Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα

Λουκέτο σε 20 φορείς του Δημοσίου, συγχωνεύσεις σε άλλους 13
Μετατάξεις για το προσωπικό- απολύσεις για τις προεκλογικές προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ

Κατάργηση 16 δημόσιων οργανισμών, “λουκέτο” σε τέσσερις δημόσιες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις 13 φορέων προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε πριν από λίγο σε δημόσια διαβούλευση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.
Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι των δημόσιων φορέων που κλείνουν ή απορροφώνται, θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες ενώ θα απολυθούν 200 άτομα που είχαν προσληφθεί προεκλογικά στην εταιρεία "Αγρογή".

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου, καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου:

►1. Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο εξής θα λειτουργεί ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου

►2. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αττική το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το τακτικό προσωπικό του Ι.ΜΕ.ΠΟ., συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και εφόσον δεν υπάρχουν συνιστώμενες με την πράξη μεταφοράς, προσωποπαγείς, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, είτε της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής η οποία συνεστήθη με το π.δ.11/2010 (Α΄15). Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά οι υπάλληλοι του ΙΜΕΠΟ υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης ως αρμόδια για τα θέματα προσωπικού μονάδα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν την προτίμησή τους για την υπηρεσία μεταφοράς τους η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της πράξης μεταφοράς.

►3. Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

►4. Το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

►5. Η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

►6. Η Ιόνιος Ακαδημία, ν.π.ι.δ. με έδρα την Κέρκυρα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

►7. Η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ. με έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

►8. Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ. με έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)

►9.Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και

►10. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα του εν λόγω Κέντρου (Ε.Κ.Ε.Υ.)Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

►11.Το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

►12.Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

►13. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

►14. Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τακτικό προσωπικό μεταφέρεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ίδιο νομό ή σε όμορους νομούς. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς. Οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που είναι σε εξέλιξη για την πρόσληψη προσωπικού των καταργούμενων Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, ολοκληρώνονται κανονικά, και οι επιτυχόντες σε αυτές καθώς και οι προσλαμβανόμενοι με τις διατάξεις του ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α ΄), όπως ισχύει, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

►15. Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ).

►16. Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., με έδρα το νομό Αττικής, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Οι επιχειρήσεις που καταργούνται

Οι δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες μπαίνει λουκέτο, περιγράφονται στο 2ο άρθρο του νομοσχεδίου. Καταρχήν καταργείται η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιππος” Α.Ε., με έδρα τoν Δήμο Αγίας Παρασκευής. Επίσης, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση

►1.η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.)

►2.το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.)

►3.το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. Μετά τη λύση της εταιρείας κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας περιέρχεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

►4.Η «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) Για την ΑΓΡΟΓΗ θα γίνει καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1 Σεπτεμβρίου 2009. Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. περιέρχεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι συγχωνεύσεις

Οι δημόσιοι φορείς που συγχωνεύονται είναι οι εξής:

►1. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.), συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

►2.Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

►3.Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχωνεύεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το τακτικό προσωπικό του Μουσείου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Φεστιβάλ.

►4.Οι εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης, Α.Ε.» (ΕΛΚΕΑ ΑΕ.), «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στην «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.».

►5. Η «Εταιρεία Διανομής Αερίου» (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η ανώνυμη εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου» (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.
πηγή: Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα