Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010

Οδηγός συντάξεων για επαγγελµατίες

Τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης

Αναλυτικές οδηγίες για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από 1/1/2011 των ασφαλισµένων πριν από το 1993 στον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελµατίες) δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Πρόκειται για τους ασφαλισµένους στα πρώην ΤΕΒΕ - ΤΑΕ (εµπόρων) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστών), οι οποίοι περιλαµβάνονται στον νέο ασφαλιστικό νόµο.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από 1/1/2011 έχουν ως εξής:

1 Τροποποιείται η διάταξη που προβλέπει συνταξιοδότηση µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης – και για το έτος 2011 ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος έως τη συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρµογή των παραπάνω παραµένει το 60ό έτος.

2 Κατά τη µεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος µε τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Εποµένως ο ασφαλισµένος συνταξιοδοτείται µε τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται κατά το έτος που συµπληρώνει την 35ετία.

3 Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή µικρότερο αυτού, που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1/1/2011 µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή µόνο στις γυναίκες ασφαλισµένες του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΣΑ – οι οποίες µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταµείου σε ηλικία 60 ετών µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.

Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
1 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης: Ασφαλισµένοι οι οποίοι έως 31/12/2010 έχουν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, δηλαδή και µετά την 1/1/2011 χωρίς τις αυξηµένες χρονικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον βέβαια συµπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον για τη συµπλήρωση της 35ετίας έως 31/12/2010 προσµετράται και χρόνος αναγνώρισης, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως 31/12/2013. Ο αναγνωριζόµενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

2 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας: ∆εν θίγονται οι ασφαλισµένοι οι οποίοι έως 31/12/2010 συµπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε.

Εποµένως, όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης από 1/1/2011 και µετά δεν θα µπορούν πλέον να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
αφορά τους ασφαλισµένους στα πρώην ΤΕΒΕ - ΤΑΕ (εµπόρων) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστών)

Πώς θα εξαγοράζονται τα πλασµατικά έτη

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η αναγνώριση, από 1/1/2011, ετών για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Εποµένως, για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατ’ έτος χρόνου ασφάλισης λαµβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600

ηµέρες εργασίας) και οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:

1 Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 2 Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών 3 Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες 4 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο έτη 5 Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή µέσης επαγγελµατικής σχολής µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος µε τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριµένη σχολή κατά την αποφοίτηση 6 Ο χρόνος ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου 7 Ο προβλεπόµενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας 8 Ο χρόνος απεργίας 9 Ο πλασµατικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών 10 Ο χρόνος µαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage), διάρκειας µέχρι ένα έτος 11 Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα µητρώα των πρώην Ταµείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρκειας µέχρι πέντε έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ορια στην αναγνώριση
Ο συνολικός αναγνωριζόµενος χρόνος δεν µπορεί να υπερβαίνει: n τα 4 έτη για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εντός του έτους 2011 n τα 5 έτη για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εντός του έτους 2012 n τα 6 έτη για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εντός του έτους 2013 n τα 7 έτη για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από το έτος 2014 και εφεξής.

Ως προς τους χρόνους που δύνανται να αναγνωρισθούν, τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης, τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση, όπου αυτό προβλέπεται, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα