Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

140 διανομείς στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ..

140 διανομείς στα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων 140 διανομείς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το εποχικό προσωπικό θα απασχοληθεί για τέσσερις μήνες, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα κανονικών αδειών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Νομαρχιών Αθήνας και Πειραιά.

Οι τίτλοι σπουδών
Για τις θέσεις απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης) εκτός του μοτοποδηλάτου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι εάν οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα μπορούν να τις διεκδικήσουν υποψήφιοι που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
 ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και έχουν ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Πού πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις
Η ηλικία των ενδιαφερομένων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 65ο έτος. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρόσληψης πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Αττικής, Κουμουνδούρου 21, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ.

210-3353.859 και 210-3353.698. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο των αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www. asep.gr).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, τα βαθμολογούμενα κριτήρια καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 50/2010 που έχει αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΛΤΑ, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 Αθήνα. Επίσης, έχει αναρτηθεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «15-04-2010», στο οποίο περιλαμβάνονται επισημάνσεις για τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια.
πηγή:Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα