόμενο να αξιοποιήσει το επίδομα ανεργίας για να
προσληφθεί σε επιχείρηση με μείωση του μισθολογικού κόστους.
ρεπορτάζ: Ηλίας Γεωργάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα