Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

Εγκύκλιος: Στους οικείους δήμους όλοι οι αορίστου της καθαριότητας σχολείων


Στους δήμους όπου υπάγεται μεταφέρεται το προσωπικό, που απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με εξ. επείγουσα εγκύκλιο (δείτε την ολόκληρη) που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.
Ολόκληρη η εγκύκλιος  έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους
Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄), το προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας,
από 1.1.2011 με την ίδια σχέση εργασίας
σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. στ1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της Α.Π.:142962/Η/12-11-2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τα συνημμένα σχετικά κι εφόσον συμπληρωθούν οι σχετικοί πίνακες και αποσταλούν στην υπηρεσία σας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα και το αργότερο μέχρι 10-12-2010 στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης (επισυνάπτεται υπόδειγμα), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20-12-2010.
Επισημαίνεται ότι, επειδή πρόκειται για σημαντικό αριθμό ατόμων, σκόπιμο είναι να
εκδώσετε μία διαπιστωτική πράξη για όλα τα άτομα που θα μεταφερθούν στους νέους Δήμους.
Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους Δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού δεν εμπίπτει στην αναστολή λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου, με καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης την 31-12-2010».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα