Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Μπλόκο στις υπογραφές δημάρχων για απευθείας προμήθειες βάζει το ελεγκτικό


Νέα δεδομένα στο θέμα των απευθείας προμηθειών έργων στους Δήμους με την υπογραφή του δημάρχου δημιουργεί απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συγκεκριμένα, ο Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) λέει πως στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή στην απευθείας ανάθεση προμήθειας, «αρμόδιος», αυτός που βάζει την υπογραφή του δηλαδή, είναι ο δήμαρχος για προμήθειες μέχρι 15.000 ευρώ (ή ο περιφερειάρχης για προμήθειες μέχρι 20.000) ή το Δημοτικό Συμβούλιο (ή Περιφερειακό Συμβούλιο).
Το VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα aftodioikisi.gr,  όμως, με τη με αριθμό 178/2012 Πράξη του, λέει άλλα: πως πρέπει να έχει την «υπογραφή» του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός και εάν έχει χαρακτηριστεί η προμήθεια ως επείγουσα, οπότε μπορεί να έχει την «υπογραφή» της Οικονομικής Επιτροπής.
Αποτέλεσμα; Όπως λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης, ο οποίος και γνωστοποιεί με επιστολή του τη συγκεκριμένη νομολογία που έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, στον υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη: «έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους Δήμους και καθυστερήσεις στη διενέργεια προμηθειών».
Αναλυτικότερα:

Το VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη νομιμότητα εντάλματος πληρωμής Δήμου, ποσού 14.978,94 ευρώ, που αφορούσε σε αμοιβή εταιρείας για την προμήθεια εφαρμογών προγραμμάτων πληροφορικής, συνδυάζοντας διατάξεις κατά το σχετικό του Δικαστηρίου, μεταξύ και άλλων κρινόμενων θεμάτων, αναφέρει:
«Από το συνδυασμό των ανωτέρων διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων των Δήμων.
Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή της, είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012 πραξ. VII Τμημ. Ελ. Συν.).
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον δεν προηγήθηκε της προμήθειας λογισμικού απόφαση ανάθεσης του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου».
Σύμφωνα με την επιστολή Ασκούνη προς τον υπουργό Εσωτερικών, η ανωτέρω κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών των ΟΤΑ, τον ΕΚΠΟΤΑ, και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 2, «όπως σαφώς περιγράφονται και στον “Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων”, που έχει εκδοθεί από το υπουργείο σας, και ο οποίος προβλέπει ρητά ότι:
“…τα όργανα που αρμοδίως αποφασίζουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή στην απευθείας ανάθεση, όταν φορέας εκτέλεσης της προμήθειας είναι ΟΤΑ, είναι:
α) ο δήμαρχος ή (ή ο περιφερειάρχης) για προμήθειες αξίας μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (και 20.000 ευρώ αντίστοιχα για Περιφερειάρχη), σύμφωνα με άρθρα 23, παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ και 22 ΠΔ 118/2007 και, μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας, δεδομένου ότι στον έλεγχο αυτό υπόκεινται μόνο οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.
β) το Δημοτικό Συμβούλιο ή (Περιφερειακό Συμβούλιο) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου (επιτροπή που συστήνει η Οικονομική Επιτροπή του άρθρου 72 του ν. 3852/2010), στις λοιπές περιπτώσεις – δηλαδή όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (εκτός των 15.000 ευρώ), με εξαίρεση την περίπτωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας για λόγους επείγοντος από ΟΤΑ πρώτου βαθμού, για την οποία αρμόδια είναι η πρώην Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 1Γ, ν. 3463/2006, και ήδη από 1.1.2011 η Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1Δ, ν. 3852/2010, ή το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις της εφαρμογής των άρθρων 72, παρ. 3 και 4 του ν. 3852/2010».
Ο κ.  Ασκούνης, κλείνοντας την επιστολή του, ζητεί από τον υπουργό Εσωτερικών να παρέμβει προς το Ελεγκτικό «για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των Δήμων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα