Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Μέτρα - ανάσα για ανέργους

Επιδότηση εισφορών και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη προβλέπει το νέο νοµοσχέδιο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Πακέτο -ανάσα τεσσάρων µέτρων για τους ανέργους εντάσσεται στο πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ: 1 Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ανέργων: Βελτιώνονταιοι ισχύουσες ρυθµίσεις έτσι ώστε όσοι δεν έχουν συµπληρώσει τιςελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση να υπαχθούν στο ειδικό πρόγραµµα του ΟΑΕ∆,αφού συµπληρώσουν τρεις µήνες ανεργίας (αντί ενός έτους που απαιτείται σήµερα). Παράλληλα επαναδιατυπώνεται η ρύθµιση µε την οποία καλύπτονται από τον ΟΑΕ∆ και τουςεργοδότες για συνέχιση της ασφάλισης ύστερα από απόλυση και εφόσον έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος τηςηλικίας τους:  Εργαζόµενοι, ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύµβασηεξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ηµέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραµένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωµα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. n Οσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωµα αυτό εντός του προβλεπόµενου διµήνου µετά τη δηµοσίευση του Ν. 3863/2010 έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός 60 ηµερών από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής και των επόµενων παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού λήγει στις 31/12/2012.

2 Κάλυψη ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Καλύπτονται για ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη για το 2011 οι άνεργοι καθώς και οι εργαζόµενοι που συµπλήρωσαν το 2010 πενήντα τουλάχιστον ένσηµα. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2011 έως28/2/2012, καλύπτονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος,εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 50 ηµέρες ασφάλισης είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά τοτελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, για την περίοδο από 1/3/2011 έως 28/2/2012, δικαιούνται επιδόµατος ασθενείας από το Ιδρυµα, εφόσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων έχουν πραγµατοποιήσει τουλά χιστον εκατό ηµέρες ασφάλισης είτε κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου. 3 Μετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα εργασίας: ∆ίνεται η δυνατότητα στον εργαζόµενο να αξιοποιήσει το επίδοµα ανεργίας για να προσληφθεί σε επιχείρηση µε µείωση του µισθολογικού κόστους. Ο ΟΑΕ∆ θα καθορίσει κάθε πότε θα πρέπεινα εµφανίζεταιο άνεργος για «εξακρίβωση».

4 Συνεχίζεται το πάγιο προγραµµα του ΟΑΕ∆ για κάλυψηµέχρι τη συνταξιοδότηση σε όσους έχουν 3.000 ένσηµα και µέχρι τα 4.500 ένσηµα για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, ώστε να λάβουν τα κατώτατα όρια σύνταξης.

∆υνατότητα για µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα εργασίας
Τρεις µήνες
ανεργίας, αντί για ένα έτος που ισχύει σήµερα, θα αρκούν για την υπαγωγή σε πρόγραµµα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕ∆

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα