Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Χάθηκαν 35.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο

anergia1Μεί­ω­ση της α­πα­σχό­λη­σης στον ι­δι­ω­τι­κό το­μέ­α, κα­τά το μή­να Ο­κτώ­βριο κα­τέ­γρα­ψε το σύ­στη­μα ΕΡΓΑΝΗ. Έ­τσι, με­τά τους πα­νη­γυ­ρι­σμούς των προ­η­γού­με­νων μη­νών και ι­δί­ως του Σε­πτεμ­βρί­ου, ε­πα­νήλ­θα­με σε αρ­νη­τι­κό ι­σο­ζύ­γιο προσ­λή­ψε­ων – α­πο­χω­ρή­σε­ων κα­τά 34.999 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας. Γε­γο­νός που κα­τά κύ­ριο λό­γο ο­φεί­λε­τε στην λή­ξη της ε­πο­χι­κής – κα­λο­και­ρι­νής α­πα­σχό­λη­σης.
Συγ­κε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τις ρο­ές μι­σθω­τής α­πα­σχό­λη­σης, οι α­ναγ­γε­λί­ες πρόσ­λη­ψης α­νήλ­θαν σε 138.408 (η υ­ψη­λό­τε­ρη δι­α­χρο­νι­κά ε­πί­ση­μα κα­τα­γε­γραμ­μέ­νη ε­πί­δο­ση για μή­να Ο­κτώ­βριο α­πό το 2001), ε­νώ οι α­πο­χω­ρή­σεις σε 173.407 Α­πό τις 173.407 συ­νο­λι­κά α­πο­χω­ρή­σεις, οι 41.208 προ­ήλ­θαν α­πό οι­κει­ο­θε­λείς α­πο­χω­ρή­σεις και οι 132.199 α­πό κα­ταγ­γε­λί­ες συμ­βά­σε­ων α­ο­ρί­στου χρό­νου ή λή­ξεις συμ­βά­σε­ων ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου.
Σύμ­φω­να με το υ­πουρ­γεί­ο Ερ­γα­σί­ας, το ε­πί­πε­δο του αρ­νη­τι­κού ι­σο­ζυ­γί­ου του Ο­κτω­βρί­ου 2013 εί­ναι μι­κρό­τε­ρο κα­τά πε­ρί­που 30% σε σχέ­ση με το αν­τί­στοι­χο αρ­νη­τι­κό του Ο­κτω­βρί­ου 2012 (αρ­νη­τι­κό ι­σο­ζύ­γιο 50.473 θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας).
Συγ­κε­κρι­μέ­να και σε α­πό­λυ­τα με­γέ­θη, α­πό τη σύγ­κρι­ση των ε­πι­πέ­δων των δύ­ο μη­νών προ­κύ­πτουν 15.474 λι­γό­τε­ρες α­πώ­λει­ες θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, ως α­πο­τέ­λε­σμα, κυ­ρί­ως, των νέ­ων α­ναγ­γε­λι­ών πρόσ­λη­ψης που τον Ο­κτώ­βριο 2013 εί­ναι υ­ψη­λό­τε­ρες κα­τά 46.401 προσ­λή­ψεις σε σχέ­ση με τον περ­σι­νό Ο­κτώ­βριο. Το υ­πουρ­γεί­ο ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι η ε­πί­δο­ση του ι­σο­ζυ­γί­ου ρο­ών του μη­νός Ο­κτω­βρί­ου 2013 εί­ναι η μι­κρό­τε­ρη αρ­νη­τι­κή ε­πί­δο­ση αν­τί­στοι­χου κα­τα­γε­γραμ­μέ­νου μη­νός Ο­κτω­βρί­ου α­πό το 2008 μέ­χρι σή­με­ρα, ε­νώ ό­πως προ­κύ­πτει και α­πό τα ε­πί­ση­μα κα­τα­γε­γραμ­μέ­να στοι­χεί­α α­πό το 2001 μέ­χρι και σή­με­ρα ο μή­νας Ο­κτώ­βριος πα­ρου­σιά­ζει πάν­τα αρ­νη­τι­κό ι­σο­ζύ­γιο.
Ο μή­νας Ο­κτώ­βριος 2013 εί­ναι ο πρώ­τος μή­νας με αρ­νη­τι­κό ι­σο­ζύ­γιο, με­τά α­πό ε­φτά συ­νε­χό­με­νους μή­νες με θε­τι­κό ι­σο­ζύ­γιο στις ρο­ές μι­σθω­τής α­πα­σχό­λη­σης στον ι­δι­ω­τι­κό το­μέ­α, ό­πως πα­ρου­σι­ά­ζον­ται στην ΕΡΓΑΝΗ. Α­θροι­στι­κά για την πε­ρί­ο­δο Ι­α­νουά­ριος – Ο­κτώ­βριος 2013, οι α­ναγ­γε­λί­ες προσ­λή­ψε­ων α­νήλ­θαν στις 941.289 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, πα­ρου­σι­ά­ζον­τας σε ε­τή­σια βά­ση αύ­ξη­ση κα­τά 28,6%, και οι α­πο­χω­ρή­σεις έ­φτα­σαν τις 810.586, εκ των ο­ποί­ων οι 546.131 ή­ταν α­πο­τέ­λε­σμα κα­ταγ­γε­λι­ών συμ­βά­σε­ων α­ο­ρί­στου χρό­νου ή λή­ξε­ων συμ­βά­σε­ων ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου και οι 264.455 οι­κει­ο­θε­λείς α­πο­χω­ρή­σεις. Έ­τσι, το ι­σο­ζύ­γιο των ρο­ών μι­σθω­τής α­πα­σχό­λη­σης του πρώ­του δε­κά­μη­νου του 2013 εί­ναι θε­τι­κό και δι­α­μορ­φώ­νε­ται στις 130.703 νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, συ­νι­στών­τας, ό­πως και τους τε­λευ­ταί­ους μή­νες, μια εν­θαρ­ρυν­τι­κή ε­πί­δο­ση, κα­θώς το εν λό­γω ε­πί­πε­δο εί­ναι ση­μαν­τι­κά υ­ψη­λό­τε­ρο του αν­τί­στοι­χου ι­σο­ζυ­γί­ου του πρώ­του δε­κά­μη­νου του 2012, που ή­ταν αρ­νη­τι­κό κα­τά 16.827 λι­γό­τε­ρες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, αλ­λά α­πο­τε­λεί και την υ­ψη­λό­τε­ρη ε­πί­δο­ση πρώ­του δε­κά­μη­νου έ­τους α­πό ο­ποι­ο­δή­πο­τε αν­τί­στοι­χο κα­τα­γε­γραμ­μέ­νο δε­κά­μη­νο μέ­χρι σή­με­ρα.
Με α­φορ­μή την α­να­κοί­νω­ση α­πό τις αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες, ο υ­πουρ­γός Ερ­γα­σί­ας Γιά­ννης Βρού­τσης δή­λω­σε ό­τι ό­πως συμ­βαί­νει κά­θε χρό­νο, ο Ο­κτώ­βριος λό­γω της λή­ξης της θε­ρι­νής του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου πα­ρου­σιά­ζει αρ­νη­τι­κό πρό­ση­μο ως προς το ι­σο­ζύ­γιο προσ­λή­ψε­ων – α­πο­λύ­σε­ων.
«Ω­στό­σο, το αρ­νη­τι­κό αυ­τό α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν μι­κρό­τε­ρο των προ­η­γού­με­νων πρό­σφα­των ε­τών, συμ­βάλ­λον­τας στη δι­α­τή­ρη­ση του θε­τι­κού ι­σο­ζυ­γί­ου για το δε­κά­μη­νο Ι­α­νουά­ριος – Ο­κτώ­βριος του 2013 στις 130.703 νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας.
Πρό­κει­ται για μια ε­ξέ­λι­ξη που ο­φεί­λε­ται στη ση­μαν­τι­κή αύ­ξη­ση των προσ­λή­ψε­ων κα­τά το συγ­κε­κρι­μέ­νο μή­να σε σχέ­ση με τον αν­τί­στοι­χο μή­να του 2012, συ­νι­στών­τας, με­τα­ξύ άλ­λων, α­πτό και με­τρή­σι­μο α­πο­τέ­λε­σμα της συγ­κρο­τη­μέ­νης προ­σπά­θειας που κα­τα­βάλ­λε­ται το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Ερ­γα­σί­ας για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της α­δή­λω­της ερ­γα­σί­ας και της ει­σφο­ρο­δι­α­φυ­γής».
capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα