Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Υπάρχει ζήτημα με τον ορισμό 11 μελών στο 7μελές Διοικητικό της Συμβούλιο;

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, εκτός ημερήσιας διάταξης ελήφθη απόφαση ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας, με πρόεδρο, όπως έχουμε αναφέρει, το δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη.
H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2019 και προχθές δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω3ΚΛΩΗΕ-Κ3Ο. Σύμφωνα με την απόφαση το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ είναι 11μελές και όχι 7μελές όπως ήταν μέχρι τώρα.
Διαβάζοντας τα ονόματα στην απόφαση διαπιστώνεται ότι οι αιρετοί του Δήμου είναι επτά, ο δήμαρχος ως πρόεδρος και έξι δημοτικοί σύμβουλοι. Συμμετέχουν, επίσης, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας και δύο δημότες, με τους αναπληρωτές τους, όμως όχι για όλους. Δεν ορίστηκε αναπληρωτής για τον πρόεδρο, που είναι ο δήμαρχος Τριφυλίας. Δεν πρέπει να οριστεί; Γιατί, όμως, είναι 11 τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ και όχι 7 ως ήταν μέχρι τώρα;
Ιστορικό
Στην εισαγωγή του θέματος μνημονεύονται διατάξεις παραγράφων άρθρων των ν.

4623/2019 και 4625/2019.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, αναφέρεται: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής: “1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από το δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού…”». Στη δε παρ. 6.α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 αναφέρεται το ίδιο: «Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α' 191) αντικαθίσταται, ως εξής: “1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από το δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου”».
Με τις διατάξεις αυτές εισήχθησαν ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ, ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος. Η κάθε ΔΕΥΑ, ωστόσο, ιδρύθηκε με συστατική πράξη, που έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Επί του συγκεκριμένου, για τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας, με την 255/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας αποφασίστηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ) με αλλαγή επωνυμίας και χωρικής αρμοδιότητας, η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3554/30-12-2014 με αριθ.109723/4660. Κατά τα λοιπά συνέχισε να ισχύει η 11863/26-9-2005 απόφαση της γενικής γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ.1449 Β΄/21-10- 2005) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ) (ΦΕΚ1449/21-10-2005/τ. Β΄), που είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα: «Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης δύνανται να είναι ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι, κάτοικοι και δημότες της περιοχής κάθε Δήμου. Ειδικότερα, το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ θα αποτελείται από: πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου που συμμετέχει στην Επιχείρηση. Τέσσερις από τη συμπολίτευση και ένας από την αντιπολίτευση. Ένα (1) δημότη του Δήμου που συμμετέχει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, που θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και ο οποίος θα έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. Έναν (1) εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, που θα ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Συλλόγου και ο οποίος θα έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης».
Στη δε «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κυπαρισσίας (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΥ) του Δήμου Τριφυλίας (επέκταση αρμοδιότητας και αλλαγή επωνυμίας)» του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με ΦΕΚ 3554/30-12-2014, αναφέρεται: «Αποφασίζουμε: Α) Εγκρίνουμε α) την αρ. 255/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τριφυλίας, και συγκεκριμένα την επέκταση των διοικητικών της ορίων στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δ. Τριφυλίας και κατά συνέπεια και της περιοχής αρμοδιότητάς της, καθότι με το Ν. 3852/2010 διευρύνθηκε ο Δήμος Τριφυλίας και ουσιαστικά επεκτάθηκαν τα διοικητικά του όρια και κατ’ επέκταση η περιοχή αρμοδιότητάς του και, β) την αλλαγή επωνυμίας της Δημοτικής Επιχείρησης από “Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κυπαρισσίας (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΥ)” σε “Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ)”. Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11863/26−09−2005 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1449 Β΄/21−10−2005), όπως έχει τροποποιηθεί».
Η με αριθμ. 11863/26−09−2005 απόφαση που αναφέρεται ότι κατά τα λοιπά ισχύει, είναι η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΚΥ, στην οποία ορίζεται η διοίκηση της ΔΕΥΑ από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μήπως, λοιπόν, πριν από τη λήψη απόφασης ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Τριφυλίας έπρεπε να προηγηθεί απόφαση τροποποίησης της συστατικής της πράξης, ως προς τη διοίκηση, στην οποία να αναφέρονται οι ρυθμίσεις συγκρότησης που προβλέπονται στη νέα νομοθεσία;
Είναι σύννομη η απόφαση ορισμού 11 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ; Υπάρχει ζήτημα ακυρότητας; Απλά ερωτήματα κοινής λογικής, ώστε με τις απαντήσεις των αρμοδίων να αποφευχθούν τυχόν «εμπλοκές» και «δυσλειτουργίες», εάν και εφόσον υπάρχει ζήτημα.   Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα