Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Μεγάλες περικοπές σε αγροτικές επιδοτήσειςΜεγάλες περικοπές για τις αγροτικές επιδοτήσεις ετοιμάζονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το τελικό ύψος τους θα γίνει γνωστό το καλοκαίρι του 2001, όταν και θα επικυρωθεί η αγροτική πολιτική μέχρι το 2020. Οι επιδοτήσεις οδηγούνται στην καρμανιόλα των περικοπώνεγάλης σημασίας αλλαγή αποτελεί η ρύθμιση με την οποία θα παίρνουν επιδοτήσεις μόνον οι ενεργοί αγρότες, έννοια που συνδέεται μεν με την παραγωγή αλλά το ακριβές περιεχόμενο θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια.
Σε δήλωση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα υποστηρίζει μια πολύ ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική. Υποστηρίζει την ανάγκη να συγκρατηθούν οι πόροι τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν πριν. Υποστηρίζει τη στροφή στην παραγωγή και τη συνέχιση της ενίσχυσης του εισοδήματος όλων. Υποστηρίζει τις ‘’πράσινες υποδομές‘’ στην αγροτική ανάπτυξη. Υποστηρίζει μια πολιτική που παρεμβαίνει και ρυθμίζει τις αγορές σε έναν κόσμο αστάθειας και κρίσεων». Και σχολίασε: «Η πρόταση ήταν αναμενόμενη, αλλά προμηνύει πολύ σκληρή διαπραγμάτευση».
«Βασικό μειονέκτημα της πρότασης είναι η έλλειψη προϋπολογισμού και κατανομής των πόρων», ανέφερε ο κ. Σκανδαλίδης, τονίζοντας πως αυτό σημαίνει ότι «η συζήτηση δεν μπορεί να
αρχίσει επί μιας ουσιαστικής βάσης».
Ως θετικό σημείο της πρότασης, ο κ. Σκανδαλίδης εκτίμησε τη συνέχιση των άμεσων επιδοτήσεων κι ενισχύσεων, ενώ ανάμεσα στα αρνητικά σημεία ανέφερε την προβλεπόμενη ανακα-
τανομή των πόρων, στο πλαίσιο της εισόδου νέων χωρών.
Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. καθηγητής Γιώργος Παπαστάμκος, παρεμβαίνοντας στη σχετική συζήτηση, επικεντρώθηκε στο ζήτημα της δίκαιης κατανομής των πόρων της ΚΑΠ, το οποίο η
Κομισιόν ανέδειξε ως μία από τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της μελλοντικής ΚΑΠ. Ο κ. Παπαστάμκος ανέφερε ότι η ενιαία ενίσχυση σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης δεν συνιστά λύση για τη δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, δεδομένου ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν διαφορετικές οικονομικές και φυσικές συνθήκες.
Ειδικότερη αναφορά έκανε στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, καθώς και στις περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές του ευρωπαϊκού νότου. Και τόνισε πως είναι εμφανείς οι αποκλίσεις
που παρατηρούνται ως προς τη διάρθρωση και την τυπολογία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το κόστος παραγωγής, καθώς και στο ποσοστό συμβολής της γεωργίας στην απασχόληση και
την οικονομία στις επιμέρους περιφέρειες. Τέλος, ο κ. Παπαστάμκος ζήτησε τη διασφάλιση ομαλής και χρονικά επαρκούς μετάβασης στο νέο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων και την υιοθέτηση
αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, η οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων μεταξύ των κρατών μελών και των γεωργικών
τομέων.
Κατά τον ευρωβουλευτή Γιώργο Παπαστάμκο, “η ανακοίνωση της Κομισιόν ως κείμενο προσανατολισμού θέτει πολλά ζητήματα και δίνει λίγες απαντήσεις. Η Επιτροπή Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εν συνεχεία το Σώμα εν συνόλω θα τοποθετηθεί με συνέπεια και με διεκδικητικό πνεύμα επί των νομοθετικών πρωτοβουλιών της
μικού και κοινωνικού ιστού της ελληνικής υπαίθρου. Η σχέση μεταξύ της κοινωνίας των Ελλήνων γεωργών και της πολιτικής εκπροσώπησης ζητεί τον γόνιμο επανακαθορισμό της επί τη βά-
σει ενός διεκδικητικού μεσο-μακροπολιτικού θεματολογίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο δεν πρέπει να είναι προϊόν ενός προσχηματικού εσωτερικού διαλόγου, αλλά συμπεφωνημένο θε-
μέλιο μιας δημιουργικής φυγής προς τα εμπρός“.
ΣΠ. ΔΑΝΕΛΛΗΣ
Στηρίζει τους αγρότες με κοινωνική συνείδηση η νέα κατεύθυνση που λαμβάνει η ΚΑΠ σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Σπύρο Δανέλλη. Οπως σημειώνει ο Ελληνας ευρωβουλευτής, «από
την ανακοίνωση των κατευθύνσεων της Κομισιόν για την Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα ισχύσει μετά το 2013, και μέχρι τον προσεχή Ιούλιο οπότε και θα κατατεθούν λεπτομερώς οι προτά
σεις της Κομισιόν, είναι σημαντικό να συγκρατήσουμε τα εξής:
Πρώτ’ απ’ όλα, η ΚΓΠ του μέλλοντος είναι στοχευμένη στους ενεργούς αγρότες -μεγάλους και μικρούς- που παράγουν γεωργικά προϊόντα αλλά και προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό
σύνολο. Συνδέει πλέον τον παραγωγό όχι μόνο με τις προτιμήσεις και απαιτήσεις του καταναλωτή, αλλά και με τις ανησυχίες του Ευρωπαίου πολίτη σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη δια-
χείριση των φυσικών πόρων, τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση
ενεργούς αγρότες με κοινωνική συνείδηση.
Δεύτερον, η νέα ΚΓΠ συνδέεται με μετρήσιμα αποτελέσματα και με τη λειτουργία συνετής οικονομικής πολιτικής και βιώσιμων δημοσιονομικών. Αυτό σημαίνει ότι, ιδιαίτερα στις συνθήκες
στις οποίες βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, δεν περισσεύει τίποτα και κανένας. Δεν έχουμε πια κανένα περιθώριο για κατασπατάληση πόρων, είτε αυτοί είναι φυσικοί ή ανθρώπινοι είτε είναι
δημοσιονομικοί».
ΠΑΣΕΓΕΣ
«O πραγματικός στόχος της Επιτροπής είναι η μείωση των δαπανών της ΚΑΠ, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες πόρων για τη χώρα μας που θα επιδεινώσουν ακόμα περισ-
σότερο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες αγρότες» αναφέρει η ΠΑΣΕΓΕΣ και προσθέτει ότι «από την άλλη πλευρά η ΚΑΠ γίνεται περισσότερο γραφειοκρατική και
περίπλοκη».
Εκφράζοντας τη διαφωνία της, σημειώνει ακόμη ότι «αντί της αναγκαίας αύξησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, έτσι ώστε να ανταποκρί-
νεται στους φιλόδοξους στόχους της και να καλύψει τις ανάγκες των αναμενόμενων μελλοντικών διευρύνσεων της Ενωσης, οι άμεσες ενισχύσεις προσαρμόζονται σε μια μίζερη δημοσιονομική
λογική με αναδιανομή μεταξύ κρατών μελών».

ΤΟ 2020

Η επιδότηση που θα παίρνουν χωρίζεται σε 4 τμήματα:
• Το πρώτο έχει να κάνει με ένα ελάχιστο ποσό επιδότησης ανά στρέμμα, που θα το παίρνουν όλοι εκείνοι που έχουν αγροτικές επιδοτήσεις, είτε παράγουν είτε όχι.
• Το δεύτερο κομμάτι προβλέπει ως δικαιούχους εκείνους που παράγουν προϊόντα που προσφέρουν στο περιβάλλον ή συμβάλλουν με τη γεωργική τους εκμετάλλευση στη βελτίωσή του.
Ενδιαφέρον στο ζήτημα αυτό έχει η αποσαφήνιση του όρου για εκείνους που “παράγουν δημόσια αγαθά“.
• Το τρίτο κομμάτι θα αφορά ειδικές κατηγορίες όπου η αγροτική παραγωγή αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα όπως οι ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές.
• Το τέταρτο θα δίνεται με βάση τα στρέμματα παραγωγής ή τον αριθμό των ζώων και θα είναι συνδεδεμένο κατά έναν τρόπο με την παραγωγή.

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

2 σχόλια:

 1. Μεγαλος και καθοριστικος ο πυλωνας της ΑΡΟΤΙΑΣ για το νεο Δημο!!
  Με οραμα και πιστη μπορουμε να πετυχουμε πολλα.
  Την τεχνογνωσια την κατεχωμε!!Υστερουμε λιγο εως πολυ στην εμπορια!!!αλλα να πεδιο δοξης λαμπρον για τα νεα παιδια,τους νεους επιστημονες..Ας ανοιξουν τα ματια τους με τη βοηθεια και την παροτρυνση του Δημου να μαθουν το εμποριο.Και καποια στιγμη αξιζει να ρισκαρουν και λιγο.
  Δημοσιοι υπαλληλοι κλπ...πεθαναν..εδω στον τοπο μας..και ολα θα πανε δυνατα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα