Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Νέα τεχνική προβλέπει τα εμφράγματα

442
Μί­α νέ­α τε­χνι­κή το­μο­γρα­φί­ας της καρ­διάς μπο­ρεί να εν­το­πί­σει τους αν­θρώ­πους ε­κεί­νους που δι­α­τρέ­χουν με­γα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο εμ­φράγ­μα­τος, κα­θώς μπο­ρεί να δει ποι­ες πλά­κες που σχη­μα­τί­ζον­ται α­πό τη συσ­σώ­ρευ­ση λι­πι­δί­ων στις αρ­τη­ρί­ες εν­δέ­χε­ται να α­πο­κολ­λη­θούν, σχη­μα­τί­ζον­τας θρόμ­βο και φρά­ζον­τας την ρο­ή του αί­μα­τος προς την καρ­διά.
Η νέ­α μέ­θο­δος (το­μο­γρα­φί­α εκ­πομ­πής πο­ζι­τρο­νί­ων ή ΡΕΤ-CT) α­πο­τε­λεί την πρώ­τη μη ε­πεμ­βα­τι­κή τε­χνι­κή που εν­το­πί­ζει με τό­ση α­κρί­βεια τις «ζώ­νες κιν­δύ­νου» του καρ­δι­αγ­γεια­κού συ­στή­μα­τος.
Οι ε­ρευ­νη­τές, με ε­πι­κε­φα­λής τον καρ­δι­ο­λό­γο δρ. Marc Dweck του πα­νε­πι­στη­μί­ου του Ε­διμ­βούρ­γου, που έ­κα­ναν τη σχε­τι­κή δη­μο­σί­ευ­ση στο ι­α­τρι­κό πε­ρι­ο­δι­κό “Lancet”, χρη­σι­μο­ποί­η­σαν μια ρα­δι­ε­νερ­γή ου­σί­α, η ο­ποί­α «φω­τί­ζει» τις τυ­χόν ε­πι­κίν­δυ­νες πλά­κες που φρά­ζουν τη ρο­ή του αί­μα­τος προς την καρ­διά, και τη συν­δύ­α­σαν με πο­λύ υ­ψη­λής α­νά­λυ­σης ει­κό­νες που α­πει­κο­νί­ζουν την καρ­διά και τα αγ­γεί­α. Το α­πο­τέ­λε­σμα εί­ναι μια λε­πτο­με­ρή ει­κό­να των ε­πι­κίν­δυ­νων ζω­νών της καρ­διάς.
Η μέ­θο­δος έ­ως τώ­ρα χρη­σι­μο­ποι­εί­το για την α­νί­χνευ­ση όγ­κων σε καρ­κι­νο­πα­θείς.
Οι πρώ­τες δο­κι­μές έ­γι­ναν σε 40 α­σθε­νείς που πρό­σφα­τα εί­χαν πά­θει έμ­φραγ­μα. Η νέ­α τε­χνι­κή ε­πέ­τρε­ψε τον εν­το­πι­σμό της πλά­κας που εί­χε προ­κα­λέ­σει τη θρόμ­βω­ση και το ι­σχαι­μι­κό ε­πει­σό­διο στους 37 α­πό αυ­τούς.
Ό­πως υ­πο­στη­ρί­ζουν οι ε­πι­στή­μο­νες, η πε­ραι­τέ­ρω έ­ρευ­να θα δεί­ξει αν η έγ­και­ρη α­νί­χνευ­ση των πλα­κών που μπο­ρεί να ο­δη­γή­σουν σε θρόμ­βω­ση, στην πρά­ξη μπο­ρεί όν­τως να σώ­σει τη ζω­ή πολ­λών αν­θρώ­πων, που α­πο­τε­λούν μια «ω­ρο­λο­για­κή βόμ­βα», χω­ρίς καν να το ξέ­ρουν και χρει­ά­ζον­ται ε­πι­θε­τι­κή θε­ρα­πεί­α.
Ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­νέ­φε­ρε ο Dweck, «τα εμ­φράγ­μα­τα εί­ναι ο υ­π’ α­ριθ­μόν έ­να δο­λο­φό­νος στο Δυ­τι­κό κό­σμο. Δεν δί­νουν κα­μί­α προ­ει­δο­ποί­η­ση και η πρώ­τη φο­ρά που οι άν­θρω­ποι μα­θαί­νουν για την καρ­δι­ο­πά­θειά τους, εί­ναι ό­ταν πα­θαί­νουν το έμ­φραγ­μα. Αν μπο­ρέ­σου­με να θε­ρα­πεύ­σου­με και να στα­θε­ρο­ποι­ή­σου­με τις πλά­κες, τό­τε ί­σως κα­τα­φέ­ρου­με να α­πο­τρέ­ψου­με τα εμ­φράγ­μα­τα και τους θα­νά­τους των αν­θρώ­πων».
Πη­γή: BBC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα