Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Ορισμός εντεταλμένων Συμβούλων Δ. Τριφυλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κυπαρισσία 17-1-2013
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                            
ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ: 2761360720
Fax: 2761062116                                                                                     
Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. 49/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του: 
1.        Το  άρθρο  88  του  Ν.  3463/2006,  (Φ.Ε.Κ.  114/Α΄),  «Κύρωση  του  Κώδικα 
       Δήμων & Κοινοτήτων», περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 
2.        Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
3.        Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11.04.2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012, τεύχος Α’)
4.        Την με αριθμό 33/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. 
5.        Το από 20.12.2010 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων 
        του Δήμου Τριφυλίας. 
   6.  Τον Ο.Ε. Υ. του Δήμου Τριφυλίας (ΦΕΚ 1797/06.06.12).
   7.  Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 
   8.  Την υπ’ αρ. 14/2011 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.
   9. Την υπ’ αρ. 401/2011 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.
  10. Την υπ’ αρ. 605/2011 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
   Ορίζει    τους    κατωτέρω       Δημοτικούς        Συμβούλους        της    πλειοψηφίας       ως  Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους  του Δήμου Τριφυλίας.

1.    Τον κ. Γεώργιο Σαμπαζιώτη του Δημητρίου, αναθέτοντας σε αυτόν:
Α. Την  εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήματα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων και Περιουσίας, Ταμείου)  και την υπογραφή των  εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Β. Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια  της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Κυπαρισσίας για την επίλυση των προβλημάτων.

2.    Τον Ιωάννη Μερκούρη  του Δήμου αναθέτοντας σε αυτόν:
Α.   Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δ.Ε. Αετού, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια  της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αετού για την επίλυση των προβλημάτων.
Β. Την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό των Υπηρεσιών, των Επιτροπών και των διαδικασιών για τα ζητήματα Παιδείας του Δήμου, εξουσιοδοτούμενο να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

   3.Τον Ιωάννη Βασιλόπουλο του Ευστάθιου αναθέτοντας σε αυτόν:
             Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δημοτική Ενότητα Τριπύλης,   εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια  της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Τριπύλης για την επίλυση των προβλημάτων.

4.    Τον Παναγιώτη Σουρέτη του Αθανασίου ο οποίος θα συνεπικουρεί το Δήμαρχο, σε θέματα του αγροτικού τομέα.

5.    Την Μαρία Πανουσιοπούλου του Παναγιώτη, με ειδική αναφορά σε ζητήματα Εσόδων.

       Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων  θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους στα πλαίσια των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Δήμου.

                                            

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα