Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Ποιοι τα φάγανε και συνεχίζουν και σήμερα να τα τρώνε ανενόχλητοι

Εφοπλιστές , βιομήχανοι , τραπεζίτες , επιχειρηματίες , καναλάρχες , συγκροτηματάρχες ΜΜΕ , οι λεγόμενοι νταβατζήδες οι διαπλεκόμενοι με αυτούς πολιτικοί και δημοσιογράφοι είναι οι ιδιοκτήτες των 18.310 off shore  

Αυτά δεν τα γράφει προκήρυξη τρομοκρατικών οργανώσεων ,  δεν τα λέει η αντιπολίτευση
Τα λέει η Κυβέρνηση !!!!!!! Μάλιστα .
Τα λέει η έκθεση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του υπουργείου δικαιοσύνης πρόεδρος της οποίας είναι ο τ.  υπουργός της Ν.Δ και σύμβουλος του πρωθυπουργού Γιώργος Σούρλας !!!!
Μια έκθεση που έχουν θάψει στα συρτάρια τους ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος όπως τη λίστα Λαγκαρντ.

Όχι. Δεν «τα φά­γα­με μα­ζί». Και την α­πά­ντη­ση στον Πάγκαλο στα παπαγαλάκια του ΔΝΤ και στην κυβέρνηση  δεν τη δί­νει η αντι­πο­λί­τευ­ση, αλ­λά οι αρ­μό­διες κρα­τι­κές αρ­χές ε­πι­στρέ­φο­ντας πί­σω στους έ­χο­ντες τα η­νία της πο­λι­τι­κής και οι­κο­νο­μι­κής ε­ξου­σίας τα «κα­τη­γο­ρώ» τους σε βά­ρος της πλειο­νό­τη­τας των πο­λι­τών. Από την έκ­θε­ση πε­πραγ­μέ­νων 2012 – 2013 της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Δια­φά­νειας και Ανθρώ­πι­νων Δι­καιω­μά­των του υ­πουρ­γείου Δι­καιο­σύ­νης, στην ο­ποία η­γεί­ται ο πρώην υ­πουρ­γός της ΝΔ Γιώρ­γος Σούρ­λας, προ­κύ­πτει ό­τι για τη χρε­ο­κο­πία της χώ­ρας τις κυ­ρίαρ­χες ευ­θύ­νες έ­χουν ό­σοι δια­χει­ρί­στη­καν το πο­λι­τι­κό–οι­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα της χώ­ρας τα προ­η­γού­με­να 30 χρό­νια (μα­ζί με τους με­γα­λο­κα­να­λάρ­χες οι ο­ποίοι λει­τούρ­γη­σαν –και συ­νε­χί­ζουν να λει­τουρ­γού­ν- σε κα­θε­στώς πλή­ρους α­νο­μίας). Υπό την α­νο­χή τους, η δια­πλο­κή προ­χώ­ρη­σε σε έ­να α­πί­στευ­τα ά­γριο «φα­γο­πό­τι» 130 δισ. ευ­ρώ (!), πο­σό το ο­ποίο α­να­λο­γεί στο 40% του συ­νο­λι­κού δη­μό­σιου χρέ­ους, σύμ­φω­να με τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας.
 Την έκθεση αυτή η κυ­βέρ­νη­ση ε­σκεμ­μέ­να την πέ­τα­ξε στον «κά­λα­θο των α­χρή­στων»    Αρκεί μό­νο να ε­πι­ση­μαν­θεί το συ­μπέ­ρα­σμα  της έκ­θε­σης - «βόμ­βα» στο ο­ποίο κα­τα­λή­γει η αρ­μό­δια Γραμ­μα­τεία σε σχέ­ση με το «πώς φτά­σα­με στην χρε­ο­κο­πία» : «Επι­λέ­γη­σαν οι πε­ρι­πτώ­σεις αυ­τές δια­φθο­ράς για­τί εί­ναι ε­κεί­νες που προ­κά­λε­σαν τις με­γα­λύ­τε­ρες α­πώ­λειες ε­σό­δων για την Εθνι­κή οι­κο­νο­μία. Κα­τά τους πλέ­ον με­τριο­πα­θείς υ­πο­λο­γι­σμούς οι α­πώ­λειες αυ­τές α­νέρ­χο­νται σε πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 12 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο. Εάν λη­φθεί υ­πό­ψη ό­τι εί­ναι πο­λυε­τής η δρά­ση τους γί­νε­ται α­ντι­λη­πτό ό­τι εάν εί­χαν α­ντι­με­τω­πι­σθεί τα φαι­νό­με­να αυ­τά δεν θα εί­χα­με χρε­ο­κο­πή­σει σε αυ­τό το βαθ­μό και του­λά­χι­στον δεν θα χρεια­ζό­ταν πε­ρι­κο­πές μι­σθών και συ­ντά­ξεων»!

6 δισ. ευ­ρώ ε­τή­σιες α­πώ­λειες α­πό τις18.310 off shore εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ασύδοτες και ανεξέλεγκτες .Εχει γίνει έλεγχος από το ΣΔΟΕ μόνο σε 34 από αυτές, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα 40.068.785,61 ευρώ από τα οποία δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ.  

Σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση πε­πραγ­μέ­νων 2012–13 της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Δια­φά­νειας του υ­πουρ­γείου Δι­καιο­σύ­νης, οι off shore ε­ται­ρείες (ε­ξω­χώ­ριες ή υ­πε­ρά­κτιες) συ­νι­στούν διε­θνή νο­μό­τυ­πη δια­πλο­κή ό­ταν πα­ρέ­χε­ται η δυ­να­τό­τη­τα πλή­ρους α­νω­νυ­μίας των με­τό­χων - ι­διο­κτη­τών τους (benefi cial owners) και δεν ε­πι­βάλ­λε­ται καν έ­λεγ­χος «πό­θεν έ­σχες» για αυ­τούς. Σα­φής ε­πι­δίω­ξη των ι­διο­κτη­τών τους εί­ναι η φο­ρο­α­πο­φυ­γή, η α­πό­κρυ­ψη ε­σό­δων. Αυ­τό έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα να ε­πι­τυγ­χά­νε­ται με­τα­ξύ άλ­λων:
1. Η φο­ρο­α­πο­φυ­γή των υ­πό­χρεων φυ­σι­κών προ­σώ­πων που κρύ­βο­νται πί­σω α­πό τις off shore ε­ται­ρείες. Πλή­ρης α­παλ­λα­γή των με­τό­χων των off shore ε­ται­ρειών του φό­ρου κλη­ρο­νο­μιάς, δω­ρεάς, με­τα­βί­βα­σης α­κι­νή­του και γο­νι­κής πα­ρο­χής.
2. Απο­φυ­γή ερ­γα­τι­κής και α­σφα­λι­στι­κής νο­μο­θε­σίας.
3. Το ξέ­πλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος. Απο­φυ­γή του Πό­θεν Έσχες με ό,τι αυ­τό συ­νε­πά­γε­ται για τη δυ­να­τό­τη­τα ξε­πλύ­μα­τος, νο­μι­μο­ποίη­σης βρώ­μι­κου χρή­μα­τος, προϊό­ντων ε­γκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (ναρ­κω­τι­κά, ό­πλα κ.λπ.).
4. Η δια­σπά­θι­ση του δη­μό­σιου χρή­μα­τος, με κρα­τι­κές ε­πι­δο­τή­σεις.
5. Πλή­ρης ε­ξα­σφά­λι­ση της α­νω­νυ­μίας των με­τό­χων. Και έ­τσι η ί­δρυ­ση αυ­τών των ε­ται­ρειών κα­θί­στα­ται ό­χη­μα ώ­στε με­γά­λα χρη­μα­τι­κά πο­σά, πα­νά­κρι­βα α­κί­νη­τα, γιο­τ, σκά­φη α­να­ψυ­χής, α­ε­ρο­σκά­φη τύ­που lear jet κι άλ­λα εί­δη πο­λυ­τε­λείας να α­νή­κουν σε αυ­τές με α­πο­τέ­λε­σμα να μην εί­ναι δυ­να­τόν να εμ­φα­νι­στούν οι πραγ­μα­τι­κοί ι­διο­κτή­τες. Δη­λα­δή α­ξιω­μα­τού­χοι, αλ­λά και ο­ποιοι­δή­πο­τε μπο­ρούν να δρουν α­φα­νώς.
6. Με την δια­με­σο­λά­βη­ση των off shore ε­ται­ρειών πα­ρέ­χε­ται η δυ­να­τό­τη­τα υ­περ­τι­μο­λό­γη­σης, υ­πο­τι­μο­λό­γη­σης με συ­νέ­πεια την φο­ρο­α­πο­φυ­γή και τη δια­σπά­θι­ση του δη­μο­σίου χρή­μα­τος.
Έτσι βά­σει μη ε­πι­βε­βαιω­μέ­νων ε­κτι­μή­σεων της ΓΓ Δια­φά­νειας, η α­πώ­λεια ε­σό­δων του ελ­λη­νι­κού κρά­τους α­νέρ­χε­ται στα 6 δισ. ευ­ρώ, το χρό­νο. Τι ση­μαί­νει αυ­τό; Από τις α­πώ­λειες ε­σό­δων και κα­τα­χρή­σεις του δη­μο­σίου χρή­μα­τος α­πό την αι­τία αυ­τή ε­κτι­μά­ται ό­τι ο­φεί­λε­ται το 30% με 40% του δη­μο­σίου χρέ­ους!

200 υ­πε­ρά­κτιες μόνο στο Κρα­νί­δι!

Προς ε­πι­βε­βαίω­ση των προ­σεγ­γί­σεων αυ­τών πα­ρα­θέ­το­νται πε­ρι­πτώ­σεις με στοι­χεία που δεν δέ­χο­νται κα­μία αμ­φι­σβή­τη­ση:
1. Υπερ­τι­μο­λό­γη­ση 2.000% ή 45 φο­ρές με­γα­λύ­τε­ρες τι­μές: Εται­ρεία προ­μη­θεύ­τη­κε α­πό την Ισπα­νία μη­χά­νη­μα που η πραγ­μα­τι­κή του α­ξία α­νερ­χό­ταν σε 4 ε­κατ. δρχ. Με τι­μο­λό­γιο ό­μως που ε­ξέ­δω­σε off shore ε­ται­ρεία στα νη­σιά Μan τι­μο­λο­γή­θη­κε στα 174 ε­κατ. δρχ.. Βά­σει αυ­τού του τι­μο­λο­γίου πή­ρε ε­πι­δό­τη­ση 79 ε­κατ. δρχ.. Δη­λα­δή πλή­ρω­σε το μη­χά­νη­μα 4 ε­κατ. δρχ. και καρ­πώ­θη­κε 75 ε­κατ., τό­σο α­πλά!
2. Ακρι­βό­τε­ρα ια­τρι­κά μη­χα­νή­μα­τα κα­τά 400%: Μη­χα­νι­κή βαλ­βί­δα καρ­διάς ε­νώ το πραγ­μα­τι­κό κό­στος α­γο­ράς ό­πως προ­κύ­πτει α­πό το τι­μο­λό­γιο α­νέρ­χο­νταν σε 1.225 ευ­ρώ η ί­δια η βαλ­βί­δα στη συ­νέ­χεια τι­μο­λο­γή­θη­κε α­πό off shore ε­ται­ρεία και την προ­μή­θευ­σαν στα νο­σο­κο­μεία έ­να­ντι 5.450 ευ­ρώ.
Στη βά­ση αυ­τών των στοι­χείων, η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας έ­χει ζη­τή­σει να γί­νει γνω­στό:
1. Ποιοι εί­ναι οι μέ­το­χοι των τριών off shore ε­ται­ρειών στο Πο­λύ­γυ­ρο Χαλ­κι­δι­κής που χρω­στά­νε 23 ε­κατ. Ευ­ρώ που α­πο­κα­λύ­φθη­καν με­τά α­πό έ­λεγ­χο του ΣΔΟ­Ε;
2. Ποιοι κρύ­βο­νται πί­σω α­πό τον ερ­γά­τη που εκ­προ­σω­πεί 14 off shore ε­ται­ρείες στο Κρα­νί­δι και μά­λι­στα ο ί­διος κά­νει φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση στη Δ.Ο.Υ. Φα­λή­ρου;
3. Αν δι­καιώ­νε­ται η προϊστα­μέ­νη της Δ.Ο.Υ. Κρα­νι­δίου (Θω­μαίς Μαρ­τί­νη) που α­νέ­φε­ρε ό­τι σε μία πε­ριο­χή 4.000 κα­τοί­κων που έ­χουν ι­δρυ­θεί πά­νω α­πό 200 υ­πε­ρά­κτιες και έ­χουν στην κα­το­χή τους α­κί­νη­τα και πί­σω α­πό αυ­τές κρύ­βο­νται ε­φο­πλι­στές, πο­λι­τι­κοί, δη­μο­σιο­γρά­φοι;

2 δισ. ευ­ρώ α­πώ­λειες α­πό το λα­θρε­μπό­ριο καυσίμων

Το λα­θρε­μπό­ριο και η δια­κί­νη­ση νο­θευ­μέ­νων καυ­σί­μων στο στρα­τό α­πο­τέ­λε­σαν τα ι­σχυ­ρό­τε­ρα κυ­κλώ­μα­τα δια­πλο­κής με μα­κρο­χρό­νια δρά­ση και α­νυ­πο­λό­γι­στες ε­πι­πτώ­σεις στην οι­κο­νο­μία, στην ε­θνι­κή α­σφά­λεια, στη δη­μό­σια υ­γεία.
«Το σκάν­δα­λο Κο­σκω­τά α­κό­μη κι αυ­τό του χρη­μα­τι­στη­ρίου ω­χριά μπρο­στά σε ε­κεί­νο των καυ­σί­μων ως προς το οι­κο­νο­μι­κό μέ­γε­θος και την α­δρά­νεια κά­θε αρ­χής και ε­ξου­σίας» α­να­φέ­ρε­ται χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στην έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας στην ο­ποία το­νί­ζε­ται: «Στην προ­κεί­με­νη πε­ρί­πτω­ση ή­ταν γνω­στά τα ό­σα συ­νέ­βαι­ναν με τα καύ­σι­μα ε­πί χρό­νια αλ­λά την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία έ­γι­ναν γνω­στά στοι­χεία για τα λα­θραία και τα νο­θευ­μέ­να καύ­σι­μα του στρα­τού. Εν τού­τοις ά­φη­σαν α­διά­φο­ρους κυ­βερ­νή­σεις, πρω­θυ­πουρ­γούς, αρ­μό­διους υ­πουρ­γούς, η­γε­σίες των ε­νό­πλων δυ­νά­μεων κα­θώς και τις η­γε­σίες της στρα­τιω­τι­κής και τα­κτι­κής δι­καιο­σύ­νης».

Με α­πό­φα­ση του… Πα­πα­δό­που­λου

Σύμ­φω­να με έ­γκυ­ρες πη­γές της αρ­μό­διας ΓΓ, η α­πώ­λεια ε­σό­δων μό­νο α­πό το λα­θρε­μπό­ριο καυ­σί­μων α­νέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 2 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο για το κρά­τος. Επί­σης, πάρ­τι γί­νε­ται με τα νο­θευ­μέ­να καύ­σι­μα στο στρα­τό. Σύμ­φω­να με τη ΓΓ Δια­φά­νειας, η α­δια­φά­νεια προέ­κυ­ψε α­πό την κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση του δι­κτά­το­ρα Γ. Πα­πα­δό­που­λου, του Ν. Μα­κα­ρέ­ζου και Α. Ανδρου­τσό­που­λου που εκ­δό­θη­κε στις 28 Φε­βρουα­ρίου 1969: «αι Ένο­πλαι Δυ­νά­μεις της Χώ­ρας προ­μη­θεύο­νται τα α­να­γκαιού­ντα αυ­τές καύ­σι­μα ά­νευ διε­νέρ­γειας δια­γω­νι­σμού». Αυ­τή η α­πό­φα­ση ι­σχύει ε­πί 43 χρό­νια πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι α­πό το Υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας το χρο­νι­κό αυ­τό διά­στη­μα πέ­ρα­σαν 17 Υπουρ­γοί.

Πλα­στά τι­μο­λό­για

Πέ­ρα­σαν πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 15 χρό­νια, α­πό τό­τε που έ­γι­ναν οι νο­μο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις και στη συ­νέ­χεια οι τρο­πο­ποιή­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου των πλα­στών και ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίων. Όμως, το πρό­βλη­μα ό­χι μό­νο υ­πάρ­χει, αλ­λά και συ­νε­χώς ε­πε­κτεί­νε­ται, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας.
Από τα στοι­χεία που ζη­τή­θη­καν και δια­βι­βά­στη­καν α­πό το Σ.Δ.Ο.Ε., α­πει­κο­νί­ζε­ται η έ­κτα­ση του προ­βλή­μα­τος. Κα­τά τους ε­λέγ­χους που πραγ­μα­το­ποίη­σες το Σ.Δ.Ο.Ε., κα­τά τα έ­τη 2009 - 2012 δια­πι­στώ­θη­καν τα α­κό­λου­θα:
• Αριθμός εκδοτών πλα­στών και Ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίω­ν:  4.103
• Αριθ­μός πλα­στών και Ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίω­ν:  503.200.
• Αξία πλα­στών και Ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γίω­ν: Πά­νω α­πό 5 δισ. ευ­ρώ/
Να ση­μειω­θεί ό­τι τα πο­σά αυ­τά α­ντι­στοι­χούν στους ε­λέγ­χους του 20% των πε­ρι­πτώ­σεων.
Το κύ­κλω­μα που εκ­δί­δει και δια­κι­νεί πλα­στά και ει­κο­νι­κά τι­μο­λό­για να α­πο­μυ­ζεί α­πό το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 2 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο.

«Αθω­ρά­κι­στα» τε­λω­νεία

Επί μία ει­κο­σα­ε­τία διαιω­νί­ζο­νται οι δια­δι­κα­σίες και οι α­πο­φά­σεις για την προ­μή­θεια και ε­γκα­τά­στα­ση στα τε­λω­νεία συ­στη­μά­των με α­κτί­νες Χ για τον έ­λεγ­χο φορ­τη­γών και ε­μπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τίων. Ποια εί­ναι η συ­νέ­πεια; Να μην εί­ναι ε­φι­κτός ο πλή­ρης έ­λεγ­χος για ει­σα­γω­γή λα­θραίων τσι­γά­ρων, δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών αλ­λά και πολ­λών άλ­λων πα­ρα­ποιη­μέ­νων προϊό­ντων ε­πι­κίν­δυ­νων για τη δη­μό­σια υ­γεία.
Αυ­τές οι δια­πι­στώ­σεις προ­κύ­πτουν α­πό τα στοι­χεία που έ­στει­λε η Γε­νι­κή Διεύ­θυν­ση Τε­λω­νείων και Ε­ΦΚ στη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των. Από αυ­τά δια­φαί­νε­ται ό­τι α­πό το 2004 μέ­χρι σή­με­ρα προ­κη­ρύ­χθη­καν 5 δια­γω­νι­σμοί για την προ­μή­θεια συ­στη­μά­των α­νί­χνευ­σης (2004, 2007, 2009, 2010, 2011) και μα­ταιώ­θη­καν ό­λοι κα­τά κύ­ριο λό­γο για τις προ­δια­γρα­φές.
Το κό­στος για την προ­μή­θεια 5 συ­στη­μά­των το 2008 που α­νερ­χό­ταν σε 9 ε­κατ. ευ­ρώ και, μά­λι­στα, χρη­μα­το­δο­τού­με­να α­πό το Γ΄ Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο Στή­ρι­ξης. «Όταν κι αν α­κό­μα, χρειά­ζο­νταν αυ­τές οι δα­πά­νες α­πό τον κρα­τι­κό προϋπο­λο­γι­σμό πώς εί­ναι δυ­να­τόν να μην ε­κτι­μη­θεί ό­τι το κρά­τος χά­νει έ­σο­δα μό­νο α­πό το λα­θρε­μπό­ριο τσι­γά­ρων που α­νέρ­χο­νται σε 800 ε­κατ. ευ­ρώ το χρό­νο. Οι κα­τα­στά­σεις αυ­τές δι­καιο­λο­γούν κά­θε σκέ­ψη, για α­νι­κα­νό­τη­τα, α­νευ­θυ­νό­τη­τα αλ­λά και συμ­φέ­ρο­ντα ο­ρι­σμέ­νων» ε­πι­ση­μαί­νε­ται στην έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας.

Πα­ρα­γρα­φή λό­γω α­να­βο­λώ­ν

Στη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των έ­χουν φθά­σει πολ­λές κα­ταγ­γε­λίες πο­λι­τών α­να­φε­ρό­με­νες σε οι­κο­νο­μι­κά ε­γκλή­μα­τα, που δια­πράτ­το­νται α­πό διά­φο­ρους σε βά­ρος του ελ­λη­νι­κού δη­μο­σίου και πα­ρα­γρά­φο­νται λό­γω πολ­λών α­να­βο­λών των δι­κών. Μά­λι­στα, πα­ρά τις σα­φείς δια­τά­ξεις του νό­μου πα­ρου­σιά­στη­καν σε πολ­λές υ­πο­θέ­σεις -και οι­κο­νο­μι­κών ε­γκλη­μά­τω­ν- πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό τις ε­πι­τρε­πό­με­νες α­να­βο­λές, με α­πο­τέ­λε­σμα να πα­ρα­γρα­φούν τα α­δι­κή­μα­τα σε ε­πι­δι­κία και να προ­κλη­θούν τε­ρά­στιες ζη­μίες σε βά­ρος του Δη­μο­σίου.

Ενδει­κτι­κές πε­ρι­πτώ­σεις

Οι α­να­φε­ρό­με­νες εν­δει­κτι­κά πε­ρι­πτώ­σεις α­πο­δει­κνύουν το α­νω­τέ­ρω ε­πι­ση­μαι­νό­με­νο και κα­τα­δει­κνύουν την έ­κτα­ση του προ­βλή­μα­τος.
1. Αδί­κη­μα που έ­γι­νε το 2001 και που ζη­μίω­σε το Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο δύο και πλέ­ον ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ ο­δη­γή­θη­κε στα δι­κα­στή­ρια ύ­στε­ρα α­πό 12 χρό­νια, δεν πα­ρέ­στη μά­λι­στα ως πο­λι­τι­κώς ε­νά­γων το Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο και πα­ρα­γρά­φη­κε.
2. Αδί­κη­μα που δια­πρά­χθη­κε κα­τά τα έ­τη 1998 - 2004, που ζη­μίω­σε το Ι­ΚΑ πά­νω α­πό τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ και που πα­ρέ­μει­νε στο στά­διο της α­να­κρί­σεως ε­πί 3,5 χρό­νια (Νοέμ­βριος 2006-2010), ο­δη­γή­θη­κε προς κρί­ση τον Ιού­νιο του 2013 ύ­στε­ρα α­πό πολ­λές α­να­βο­λές και έ­γι­νε δε­κτό ό­τι ή­ταν πα­ρα­γε­γραμ­μέ­νο α­πό το 2011.
3. Στο Εφε­τείο Αθη­νών τα α­δί­κα­στα κα­κουρ­γή­μα­τα, πολ­λά α­πό τα ο­ποία εί­ναι οι­κο­νο­μι­κά ε­γκλή­μα­τα, αγ­γί­ζουν τα 5.500 και για πολ­λά α­πό αυ­τά υ­πάρ­χει ο κίν­δυ­νος της πα­ρα­γρα­φής. Σώ­ρευ­ση με­γά­λου α­ριθ­μού α­δί­κα­στων υ­πο­θέ­σεων οι­κο­νο­μι­κών ε­γκλη­μά­των υ­πάρ­χει και σε ό­λα τα ποι­νι­κά δι­κα­στή­ρια της χώ­ρας.

Προς πα­ρα­γρα­φή τα σκάν­δα­λα του Ο­ΤΕ

Επί­σης, με ευ­θύ­νη της συ­γκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ και ΠΑ­ΣΟΚ κιν­δυ­νεύουν να πα­ρα­γρα­φούν:
• Τα α­δι­κή­μα­τα που φέ­ρο­νται ό­τι δια­πρά­χθη­καν κα­τά την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης για την προ­μή­θεια ψη­φια­κών κέ­ντρων του Ο­ΤΕ και για τα ο­ποία κα­τη­γο­ρού­νται πο­λι­τι­κοί και ι­διώ­τες.
• Φο­ρο­λο­γι­κά α­δι­κή­μα­τα που δια­πρά­χθη­καν το 2003 και ζη­μίω­σαν το Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο, σχε­δόν τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ.
• Αδι­κή­μα­τα πολ­λών α­πό τις 184 off shore ε­πι­χει­ρή­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Κρα­νί­δι.

Αδια­φά­νεια και α­νο­μία στα ΜΜΕ

Η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των θεώ­ρη­σε ε­πι­βε­βλη­μέ­νο να ε­νη­με­ρω­θεί –και- για τη λει­τουρ­γία του τμή­μα­τος Δια­φά­νειας των ΜΜΕ που δια­σφα­λί­ζει τη νο­μι­μό­τη­τα. Το Τμή­μα Ελέγ­χου Δια­φά­νειας που ε­πι­κου­ρεί τη λει­τουρ­γία του Ε.Σ.Ρ. Ωστό­σο, σύμ­φω­να με την Έκθε­ση, το Τμή­μα Ελέγ­χου Δια­φά­νειας έ­χει αρ­μο­διό­τη­τες που… δεν μπο­ρούν να α­σκη­θούν εί­τε διό­τι δεν ε­ξε­δό­θη­σαν οι υ­πουρ­γι­κές α­πο­φά­σεις για την «ε­νερ­γο­ποίη­ση» των δια­τά­ξεών του, εί­τε διό­τι προ­σκρούουν σε άλ­λες δια­τά­ξεις δι­καίου (ό­πως τις δια­τά­ξεις πε­ρί φο­ρο­λο­γι­κού α­πορ­ρή­του)! Συ­γκε­κρι­μέ­να, α­πό το 1987 και με­τά έ­χουν εκ­δο­θεί πε­ρί τα έ­ντε­κα βα­σι­κά νο­μο­θε­τή­μα­τα που ρυθ­μί­ζουν την εν γέ­νει λει­τουρ­γία των η­λεκ­τρο­νι­κών ΜΜΕ και τις αρ­μο­διό­τη­τες της ε­πο­πτεύου­σας αρ­χής (Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ρα­διο­τη­λεό­ρα­σης), χω­ρίς μέ­χρι σή­με­ρα να έ­χει γί­νει κω­δι­κο­ποίη­ση των σχε­τι­κών δια­τά­ξεων! Η τυ­πι­κή φρά­ση με την ο­ποία κλεί­νει κά­θε νεό­τε­ρο νο­μο­θέ­τη­μα, δη­λα­δή ό­τι «Κά­θε α­ντί­θε­τη διά­τα­ξη προς τις δια­τά­ξεις του πα­ρό­ντος κα­ταρ­γεί­ται» έ­χει δη­μιουρ­γή­σει α­σά­φεια σε σχέ­ση με τις ι­σχύου­σες δια­τά­ξεις και, συ­νέ­πεια αυ­τής, α­να­σφά­λεια δι­καίου.
Επί­σης, α­πό τη με­λέ­τη των στοι­χείων του νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σίου που κα­θο­ρί­ζει τη λει­τουρ­γία των Μ.Μ.Ε. και α­πό την ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό το προ­ε­δρείο του Ε.Σ.Ρ. κα­τά τη συ­νά­ντη­σή μας στις 10-5-2013 ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε αυ­τό που α­να­φέ­ρει η Επι­τρο­πή Θε­σμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής: «Δυ­στυ­χώς κυ­ριαρ­χεί κα­θε­στώς α­νο­μίας και α­δια­φά­νεια στη λει­τουρ­γία των ΜΜΕ».
Συ­γκε­κρι­μέ­να α­πό το 1995 δη­λα­δή ε­πί δε­κα­ο­κτώ χρό­νια:
1. Δεν γί­νε­ται δια­σταύ­ρω­ση των στοι­χείων που υ­πο­βάλ­λο­νται α­πό τις ε­πι­χει­ρή­σεις των Μ.Μ.Ε. με αυ­τά που α­πο­στέλ­λο­νται α­πό άλ­λες δη­μό­σιες αρ­χές για την ύ­παρ­ξη α­συμ­βί­βα­στων ι­διο­τή­των.
2. Δεν διε­νερ­γεί­ται οι­κο­νο­μι­κός έ­λεγ­χος στις ε­πι­χει­ρή­σεις των Μ.Μ.Ε. και δεν υ­πο­βάλ­λο­νται ει­ση­γή­σεις στο Τμή­μα Δια­φά­νειας του ΕΣ­Ρ, για­τί δεν εκ­δό­θη­κε μέ­χρι σή­με­ρα Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση που βά­σει του Ν. 2328/1995 θα κα­θο­ρί­ζει τις α­μοι­βές των ε­λε­γκτών!
3. Δεν συ­ντάσ­σο­νται ε­τή­σιες εκ­θέ­σεις α­πό το ΕΣΡ για κά­θε ε­πι­χεί­ρη­ση ξε­χω­ρι­στά και ε­πο­μέ­νως κα­θί­στα­ται α­νέ­φι­κτη η κα­τα­χώ­ρη­ση στοι­χείων στο Μη­τρώο Επι­χει­ρή­σεων Μ.Μ.Ε.
4. Από το 2005 κα­ταρ­γή­θη­κε η Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση (Ν.2310/2005) που προέ­βλε­πε ό­τι ε­πι­χεί­ρη­ση πριν την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης ό­φει­λε να υ­πο­βά­λει αί­τη­ση για έκ­δο­ση πι­στο­ποιη­τι­κού για τον έ­λεγ­χο α­συμ­βι­βά­στων και α­παι­τεί­ται πλέ­ον μό­νο μια υ­πεύ­θυ­νη δή­λω­ση του νο­μί­μου εκ­προ­σώ­που.
5. Από το 2007 δεν τη­ρεί­ται Μη­τρώο Επι­χει­ρή­σεων που συ­νά­πτουν δη­μό­σιες συμ­βά­σεις α­πό το Ε.Σ.Ρ. Έχει κα­ταρ­γη­θεί με την υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007).
Όλα αυ­τά συμ­βαί­νουν ε­νώ η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λίου της Επι­κρα­τείας στη με α­ριθ. 3578/2010 α­πό­φα­σή της έ­κρι­νε ό­τι «η ε­π΄ αό­ρι­στον α­νο­χή της λει­τουρ­γίας τη­λε­ο­πτι­κών σταθ­μών οι ο­ποίοι ι­δρύ­θη­καν και λει­τούρ­γη­σαν πα­ρα­νό­μως, α­ντί­κει­ται προς το Σύ­νταγ­μα».

Πο­λυε­θνι­κές δω­ρο­δο­κίες

H ε­πι­βο­λή προ­στί­μων σε πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρείες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλά­δα και προω­θούν τα προϊό­ντα τους δω­ρο­δο­κώ­ντας Έλλη­νες που έ­χουν έμ­μι­σθη σχέ­ση ερ­γα­σίας με το δη­μό­σιο, ήρ­θε να ε­πι­βε­βαιώ­σει κα­τά τρό­πο κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό αυ­τό που α­πο­τε­λού­σε α­ντι­κεί­με­νο ευ­ρέων συ­ζη­τή­σεων και δη­μο­σιευ­μά­των, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας.
Πρό­κει­ται για κυ­κλώ­μα­τα δια­φθο­ράς που ε­πι­βά­ρυ­ναν το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και συ­νε­τέ­λε­σαν στην κα­τάρ­ρευ­ση της Εθνι­κής Οι­κο­νο­μίας. Πρό­κει­ται για ε­ται­ρείες που ή­ταν στο α­πυ­ρό­βλη­το αλ­λά και υ­πε­ρά­νω υ­πο­ψίας λό­γω της θέ­σεως ι­σχύος και πρό­σβα­σης στον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό και της διε­θνούς ε­πιρ­ροής που δια­θέ­τουν. Οι διω­κτι­κές και δι­κα­στι­κές αρ­χές, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση της ΓΓ Δια­φά­νειας, δεν κα­τέ­στη ε­φι­κτό να διε­ρευ­νή­σουν και να ε­πι­βάλ­λουν κυ­ρώ­σεις σε πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρείες που δω­ρο­δο­κού­σαν. Ήρθε ό­μως το Ποι­νι­κό Τμή­μα του υ­πουρ­γείου Δι­καιο­σύ­νης της… Ουά­σι­γκτον και ε­πέ­βαλ­λε πρό­στι­μα τον Απρί­λιο του 2011 σε πολ­λές πο­λυε­θνι­κές για δω­ρο­δο­κία στην Ελλά­δα.

Κα­τα­δί­κη α­πό τις Η­ΠΑ

Τα ζη­τή­μα­τα αυ­τά α­πο­τέ­λε­σαν α­ντι­κεί­με­νο της έκ­θε­σης του Οργα­νι­σμού Οι­κο­νο­μι­κής Συ­νερ­γα­σίας και Ανά­πτυ­ξης (ΟΟ­ΣΑ) τον Ιού­νιο του 2012. Ο ΟΟ­ΣΑ στην έκ­θε­σή του (Ιού­νιος 2012) α­να­φέρ­θη­κε σε πρό­στι­μα 350 ε­κατ. δολ. που ε­πέ­βα­λαν οι δι­κα­στι­κές αρ­χές των Η­ΠΑ τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια σε 5 πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρείες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλά­δα. Πρό­κει­ται για ε­ται­ρείες που δω­ρο­δο­κού­σαν έλ­λη­νες λει­τουρ­γούς προ­κει­μέ­νου να προω­θή­σουν σε ορ­γα­νι­σμούς του ελ­λη­νι­κού δη­μο­σίου τα προϊό­ντα τους, φαρ­μα­κευ­τι­κά, ορ­θο­πε­δι­κά, ια­τρι­κές συ­σκευές, αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νίας και τη­λε­πι­κοι­νω­νίας.
Ωστό­σο, στην Ελλά­δα οι εν­διά­με­σοι και τε­λι­κοί α­πο­δέ­κτες πα­ρέ­μει­ναν α­τι­μώ­ρη­τοι! Και αυ­τό πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι, κα­τά την εκ­δί­κα­ση αυ­τών των υ­πο­θέ­σεων, α­πο­κα­λύ­φθη­κε ό­τι κα­τέ­βαλ­λαν στους Έλλη­νες με­σά­ζο­ντες ε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια σε ει­κο­νι­κές ε­ται­ρείες και μά­λι­στα σε ο­ρι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις δρού­σαν και για λο­γα­ρια­σμό άλ­λης χώ­ρας ό­που κα­τα­βλή­θη­κε σε έ­να με­σά­ζο­ντα το πο­σό των έ­ξι ε­κα­τομ­μυ­ρίων δο­λα­ρίων για ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση οι­κο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων συ­γκε­κρι­μέ­νης ε­ται­ρείας τη­λε­πι­κοι­νω­νιών!

Ολόκληρη η έκθεση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα