Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ενέργεια και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η REVOIL Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο του θεσμού των ετήσιων υποτροφιών που προσφέρει σε πτυχιούχους Ελληνικών ΑΕΙ, για τη μεταπτυχιακή τους εργασία προκηρύσσει 2 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Α) Σε 1 μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια που η μεταπτυχιακή του/ης εργασία θα είναι σχετική με την Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
και
Β) Σε 1 μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια που η μεταπτυχιακή του/ης εργασία θα είναι σχετική με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Αιτήσεις για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να είναι Πτυχιούχοι Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
2. Να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον εξίμισι (6,50).
3. Να μην λαμβάνουν χορηγία για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλη πηγή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έως και τις 15 Μαΐου 2010, στη γραμματεία της Εταιρείας (Καποδιστρίου 5, 166 72 Βάρη) τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση υποψηφιότητας, με αναφορά στον τομέα σπουδών (συντάσσεται από τον/η υποψήφιο/α). Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην αίτησή τους το θέμα της προκήρυξης για το οποίο κάνουν αίτηση, κατηγορία Α ή κατηγορία Β.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Βεβαίωση του Υπεύθυνου Καθηγητή στον οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί/ες για μεταπτυχιακή εργασία καθώς και το θέμα αυτής.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων και τυχόν άλλων Τίτλων Σπουδών τους με βαθμό και έτος κτήσης του τίτλου.
5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα όλων των ετών.
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές, υποχρεωτικά και του τελευταίου έτους, τις οποίες ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να εσωκλείει στο φάκελό του/ης σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στην πίσω όψη.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη χορηγία για μεταπτυχιακές σπουδές.
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει του έτους κτήσης, του τίτλου σπουδών, του βαθμού αποφοίτησης και της σχετικότητας της εργασίας με το Θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στα τηλέφωνα: 210-8976000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα