Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

ΕΟΠΥΥ: Τέλος στις συμβάσεις για 18 μήνες στους παρόχους που δεν εκτελούν παραπεμπτικά - Ποια είδη αφορά


Με βαριές καμπάνες απειλούνται οι ιδιώτες πάροχοι του ΕΟΠΥΥ που δεν εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και δεν εκτελούν τα παραπεμπτικά τους.
Η προειδοποίηση του ΕΟΠΥΥ αφορά στους συμβεβλημένους παρόχους που δεν εκτελούν παραπεμπτικά ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για ακουστικά βαρηκοΐας, ορθοπεδικές και αναπνευστικές συσκευές, υγειονομικό υλικό, διαιτητικά τρόφιμα, οπτικά είδη και ορθωτικά μέσα.
Ειδικότερα με αυστηρές ποινές ακόμη και με διακοπή της σύμβασης για 18 μήνες, προειδοποιεί ο ΕΟΠΥΥ όσους συμβεβλημένους παρόχους δεν εκτελούν παραπεμπτικά ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Οργανισμός γνωστοποιεί πως δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζημίως τη σύμβαση, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση οποιουδήποτε όρου της. Προβλέπονται, επίσης, άλλες κυρώσεις, όπως ποινικές, πειθαρχικές και αστικές.
Τι αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καλεί τους παρόχους να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους των συμβάσεων και τη νομοθεσία, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο διακοπής των συμβάσεων για 18 μήνες από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του, οι κατηγορίες συμβάσεων για την παροχή «Ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών», «Υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων», «Διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», «Οπτικών ειδών» και Προθέσεων και Ορθωτικών μέσων», μεταξύ λοιπών αναφερομένων, ορίζουν τα κάτωθι:
'Αρθρο 2 - Υποχρεώσεις :«ο Β' συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να δέχεται τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο αναφερόμενο στις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δικαιούχων... εφόσον κληθεί από τον ΕΟΠΥΥ ο β' συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγράφως, εντός των καθοριζομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προθεσμιών, οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις έχουν σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δικαιούχων του ».
'Αρθρο 7.4 - Ποινικές Ρήτρες - Καταγγελία σύμβασης : «ϋ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα, εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης... v) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον Προμηθευτή, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. . vii) Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να κατακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στον Προμηθευτή. viii) Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και κατακυρώνονται μετά από τις προβλεπόμενες από το νόμο σχετικές διαδικασίες. ix) Η με οποιονδήποτε τρόπο διαπίστωση της μη συμμόρφωσης στους Όρους της Σύμβασης, αποτελεί ουσιώδη λόγο άμεσης και αζημίας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της Σύμβασης και αναζήτησης τυχόν αστικών και ποινικών ευθυνών».
Σύμφωνα δε, με το άρθρο 69 του ν.5102/2024 (Α'55) και λαμβάνοντας υπόψη την υπό στοιχεία ΓΠ 80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β'4898), οι Συμβάσεις των παρόχων, οι οποίοι αρνούνται την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά παράβαση των όρων των συναφθεισών συμβάσεων, λύονται αυτοδικαίως και αΖημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι πάροχοι αποκλείονται της δυνατότητας σύναψης νέας σύμβασης για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.
Η λύση της σύμβασης διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συμβάσεων.
«Καλούμε τους συμβεβλημένους παρόχους ΕΟΠΥΥ, να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και την κείμενη νομοθεσία, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις που γίνονται από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του» σημειώνει ο Οργανισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα