Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Εφορία: Αποφυγή ελέγχου από ΑΑΔΕ με τροποποιητική δήλωση


Ακόμη και μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γλιτώσουν τον έλεγχο της εφορίας, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή. 
Συγκεκριμένα, με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης αρχικής ή τροποποιητικής μπορούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις κρατώντας με τον τρόπο αυτό μακριά την εφορία. Μάλιστα, ο επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης δίνει εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες να παραλαμβάνουν τις φορολογικές δηλώσεις, ωστόσο θα πρέπει κατά περίπτωση οι υπόχρεοι να έχουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που προκύπτει πρόσθετος φόρος, αυτός μπορεί να αποπληρωθεί είτε εφάπαξ είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών σε 24-48 δόσεις. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της ορθότητας και της επάρκειας των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, καθώς και η διαπίστωση τυχόν ανακρίβειας της δήλωσης, εναπόκειται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο καθώς, σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και συνεκτιμώνται όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις που αφορούν τις ελεγχόμενες περιόδους, χρήσεις ή υποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που ζητάει η εφορία είναι:
1. Κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν την προσαύξηση εισοδήματος από άγνωστη πηγή για χρήσεις προγενέστερες του φορολογικού έτους 2014.
2. Για λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων, που οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, πρέπει να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, όπως προβλέπονται στις οικείες αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων κάθε φορολογικού έτους, εκτός εάν η φορολογική διοίκηση διαθέτει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
3. Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών) δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ή σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ).
4. Για την υποβολή δηλώσεων λοιπών έμμεσων φόρων (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών), δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, με εξαίρεση:
Εάν προκύπτει πρόσθετος φόρος, μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή μέσω της πάγιας ρύθμισης 24-48 δόσεων.
– Του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και του τέλους χαρτοσήμου, όπου απαιτείται η συνυποβολή του σχετικού, κατά νόμο, εγγράφου βάσει του οποίου οφείλεται φόρος, καθώς και
– Της δήλωσης απόδοσης των ποσών συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου, η οποία συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων.
5. Κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών στην περίπτωση δήλωσης νέου ή μεταβολής δηλωθέντος ακινήτου, με εξαίρεση την προσκόμιση δικαιολογητικών που επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση όπου από την εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων ευρώ και η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρμόδια δημόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της μεταβολής.
6. Κατά την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
7. Κατά την υποβολή δηλώσεων στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, είτε αυτές είναι αρχικές είτε τροποποιητικές, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, πλην αυτών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα