Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Όλες οι αλλαγές που έρχονται στο λύκειο για τους μαθητές


Με το νόμο 4186-2013 (Α 193) αλλάζει πλέον και οριστικά το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης αφού ο εν λόγω νόμος φέρνει αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα, μαθήματα, τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη άλλα και εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.Πρέπει να τονιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αφορούν τους μαθητές της Β και Γ τάξης άλλα τους μαθητές που φοιτούν στην Α τάξη των λυκείων της χώρας τόσο στα γενικά όσο και στα επαγγελματικά λύκεια.
Ακολούθως παρατίθενται τα βασικά σημεία των αλλαγών προς γνώση των γονέων και των μαθητών.
Ωρολόγια προγράμματα
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 2 και 3 καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα καθώς και τα μαθήματα κάθε τάξης. Πιο αναλυτικά στην Α τάξη οι εβδομαδιαίες ώρες των μαθητών ανέρχονται σε 35. 33 εξ αυτών καλύπτονται από 9 μαθήματα που είναι κοινά για όλους και 2 ώρες από μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ 4 προσφερόμενων μαθημάτων. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού,

Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τεσσάρων (34) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατεσσάρων (14) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού.
Ομάδες προσανατολισμού

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ομάδες προσανατολισμού δεν έχει η Α τάξη άλλα η Β και η Γ. Στη Β τάξη οι δύο ομάδες προσανατολισμού είναι αυτές των Ανθρωπιστικών σπουδών και των Θετικών σπουδών. Στη Γ τάξη οι ομάδες προσανατολισμού αυξάνονται κατά μία αφού προστίθεται και αυτή των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών. Κάθε μαθητής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει μία (1) από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.
Επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης

Στις ομάδες προσανατολισμού Θετικών σπουδών καθώς και σε αυτή των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών προσφέρονται από 2 πεδία επιστημονικής εξειδίκευσης ανάλογα με τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμεί να εισαχθεί ο κάθε υποψήφιος. Τα πεδία αυτά παρουσιάζονται ανά ομάδα στον ακόλουθο πίνακα.

Ομάδα προσανατολισμού Θετικών σπουδών

Πολυτεχνεία- Φυσικομαθηματικό-Χημεία

Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Φαρμακευτική κ.α)

Μαθηματικά
Βιολογία
Φυσική
Φυσική
Χημεία
Χημεία

Ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

Οικονομικών-Πολιτικών – Κοινωνικών σχολών

Παιδαγωγικά τμήματα

Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής

Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Αρχές Φυσικών Επιστημών

Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ιστορία

Μαθήματα ομάδων προσανατολισμού Β τάξης: Τέλος τα λατινικά

Στην ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών σπουδών στη Β τάξη του λυκείου οι μαθητές δεν θα διδάσκονται το μάθημα των λατινικών όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Στη θέση του έχουμε το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη). Στην ομάδα προσανατολισμού των θετικών σπουδών τα δύο μαθήματα που θα διδάσκονται οι μαθητές είναι φυσική και μαθηματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φυσική θα διδάσκεται περισσότερες ώρες απ’ ότι τα μαθηματικά.
Αξιολόγηση – προαγωγή και απόλυση

Οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης παρουσιάζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3,4 και 5. Οι μαθητές για να περάσουν στην επόμενη τάξη θα πρέπει να έχουν συνολικό μέσο όρο στα μαθήματα 10 άλλα και να έχουν επιτύχει ελάχιστη βαθμολογία 8 σε μαθήματα όπως είναι τα θρησκευτικά, η ιστορία κ.α. και 10 σε μαθήματα όπως είναι η ελληνική γλώσσα και τα μαθηματικά. Τα παραπάνω αφορούν όλες τις τάξεις του λυκείου με τη διαφορά ότι στη Β και Γ τάξη θα πρέπει πέρα της γλώσσας και των μαθηματικών να έχουν ελάχιστη βαθμολογία 10 και στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού.
Επιλογή Θεμάτων - διόρθωση

Το 50% των θεμάτων σε κάθε τάξη επιλέγεται από τους καθηγητές των σχολείων και το υπόλοιπο 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Στη Β τάξη, όπως αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος 4, η κλήρωση για το 50% των θεμάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά ανά σχολείο γεγονός που δεν ορίζεται για την Α και Γ τάξη. Η διόρθωση των θεμάτων θα γίνεται από τους καθηγητές του σχολείου.
Εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στο 4ο άρθρο του νόμου παρατίθενται όλα τα στοιχεία για το νέο τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ μέσα από τα γενικά λύκεια. Ακολούθως παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία του νέου συστήματος εισαγωγής:

Θέματα

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από

την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Ενέργειες μαθητών

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα

Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Συντελεστές βαρύτητας

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το ύψος του συντελεστή βαρύτητας καθώς και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά σχολή ή τμήμα. Όπως αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για το μάθημα αυξημένης βαρύτητας θα έχουν πλέον λόγο και τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Παρατίθεται το σχετικό χωρίο:
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α΄ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

III. Ιστορία και

IV. Λατινικά.

β) Ε.Π.Ε. − Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

II. Μαθηματικά.

III. Φυσική και

IV. Χημεία.

γ) Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Υγείας:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

II. Φυσική.

III. Χημεία και

IV. Βιολογία.

δ) Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και 

Πολιτικές Επιστήμες:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και

IV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Επιστημών:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

III. Ιστορία και

IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

Υπολογισμός βαθμού εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Εκτός από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο μαθητής στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα μετρά και ένας 5ος βαθμός που φέρει την ονομασία Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ). Ο βαθμός αυτός εξάγεται από τις επιδόσεις του μαθητή στις τρείς τάξεις του λυκείου. Ο βαθμός προαγωγής των δυο πρώτων τάξεων καθώς και ο βαθμός απόλυσης πολλαπλασιάζονται με συντελεστή που είναι 0,4 για την Α τάξη, 0.7 για τη Β και 0.9 για τη Γ. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το δυο και εξάγεται ο ΒΠΑ.

Αναπροσαρμογή ΒΠΑ

Ο Βαθμός προαγωγής και απόλυσης αναπροσαρμόζεται αν είναι μεγαλύτερος ή της μίας μονάδας από το Μ.Ο των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ή αν είναι μικρότερος. Αν είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από το Μ.Ο των 4 μαθημάτων (πχ αν μέσος όρος 4 μαθημάτων είναι 15 και ο ΒΠΑ είναι 17 θα διαμορφωθεί στο 16). Αν αντιθέτως είναι μεγαλύτερος μέχρι 1 μονάδα δεν αναπροσαρμόζεται. Σε περίπτωση που ο ΒΠΑ είναι μικρότερος αναπροσαρμόζεται προς τα επάνω μέχρι 1 μονάδα και όχι περισσότερο από το Μ.Ο των 4 μαθημάτων. Δηλαδή αν ο Μ.Ο των 4 μαθημάτων είναι 15 και ο ΒΠΑ είναι 13 αναπροσαρμόζεται κατά μια μονάδα και το 13 γίνεται 14. Αν ο ΒΠΑ είναι 14.5 και ο Μ.Ο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι 15 τότε το 14.5 αναπροσαρμόζεται και γίνεται 15 όσο και ο Μ.Ο των πανελλαδικών μαθημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα