Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Καθαρίστριες σχολείων: Εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά (εγκύκλιος)

Με την από 25/6/2020 εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει ότι οι καθαρίστριες των σχολείων έχουν ενταχθεί από 1/7/2019 στα βαρέα και ανθυγιεινά. Υπενθυμίζεται ότι σχετικός νόμος είχε ψηφισθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ στις 11/6/2019.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των
απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης. »
ΣΧΕΤ. : α) Το άρθρο 27 του ν. 4618/2019 (ΦΕΚ. 89/10-6-2019 τ. Α΄)
β) Η με αριθμ. 27/2012 εγκύκλιος του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
γ) Το με αριθμ. Α32/1150/6/14-1-2013 Γενικό Έγγραφο του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Με τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ειδικότερα με την 23η περίπτωση του Β’ Εδαφίου, υπάγονται σε αυτόν οι

καθαριστές-καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση.
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:
Ειδικότερα για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, η εν λόγω σύμβαση καθοριζόταν από τον αριθμό των αντίστοιχων αιθουσών διδασκαλίας, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά ως προς το χρόνο απασχόλησης.
Για την ένταξη των εν λόγω προσώπων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα συσχετιζόταν η ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή τους με το ποσό το οποίο δικαιούνταν να λάβει μηνιαίως καθαριστής/στρια για εβδομαδιαία απασχόληση τριάντα (30) ωρών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.)(γ’ σχετ. έγγραφο).
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ 1/7/2019
Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89/10-6-2019) ορίζεται ότι «τα
απασχολούμενα με την καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης πρόσωπα οποιασδήποτε βαθμίδας, που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης. Η εν λόγω υπαγωγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του νόμου και κατισχύει των προηγούμενων διατάξεων».
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι καθαριστές και καθαρίστριες των χώρων της δημόσιας
εκπαίδευσης, οποιασδήποτε βαθμίδας, από 1/7/2019 υπάγονται στις διατάξεις του εν ισχύ Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης τους.
Οι ημέρες ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων για την συγκεκριμένη απασχόληση υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Για την απεικόνιση της ασφάλισης μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης έχει δημιουργηθεί νέος Κωδικός Ειδικότητας με λεκτική περιγραφή « ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» με κωδικό 000141 και με ισχύ από 1/7/2019.
Ο εν λόγω Κωδικός Ειδικότητας έχει συνδεθεί με τους ΚΑΔ 8011, 8012, 8013, 8014, 8021,8022, 8023, 8024, 8033, 8034 Και τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 105 με ισχύ από 1-7-2019. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα