Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Χαμηλότοκα δάνεια 1,2 δισ. για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΕΤΕΑΝ
Χαμηλότοκα τραπεζικά δάνεια για κεφάλαια κίνησης και εγγυήσεις του Δημοσίου συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων φέρνουν ειδικά προγράμματα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
Η κυβέρνηση επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να δώσει ανάσα ρευστότητας στην αγορά και ιδίως μέσα από κεφάλαια κίνησης που έχουν ανάγκη οι μικροί επιχειρηματίες.
Τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Γιώργος Γεροντούκος και αυτά είναι:
1. Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
Πρόκειται για νέο Ταμείο που δημιουργήθηκε υπό την ομπρέλα του ΕΤΕΑΝ. Βάζει 225 εκατ. ευρώ, από «παρκαρισμένα» κονδύλια των Ταμείων Επιχειρηματικότητας και Εγγυοδοσίας και άλλα 225 εκατ. ευρώ θα βάλουν οι τράπεζες. Έτσι οι τράπεζες με 450 εκατ. ευρώ θα δώσουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης. Αυτά θα είναι τετραετούς διάρκειας.
-Το ύψος των δανείων που θα μπορούν να συνάπτουν οι επιχειρήσεις θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιό τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1 προς 1) και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5%, (προ λοιπών επιβαρύνσεων).
Σήμερα το ΕΤΕΑΝ θα δημοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες.
2. Ενεργοποιείται το Ταμείο Εγγυοδοσίας στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.
Αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια κινήσεως (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων). Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ. Οι συμβάσεις με τις συμμετέχουσες τράπεζες είναι ήδη υπογεγραμμένες, ενώ είναι σε διαβούλευση η δυνατότητα περαιτέρω μεταφοράς 50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
3. Δάνεια 315 εκατ. ευρώ από τα Ταμεία Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.
Συνεχίζεται με νέους όρους η λειτουργία των πέντε Ταμείων Δανειοδοτήσεων. Από τα 315 εκατ. ευρώ τα 130 εκατ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και τα 185 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Πρόκειται για τις πέντε συγκεκριμένες δράσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά τη σύσταση του Ταμείου και αφορούν στη γενική (δάνεια ύψους 10 εκατ. ευρώ) και νεανική επιχειρηματικότητα (δάνεια ύψους 6 εκατ. ευρώ), την εξωστρέφεια (δάνεια ύψους 140 εκατ. ευρώ), την καινοτομία - εφοδιαστική αλυσίδα - τρόφιμα (δάνεια ύψους 10 εκατ. ευρώ), και τον τουρισμό - πράσινη ενέργεια (δάνεια ύψους 10 εκατ. ευρώ).
Τα κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως.
Από τα κεφάλαια του νέου Ταμείου μπορούν επίσης να επωφεληθούν και επενδυτές με επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν3299/2004) για το μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει υλοποιηθεί.
Επίσης, λόγω της δυνατότητας μεταβολής στη σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών (1:1 από 1:2), το σταθερό επιτόκιο των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται για τις συγκεκριμένες δράσεις δεν υπερβαίνει το 4%, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων.
Οι τράπεζες που τρέχουν τα δάνεια είναι η Alpha Bank, η Εθνική, η EFG Eurobank και η Πειραιώς.
4. Εγγυήσεις για έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 90 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο.
Μέσω του προγράμματος προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ από τα ίδια κεφάλαιά της, η ΕΤΕΑΝ εγγυάται για 2 χρόνια με σταθερό ετήσιο κόστος ανά μικρομεσαία επιχείρηση το 50% των εγγυητικών επιστολών που θα εκδώσει η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή.
Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ κατά τη διάρκεια των δύο ετών δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αποδοχή (11 συνεργαζόμενες τράπεζες) και αυξανόμενη απήχηση, λόγω της εξοικονόμησης πολύτιμης ρευστότητας που άλλως δεσμεύεται στην χρηματοδότηση των προμηθευτών. Οι τράπεζες είναι οι EFG Eurobank, Εμπορική, Εθνική, Ελληνική, Αττικής, Probank και Παγκρήτια και οι συνεταιριστικές τράπεζες Δ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Χανίων.
5. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΝΑΛΙΟ
Επαναπροκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο κι εγγυάται δάνεια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.
6. Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον».
Παρέχει μέσω των τραπεζών Alpha Bank, EFG Eurobank, Εθνική και Πειραιώς άτοκα δάνεια και επιχορηγήσεις προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Έχουν υπαχθεί 20.000 κατοικίες και το ΥΠΕΚΑ προχωρεί σε αλλαγές για τη βελτίωση του προγράμματος:
• Μείωση των δικαιολογητικών, κυρίως των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλονται από τους διάφορους εμπλεκόμενους στην εκτέλεση των επιμέρους έργων.
• Περιορισμός κατά ένα μήνα του χρόνου ένταξης στο πρόγραμμα με την κατάργηση ενδιάμεσων σταδίων ελέγχων.
• Σχεδιασμός ξεχωριστού προγράμματος για τις πολυκατοικίες.
• Αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επιμέρους κατηγορίες κατοικιών και υπό προϋποθέσεις.
7. Διευκολύνσεις σε παλιά δάνεια που είχαν δοθεί με εγγυήσεις της ΕΤΕΑΝ.
Θεσμοθετήθηκε πρόσφατα η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι τον Μάιο του 2014 η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στις τράπεζες από όπου είχαν πάρει το δάνειο και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, τότε η διάρκεια αποπληρωμής επιμηκύνεται.
Δάνεια για κεφάλαια κίνησης και εγγυήσεις του Δημοσίου συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων
Δάνειο ίσο με το 50% του τζίρου • Το ύψος των δανείων που θα μπορούν να συνάπτουν οι επιχειρήσεις θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» • Μέσω των τραπεζών Alpha Bank, EFG Eurobank, Εθνική και Πειραιώς παρέχει άτοκα δάνεια και επιχορηγήσεις προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Παλιά δάνεια • Θεσμοθετήθηκε πρόσφατα η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι τον Μάιο του 2014, της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ.
Χρήστος Κολώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα