Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

10 ανατροπές σε µισθούς και συµβάσεις

Τα SOS του νέου εργασιακού νόµου                                            ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης
Μειώσεις µισθών έως και 26% στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και µείωση, στο 50%, των αποζηµιώσεων έπειτα από απόλυση έρχονται µετά την ψήφιση του νόµου για τα Εργασιακά.
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήµερα τις δέκα σηµαντικότερες αλλαγές που έρχονται µε τον νέο νόµο, οι οποίες ανατρέπουν το εργασιακό τοπίο στον ιδιωτικό τοµέα.

Οι αλλαγές αυτές είναι οι εξής:

1 Καθιερώνονται οι ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις, που θαυπερισχύουν έναντι των κλαδικώνκαι των οµοιοεπαγγελµατικών. Οι επιχειρησιακές συµβάσεις µπορούν να αλλάξουν όλους τους όρους εργασίας και αµοιβής µε γνώµονα την ανάγκηπροσαρµογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Σε ό,τι αφορά τιςαποδοχές,θα έχουν ως «πάτωµα» τα ελάχιστα όρια µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σήµερα είναι 740 ευρώ). Στο παρά πέντε στη Βουλή, κατά την ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου, καταργήθηκεο γενικός χρονικός περιορισµόςισχύος των επιχειρησιακών συµβάσεων που είχεορισθεί σε έναν συν έναν χρόνο το πολύ. Πλέον θα ισχύουνγια όσο διάστηµα προβλέπει η ίδια η σύµβαση. Πάντως εφεξής ο ΟργανισµόςΜεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΜΕ∆) θα µπορεί να εκδίδει αποφάσεις (σε περίπτωση διαφωνίας σωµατείου και εργοδότη) µόνο για τους µισθούς. Ετσι, εφόσον οι διαπραγµατεύσεις για τους όρους εργασίας (ωράρια, παροχές, κανονισµούς εργασίας, βάρδιες κ.ά.) ναυαγήσουν, τον τελικό λόγο θαέχει ο εργοδότης και οι όροι θαεπιβάλλονται µονοµερώς σε ατοµικό επίπεδο.

2 Ο εργαζόµενος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί την εφαρµογή µιας ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης, εφόσον έχει υπογραφεί ανάµεσα στον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζοµένων. Αν,µάλιστα, απολυθεί όσο διαρκεί ηεπιχειρησιακή σύµβαση, ο εργοδότηςθα του καταβάλει την αποζηµίωση µε βάση τον νέο, µειωµένο µισθό. 3 Ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας µπορεί να υπογράψει κάθε εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους µε το επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει, µε το αντίστοιχο κλαδικό ή την αντίστοιχη Οµοσπονδία.

4 Η ειδική επιχειρησιακή σύµβαση θα κατατίθεται µαζί µε µια «αιτιολογική έκθεση» στο Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο απλώς θα γνωµοδοτεί για τη σκοπιµότητα.

5 Στις επιχειρήσεις κάτω των 20εργαζοµένων, όπου δεν µπορεί να συσταθεί σωµατείο, δεν θα υπογράφονται ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις. Οι όροι αµοιβής και εργασίας θα είναι υποχρεωτικά αυτοί που προβλέπουν η κλαδική ή η οµοιοεπαγγελµατική σύµβαση, αφού και µε το νέο καθεστώς ο εκάστοτε υπουργός διατηρεί το δικαίωµα να επεκτείνει και νακηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τουςεργαζοµένους του κλάδου ή ενόςεπαγγέλµατος µια συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία έχει υπογραφεί και δεσµεύει το 51% τωνεργαζοµένων του κλάδου ή τουεπαγγέλµατος. Αν δεν υπάρχει κλαδική σύµβαση, θα ισχύουν ατοµικές συµβάσεις µε τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

6 Αν δεν υπογραφείεπιχειρησιακή σύµβαση, θα ισχύει η κλαδική εφόσον τα συνδικάτα έχουν φροντίσει να την υπογράψουν και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις έχουν ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης να την κηρύξει ως γενικά υποχρεωτική και για τα µηµέλη τους (διατηρείται η επέκταση).

7 Σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, σε περίπτωση απόλυσης προβλέπεται η µη πληρωµή αποζηµίωσης στον νέο που θα απασχολείται «δοκιµαστικά» για έναν χρόνο σεµια επιχείρηση (η δοκιµαστική περίοδος από 2 έως 6 µήνες που ήταν, επεκτείνεται τώρα στον έναν χρόνο). Προβλέπει, ακόµη, την καταβολή ενός µισθού (αντί των 2) σε περίπτωση απόλυσης, µε προειδοποίηση, υπαλλήλου που εργάζεται από 1 έως 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη.

8 Σχετικά µε την προσαύξηση ωροµισθίου για τις υπερωρίες που θα κάνει ο µερικώς απασχολούµενος, µε απόφαση του εργοδότη καταργείται η προσαύξηση 10%του ωροµισθίου που είχε ψηφιστεί πριν από µερικούς µήνες. Ο µερικώς απασχολούµενος, εφόσον του ζητηθεί ναεργαστεί επιπλέον ώρες, θα αµείβεται όπως και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι.

9 Για τους ενοικιαζόµενους εργαζοµένους το νοµοσχέδιο επανακαθορίζει τη διάρκεια της απασχόλησης των εργαζοµένων σε έµµεσο εργοδότη (µε τυχόν παρατάσεις) στους 36 µήνες, από 18 που είναι σήµερα. Μετά την πάροδο των 36 µηνών ο εργαζόµενος θεωρείται ότι έχει σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη.

10 Αυξάνεται από τους 6 στους 9 µήνες το διάστηµα που µπορεί ο εργοδότης να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής εργασίας.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα και πήρε τον δρόµο για τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

ΟΑΕΕ: η ενίσχυση στους χαµηλοσυνταξιούχους

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Ιανουαρίου µαζί µε τη σύνταξη Ιανουαρίου θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση χαµηλοσυνταξιούχων.

Ενίσχυση 300 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι των οποίων το ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ και το οικογενειακό τα 12.000 ευρώ κατά το οικονοµικό έτος 2009 (χρήση 2008).

Ενίσχυση 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι των οποίων το ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα κυµαίνεται µεταξύ 7.000 και 8.500 ευρώ και το οικογενειακό µεταξύ 12.000 και 14.500 ευρώ.

Ενίσχυση 100 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι των οποίων το ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα κυµαίνεται µεταξύ 8.500 και 10.500 ευρώ και το οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 16.500 ευρώ.

Το επίδοµα δικαιούνται όσοι έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας έως 31/12/2010 (εκτός αναπηρίας - θανάτου) και δεν είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
Τι αλλάζει στις συντάξεις και στα όρια ηλικίας

Αυξήσεις των ορίων ηλικίας και των ετών ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση, µειώσεις στις υψηλές συντάξεις, δραστικός περιορισµός των συνταξιοδοτούµενων µε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, επανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων καθώς και µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις αλλά και στο εφάπαξ που αποδίδουν τα ελλειµµατικά Ταµεία, φέρνει ο δεύτερος γύρος των ανατροπών στο Ασφαλιστικό το 2011.

Οι επτά σηµαντικότερες αλλαγές από το νέο έτος είναι οι εξής:

1 ∆ροµολογείται η µείωση των επικουρικών συντάξεων στα ελλειµµατικά Ταµεία. Η δέσµευση πουέχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι στην τρόικα είναι να εκπονηθούν έως την άνοιξη αναλογιστικές µελέτες και να προσαρµοστούν οι επικουρικές συντάξεις στις οικονοµικές δυνατότητες των Ταµείων. Οι περικοπές των συντάξεωναυτών τοποθετούνται από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στο διάστηµα µετά το 2015 και έως το 2020. Οι αναπροσαρµογές αυτέςθα αρχίσουν σταδιακά από το 2015 και θα ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου, ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος κάθε Ταµείου. Στα Ταµεία που δεν αντιµετωπίζουν οικονοµικό πρόβληµα δεν θα υπάρξει αλλαγή στις παρεχόµενες συντάξεις. Εκτιµάται ότι «απειλούνται» εννέα σταδέκα επικουρικά ταµεία.

2 Τίθεται «υπό αναλογιστική» παρακολούθηση η βιωσιµότητα των Ταµείων κύριας ασφάλισης. Οσχεδιασµός είναι να ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές µελέτες στις αρχές του 2011 προκειµένου να απεικονιστεί η οικονοµική τους κατάσταση. Εφόσον η προβλεπόµενη αύξηση των δαπανών για συντάξεις υπερβεί τοόριο των 2,5 ποσοστιαίων µονάδωντου ΑΕΠ για την περίοδο 2009- 2060, ηκυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να αναθεωρήσει τις βασικές παραµέτρους τουσυνταξιοδοτικού συστήµατος.

3 Για τον θεσµό των βαρέων καιανθυγιεινών επαγγελµάτων η νέα λίστα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011, µε στόχο τη δραστική µείωση των δικαιούχων. Οπως προβλέπεται στο Μνηµόνιο, η νέα λίστα δεν πρέπει να καλύπτει άνω του 10% του εργατικού δυναµικού. Ως εκ τούτου, 250.000 εργαζόµενοι θα βρεθούν αντιµέτωποι µε ανατροπές τόσο σταµισθολογικά όσο και στα ασφαλιστικά δικαιώµατά τους.Συγκεκριµένα, σεόσα επαγγέλµατα εξαιρεθούναπό τη λίστα θα υπάρξουν οι εξής αλλαγές:

n Αύξηση των ορίωνηλικίας συνταξιοδότησης κατά µία πενταετία.

n Μείωση των αποδοχών από 50 έως και 200 ευρώ τον µήνα, από την περικοπή του σχετικού επιδόµατος. Σε δεύτερηφάση µείωση των συντάξεων µέχρι και 11%, ως αποτέλεσµα της περικοπής των µισθών.

Σηµειώνεταιότι οιανατροπέςστο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων θα αφορούν και τους νυν εργαζοµένους, µε εξαίρεση όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

4 Αυξάνονται από 1/1/2011 τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους και όσες δεν θεµελιώνουν έως το τέλοςτου 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωµα (όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα, συνταξιοδοτούνται όποτε το αποφασίσουν ακολουθώντας το όριο ηλικίας που ισχύει έως το 2010).

5 Καθιερώνεται νέο καθεστώς αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης (µε εξαγορά ή όχι) έως 4 ετών για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2011. Το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας (που κοστίζει ακριβά) µειώνεται από 1/1/2011 έως 31/12/2014 κατά 30%.

6 Αρχίζει η µείωσητων συντάξεων µε τον νέο τρόπο υπολογισµού (εφαρµογή της αναλογικής σύνταξης) για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν µετά την 1/1/2015. Το µέτρο που πλήττει κυρίως τους ασφαλισµένους σε ειδικά Ταµεία και στο πρώηνΤΕΒΕ θα φέρειµικρότερες µειώσεις ταπρώτα χρόνια εφαρµογής του αλλά πολύ µεγαλύτερες µειώσεις για όσους ασφαλιστούν πρώτη φορά από την 1/1/2011. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισµός της σύνταξης θα γίνεται µε συντελεστές αναπλήρωσης 0,80% για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης και έως 1,5% για 39 - 50 έτη ασφάλισης.

7 Βελτιώνεται ο τρόπος υπολογισµού των συντάξεων (νέοι συντελεστές) για όσουςέχουν διαδοχική ασφάλιση και υποβάλουν αίτησησυνταξιοδότησης απότην 1/1/2011. Οι νέοι συντελεστές θα δίνουν λίγο υψηλότερες συντάξεις και, πάντως, δεν εξαλείφουν την αδικία που υπάρχειγια τουςδιαδοχικά ασφαλισµένους (δικαιούνται χαµηλότερη κατά15% έως 25%σύνταξη σε σύγκριση µε τον ασφαλισµένο σε µόνο ένα Ταµείο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα