Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Τέλος στα γυρισμένα χιλιόμετρα - Έτσι θα τα ανιχνεύουν τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας

Τέλος στα «γυρισμένα» χιλιόμετρα βάζουν τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας καθώς θεσπίζεται «τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων», σύμφωνα με τον οποίο θα γίνονται οι μετρήσεις. Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε σχετική εγκύκλιο. Παρακάτω θα δείτε όλες τις αλλαγές.
Η απόφαση θα έχει ισχύ από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019. Διαβάστε όλες τις αλλαγές:
- Καταργείται η υπουργική απόφαση που αφορά στην προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου για τις ενάριθμες μοτοσικλέτες, κατά τη διαδικασία μεταβίβασή τους και έκδοση άδειας «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».
- Καταργείται η υπουργική απόφαση για την απαλλαγή από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους των οχημάτων που διενεργούσαν διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, λόγω του εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
- Καταργείται η υπουργική απόφαση καταβολής προσαυξημένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο καθόσον οι διατάξεις της περιελήφθησαν και εμπλουτίστηκαν στην εν θέματι υπουργική απόφαση.
- Καταργείται η υ.α. η οποία ρύθμιζε τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο.
- Καταργείται η απόφαση προσκόμισης ισχύοντος ΔΤΕ για τη μεταβίβαση ενάριθμων

επιβατηγών οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης.
- Καταργείται η πρόβλεψη της έκδοσης εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα για την ισοδυναμία των ελαστικών για μοτοσικλέτες που υπήρχε για τον τεχνικό τους έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Από την εφαρμογή της εν θέματι απόφασης στον έλεγχο θα ισχύει η χρήση των ελαστικών που είναι πιθανόν αναγραμμένα στην άδεια κυκλοφορίας ή ότι προβλέπει ο κατασκευαστής της μοτοσικλέτας.

4. Ενσωματώνονται στη συνημμένη υπουργική απόφαση πολλές ισχύουσες διατάξεις, απαντήσεις, ερμηνείες που είχαν με εγκυκλίους της Υπηρεσίας δοθεί σε συνέχεια ερωτημάτων πολιτών, Υπηρεσιών και φορέων ελέγχου. Έτσι το κείμενο γίνεται πιο πλήρες και μεταξύ άλλων :

5. Διευκρινίζεται ότι το ισχύον για κυκλοφορία του οχήματος Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) είναι αυτό που δεν έχει λήξει χρονικά η ισχύς του (συμπεριλαμβανομένου του 7-ημέρου μετά την καταληκτική ημερομηνία επόμενου ελέγχου) και δεν έχει ελλείψεις ή έχει μόνο δευτερεύουσες ελλείψεις. Επίσης επιτρέπεται η κυκλοφορία οχήματος για τριάντα (30) ημέρες όταν αυτό είναι εφοδιασμένο με ΔΤΕ στο οποίο έχουν σημειωθεί σοβαρές ελλείψεις.

Όσον αφορά στη μεταβίβαση οχημάτων :
α) Ορίζεται ότι στο ΔΤΕ που υποβάλλεται για την μεταβίβαση οχημάτων για κυκλοφορία (ενάριθμων ή ανάριθμων) δεν πρέπει να σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

Είναι δυνατή η μεταβίβαση επιβατηγών οχημάτων ή μοτοσικλετών αν υφίσταται ΔΤΕ με σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με την διαδικασία της θέσης τους σε ακινησία και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

6. Επαναδιατυπώνονται οι περιπτώσεις για την απαλλαγή καταβολής τέλους για εκπρόθεσμο έλεγχο λόγω ανωτέρας βίας. Συμπεριελήφθησαν μεταξύ άλλων και οι περιπτώσεις :
α) οχήματος που βρίσκεται στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα που όφειλε να διεξαχθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος,

β) θητείας στρατευμένου, για τον ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρονικό διάστημα που όφειλε να διεξαχθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος γ) που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι τρόφιμος σωφρονιστικού καταστήματος κατά το χρονικό διάστημα
που όφειλε να διεξαχθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

7. Σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/ΕΕ βάσει της οποίας υφίσταται υποβίβαση της έλλειψης σχετικά με θέματα του αριθμού πλαισίου και των πινακίδων κυκλοφορίας από επικίνδυνη σε σοβαρή, αλλάζει η διαδικασία αποκατάστασης της έλλειψης αυτής.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν θέματι υπουργικής απόφασης αλλάζει η διαδικασία αντιμετώπισης των σοβαρών ελλείψεων κατά τον εκούσιο έλεγχο.

9. Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου διενέργειας των περιοδικών ελέγχων των μοτοσικλετών, των ΕΔΧ και των αρθρωτών λεωφορείων. Αντιθέτως αυξάνεται κατά 5 min ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου για οχήματα που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο LPG, CNG ή είναι διπλού καυσίμου (DUAL FUEL). Επίσης ρυθμίζεται και ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου για τα υπέρβαρα και υπερδιάστατα οχήματα.

10. Ρυθμίζεται το θέμα της παραποίησης της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την προσθήκη τεκμαρτού αριθμού χιλιομέτρων ανά κατηγορία οχήματος και κατάταξης της έλλειψης ως σοβαρής.

α) Η παραποίηση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ορίζεται στο σημείο 7.11.a και 4405.1: "Μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων: Εμφανής παραποίηση (απάτη) για τη μείωση ή την ψευδή καταγραφή της απόστασης που έχει διανύσει το όχημα" των Πινάκων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης, ως σοβαρή έλλειψη (ΣΕ).

β) Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Όταν ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από αριθμό που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον προαναφερόμενο κωδικό. Ενημερώνεται ο κάτοχος ή ο προσκομίζων το όχημα για την έλλειψη αυτή και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάστασή της.

γ) Για την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης χορηγείται από το ΚΤΕΟ που πραγματοποιεί τον έλεγχο, η βεβαίωση του Παραρτήματος VII της προαναφερόμενης απόφασης δεόντως συμπληρωμένη (όχι χειρόγραφα), η οποία υπογράφεται από τον ελεγκτή και από τον Τεχνικό Διευθυντή του ΚΤΕΟ, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού των τεχνικών ελέγχων του οχήματος από το οποίο προκύπτει η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε έλεγχο. Η βεβαίωση αυτή επιδίδεται στον κάτοχο ή προσκομίζοντα το όχημα ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων για την διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

δ) Στην προαναφερόμενη βεβαίωση καταγράφεται η αλληλουχία των τεχνικών ελέγχων και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε τεχνικό έλεγχο. Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτού αριθμού χιλιομέτρων, που υπολογίζονται ανά μήνα σε: •πεντακόσια (500) χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες •χίλια (1 000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα, •τρείς χιλιάδες (3 000) χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα, •πέντε χιλιάδες (5 000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα

(Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τα οχήματα που ο μετρητής τους αναφέρεται σε μίλια) Ο αριθμός τεκμαρτών χιλιομέτρων καλύπτει όλο το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται ο τεχνικός έλεγχος. Για παράδειγμα αν ο έλεγχος επιβατηγού Ι.Χ. οχήματος πραγματοποιείται τον μήνα Μάρτιο θα υπολογιστούν τεκμαρτά (1.000) χίλια χιλιόμετρα για όλο τον Μάρτιο ανεξαρτήτως αν ο έλεγχος πραγματοποιείται την 1 η Μαρτίου ή την 31 η Μαρτίου. ε) Η διόρθωση της ένδειξης στο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει ως εξής: Στην ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφεται στο ΔΤΕ που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο έλεγχο πριν τον έλεγχο στον οποίο διαπιστώθηκε η παραποίησή της, προστίθενται τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο προαναφερθέντων ελέγχων και το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος μετά την παραποίηση.

στ) Η βεβαίωση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων που πραγματοποίησε τη διόρθωση και επιστρέφεται στον κάτοχο ή τον προσκομίζοντα το όχημα προκειμένου να επιδειχθεί στο ΚΤΕΟ κατά τον επανέλεγχο.

ζ) Μετά την ανωτέρω διόρθωση το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης που αφορά στην παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Αν δεν επιδειχθεί η ανωτέρω βεβαίωση, δεν διενεργείται ο επανέλεγχος του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

Εφόσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: "Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. η) Στα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης βεβαίωσης:

1ο παράδειγμα (μία παραποίηση για επιβατηγό Ι.Χ. όχημα):

1 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2013 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 100.000
2 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2015 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 65.000
3 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ Σεπτέμβριος 2017 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 80.000
4 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2019 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 90.000

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης κατά την έκδοση του 4ου ΔΤΕ οι ενέργειες που γίνονται είναι οι εξής:
1. Η πρώτη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 2ου ΔΤΕ.
2. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2013 έως και Σεπτέμβριο 2015, 24 μήνες x 1.000 km/μήνα = 24.000 km
3. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα ,δηλ. Σεπτέμβριο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2017, 80.000 - 65.000 = 15.000 km
4. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. Σεπτέμβριο 2017 έως και Σεπτέμβριο 2019, 90.000 - 80.000 = 10.000 km
5. ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτών και διανυθέντων που πρέπει να προστεθούν στα 100.000 km)
24.000 + 15.000 + 10.000 = 49.000 km

Άρα μετά την διόρθωση η ένδειξη στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα είναι 149.000 km
(100.000 + 49.000)

2ο παράδειγμα (δύο παραποιήσεις για επιβατηγό Δ.Χ. όχημα)

1 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2015 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 550.000
2 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2016 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 420.000
3 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ Σεπτέμβριος 2017 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 490.000
4 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ Σεπτέμβριος 2018 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 360.000
5 Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2019 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 415.000

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης κατά την έκδοση του 5ου ΔΤΕ οι ενέργειες που γίνονται είναι οι εξής:
1. Η πρώτη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 2ου ΔΤΕ.
2. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2016, 12 μήνες x 5.000 km/μήνα = 60.000 km
3. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα ,δηλ. Σεπτέμβριο 2016 έως και Σεπτέμβριο 2017, 490.000 - 420.000 = 70.000 km
4. Η δεύτερη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 4ου ΔΤΕ.
5. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2017 έως και Σεπτέμβριο 2018, 12 μήνες x 5.000 km/μήνα = 60.000 km
6. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. Σεπτέμβριο 2018 έως και Σεπτέμβριο 2019, 415.000 - 360.000 = 55.000 km
7. ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτών και διανυθέντων που πρέπει να προστεθούν στα 550.000 km)
60.000 + 70.000 + 60.000 + 55.000 = 245.000 km

Άρα μετά την διόρθωση η ένδειξη στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα είναι 795.000 km
(550.000 + 245.000)

12. Ρυθμίζεται το θέμα της αντικατάστασης του μετρητή χιλιομέτρων με άλλον (καινούριο ή μεταχειρισμένο). Επίσης στο ίδιο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των μετρητών χιλιομέτρων στους οποίους έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της αρίθμησης.

13. Στο άρθρο 10 της εν θέματι υ.α. ρυθμίζεται το θέμα του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που ενώ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά και εξαιρούνται από τον τεχνικό έλεγχο, κυκλοφορούν εκτός των νησιών αυτών σε περιοχές όπου υφίσταται ο τεχνικός έλεγχος.
14. Οι προδιαγραφές των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) περιγράφονται στα παραρτήματα III και IV της εν θέματι απόφασης αντίστοιχα για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο στην οπίσθια όψη του πρωτοτύπου φύλλου του ΔΤΕ έχει ως εξής:

«ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ελλείψεις που τυχόν διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο διαβαθμίζονται σε δευτερεύουσες (ΔΕ), σοβαρές (ΣΕ) ή επικίνδυνες (ΕΕ) και καταγράφονται σε κάθε περίπτωση στο Δελτίο Τεχνικού Δελτίου (ΔΤΕ) που χορηγείται μετά το πέρας του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώσει γι' αυτές τον προσκομίζοντα το όχημα, ο οποίος υπογράφει στο ΔΤΕ ότι ενημερώθηκε. Υπάρχει
υποχρέωση να επισκευαστούν όλες οι ελλείψεις, ακόμη και τις πιο ασήμαντες.

- Στην περίπτωση διαπίστωσης δευτερευουσών ελλείψεων (ΔΕ) χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα και επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) με τον μήνα και το έτος επόμενου ελέγχου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση στο ΚΤΕΟ για επανέλεγχο. Συνιστάται όμως η υπο χρέωση επισκευής αυτών των ελλείψεων.

- Στην περίπτωση των σοβαρών ελλείψεων (ΣΕ) δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος το ΕΣΤΕ και απαιτείται η προσκόμιση για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο ΔΤΕ, αφού επιδιορθωθούν όλες τις ελλείψεις.
- Στην περίπτωση των επικίνδυνων ελλείψεων (ΕΕ) το όχημα κρίνεται επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του [άδεια και πινακίδα(-ες) κυκλοφορίας], προσκομίζεται δε για επανέλεγχο μετά την επισκευή του. Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του, μπορεί δε να μετακινηθεί μόνο μέχρι το
συνεργείο επισκευής ή το ΚΤΕΟ, με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία.

Μερικά βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητο να γνωρίζετε :
1. Το ΕΣΤΕ είναι ένδειξη για έναν πρώτο μακροσκοπικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Πιστοποιητικό καταλληλότητας είναι το ΔΤΕ σε συνδυασμό με την άδεια κυκλοφορίας.

2. Το όχημα που προσκομίζεται για έλεγχο πρέπει να είναι καθαρό ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος όλων των εξαρτημάτων, που γίνεται χωρίς την αποσυναρμολόγησή τους.

3. Ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα πρέπει να συμφωνούν με αυτούς της άδειας κυκλοφορίας.

4. Ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ πραγματοποιείται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ισχύς του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) :
ΔΤΕ που χορηγείται χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις ισχύει :
- Για ένα (1) έτος για τα ΕΔΧ (ταξί), ασθενοφόρα, λεωφορεία και φορτηγά, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (το παλαιότερα ονομαζόμενο μέγιστο μικτό βάρος) άνω των 3,5 τόνων,
- Για δύο (2) έτη για τα ΕΙΧ και τα φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (το παλαιότερα ονομαζόμενο
μέγιστο μικτό βάρος) έως 3,5 τόνους,
συν μία (1) εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία ισχύος που αναφέρεται στην εμπρόσθια σελίδα του . Ο επόμενος έλεγχος λαμβάνει χώρα τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αν παρέλθει η εβδομάδα αυτή τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και επέρχονται όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις ισχύει για
κυκλοφορία μόνο για τριάντα (30) ημέρες.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟ ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) 2016/679 Ε.Κ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ dikaiologitika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα