Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

«ΟΚ» για συγχώνευση ΙΚΑ - ΕΣΥ

Νέο «Ταµείο» θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας χωρίς αναµονή

Το πράσινο φως για άµεσες συγχωνεύσεις νοσοκοµείων του ΕΣΥ, όπως είναι ο «Αγιος Σάββας», το Σισµανόγλειο και η «Αγία Ολγα», µε τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ δίνει σχέδιο νόµου του υπουργείου Υγείας, που θα κατατεθεί τις επόµενες ηµέρες στη Βουλή. Παράλληλα, ιδρύεται ένα νέο «Ταµείο» για όλους τους ασφαλισµένους, που θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας χωρίς αναµονή.
Το νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας προβλέπει ότι τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ εντάσσονται στο ΕΣΥ, λειτουργώντας ως παραρτήµατα. Ετσι για παράδειγµα το 1ο Νοσοκοµείο του ΙΚΑ θα ενταχθεί στο Σισµανόγλειο, το ογκολογικό του ΙΚΑ θα συλλειτουργεί µε τον «Αγιο Σάββα», ενώ στη Θεσσαλονίκη το 2ο νοσοκοµείο ΙΚΑ θα συγχωνευτεί µε τον Αγιο Παύλο. Στο πλαίσιο αυτό, οι µόνιµοι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των νοσοκοµείων του ΙΚΑ µεταφέρονται στο ΕΣΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, όπως και το απασχολούµενο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αντίστοιχα, στους γιατρούς και οδοντιάτρους µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου δίνεται η δυνατότητα ένταξής τους στο ΕΣΥ, αφού ωστόσο προηγηθεί αξιολόγηση των προσόντων τους.

Στο... µικροσκόπιο όµως µπαίνουν οι συµβάσεις µεγιατρούς και οδοντιάτρους, καθώς όπως αναφέρεται στο σχετικό σχέδιο νόµου, τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας θα πρέπει να προσδιορίσουν το πλαίσιο και τις ανάγκες του συστήµατος υγείας αλλά και τα κριτήρια πιθανής διατήρησης παρόµοιων συµβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, υπογραµµίζεται ότι οι συµβάσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µε γιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούµενους µε σχέση µίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, µε τα συναρµόδια υπουργεία να θέτουν ως «ηµεροµηνία λήξης» των ισχυουσών συµβάσεων το ένα έτος.

Το νοµοσχέδιο φέρει τη σφραγίδα των Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Κουτρουµάνη και έχει ως στόχο την επέκταση των υπηρεσιών του ΕΣΥ χωρίς νέες δαπάνες. Ετσι, απότην 1η Ιουνίου ιδρύεται οργανισµός οµπρέλα για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασφαλισµένους µε έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Η ετήσια επιχορήγηση του από τον κρατικό προϋπολογισµό θα φτάνει σε ποσοστό 1,2% του ΑΕΠ ενώ προβλέπεται και αύξηση της εισφοράς των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου από 2,55% σε 4% έως το 2013.

Στόχος είναι η αποσυµφόρηση των δηµοσίων νοσοκοµείων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι ενδεικτικό ότι σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Υγείας το περίπου 50% των ασθενών που προσέρχονται στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) χρήζουν πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,µε αποτέλεσµανα δηµιουργείται στα νοσοκοµεία το αδιαχώρητο.

Ετσι, ο νέος Οργανισµός Παροχών Υγείας (ΟΠΥ) – για τη στελέχωση της κεντρικής υπηρεσίας θαµεταφερθούν 300 διοικητικοί υπάλληλοι από τα ασφαλιστικά ταµεία και τους κλάδους υγείας που εντάσσονται σε αυτόν – θα έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους.

Φρένο στις σπατάλες
Η περιστολή της φαρµακευτικής δαπάνης παραµένει στοίχηµα των Ταµείων και µετά την ενοποίησή τους, µε τους υπεύθυνους να «σαρώνουν» τις συνταγές, βάζοντας φρένο στις σπατάλες από την υπερσυνταγογράφηση. Μάλιστα, και ανάλογα µε τα εκάστοτε αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού «µατιού», οι αρµόδιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν κατευθυντήριες γραµµές στους γιατρούς.

Σηµειώνεται ότι στον Οργανισµό που θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, θα ενταχθούν τα Κέντρα Υγείας, οι αγροτικοί γιατροί, οικλάδοι υγείας ΙΚΑ µε τις µονάδεςυγείας του, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών), ο ΟΠΑ∆ (Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) και ο Οίκος Ναύτου. Παρ’ όλα αυτά, το σχέδιο νόµου αφήνει παραθυράκι για την ένταξη και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα που δραστηριοποιούνται στον τοµέαπαροχής υγείας.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Η περιστολή της φαρµακευτικής δαπάνης παραµένει στοίχηµα των Ταµείων και µετά την ενοποίησή τους

Οχι ασφαλισµένοι δύο ταχυτήτων

MΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των υπουργών Εργασίας και Υγείας, θα εγκριθεί Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας µε τον οποίο θα καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους έτσι ώστε να µην υπάρχουν ασφαλισµένοι «δύο ταχυτήτων». Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, δεν θίγονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων, καθώς όπως ορίζεται στο σχετικό σχέδιο νόµου, το διοικητικό, το ιατρικό και το υγειονοµικό προσωπικό των Ταµείων και των φορέων που θα συγχωνευθούν από 1η Ιουνίου θα µεταφερθεί στον ΟΠΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, τον βαθµό και την ειδικότητα που κατέχει. Για παράδειγµα, οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των Ταµείων που εντάσσονται στον Οργανισµό, θα τοποθετηθούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του ΟΠΥ, σε συνάρτηση µε τα εργασιακά τους προσόντα. Ακόµη όµως κι αν πληρωθούν όλες οι θέσεις, οι προϊστάµενοι που δεν θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχη θέση θα εξακολουθούν να διατηρούν τον βαθµό τους έως το τέλος της θητείας τους λαµβάνοντας το αντίστοιχο µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης. Επιπλέον, οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη µισθοδοσία, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό καθεστώς του µεταφερόµενου προσωπικού, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη συγχώνευση των Ταµείων. Αντίστοιχα, οι αγροτικοί γιατροί συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για λογαριασµό του Οργανισµού. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις µε γιατρούς, οδοντιάτρους και φαρµακοποιούς, ισχύουν όπως και οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης Μάρθα Καϊτανίδη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα